Hos de flesta andra organismer går vägen från 15-cis-fytoen till all-trans-lykopen i stället via 15,9'-dicisfytofluen, 9,15,9'- ... tetracis-lykopen och blandar in såväl desaturaser som isomeraser. Från neurosporen syntetiserar vissa bakterier sferoiden och ... all-trans-ζ-karoten, all-trans-neurosporen och all-trans-lykopen, vars alla steg katalyseras av fytoendesaturas. ... Det första steget i de levande organismernas karotensyntes kan sägas vara bildandet av karotenen 15-cis-fytoen (C40) från två ...