... erna innehåller ofta biologiska pigment som är aktiva i fotosyntes. Plastider ansvarar för fotosyntes och för lagring av ... produkter som stärkelse. Alla plastider kommer från proplastider (tidigare kallade "eoplastider"), som finns i växtens meristem ...
Påföljden är fängelse i högst två år Enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av ... Det finns prekursorer för framställning av narkotika och andra för framställning av kemiska och biologiska stridsmedel. ... Tillstånd och kontrollverksamhet utövas av Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Import eller export utan tillstånd är ... En del exogena prekursorer är produkter som inte får innehas, importeras eller exporteras. ...
... vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter. Nästan alla processer inom den biologiska cellen behöver enzymer ... Vissa enzym har även bindningsplatser för små molekyler, vilka ofta är direkta eller indirekta produkter eller substrat i den ... Substraten behöver mycket energi för att nå övergångsstadiet för att sedan övergå till produkter med lägre total energi. ... Dock kan substrat ibland bilda flera olika produkter, och närvaro av enzym styr då vilken produkt som bildas. Enzymer, ...
"Den biologiska effekten av interaktion mellan produkter av senapsgas och hud". ...
... er är en grupp kemiska föreningar, som ingår i ett flertal biologiska system, bland annat är de produkter i bildningen ... En typ av järnbindande porfyrin kallas hemgrupp och är en viktig beståndsdel i flera biologiska system däribland i blodets ...
I frågor som rör jordbruk och fiskeri har unionen delad befogenhet,[112] utom i frågor som rör bevarandet av havets biologiska ... Unionen har också ett regelverk för hur import och export av jordbruksprodukter får ske och hur dessa produkter ska säljas. EU ... garanterar alla jordbrukare ett lägsta pris för deras produkter. Om marknadspriset understiger det pris som garanteras av ...
... vars produkter påverkar CCA och LHY på motsatt sätt. Den biologiska klockan hos växter är känslig för ljus och ... 4 Den biologiska klockans struktur och funktion *4.1 Den biologiska klockan hos cyanobakterier ... och den biologiska mekanism som styr klockan hos svampar liknar också den biologiska klocka som man finner hos djur. Grunden ... Den biologiska klockan hos leddjur och blötdjur[redigera , redigera wikitext]. Bananflugan, Drosophila melanogaster, är en ...
År 2000 avrådde även den Danska Miljøstyrelsen från att man använder Klorin och liknande produkter i privata hushåll. ... Vattenreningsverken har idag en eller flera biologiska reningsprocesser . Den natriumhypoklorit som används i hushåll är ... neutraliserat salt när den når reningsverken, annars skulle den döda den biologiska reningen. Ingen natriumhypoklorit når ut i ...
Bristen på metylgruppbärande kapacitet återspeglas i den biologiska markören homocystein som stiger i koncentration. ... Vegetarianer och veganer kan tillgodogöra sig vitamin B12 främst genom berikade produkter så som många typer av sojadryck, ...
Biologiska bekämpningsmedel mot ogräs inkluderar organismer som äter frön, växtätare och andra organismer som är skadliga för ... Produkter för biologisk bekämpning baserade på mikroorganismer innefattas ibland i begreppet "biopesticider". Detta inkluderar ... Biologiska bekämpningsmedel kan användas i trädgårdsbruk, jordbruk, skogsbruk, djurhållning och akvakultur, men även i ... Den ekonomiska vinsten med denna biologiska bekämpning har beräknats till mellan 9 och 20 miljarder US dollar. Daggmaskar och ...
För att bevara planens biologiska mångfald måste man ta i beaktande de anledningar som gör att så många arter dör ut. " ... Ett annat exempel som stödjer bevarandet av hotade arter som försörjare av produkter för mänskligt välmående är busken ... Naturvårdares mål är att skapa och utöka sätt att bevara hotade arter och bibehålla den biologiska mångfalden. Det finns flera ... Experimentet visar att när man vet orsakerna till hoten kan man skapa lösningar för hanteringen av den biologiska mångfalden. ...
Animaliska produkter i olika former kräver mycket mer energi än vegetabilier i produktionsledet. I en amerikansk studie ... På många håll i världen utgör såväl jordbruk som köttuppfödning ett hot mot den biologiska mångfalden, även om uppfödning av ... nöt på extensivt bete i hagmarker faktiskt bidrar till den biologiska mångfalden genom att skapa miljöer där flera ovanliga ...
... vars produkter påverkar CCA och LHY på motsatt sätt. Den biologiska klockan hos växter är känslig för ljus och ... och den biologiska mekanism som styr klockan hos svampar liknar också den biologiska klocka som man finner hos djur. Grunden ... Den biologiska klockan hos svampar styr bland annat uttrycket av gener som har att göra med svampens skydd mot uttorkning och ... Eftersom den biologiska klockan skapas genom att gener turas om att undertrycka varandra så ligger det nära till hands att ...
Till den sistnämnda typen hör frukterianerna, som endast äter frukt i den biologiska bemärkelsen, vari ingår säd och andra frön ... Vissa undantag kan dock göras för produkter som kan erhållas från levande djur, med vissa definitioner också gällande andra ... Veganer använder dessutom inte animaliska produkter som läder, skinn och ull. Dessutom finns det beteckningar för personer som ... En person som är vegetarian äter inte animaliska produkter, av etiska, religiösa, estetiska, miljörelaterade, hälsogrundade ...
Det finns många olika definitioner av "teknik". Marshall McLuhan menar att teknik är en förlängning av biologiska, evolutionärt ... Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av ...
... kemiska och biologiska vapen.. Till sin hjälp vid klassificering av produkter har ISP ett Teknisk-vetenskapligt råd (TVR). ... När länder köper produkter blir kringliggande länder mer oroliga och börjar också köpa mer vapen, vilket leder till en ... I bilagan finns bland annat dessa produkter upptagna som krigsmateriel: Eldrörsvapen med kaliber mindre än 20 millimeter ... Regeringen har delegerat granskningen av tillstånd till Inspektionen för strategiska produkter (ISP, f.d. ...
... den biologiska mångfalden bevaras, mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell ... genteknik och kemiska produkter. Den fjärde delen (kapitel 16-25) behandlar förfarandet vid prövning av olika ärenden och ... lagen om kemiska produkter (1985:426) miljöskadelagen (1986:225) lagen om hushållning med naturresurser m.m. (1987:12) lagen om ... förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel (1991:635) lagen om genetiskt modifierade organismer (1993:900) lagen om ...
... i utbildningssyfte såväl som vid diagnos av sjukdomar och tillverkning av biologiska produkter. Definitionen av djurförsök ... Djurförsök eller djurtester är ett samlingsnamn för användning av djur i forskningsverksamhet, i tester av ämnen och produkter ... är det förbjudet att utföra djurtester på kosmetiska och hygieniska produkter inom EU. Den säkerhetsbedömning som är ...
... är ett begrepp som omfattar alla produkter som är tänkta att bäras av en person i avsikt att skydda mot skade ... och hälsorisker så som elektrifiering, värme, kemikalier, biologiska faror, luftburna partiklar och psykiska skador. ...
... produkter som används inom alla delar av hälso- och sjukvården Medicinsk procedur - sjukvårdens åtgärder riktade till en ... en tvärvetenskaplig disciplin baserad på kemi med biologiska, farmaceutiska och medicinska inslag Naturläkemedel - läkemedel ... en patients symtom och undersökningsfynd och sammanfatta patientens tillstånd i form av en diagnos Medicintekniska produkter - ...
... innefattar även till stor del design, optimering och underhåll av biologiska och kemiska processer vid storskalig ... På den tiden använde man fortfarande så kallade batchprocesser för att producera kemikalier och andra eftertraktade produkter. ... Detta innefattar omvandling av råvaror eller kemikalier till mer användbara och värdefulla produkter, men innefattar även ...
Produkter från certifierat ekologiskt jordbruk får marknadsföras som ekologiska produkter. I sådana fall ska även hantering och ... Den biologiska mångfalden är större på jordbruksmark som odlas ekologiskt, men skillnaden verkar snarare ha ett samband med den ... Inom EU finns en märkning av ekologiska produkter på EU-marknaden under namnet Ekologiskt jordbruk. För att få märka sina varor ... Ekologiska produkter Ekologisk mat Biodynamiskt jordbruk Husa Gård Mekaniserat jordbruk Organisk-biologisk odling ^ [a b] " ...
Vanliga produkter är slangar, rör, kabelmantlar, skivor, fibrer etc. Formsprutning påminner om strängsprutning då man ofta ... Men bioplast menas inte att den är biologiskt nedbrytbar utan att den är baserad på biologiska råvaror, som beskrivet ovan. ... Formsprutning är den viktigaste metoden för att tillverka produkter bestående av termoplast men kan också modifieras för ... Därför tillverkar man ofta produkter av lägre kvalitet såsom backar eller lastpallar. Ett exempel på materialåtervinning är ...
... ska studier kräver omfattande kunskap om de biologiska system som påverkas, där kunskaper i cellbiologi och biokemi ... Beskriver hur kroppen omvandlar läkemedlet till produkter som är mer vattenlösliga och som därmed kan utsöndras via urinen, men ... Idag sker mycket av den farmakologiska forskningen genom datordesign av ligander för biologiska receptorer. Ofta krävs ...
Viktiga produkter Saab AB. 1026. 5040. Nej. Flygplan (JAS 39 Gripen, Neuron), flygelektronik som radarsystemet Erieye, Carl ... Programvara för bestämmande av effekten av konventionella nukleära, kemiska och biologiska vapen.[16]. ... När länder köper produkter blir kringliggande länder mer oroliga och börjar också köpa mer vapen, vilket leder till en ... Till sin hjälp vid klassificering av produkter har ISP ett Teknisk-vetenskapligt råd (TVR). Ledamöterna är utsedda av ...
... er ansvarar för fotosyntes och för lagring av produkter som stärkelse. Alla plastider kommer från proplastider (tidigare ... Plastiderna innehåller ofta biologiska pigment som är aktiva i fotosyntes. Växtceller med synliga kloroplaster. ...
... s mest ambitiösa biologiska tillämpning är som snabb, billig elektronisk Dna-sekvensering. Integrering av grafenlager (0, ... Materialet är böjligt och exempel på förväntade grafenbaserade produkter är ultrasnabb och formmässigt flexibel elektronik ...
Tillsatta antioxidanter i livsmedel används för att hindra fett från att härskna och frukt- och grönsaksbaserade produkter från ... Kedjereaktioner med radikaler avbryts ofta genom att två radikaler reagerar med varandra, vilket i biologiska membraner kan ... Begreppet "antioxidant" används mestadels för två helt olika ämnesgrupper: industriella kemikalier som tillsätts till produkter ... fast att ett högt intag av frukt och grönsaker och särskilt sådana med hög halt av karotenoider såsom tomatbaserade produkter ...
... Gräns för norrländska mål Dalälven Biologiska norrlandsgränsen Skogslänens södra gräns Norrlandsterrängens gräns ... http://resource.sgu.se/produkter/c/c838-rapport.pdf. Läst 29 juni 2016.. ... Norr om biologiska norrlandsgränsen återfinnes skogslänen, som ingår i den globala taigan, och domineras av barrskog (gran och ... Förutom definitionen av Norrland baserat på läns- eller landskapsgränser betraktas ibland den biologiska Norrlandsgränsen ( ...
Andra ekonomiskt värdefulla produkter från fåglar är bland annat fjädrar (särskilt dun från gäss och änder), som används som ... Fossilfynd och intensiva biologiska analyser har lett till att nästan alla paleontologer idag är överens om att fåglar ... Fåglar kategoriseras som den biologiska klassen Aves i Linnés taxonomi. Inom fylogenetisk taxonomi placeras Aves i dinosaurie ...
... är rökning av tobakshaltiga produkter i syfte att stilla ett nikotinberoende, för sociala eller rituella syften ... Per Haglind (2004). "Biologiska och medicinska effekter av tobaksrök - tema: tobaksprevention i Norden". Socialmedicinsk ...
sgu.se/produkter/kartor-välj Kartor-SGU, Geokartan, kartor, Berggrund *^ Hoffsten, Per-Ola (1992). Inventering av Övre Voxnan ... Detta medför för strömfisken och den biologiska mångfalden ekologiskt omskapande effekter på habitaten. Det bildas av bottenis ...
Eftersom oljesand härstammar från den biologiska nedbrytningen av olja, är oljeskiffer ämnen vars kerogen inte har förvandlats ... glas och farmaceutiska produkter.[34] Användning för dessa ändamål är dock oftast på experimentell nivå och sker främst i liten ... Gruvdrift kan skada det biologiska och rekreativa värdet hos marken och ekosystemet i området där gruvdriften utförs. ... eftersom det ställer krav på omfattande vidarebehandling före raffinering till förädlade produkter.[51] Retortering ovan jord ...
Vid 22 års ålder återförenades Löfven med sin biologiska mor och äldre bror, Ulf Löfven, efter att dessförinnan haft ... http://www.svd.se/naringsliv/stefan-lofven-vill-se-fler-ideer-bli-produkter_6867201.svd. Läst 11 februari 2013.. ... "Stefan Löfven vill se fler idéer bli produkter". Svenska Dagbladet. ... då hans biologiska mor Margareta Löfven (1922-2000) inte kunde behålla båda sina barn. Dessförinnan hade han varit på ...
Temat för vandringsutställningen Noas Express var livet och den biologiska mångfalden på jorden.[1] (Arbetsnamnet var " ... På hyllorna en stor mängd moderna elektroniska produkter. "Inredning och placering medverkar till att framhäva produkterna, ... över den biologiska rikedomen och förstå hur viktigt det är att bevara den, säger Charlotte Fabricius, geovetare och en av ... "skogsbolagen och den biologiska mångfalden". "Laponia - en bildresa genom Lapplands världsarv" med intendent Thomas Öberg från ...
Amerikanska lagar gör det möjligt för ett flertal bolivianska produkter att föras in i USA tullfritt och ensidigt, såsom ... I området finns den största biologiska mångfalden liksom de största områdena med odlingsbar mark i Bolivia. ... är Bolivia ett av de 17 länder i världen som har den största biologiska mångfalden. ...
Biologiska[redigera , redigera wikitext]. Biologiska metoder syftar på metoder som använder sig av biologiska system för ... är skyddade av patent och därför inte lämpar sig vid genmodifiering av kommersiella produkter men även på grund av mer tekniska ... Dessa metoder är de äldsta och används idag i regel enbart på växter som är svåra att transformera med biologiska metoder t.ex ... Något förenklat kan dessa metoder delas in i två huvudgrupper, biologiska och mekaniska. Nedan presenteras ett urval av de idag ...
Produkter av stål som ska galvaniseras går först igenom ett betningsbad med svavelsyra (H2SO4) för att avlägsna oxider och ... Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget skydd ...
... än dagens teknik för att simulera ett stort antal biologiska, kemiska och fysikaliska system.[48][49][50][51][52][53] På så vis ... är faktorisering av stora tal i produkter av primtal[11] och sökning i databaser med kvantinformation.[12] ...
... tekniska produkter - produkter som används inom alla delar av hälso- och sjukvården ... Läkemedelskemi - en tvärvetenskaplig disciplin baserad på kemi med biologiska, farmaceutiska och medicinska inslag ...
Biologiska museet, med dioramautställningar över finsk natur. *Kurala bybacke: husdjur, hem i 1950-talsstil, verkstad för ... Åbodagen med Heikinmarkkinat på Salutorget och marknad för traditionella produkter på Gamla Stortorget ...
Europeiska unionen (EU) antog 1999 ett direktiv innebärande förbud att marknadsföra asbest eller använda produkter/varor ... De olika slagen av asbest kan variera i sin potentiellt biologiska aktivitet och därmed sina sjukdomsframkallande egenskaper. ... Yrkesmässig användning av asbest och asbesthaltiga produkter är förbjuden i många länder, i Sverige sedan 1982. ... Användningsförbud gäller för arbete i Sverige med asbesthaltigt material och produkter. Undantag från förbudet kan efter ...
Detta ger produkter med distinkt lokal karaktär. De slovenska vinerna håller ofta hög kvalitet, men få finns att tillgå på den ... är en självklar del av det biologiska kulturarvet. ...
Den biologiska rasismen utgör ett system av föreställningar och förfaranden som baseras på att biologin är ödet och att världen ... https://web.archive.org/web/20140729144920/http://www.ur.se/Produkter/182060-Bildningsbyran-rasism-Rasismens-orsaker.. ... Den biologiska rasismens ideologi innebär en tro att individer i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper, ... Den biologiska rasismens impopularitet efter andra världskriget och Förintelsen innebar att rasismen som ideologi tvangs ...
Människan kan hämta inspiration av naturens tekniska lösningar för att anpassa produkter och system för en hållbar utveckling.[ ... Det finns en mångfald komplexa biologiska system och därför är antalet funktioner som kan imiteras stort. ... Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden är jordbruket.[22] ...
Den traditionella statliga industrin baseras i huvudsak på förädling av inhemska produkter, såsom textilier, mineraler och ... Stern använder den nordkoreanska militären fysiskt och psykiskt handikappade barn som försökskaniner när man testar biologiska ... kommer tågen att gå från Dorasan till Panmun och föra byggnadsmaterial från Sydkorea till Nordkorea och färdiga produkter ...
... är en ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för en hållbar ... Det betyder att organisationen bakom märkningarna är oberoende från de produkter som den certifierar. I februari 2008 kallade ... Rainforest Alliance har blivit kritiserade för att tillåta användning av märkningen på produkter som innehåller endast 30 ... Rainforest Alliances certifieringsmärkning finns endast på produkter som uppfyller kraven och kriterierna för skördarna enligt ...
Foucault var kritisk till alla rent biologiska förklaringar av fenomen såsom sexualitet, vansinne och kriminalitet. Vidare ... arbete och produkter. Suveränen har en rätt att subtrahera - att avsluta liv, att utarma eller att förslava liv - däremot har ... Genom att framställa sex som den biologiska och fundamentala orsaken till människors könsidentitet, sexuella identitet och ... kön bakom könsidentieten som skulle vara dess objektiva och biologiska fundament. Butler menar dock att om än att Foucault ...
Det latinska namnet aqua används ofta i bland annat innehållsförteckningar till kemiska och kosmetiska produkter.[2] ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Vatten&oldid=49174358#Vattnets_biologiska_roll" ...