Gamma-aminobutyric acid transport in brain. Göteborg. Libris 939053 ^ "Fredskemisten. Åke Sellström om fem decenniers kamp mot ... kemisk och biologisk krigföring". Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/ ...
... er sprids nästan uteslutande via luft, vatten, mark eller biologisk transport. Ämnen som släpps ut från till exempel ...
Fänge var professor i zoofysiologi vid Oslo universitet från 1959 och vid biologisk-geovetenskapliga på Göteborgs universitet ... Doktorsavhandlingen The Mechanisms of Gas Transport in the Euphysoclist Swimbladder blev början till ett långt ...
Efter PT-bindning till en cellmembranreceptor tas den upp i en endosom, varefter den genomgår retrograd transport till trans- ... Ökad intracellulär cAMP påverkar normal biologisk signalering. Toxinet orsakar flera systemiska effekter, bland annat en ökad ... Vid någon tidpunkt under denna transport aktiveras A-underenheten (eller protomeren), kanske genom inverkan av glutation och ... Bibcode: 1993PNAS...90.2970W. ^ "Retrograde transport of pertussis toxin in the mammalian cell". Cell. Microbiol. 10 (5): sid. ...
Han är nu professor i biologisk kemi och professor i medicin vid Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore. Att kroppens ... celler måste innehålla specifika kanaler för transport av vatten anade man redan vid mitten av 1800-talet, men det var först ...
... biologisk mångfald och miljöstyrning. Därefter fattades beslut om vinnare av en jury bestående av företrädare för Europeiska ... kommissionen, Europeiska miljöbyrån, ICLEI (Local Governments for Sustainability), Europeiska federationen för transport och ...
... biologisk anpassning hos organismer, förekomst och fördelning av organismer (biogeografi), transport av materia och energi ... Huvudartikel: Biologisk mångfald Biologisk mångfald eller biodiversitet är summan av arternas mångfald, den genetiska ... Biologisk mångfald är ett begrepp som innefattar alla varianter av livsformer som finns på jorden, miljontals växter, djur och ... Huvudartikel: Biologisk interaktion Ekologiska interaktioner innebär relationer där individer av samma eller olika art påverkar ...
... och transport av väte. Vätgas produceras från råvaror som naturgas och biomassa (genom biomassaförgasning) eller elektrolyseras ... eller som en mikrobiell avfallsprodukt som kallas bioväte eller biologisk väteproduktion. Fossilfri el kan dock användas för ... samt via viss industriell transport via pipelines. Norge planerar en serie vätgastankstationer längs huvudvägarna. Väte har en ...
Oljeutsläpp kan inträffa under transport av olja eller under utvinning. Sådana utsläpp kan innebära betydande mängder olja i ... En avsevärd mängd petroleum-olja som kommer in i havet elimineras av mikrobiella samhällens aktiviteter mikrobiell biologisk ...
"Jordbrukets effekt på biologisk mångfald". Läst 22 mars 2021. ^ Lugn 2021, sid. 124. ^ "Den levande Finngården". Läst 26 ... transport, energilagring och omvandling. Alger kan få stor betydelse för energieffektivisering och vattenrening. På västkusten ... Areella näringar orsakar både global uppvärmning och utarmar biologisk mångfald och måste därför måste stora omställningar ...
Läst 22 maj 2021 ^ World Tourism Organization (UNWTO), International Transport Forum, red (2019-12-03). Transport-related CO2 ... samt bevara natruarv och biologisk mångfald. Att främja denna ekologiska hållbarhet kan inkludera att minska nedskräpning, ... orsakas av transport. Att övergå till mer hållbara former av transport kan därför anses som nödvändigt för att uppnå hållbar ... Många former av transport är beroende av fossila bränslen och mer än 70% av de globala koldioxidutsläppen kopplade till turism ...
Efter mötet föreslog Namsa ett formellt samarbete för att producera en utställning om biologisk mångfald under kommande år. Det ... En del tekniska problem var svåra att lösa eftersom man var tvungen att ta hänsyn till vagnens rörelser under transport. Ett ... Lördag 1997-09-27: "Om vår miljö". Ulf Bergelin från Luleå kommuns miljökontor berättade om biologisk mångfald och Agenda 21- ... Utställningen har gjorts av Riksutställningar och SJ, i samarbete med Centrum för biologisk mångfald, Naturvårdsverket, Namsa ( ...
Verket är ett av Sveriges största som enbart drivs med biologisk fosforavskiljning, det vill säga inga kemikalier tillsätts för ... ISBN 91-631-8878-3 (Artiklar med döda externa länkar 2017-06, Alla artiklar med döda externa länkar, Transport i ... där containrar lyfts till och från tågvagnar för vidare transport. Strax intill Västhamnen ligger Öresundskrafts kraftvärmeverk ...
Vatten och såväl som salter, kan också flyttas genom huden, genom aktiv transport. Blodomloppet Det finns blodkärl som fungerar ... En frisk jord.. Förbundet Organisk Biologisk Odling. Arkiverad från originalet den 6 maj 2014. https://web.archive.org/web/ ...
Vidare har urbanisering och ett alltmer intensifierat jordbrukande medfört ökad erosion och transport av sediment. Halterna av ... Antropocentrism (Geologiska tidsperioder, Global uppvärmning, Biologisk mångfald, Humanekologi, Hållbar utveckling, Neologismer ...
Energy Transport Partner, ETP har meddelat att de "kommer att fullfölja Dakota Access pipeline och inte ändra dragningen av ... Konsekvenser för miljön har belysts av en växande motstånd från allmänheten". ^ Vid SLU finns Centrum för Biologisk Mångfald ...
Blod är en biologisk förutsätting för att vi ska kunna leva. Utan blod inget liv. Men för att vi ska kunna leva behöver vi ... Transport: Transportavdelningen (Riksutställningar). Administration: Administrativa avdelningen (Riksutställningar). Pedagogik ...
Ökad transport av fosfor samt minskad denitrifikation av jorden kan dock bli en indirekt följa av dränering. Att fosfor styr ... Kväve brukar däremot renas på biologisk väg i dammar med bakterier som lever på både fosfor och kväve. Utsläpp från enskilda ...
En lösning för människor med Cryonics Institute och Cryonics UK som inkluderar förberedelse av kroppen och transport av kroppen ... och den argumenterar för att bevaring av biologisk vävnad i flytande kväve eller liknande medium därför skulle kunna utgöra en ...
... om inte också med biologisk förmåga. Teleportering är vanlig inom science fiction, som i de fiktiva universumen Star Trek och ... Transport i fiktion). ...
... är ett särskilt beroende av välfungerande handel och marknader liksom av väl fungerande infrastruktur för transport och ... återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar ... "Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald - Globala målen". www.globalamalen.se. http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal ...
Från en biologisk synvinkel har vatten många speciella egenskaper som är nödvändiga för liv som särskiljer det från andra ämnen ... Det fungerar som ett lösningsmedel för ett antal olika kemikalier och underlättar industriell nedkylning och transport. Omkring ... för att simulera vatten eller strömflöden och räkna ut parametrar på vattenkvalitet kallas på engelska hydrological transport ...
Det är även problem med jorderosion, ökenspridning, avskogning samt förlust av biologisk mångfald. År 2012 fanns fyra ... ömsesidigt beroende av varandra bland annat på grund av oljeproduktion och transport av oljan. Både FN och Afrikanska unionen ...
I praktiken används i dagens läge praktiskt taget alltid fossila bränslen för underhåll av infrastruktur och transport av ... Allt för stor produktion av biobränsle kan föranleda skogsskövling, minskad biologisk mångfald i skogen, ökade utsläpp och ... men för att få ner volymen vid transport och för att få en mer användarvänlig vara, brukar den numera ofta förädlas till fasta ... Påverkan på biologisk mångfald från biobränslen varierar mycket beroende på vilket bränsle som studeras. Alla biobränslen som ...
Ämnen som undersöktes var förlust av biologisk mångfald, migration, risker för stads- och landsbygdsaktiviteter, människors ... transport, jordbruk och byggnader." (SMHI:s översättning.) Rapporten använder några nya tillvägagångssätt som att inkludera ... WGII betonade ytterligare behovet av bevarande för att upprätthålla biologisk mångfald och mildra effekterna av ... tyder på att upprätthållande av den motståndskraft som krävs för biologisk mångfald och för ekosystemstjänster är beroende av ...
Neutralt helium vid normala förhållanden är inte giftig, spelar ingen biologisk roll och hittas i mycket små mängder i ... Smith & Höjgaard Jensen (1989). Transport Phenomena. Clarendon Press, Oxford. sid. 354. ISBN 0-19-851985-0. http://books.google ...
Det försvårar transport av varor, både inom landet men också mellan Rwanda och grannländerna. Antal flygplatser: 7 (2013) ... Andra miljöproblem är urlakning av jorden, överbetning, markförstöring, försämrad våtmark, förlust av biologisk mångfald och ...
När elproduktion med låga utsläpp sker i stor skala, kan transport och uppvärmning övergå till mer elektriska källor. Detta ... Sekundära skogar som har återväxt i övergiven jordbruksmark visar sig ha mindre biologisk mångfald än de ursprungliga ... Transport and Desalination Sectors Arkiverad 1 april 2021 hämtat från the Wayback Machine.. Study by Lappeenranta University of ... för energiproduktion och transport (vilket orsakade 73% av världens utsläpp av växthusgaser 2020) jordbruk och markanvändning ( ...
Några av Liberias miljöproblem är avverkning av den tropiska regnskogen med åtföljande jorderosion och minskad biologisk ... Järnmalmen från Nimba Range skeppas från Buchanan och transport av gummi och skogsprodukter skeppas företrädesvis från hamnarna ...
När kristallisationen av en magma går mot sitt slut anrikas den på vatten, vilket underlättar transport av joner, något som ... Kalksten kan bildas på flera olika sätt, kalciumkarbonat kan fällas ut ur mättat havsvatten, eller på biologisk väg, genom att ... transport och deposition (avlagring) av befintliga bergarter. Meteoriter består av bergarter eller metaller som faller ned på ...