Vid en effektstorlek på 0,0 har genomsnittspatienten i terapigruppen bättre behandlingsresultat än 50% av kontrollgruppen, ...
Vid goda behandlingsresultat av depression med SSRI fortsätts behandlingen (då kallad profylaxbehandling) i månader, ofta ett ... Förutom ovannämnda indikationer kan SSRI-medicinerna som komplement ge bättre behandlingsresultat vid andra, allvarligare ...
Exempelvis finns nu preparat där man vid goda behandlingsresultat (virologisk kontroll och ingen behandlingssvikt) kan övergå ...
... ändå ger tillfredsställande behandlingsresultat. ^ "Terapeutisk dos". Medicinsk Ordbok. Belfrage Förlag, Lund. http:// ...
... är att minska recidivrisk och eliminera mikrometastasering och på så sätt uppnå bättre behandlingsresultat med fler botade ...
... en outvecklad teknik och alltför dåliga behandlingsresultat. Det föreföll märkligt att behandla alla patienter, oberoende av ...
Det har diskuterats om behandlingsresultat som ses i randomiserade studier kan justeras med statistiska metoder för att bli mer ...
Socialstyrelsen ville fortfarande inte ta ställning till metadonbehandlingen trots årtiondens positiva behandlingsresultat utan ...
Terapin som bygger på denna modell och ämnar att minska personers fokus på negativa tankar har även bäst behandlingsresultat ...
... njurfunktion med radioisotoprenografi för bättre diagnostik och möjlighet att följa sjukdomsförlopp och behandlingsresultat. ...
... arbetsmiljö så att man inte riskerar att tillföra några bakterier till tandens rotkanaler med försämrat behandlingsresultat som ...
Behandlingsresultat har visat att antalet cancerfall som botas med brakyterapi är jämförbara med antalet som botas med kirurgi ...