En prokaryot promotor är ofta en tydlig och distinkt sekvens som är lätt att identifiera på den kontinuerliga DNA-sekvensen, ... Den förefaller vara väl bevarad hos många flercelliga eukaryoter. Dess exakta funktion är fortfarande till stor del okänd men ... En promotor är den sekvens av baspar framför en gen som reglerar genens uttryck genom att olika typer av genregulatoriska ... MTE är en regulatorisk sekvens i kärnpromotorsekvensen som återfinns 18-22 nukleotider uppströms TSS och som upptäcktes 2004. ...
Telomerer består av en upprepad DNA-sekvens. För alla däggdjur är denna sekvens TTAGGG. Telomererna sitter längst ut på ... Det faktum att denna skyddande effekt finns bevarad trots så många år av evolution visar att detta är en grundläggande ... Länge trodde man att denna DNA-sekvens saknade betydelse. Men nu vet vi att telomerer har en central betydelse i bland annat ... Blackburn lyckades med att visa att de mänskliga telomererna är uppbyggda av en upprepad DNA-sekvens. Tillsammans med Jack ...
På samma sätt uppfylls det fallande kedjevillkoret om någon fallande sekvens blir konstant efter ett ändligt antal steg. Dessa ... Om teorin har en kontinuerlig symmetri garanterar Noethers sats att teorin har en bevarad storhet, så för att teorin ska vara ... En sekvens av icke-tomma delmängder A1, A2, A3, ... av en mängd S sägs vara stigande om A 1 ⊂ A 2 ⊂ A 3 ⊂ … {\displaystyle A_{1 ... som säger att varje kontinuerlig symmetri motsvarar en bevarad storhet. Rapporten presenterades av Klein 1918 vid ett möte för ...
... även känd som en sekvens av aminosyror i en α2-makroglobulinmolekyl, eller ett homologt protein, som innehåller scissila ... en större konformationsförändring exponerar en bevarad COOH-terminal receptorbindningsdomän (RBD). RBD-exponering gör att αM- ...
När de väl har aktiverats förutspås TTSP:er förbli membranbundna genom en bevarad disulfidbindning som förbinder de pro- och ... Ett fusionsprotein innehållande en C-terminal affinitetstagg (såsom poly-His) kopplad av denna sekvens kan klyvas av ... Eftersom pro-regionen av trypsinogen innehåller denna sekvens katalyserar enteropeptidas dess aktivering in vivo: trypsinogen ...
Notisen är bevarad i en avskrift från 1609 av en codex från 1400-talet som i sin tur skall bygga på ett original från 1100- ... Dessutom förelåg sekvens och alleluiavers för mässan. Den heliga Birgitta bidrog till Erikskultens fortlevnad liksom måltavlan ...
Efter de inledande lektionerna med en enda lång sekvens utan ordmellanrum övas tecknen i korta sekvenser som bildar grupper om ... Telegraph.-) Remsan är bevarad och förvaras i USA:s kongressbibliotek. Vid de första telegrafanläggningarna skedde ... Varje grupp ges en ny sekvens. För blankstegstangenten (den långa, nederst på tangentbordet) används enbart tummarna med ... Inledningsvis sänds lång sekvens av F F F … under någon minut, varvid eleverna varje gång tecknet hörts trycker ner motsvarande ...
Den nedre grottan grävdes ut i början av 1900-talet, innehöll en lång sekvens av paleolitiska olika arkeologiska lager. Två ... Grottan ligger i ett kalkområde med en bevarad grotta och flera sammanstörtade, betecknade med nr 1 till 5. I grottan har ...