En prokaryot promotor är ofta en tydlig och distinkt sekvens som är lätt att identifiera på den kontinuerliga DNA-sekvensen, ... Den förefaller vara väl bevarad hos många flercelliga eukaryoter. Dess exakta funktion är fortfarande till stor del okänd men ... En promotor är den sekvens av baspar framför en gen som reglerar genens uttryck genom att olika typer av genregulatoriska ... MTE är en regulatorisk sekvens i kärnpromotorsekvensen som återfinns 18-22 nukleotider uppströms TSS och som upptäcktes 2004. ...
Telomerer består av en upprepad DNA-sekvens. För alla däggdjur är denna sekvens TTAGGG. Telomererna sitter längst ut på ... Det faktum att denna skyddande effekt finns bevarad trots så många år av evolution visar att detta är en grundläggande ... Länge trodde man att denna DNA-sekvens saknade betydelse. Men nu vet vi att telomerer har en central betydelse i bland annat ... Blackburn lyckades med att visa att de mänskliga telomererna är uppbyggda av en upprepad DNA-sekvens. Tillsammans med Jack ...
... även känd som en sekvens av aminosyror i en α2-makroglobulinmolekyl, eller ett homologt protein, som innehåller scissila ... en större konformationsförändring exponerar en bevarad COOH-terminal receptorbindningsdomän (RBD). RBD-exponering gör att αM- ...
Korrespondensen mellan de två männen under designprocessen finns bevarad, inklusive Kubricks handskrivna kritik av Bass olika ... inklusive en sekvens med en garagevakt (Tony Burton); utökade dialogscener på hotellet; och en scen där Wendy upptäcker en ...
När de väl har aktiverats förutspås TTSP:er förbli membranbundna genom en bevarad disulfidbindning som förbinder de pro- och ... Ett fusionsprotein innehållande en C-terminal affinitetstagg (såsom poly-His) kopplad av denna sekvens kan klyvas av ... Eftersom pro-regionen av trypsinogen innehåller denna sekvens katalyserar enteropeptidas dess aktivering in vivo: trypsinogen ...
Notisen är bevarad i en avskrift från 1609 av en codex från 1400-talet som i sin tur skall bygga på ett original från 1100- ... Dessutom förelåg sekvens och alleluiavers för mässan. Den heliga Birgitta bidrog till Erikskultens fortlevnad liksom måltavlan ...
Efter de inledande lektionerna med en enda lång sekvens utan ordmellanrum övas tecknen i korta sekvenser som bildar grupper om ... Telegraph.-) Remsan är bevarad och förvaras i USA:s kongressbibliotek. Vid de första telegrafanläggningarna skedde ... Varje grupp ges en ny sekvens. För blankstegstangenten (den långa, nederst på tangentbordet) används enbart tummarna med ... Inledningsvis sänds lång sekvens av F F F … under någon minut, varvid eleverna varje gång tecknet hörts trycker ner motsvarande ...
Den nedre grottan grävdes ut i början av 1900-talet, och innehöll en lång sekvens av paleolitiska lager. Fynden av två unga, ... Grottan ligger i ett kalkområde med en bevarad grotta och flera sammanstörtade, betecknade med nr 1 till 5. I grottan har ...
Den följs sedan av en lång och bättre daterad Aurignacien sekvens. Ornament dyker upp plötsligt i Uluzzian men saknas helt i de ... Kraftigt patinerade artefakter från mellanpaleolitisk tid' förekommer in situ i denna paleosolen, som är bevarad huvudsakligen ... Lakonis I har en lång mellanpaleolitisk sekvens vars översta del innehöll en övergångsfas till senpaleolitisk tid och i lagren ... är ytterst sällan bevarad där den bildades i mindre sänkor i terrängen. (2) återdeponerad terra rossa, rödjord som sköljts ner ...