Den biologiska effekten av joniserande strålning beror dock på flera faktorer. Till att börja med den absorberade energin i ... Dessutom beror den biologiska påverkan på strålningens typ. För att ta hänsyn till de olika stråltypernas effekt så används ... Denna är samma som absorberad dos men multiplicerad med en viktningsfaktor som beror på strålslagets biologiska verkan. Enheten ...
Sexualiteten formas av biologiska och psykologiska, men även samhälleliga och kulturella faktorer. Därför är den miljö som ...
Biologiska såväl som miljömässiga faktorer samverkar ofta vid uppkomsten av psykologiska problem. Sveriges psykologförbund har ...
Biologiska faktorer som kan påverka könsidentiteten inkluderar nivåerna av könshormon och regleringen av gener.[7] Sociala ... Könsidentiteten är inte med nödvändighet baserat på biologiska fakta, oavsett om de är objektiva eller antagna, inte heller ... Även om man ännu inte fullt ut förstått hur könsidentiteten formas har många olika faktorer antagits påverka den. ... I vissa fall kan en persons könsidentitet vara oförenlig med deras biologiska könskaraktäristika, vilket resulterar i att ...
GMR är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger styrka att klara av hot och stressorer. Exempel på GMR kan vara ... En människa kan vara mer eller mindre sjuk och hans eller hennes tillstånd påverkas av olika faktorer på olika nivåer. Det ... Han menade vidare att ett visst typ av samspel mellan en individ och faktorer i hennes omgivning frambringar kontroll över ... Begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet är tre övergripande termer som under sig innefattar 17 stärkande faktorer som ...
... kemiska och biologiska faktorer bestämmer förloppet under uppbyggnaden eller erosionen av caymiljön. Dessa faktorer är bland ...
Dosviktade faktorer för organ[redigera , redigera wikitext]. Per definition är den viktade faktorn för hela kroppen 1 så att 1 ... Distinktionen mellan absorberad dos (Gy) och effektiv dos (Sv) är baserad på de biologiska effekter av strålningen i fråga och ... Strålningsviktade faktorer[redigera , redigera wikitext]. Per definition har röntgenstrålar och gammastrålar viktningsfaktorer ... För olika sorters strålning kan den absorberade dosen (mätt i Gy) ha väldigt olika biologiska konsekvenser. Därför har en ...
Samtidigt finns annan forskning som menar att kön främst bör förstås som resultatet av biologiska faktorer. Huruvida egenskaper ... som uppfattas som manliga respektive kvinnliga är resultat av social påverkan eller biologiska, medfödda, faktorer är en ... Inom queerrörelsen motsätter sig vissa synen på det biologiska könet som något essentiellt och något annat än en social ... har man i bland annat genusforskning och queerteori försökt avskilja aspekter av människans kön som inte har biologiska orsaker ...
Bland dessa faktorer har vacciner dragit till sig stor uppmärksamhet. Det beror på att föräldrar vanligen först blir medvetna ... De biologiska orsakerna till detta är okända. Möjliga förklaringar är: Ökad risk för graviditetskomplikationer. Moderns ... Oklara sociokulturella faktorer i spermierna. Eftersom faderns och moderns ålder är sammanlänkade, är det möjligt att endast ... Autismforskare är överens om att genetiska faktorer dominerar. Miljöfaktorer som har hävdats bidra till autism, eller förvärra ...
... en är en betydande ekonomisk enhet, föremål för studier inom familjeekonomi Familjen har både biologiska och sociala ... Engels utökade Morgans hypotes om att ekonomiska faktorer orsakade övergången från en primitiv gemenskap till ett klassdelat ... Tidiga lärda inom familjens historia tillämpade Darwins biologiska evolutionsteori i sina teorier om familjesystemens evolution ...
I verkligheten kan strålningen i en viss riktning bero många faktorer, inklusive källans form, reflektioner och absorptioner i ... Biologiska effekter av elektromagnetisk strålning kan delas upp i olika områden beroende på strålningens frekvens/våglängd. ... Biologiska vävnader/material har varierande elektrisk ledningsförmåga och ligger mellan elektrisk isolator och elektrisk ledare ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Biologiska_effekter_av_elektromagnetisk_strålning&oldid=45635627# ...
... uppstår i en samverkan mellan hydrologiska och biologiska faktorer. Effekten leder till att antalet antal arter ...
Det handlar dels om handlingar som faller inom kategorin lagbrott och dels om faktorer som ökar risken för den typen av ... depression samt ett antal biologiska och neuropsykiatriska indikatorer. I en systematisk litteraturgenomgång från 2016 över ... Mindre viktiga faktorer kan vara sämre socioekonomisk situation eller låg självkänsla, ångest, ...
Även om frågeformulär skattar en persons beteende, som även kan styras av andra faktorer än den biologiska klockan, har man ... 4 Den biologiska klockans struktur och funktion *4.1 Den biologiska klockan hos cyanobakterier ... och den biologiska mekanism som styr klockan hos svampar liknar också den biologiska klocka som man finner hos djur. Grunden ... Den biologiska klockan hos leddjur och blötdjur[redigera , redigera wikitext]. Bananflugan, Drosophila melanogaster, är en ...
Biologiska och kemiska stridsmedel (med Henrik Markkula och Lars-Erik Tammelin; Stockholm 1968). Fyra aktuella frågor om BC- ... stridsmedel (Centralförbundet Folk och försvar, Stockholm 1971). C-krig? Faktorer som påverkar den internationella hotbilden ( ...
... kan trigga igång biologiska försvarsmekanismer mot svält, vilka motverkar viktnedgång. En alltför snabb viktminskning ... Energibehovet varierar dock beroende på faktorer som nuvarande kroppsvikt och aktivitetsnivå (energiförbrukning). Lyckad ...
Både psykologiska och biologiska orsaker har angetts som ligga bakom tvångssyndrom, men åsikterna går isär om vilka faktorer ... Det har inte lyckats klarlägga några prediktiva faktorer som talar för om en viss patient kommer att ha störst nytta av någon ...
... till stor del på grund av deras mycket stora biologiska och kemiska skillnader. Generellt sett beror dessa på faktorer som; hur ... Nedan listat är faktorer som avgör en bakteries virulens när den kommit in i sin värd: Adhesionsförmåga Invasion Biprodukter ... Huruvida vi blir sjuka eller påverkade av en mikroorganism avgörs av flera olika faktorer. En virulensfaktor kan sedermera ...
... slutpunkten och längden på den biologiska växtsäsongen viktiga faktorer. Fenologi, som vetenskaplig disciplin, undersöker ... Man försöker också förstå vilka faktorer (temperatur, dagslängd, markvattentillgång, närings/resurstillgång, ...) som styr ... fenologin samt vilka biotiska och abiotiska faktorer som förklarar evolutionen av växters, djurs och ekosystems fenologiska ... från hela Sverige via internetformulär för att kunna skapa nutida fenologiska observationsserier och därigenom följa biologiska ...
Faktorer som påverkar kemisk toxicitet:[7] *Dosering *Både stora enstaka exponeringar (akuta) och kontinuerliga små ... US Bureau of Labor Statistics (BLS) konstaterar att jobb för biologiska forskare, som i allmänhet inkluderar toxikologer, ... Lönen för jobb inom toxikologi beror på flera faktorer, inklusive utbildningsnivå, specialisering, erfarenhet. ... fysiska eller biologiska agenser på levande organismer och miljön, inklusive förebyggande och förbättring av sådana effekter.[ ...
Man[vem?] tror att många olika biologiska och miljömässiga faktorer interagerar med en persons gener på sätt som kan öka eller ...
Den biologiska bilden av vad som händer i hjärnan vid bipolär sjukdom är ofullständig. Att det finns kemiska obalanser i ... Ärftliga faktorer har större betydelse än för andra psykiska sjukdomar, men alltmer tyder på att orsakerna är genetiskt ... Flera faktorer samverkar för att orsaka sjukdomen och påverka förloppet men hur den utvecklas varierar mellan individer. Flera ... Psykosociala faktorer genomlyses vid behov i syfte att stabilisera individens livssituation. Att komma tillbaka socialt och ...
I denna lades stor vikt vid biologiska, psykiska och sociala faktorer i förklaringen av psykiska störningars uppkomst. Denna ... År 1975 gav Edward O. Wilson ut verket Sociobiology, där olika djurarters sociala liv analyseras i såväl biologiska som ... är att vara ett socialt verktyg som backar upp den huvudsakliga eller starkaste biologiska vetenskapen. Uttrycket "Psycho" ... plasticitet i neurovetenskap och biologiska störningar ur alla aspekter, dessutom fokuserar biologi på och analyserar beteende ...
Dessa tre faktorer går ofta hand i hand, men inte alltid. Vilken faktor som anses viktigast varierar exempelvis beroende på ... Ett exempel är höns i bur där producenten kan anse att välfärden är hög ur synvinkeln om biologiska funktioner då de äter bra, ... Biologiska funktioner hos djuret - det ska frodas, vara kapabelt till normal tillväxt och reproduktion samt rimligt fritt från ...
Biologiskt arv, psykosociala faktorer och klimat har inflytande över hur tidigt könsmognaden inträder hos både pojkar och ... För andra betydelser, se Pubertet (olika betydelser). Puberteten är det stadium i livet då biologiska varelser blir könsmogna ...
Även om han inte använde ordet gen så förklarade han resultatet av sina experiment med förekomsten av ärftliga faktorer som ... Det kan ske som ett misstag under replikationen av cellens genetiska material, även biologiska virus kan vara ansvariga för att ...
Denna klassificering grundades på biologiska förhållanden, och det var vanligt att forskare med hänvisning till Darwins teori ... En del av 1800-talsforskarna tog också med faktorer utan naturvetenskapliga grunder, såsom sociala förhållanden där exempelvis ... biologiska särdrag som ger upphov till yttre och inre särdrag, dels att olika raser är olika värda och att det därför är ... "biologiska rasen"). Samtliga av dessa spelade in hos nazisterna, när de gjorde sina bedömningar.[19] ...
... ångest och bipolär sjukdom liksom många biologiska händelser eller utlösande faktorer. Tvillingstudier visar att den genetiska ... Många faktorer har beskrivits som utlösande, men styrkan och betydelsen av dessa förhållanden är oklar. En utlösande faktor kan ... Vanliga utlösande faktorer är stress, hunger och trötthet (som i samma utsträckning bidrar till spänningshuvudvärk). Det är mer ... Eventuella utlösande faktorer i inomhus- och utomhusmiljön kan inte bekräftas, eftersom bevisen är av för dålig kvalitet, men ...
Dessa faktorer i kombination med det ofta ljusa läget gör att svämskogens biologiska mångfald ofta uppvisar ett högt naturvärde ...
... som kan antas bero på den psykosociala situationen och inte på biologiska faktorer. Syndromet brukar kallas stressrelaterad ...
Några mindre kända faktorer är: *Järn och koppar som katalyserar bildning av radikaler. Jämför dock järnbrist och kopparbrist. ... Kedjereaktioner med radikaler avbryts ofta genom att två radikaler reagerar med varandra, vilket i biologiska membraner kan ... Faktorer som kost och miljö påverkar radikalbildning och oxidativ stress. Var tredje magcancer, var tredje kranskärlssjukdom ... Efter kontroll för andra faktorer som kan ha betydelse för sjukdomen kom forskarna fram till att det fanns ett statistiskt ...
Fossilfynd och intensiva biologiska analyser har lett till att nästan alla paleontologer idag är överens om att fåglar ... Dessa faktorer utgör alla förutsättningen för det Darwin beskrev i sin teori om evolution. ... Fåglar kategoriseras som den biologiska klassen Aves i Linnés taxonomi. Inom fylogenetisk taxonomi placeras Aves i dinosaurie ...
Läkemedel och insektsbett är vanligare utlösare hos äldre vuxna.[6] Mindre vanliga orsaker är fysiska faktorer, biologiska ... Anafylaxi diagnosticeras utifrån kliniska observationer,[6] och när någon av följande tre faktorer inträffar inom minuter/ ... rekommendationen att bära ett medicinskt larmarmband samt rådgivning om hur man undviker utlösande faktorer.[29] Behandling för ... finns at ttillgå för vissa utlösande faktorer. Denna typ av behandling kan förhindra framtida episoder av anafylaxi. En ...
Genetiska faktorer spelar en viktig roll vid uppkomsten av ångestproblem [12]. »Imaging genetics« är ett snabbt växande ... Biologiska mekanismerRedigera. Med avbildningstekniker såsom funktionell magnetresonsanstomografi (fMRI) och ... Även copingstrategier som slår tillbaka erkänns som faktorer som kan förvärra problemen för den som har social ångest. Ett ...
... är livets upphörande, en avslutning av alla biologiska funktioner som upprätthåller en levande organism.[1] I biologin ... Hur detta bestäms kan variera beroende på olika faktorer, men, som specificeras i §2, ankommer det "på läkare att i ... då de agerar nedbrytare och omvandlar kroppen till enklare biologiska beståndsdelar. ...
Termen "man" används dels avseende manliga biologiska könskaraktäristika, dels för de olika kulturella roller och förväntningar ... visat att skillnaden ligger i formen av hjärnsubstans men att dessa skillnader kan variera mycket beroende på externa faktorer ... Det biologiska könet bildas av urgonaden, som tidigt under embryonal tid bildar müllerska och wolffska gångarna. Hos ...
Dessa faktorer bidrog till ökade protester från samhället under den andra halvan av Banzers presidentperiod. ... I området finns den största biologiska mångfalden liksom de största områdena med odlingsbar mark i Bolivia. ... Efter det bidrog regionala, globala och inhemska faktorer till en nedgång. Finansiella kriser i Argentina och Brasilien, ... är Bolivia ett av de 17 länder i världen som har den största biologiska mångfalden. ...
Biologiska[redigera , redigera wikitext]. Biologiska metoder syftar på metoder som använder sig av biologiska system för ... I slutet av 1800-talet utvecklas genetiken och även om kunskapen om bakomliggande faktorer är låg kan man ändå utveckla flera ... Dessa metoder är de äldsta och används idag i regel enbart på växter som är svåra att transformera med biologiska metoder t.ex ... Något förenklat kan dessa metoder delas in i två huvudgrupper, biologiska och mekaniska. Nedan presenteras ett urval av de idag ...
Av samtliga med dessa biologiska förutsättningar riskerar de som växt upp i socialt utsatta miljöer i högre grad att utvecklas ... Personer som är benägna att betona sociala faktorer till uppkomsten av avvikelser har som regel förklarat psykopatin med dålig ... medan att betona det biologiska förlägger orsaken till beteendet till psykopaten själv.[9] ... eller i samband med personlighetsgenetikens framsteg studerat biologiska avvikelser. Inom evolutionspsykologin har psykopati ...
Läran om hormoners biologiska funktioner kallas endokrinologi, men även andra forskningsfält, såsom biokemi, studerar hormoner ... En rad faktorer påverkar produktionsnivåerna av hormon i kroppen: *Andra hormoner, som ökar eller minskar produktionen ...
Andra faktorer är organismernas förmåga att anpassa sig till rådande miljöförhållanden. Kulturgeografi[redigera , redigera ... I Sverige studeras de fysikaliska aspekterna av sötvatten inom ämnet hydrologi och de biologiska och kemiska aspekterna inom ... Faktorer som påverkar utbredningen kan till exempel vara naturkatastrofer, kontinenternas förflyttningar, fysiska barriärer, ...
... och yrkesval enbart beror på kulturella faktorer eller också på biologiska skillnader, är föremål för debatt bland sociologer, ... Andra viktiga faktorer är att kvinnor arbetar färre timmar,[15] oftare är sjukskrivna,[16] är hemma mer för vård av sjukt barn, ... Vissa argumenterar för att det inte finns några biologiska skillnader mellan könen utöver de rent anatomiska, eller att de är ... Den justerade löneskillnaden kan emellertid också förklaras av andra faktorer, såsom individens arbetslivserfarenhet eller ...
Haven norr om Nya Zeeland är centrum för familjens biologiska mångfald, med flest olika arter.[19] Bland de fyra grupperna är ... Klimat och tillgång till föda är viktiga faktorer för när häckningen genomförs. Arter som har sina kolonier långt norrut häckar ...
Två faktorer är avgörande för om den kulturella traditionen är viktigast eller om egna erfarenheter, gener och nyskapade normer ... Inte sällan betraktas det som specifikt för människan.[26] De flesta mänskliga biologiska egenskaper överträffas i djurvärlden ...
Då rökning och exponering för asbestfibrer förekommer samtidigt förstärker dessa faktorer varandras effekt och kan orsaka en ... De olika slagen av asbest kan variera i sin potentiellt biologiska aktivitet och därmed sina sjukdomsframkallande egenskaper. ...
Dessa faktorer, tillsammans med kalkyler och beräkningar, används av en ljusdesigner för att skapa en tilltalande miljö. ... Det är en rejäl skillnad och är inte optimalt, varken rent visuellt eller för kroppens "biologiska klocka". Som en följd av för ...
En genomgående idé i genusforskningen har därefter varit att skilja på det biologiska könet (kön) och det socialt konstruerade ... Femininitet består av både socialt definierade, kulturellt traderade och konstitutionella faktorer. Detta gör att det skiljer ...
Denna klassificering grundades på biologiska förhållanden, och det var vanligt att forskare med hänvisning till Darwins teori ... En del av 1800-talsforskarna tog också med faktorer utan naturvetenskapliga grunder, såsom sociala förhållanden där exempelvis ... biologiska särdrag som ger upphov till yttre och inre särdrag, dels att olika raser är olika värda och att det därför är ... "biologiska rasen"). Samtliga av dessa spelade in hos nazisterna, när de gjorde sina bedömningar.[19] ...
Biologiskt arv, psykosociala faktorer och klimat har inflytande över hur tidigt könsmognaden inträder hos både pojkar och ... Puberteten är det stadium i livet då biologiska varelser blir könsmogna och kan skapa barn. Under puberteten färdigutvecklas ...
Till exempel dikteras ens klädval av faktorer såsom social status, socioekonomisk situation samt vad individen vill förmedla ... Foucault var kritisk till alla rent biologiska förklaringar av fenomen såsom sexualitet, vansinne och kriminalitet. Vidare ... Genom att framställa sex som den biologiska och fundamentala orsaken till människors könsidentitet, sexuella identitet och ... människan har alltid en kapacitet att förändra de faktorer som hämmar dennes frihet.[33] Frihet är således för Foucault inte ...
... luftfuktighet och andra faktorer. Mängden vatten i kroppen styrs av osmoregleringen. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Vatten&oldid=49174358#Vattnets_biologiska_roll" ...
Utlösande faktorer[redigera , redigera wikitext]. Hälften av de drabbade brukar vara solkänsliga. Det visar sig ofta som små ... Det har även på senare tid kommit biologiska läkemedel som i vissa fall av sjukdomen kan vara effektiva. Flera av dessa är ... Solljus, genetiska faktorer och östrogen ökar sjukdomsrisken. Forskarna tror att SLE har att göra med apoptos (celldöd) och hur ... Påvisande av vissa reumatiska faktorer i blodet, vilka utgörs av autoantikroppar mot kroppens egna celler (anti-DNA, Sm-antigen ...
Istället menar de att sådana faktorer gör att risken för artros ökar, då de kan påverka ledens förmåga att motstå belastning.[ ... övriga riskfaktorer och biologiska förändringar i ledstrukturer över tid.[6] ... En systematisk översikt från SBU, utförd 2016, undersökte arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär visar att det finns faktorer ... Ålder, genetik, nutritionsstatus, hormonbalans, och många fler faktorer kan bidra till att en person utvecklar artros. ...