Hos djur bryts den ner i matsmältningskanalen med hjälp av enzymet prunasin-beta-glukosidas till mandelonitrl och en D- ...
Genom inverkan av enzymerna amygdalin-beta-glukosidas och prunasin-beta-glukosidas spaltas amygdalin (via prunasin) till två D- ...