Några av dessa djur är rovdjur och andra dricker saft från växternas celler. De senare är vanliga skadedjur. De finns på vilda ... och odlade växter och de angriper även människor. De flesta arterna har både hon- och hanindivider och är skildkönade, men ...
... teknologin används till andra celler också där det behövs en kombination av två olika celler för att producera det ... Från odlade hybridomceller renas antikroppar fram som används för att göra vissa läkemedel. Hybridomteknologi är den ... Teknologin används när det behövs celler eller organismer med egenskaper som endast finns hos flera celler tillsammans och ... Hybridom är celler som har tillverkats för att producera en viss sorts monoklonal antikropp. Ett hybridom är en blandcell ...
Sporangium kallas celler som vissa sporer bildas i. De kan dock även bildas utanpå individen. Sporangiets sporer kommer ut ur ... Sticklingar, eller avskurna dotterplantor, är även en vanlig förökningsmetod bland odlade växter som ananas. Alger och en del ... Encelliga organismer kan föröka sig asexuellt genom enkel celldelning av en cell till två celler, och så vidare. En del växter ...
Morfologiskt liknar bakteriernas celler arkéernas. Formen kan vara kocker eller stavar och de har ungefär samma storlek. ... Nitrosopumilus maritimus är den enda odlade "normalofilen". Den utvinner energi ur kväveföreningar och är aktiv i låg ... Arkéer används om man vill studera eukaryota celler eftersom de fungerar nästan likadant men är enklare. Man tror att kunskapen ... om arkéer kan användas till att anpassa eukaryota celler till extrema miljöer. ...
1915 publicerade Margaret och Warren Lewis en omfattande analys av mitokondriernas former och rörelser i odlade celler. Lewis ... tillsammans med sin make kunde hon vidareutveckla sina tekniker för in vitro-odling av vävnader och visa hur enskilda celler ... var därmed bland de första forskarna som iakttog mitokondriers rörelser i levande celler. Bland hennes banbrytande studier ...
... dels fylla på med odlade mänskliga stamceller, eller IPS-celler (inducerade pluripotenta stamceller). Inom läkemedelsområdet ...
Släktet utmärks genom valsformiga vintersporer, bestående av tre eller flera, i rader anordnade celler med flera groningssporer ... är inte värdväxlande och parasiterar alla på Rosväxter och orsakar bland annat rosenrost på vilda och odlade arter av ...
Detta talar för en mer selektiv behandling än strålning och kemoterapi där även normala celler avdödas och bidrar till en för ... Detta kan göras från odlade bakterier där det renade exotoxinerna inaktiveras med t.ex. formaldehyd. Genom att en antikropp ... Det finns en mängd olika exotoxiner som delas in efter den påverkan de har på värdens celler. Bakteriella exotoxin kan ... Toxinet bryter ned desmosomer (proteinkopplingar mellan celler) i epitelceller, vilket gör att cellerna i huden inte kan hålla ...
Odlade celler kan växa på två sätt: vidhäftade vid ett underlag i en cellodlingsskål (adherenta celler) eller i suspension, där ... Primära celler, utvunna direkt från en vävnad, kan inte odlas i evighet utan dör småningom. En stor del av de celler som odlas ... Löst sittande celler, ofta de som befinner sig i mitos-fas, frigörs. Detta leder till att de celler som lossnar befinner sig i ... Denna tid är inte densamma som fördubblingstiden på grund av att alla celler inte delar sig och att celler dör. Vid cellodling ...
Dessa celler är inte de vanliga tapparna och stavarna, vilka tar emot syninformation, utan andra celler, speciellt avsedda just ... Att SCN är centrum för dygnsrytm hos däggdjur har bland annat kunnat visas i experiment där man visat att odlade nervceller ... I studiet av enskilda celler var en tidig metod att mäta halten av mRNA (en slags "förlaga" som celler använder när de ska ... Hos bananflugor och sebrafiskar är det till och med så att enskilda celler från olika delar av kroppen inte bara har en egen ...
... exempelvis odlade celler eller en vävnad. Det finns olika varianter av metoden, men alla har det gemensamt att en yta, ofta ett ... nylonmembran eller en kiseldioxidyta, delas in i tusentals olika mindre områden (celler). Genom en teknik som kallas för ...
Celler tagna från biopsin är sedan odlade från explantat eller en kollagen spjälkning för att skapa en "cellbank". Dessa celler ... allogena celler, xenogena celler, stamceller, genmodifierade celler, och immunolog manipulation. Biomolekyler: Angiogena ... Celler: Möjliggöra metoder för förökning och differentiering av celler, bestämma den lämpliga mängden av ursprungscellerna ... Celler är ofta implanterade eller "seedade" in en artificiell struktur kapabel att stödja en tredimensionell vävnadsformation. ...
Vissa odlade vävnader är långsamma i sin tillväxt. För dem skulle det finnas två alternativ: (i) Optimera odlingsmediet, (ii) ... En blandning av både auxin och cytokinin kommer ofta att ge en oorganiserad tillväxt av celler, eller callus, men tillväxtens ... Nekros kan förstöra odlade vävnader. Generellt växter sorter är olika i vävnadskultur nekros. Således, genom att odla sunt och ... Enskilda celler, växtceller utan cellvägg (protoplast), delar av blad, eller (mindre vanligt) rötter kan ofta användas för att ...
Odling av celler och mikroorganismer som sker utanför deras naturliga zoner kräver en miljö som är så lik den naturliga som ... Det var lättare att isolera, inkubera och identifiera de odlade organismerna. Detta ligger praktiskt taget till grund för ... Genom att studera hur celler och mikroorganismer beter sig samt förökar sig i förhållande till olika faktorer kan man få en ... De tillför även näring till de odlade mikroorganismerna samt cellerna. För diagnostik är odlingsmedierna mycket viktiga. Proven ...
Kinesiskt odlade gojibär används inom traditionell kinesisk läkekonst och idag är regionen Ningxia den största producenten av ... Särskilt framhävs de höga halterna av xantofyllen zeaxantin som påstås har en viktig funktion för att skydda ögats celler. En ... Gojibär är det kommersiella namnet på frukterna från bocktörne eller kinesiskt odlade goji (Lycium barbarum). Bäret har formen ...
Sedan extraherades DNA från celler som odlats i flera generationer i ett 15N-medium, och sedan delats två gånger i ett 14N- ... än cellerna odlade endast i 14N-mediets DNA, eftersom det första 15N-DNA:et skulle ha delats up jämnt mellan alla DNA-strängar ... Slutligen extraherades DNA från cellerna och jämfördes med DNA från 14N- och 15N-celler. Det visade sig ha nästan exakt ... När DNA extraheras från dessa celler och centrifugerades på en saltdensitetsgradient, separerades DNA:et ut när dess densitet ...
... en process där celler från flercelliga organismer odlas utanför kroppen Neolitikum, även kallat yngre stenålder eller ... åker Lantbruksvetenskap eller agronomi kallas läran om jordbruket Växtförädling har lett till att de odlade växterna ofta ...
Om sekvensering inte är möjlig kan istället en hudbiopsi utföras och därefter utvärdera karnitintransporten hos odlade ... ansvarigt för den aktiva transporten av karnitin in i celler. Så många som 272 olika mutationer i genen har hittills upptäckts ...
Det naturliga urvalet liknar på många sätt det artificiella urval som människor gör till exempel på husdjur och odlade växter. ... Sker mutationen i en könscell kan den nedärvas till avkomman, annars nedärvs den bland celler inom individen. I ...
Mellan svampparenkymets celler finns stora luftrum, vilka står i förbindelse med den yttre luften genom klyvöppningarna. Ofta ... Exempel på osymmetriska bladskivor återfinns bland örtbladen hos de allmänt odlade arter i begoniasläktet samt hos de två ... Den består av ett skikt celler, vars ytterväggar vanligen är starkt förtjockade och försedda med kutikula. I hudvävnaden finns ... Till exempel hos hönsbär (Cornus suecica) och hos den odlade vita kallans (Zantedeschia aethiopica) hölsterblad. De är då ...
Till skillnad från de flesta andra celler kan den inte konsumera vanligare ämnen som socker eller aminosyror som energikälla. ... men har också visat sig fungera för marksanering genom mark-injektion av odlade bakterier. Oljeutsläpp kan inträffa under ...
Men trots det tänker han fortsätta med sin plan och efter en strid med Cloud kommer han i kontakt med Jenovas celler och ... Advent Children så hänger hon väldigt ofta i kyrkan där Aeris odlade blommor. Shera är cids bästa vän. Hon är lite småkär i Cid ... Efter alla tragiska händelser med bland annat experimenten på Vincent försöker hon ta sitt liv men Jenovas celler i hennes ...
... hemmahörande i Sydostasien men odlade också i bland annat Östafrika. Bland de viktigaste odlade arterna som kan gå under namnet ... äggformiga celler som, blötta i vatten, består av koncentriska lager kring en liten stjärnformigt sprucken centralhåla. ...
... är frukten från trädgårdsapel, Malus domestica, en domesticerad art i familjen rosväxter som är ett av de mest odlade ... Ett äpple består av ungefär 50 miljoner olika slags celler, varje slag med viss funktion. Exempelvis är skalet sammansatt av en ... Äppleproduktionen i EU uppgick till 11 779 000 ton år 2016 och de mest odlade sorterna ordnade efter mängd var då: Golden ... I Sverige är de mest odlade sorterna Aroma, Ingrid Marie och Cox Orange; vanliga importerade sorter är Braeburn, Elstar, ...
Haploida celler uppstår genom att diploida celler delar sig utan att DNA kopieras. Dottercellerna erhåller då en slumpvis vald ... Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur ... Dessa mönster uppkommer genom komplex interaktion mellan många celler. I eukaryota celler finns kromatin-strukturer som ... Dessa celler som får formen av en skära (engelska sickle) har därför mycket svårare att ta sig fram genom de minsta blodkärlen ...
Tabell över värdet av honungsbins pollinering av kommersiellt odlade grödor i Sverige år 2011. Tabellen är hämtad från ... Honungen lagras, liksom pollen, i vaxkakornas celler. Binas syfte med honungsinsamlingen är att använda honungen som vinterföda ...
En del celler används till förvaringsrum för förråden, i andra utvecklas larverna. Dessa sexsidiga celler finns i tre storlekar ... I Sverige är tambin den viktigaste pollinatören på odlade fält av raps och rybs (men när det gäller klöver, bär- och ... En del celler innehåller nektar för de närmaste dagarna. Andra, vanligen de översta cellerna i varje kaka, innehåller förråd ... Kakornas celler bildar regelbundna sexsidiga prismor, med tresidiga bottnar. Cellerna ligger i varje kaka i två lager med ...
Resterande odlade arealen bestod av små, privata jordbruk. Privatiseringsprocessen kom inte igång förrän under 2000-talet och ... resulterande i omänskliga förhållanden i förvar med fulla celler, fruktansvärda sanitära förhållanden och brist på lämplig ... Exempelvis kan nämnas att när Sovjetunionen föll bestod 70 % av den odlade arealen av kooperativa jordbruk och 22 % av ...
Pigmentfärger är färger som kommer av färgämnen som finns i ytterhudens celler, eller celler strax under denna. Strukturfärger ... som flugor och myggor som kan göra skada på odlade grödor och sprida sjukdomar. Det finns skildringar av trollsländor inom ... De längsgående och tvärgående vingribborna delar in vingen i många mindre fält som kallas vingceller, eller bara celler, och ...