Sedan 2011 är DNA från en stam av C. psittaci fullständigt sekvenserat. C. psittaci har en livscykel som består av två faser. ... Chlamydophila psittaci, tidigare klassificerad som Chlamydia psittaci, är en gramnegativ bakterie som måste parasitera inuti en ... Chlamydophila psittaci DNA Detection in the Faeces of Cage Birds. Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, ... utvecklandet av elektronmikroskopet kunde forskare 1965 definitivt slå fast att smittämnet inte var ett virus utan en bakterie ...
Genom konjugation kan DNA överföras från en bakterie till en annan. Donatorcellen bildar på sin yta en pilus, ett ytterst tunt ... Genom pilus förs en kopia av plasmid-DNA, eller i vissa fall kromosomalt DNA, över till mottagaren. Utbytet är inte jämbördigt ...
... t packas in i fagen istället för fag-DNA. Fager packade med bakterie-DNA kan sedan infektera nya celler med DNA från andra ... Cellens eget DNA styckas upp och den börjar producera nya fagkopior. När dessa fager fylls med DNA sker ingen kontroll av ... vilket DNA som packas in. Därför är det fullt möjligt att bitar av det uppstyckade bakterie-DNA: ...
... ihop fragmentet med värdorganismens DNA- sträng. 3: Föra in den nya DNA- strängen in i cellen (bakteriecellen). Detta genom t. ... Den överförs sedan till en bakterie. Nu kan man låta denna gen föröka sig med bakterien. Tekniken har man använt sedan 1970- ... Äggcellen och DNA förenas genom antingen en elstöt (som fåret Dolly), eller med hjälp av kemikalier. Sedan placeras äggcellen i ... Genkloning eller rekombinant DNA-teknik används oftast inom läkemedel. Man överför en specifik gen till en värdorganism som kan ...
Detta görs vanligen genom att man för in DNA-sekvenserna i en bakterie och låter bakterien kopiera DNA-molekylen. För att föra ... Plasmiden förs sedan in i en bakterie, Agrobacterium tumefaciens som angriper plantan. Genom ti-plasmiderna skickas nytt T-DNA ... Det DNA som framställs i denna lösning koncentreras vanligtvis genom utfällning med etanol. När DNA-molekylerna har renats så ... Detta proteins uppgift är att sammanfoga DNA-sekvenser. När detta har skett så måste DNA:t reproduceras fort eftersom det ...
Det DNA som befinner sig i delen där sporen ska bildas initierar processen. Det mesta av RNA och några proteiner från ... Det är ett stadium en bakterie kan gå in i som en försvarsmekanism som kallas sporulering och det tar 8-10 timmar. Under ... Först replikeras DNA och formar en lång, kompakt, axiell nukleoid. De två kromosomerna som bildats vid replikationen separeras ... Cellen gör sig av med det mesta av sitt vatten och lagrar istället stora mängder dipikolinsyra, kalcium och DNA-bindande ...
Trots att DNA:s struktur gav en tydlig fingervisning om hur själva nedärvningen går till visste man ändå inte hur DNA påverkar ... En bakterie innehåller normalt en enda kromosom som är formad som en ring, kedjan har inga ändpunkter. Eukaryota celler har ... 2002), II.4. DNA and chromosomes: Chromosomal DNA and Its Packaging in the Chromatin Fiber ^ [a b c] Griffiths, William M.; ... Vägen från DNA börjar med att cellen tillverkar en RNA-molekyl som motsvarar genens DNA-sekvens. Denna process kallas ...
En syntetisk genom har överförts till en existerande bakterie där den ersatte det ursprungliga DNA:t, vilket resulterade i den ... Detta medför att den ena kromosomen i ett kromosompar kan reparera en skada som har skadat en gens DNA-strängar. Meiosen ... Att producera en verkligen levande organism, som en enkel bakterie, utan några förfäder skulle vara mycket svårare, men kan ... än ribonukleinsyra eller DNA i en proteinkapsel, och har ingen metabolism och kan bara självkopiera med hjälp av en kapad cells ...
Multiresistent kallas en bakterie som har blivit resistent mot flera typer av läkemedel. Resistens innebär att bakterien har en ... Icke-naturlig resistens uppstår ofta genom mutationer av bakteriens DNA. Mutationer kan uppstå av slump men det har visat sig ... Konjugation går ut på att föra över genmaterial från en bakterie till en annan. Vid konjugation kopieras en plasmid så det blir ... Alla resistansmekanismer tillhör bakteriens DNA, antingen kromosomen eller någon av plasmiderna. Plasmidburen resistens är ...
DNA - Finns fritt inuti cellen. Plasmid - liten DNA ring där bakteriens "superkrafter" ofta finns, tex. gener för ... Då en bakterie av B. subtilis utsätts för värme (eller hamnar i någon annan ogynnsam miljö) delas den i en modercell och en ... Bakteriens DNA har replikerats och modercellen och sporen får varsin uppsättning DNA. Därefter delas endosporen och modercellen ... För att B. subtilis ska överleva måste pH-värdet för omgivningen vara mellan 5,5 och 8,5. Bakterier kan sprida sitt DNA genom ...
... (från "bakterie" och grekiskans phagein som betyder "att äta") eller förkortat "fag" är ett virus som angriper ... Generellt består de av ett yttre proteinhölje och innehåller genetiskt material, vilket består av dubbelsträngat DNA av ... Deras endogena fager, refereras till som profager, kopieras då genom varje celldelning tillsammans med värdcellens DNA. De ... antingen integrerandes deras genetiska material i värdcellens kromosomala DNA (mycket snarlikt retrovirus hos djur) eller så ...
Undantag är hepatit B-virus och smittkoppsvirus som är de enda DNA-virus som replikerar sig i cytoplasman.[källa behövs] DNA- ... Ett typiskt virus är ungefär 100 gånger mindre än en bakterie. De flesta studerade virus har en diameter mellan 10 och 300 ... DNA-virus bär på färdiga DNA-molekyler som tar sig in i cellkärnan och använder cellens mekanismer för att föröka sig. ... Den bildade DNA-strängen bildar mall för ytterligare en komplementär DNA-sträng. Det nybildade dsDNA:t kan därefter integreras ...
... är en mycket användbar bakterie då den innehåller enzymet Taq DNA-polymeras som används vid den biokemiska metodenPCR, där DNA ... Pili: Pili är ett infästningsorgan som bl.a. används för att överföra plasmid-DNA från en bakterie till en annan. T. aquaticus ... I det första steget hettas reaktionsblandningen upp till 96 °C och det dubbelsträngade DNA:t denatureras till enkelsträngat DNA ... I det tredje steget förlängs DNA-molekylen genom att Taq DNA-polymeraset adderar en nukleotid i taget till primern för att ...
DNA-överföring kan också ske mellan olika stammar av Borrelia burgdoreferi-spiroketer. Cystbildning används för att kapsla in ... Det tar ca 48 timmar för en bakterie att ta sig från fästingens mag-/tarmkanal till dess spottkörtlar för att sedan via dem ta ... Då Ötzis DNA undersöktes upptäcktes sekvenser som korresponderade med sekvenser i genomet hos Borrelia burgdorferi till 60 %. ... Detta gör Borrelia burgdorferi till en mycket rörlig bakterie som effektivt kan simma genom blod och vävnader. På sin yta är de ...
Detta har troligtvis inträffat en enda gång, vilket skulle betyda att kloroplaster härstammar från en enda bakterie. Trots ... Liksom mitokondrier har kloroplasterna eget DNA, vilket har ärvts från de fotosyntetiserande cyanobakterier som de härstammar ...
Används för att föra in de DNA-bitar man har skapat för proteinsyntes i en bakterie Mutagenes - Modifikation av DNA på "gen- ... Ett urval av de "verktyg" man använder sig av: PCR (Polymerase Chain Reaction) - Kopierar DNA till större volymer ... nivå" DNA-sekvensering - En kontrollmetod för att se om man verkligen utfört de förändringar man ville. ... Restriktionsenzymer - "Molekylärbiologiska saxar" - klipper DNA på specifika ställen Plasmider - ...
... såväl som dess DNA och RNA. Arsenatestrar, till exempel de som skulle finnas i arsenat-DNA, förväntas vanligtvis vara flera ... GFAJ-1 är en stavformig extremofil bakterie i familjen Halomonadaceae som när det är brist på fosfor istället kan binda det för ... GFAJ-1 utmärker sig dock genom att den kan ta upp arsenik i stället för fosfor, binda det till sitt DNA och fortsätta att växa ... Om deras förslag är korrekt att bakterien GFAJ-1 använder arsenat i sitt DNA och andra biomolekyler, så måste de ha funnit ett ...
... överförda DNA-sekvensen till stor del består av bakterie-DNA har nya T-DNA-plamsider framställts som består av DNA-sekvenser ... Simian virus 40 DNA sequences in DNA of healthy adult mice derived from preimplantation blastocysts injected with viral DNA... ... Generna kan komma från en närbesläktad art eller från till exempel en bakterie. Ofta måste DNA-sekvensen i genen ändras något ... Även införandet av hjälpar-plasmider (binära system) där generna för inkorporeringen av T-DNA:t och T-DNA:t återfinns på olika ...
De inkluderar PCR-detektion av bakterie-DNA och tester som mäter det gammainterferon som utsöndras som svar på ... Ha, S.; Jeon, B.; Youn, J.; Kim, S.; Cho, S.; Sung, Y. (23 april 2005). "Protective effect of DNA vaccine during chemotherapy ... Under den här utvecklingen har M. tuberculosis förlorat ett antal regioner i sitt genom, såväl kodande som icke-kodande DNA, ... Eftersom människan är det enda värddjuret för M. tuberculosis skulle denna bakterie i princip vara möjlig att utrota, liksom ...
Diagnos ställs genom att odla bakterier från blodprov, genom att upptäcka bakterie-DNA i blodet, eller genom att antikroppar ...
Det prokaryota genetiska materialet är organiserat i enklare och mindre DNA-strukturer. Detta bakterie-DNA ligger i en region ... Informationen lagras i DNA i form av en ordningsföljd av nukleotider längs DNA-kedjan. Fyra olika nukleotider kommer här till ... Två olika typer av genetiskt material existerar: DNA och RNA. De flesta organismer använder DNA för sin långsiktiga ... Det mitokondriella DNA:t utgör en mycket liten del av cellens totala DNA. ...
... är en nödvändig komponent i en cell, bakterie, parasit och i kulturer som ett substrat och kvävekälla. Till exempel ... inklusive DNA- och RNA-komponenter adenin och guanin, kan ha bildats extraterrestriellt i yttre rymden. Den här artikeln är ...
Bakterie: Rickettsia akari. Ej dödlig. Sprids till människor av kvalster på möss. Upptäcktes 1946 vid en epidemi i New York. ... Studien undersökte drygt 13000 flyttfåglar där 1155 bar på fästingar, varav drygt 11 % innehöll DNA från någon art av ... Bakterie: Rickettsia felis. Ej dödlig. Sprids till människor av loppor på katter. Klassas ibland som en variant av murin tyfus ... Bakterie: Rickettsia rickettsii. Hög dödlighet. Sprids till människor av fästingar på olika gnagare och andra vilda djur. Trots ...
Detta görs vanligen genom att man för in DNA-sekvenserna i en bakterie och låter bakterien kopiera DNA-molekylen. För att föra ... Plasmiden förs sedan in i en bakterie, Agrobacterium tumefaciens som angriper plantan. Genom ti-plasmiderna skickas nytt T-DNA ... När DNA-molekylerna har renats så klipper man dem i mindre bitar med ett restriktionsenzym. Att alla DNA-molekyler är negativt ... Detta proteins uppgift är att sammanfoga DNA-sekvenser. När detta har skett så måste DNA:t reproduceras fort eftersom det ...
Det han såg kallade han för "animalcules" och publicerade sina iakttagelser till Royal Society i London.[7][8] Ordet bakterie ... Arter inom samma domän bör därför ha likartat DNA i vissa regioner, medan arter mellan olika domäner har divergerat under ... Louis Pasteur demonstrerade år 1859 att jäsning orsakas av mikroorganismer som tillväxer (jäst är dock inte en bakterie utan en ... Numera sker mer och mer av klassificeringen genom DNA-sekvensering av bakteriella gener. Den vanligaste genen för sekvensering ...
När en bakterie delar sig bildas två nya dotterceller som är genetiskt identiska med modercellen (förutsatt att det inte skedde ... någon mutation när cellens DNA replikerades). Om antalet nya celler är större än det antal celler som dör, kommer mängden ...
DNA-hybriden placeras sedan i en bakterie, när bakterien delar sig förökas också det infogade arvsanlaget från människan. Detta ... En annan benämning på hybrid-DNA-teknik är rekombinant DNA. Med hybrid-DNA-tekniken kan forskare foga samman arvsanlag av helt ... Den nya, konstgjorda produkten, ett hybrid-DNA, kan föras in i en ny cell och förökas där. Denna teknik kan användas till ... Hybrid-DNA-teknik är en metod med vilken man kan modifiera arvsanlagen. ...
Hos en grampositiv bakterie är cellväggen tjock och viktig för dess överlevnad. Hos de gramnegativa bakterierna är cellvägen av ... 35 ^ Ehinger, Magnus & Ekenstierna, Linda, Bioteknik: från DNA till protein, 1. uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2008. 14 ^ [ ...
Båda dessa proteiner har DNA-bindande domäner. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga ... Intra- och extracellulär stimulering från cytokiner, fria radikaler, ultraviolett strålning, bakterie- eller virusantigen ...
... är en sporbildande, stavformad, grampositiv bakterie som finns på flera platser i världen.[1] Normalt ... Sporen innehåller en komplett kopia av kromosomen och har många skal som skyddar DNA:t från höga temperaturer, strålning och ...
Detta görs vanligen genom att man för in DNA-sekvenserna i en bakterie och låter bakterien kopiera DNA-molekylen. För att föra ... Plasmiden förs sedan in i en bakterie, Agrobacterium tumefaciens som angriper plantan. Genom ti-plasmiderna skickas nytt T-DNA ... Det DNA som framställs i denna lösning koncentreras vanligtvis genom utfällning med etanol. När DNA-molekylerna har renats så ... Detta proteins uppgift är att sammanfoga DNA-sekvenser. När detta har skett så måste DNA:t reproduceras fort eftersom det ...
Till skillnad från en gram-positiv (G+) bakterie som färgas blå, färgas den gram-negativa (G-) röd/rosa vid en gramfärgning. ... Kroppslusen har varit den enda bäraren av Borrelia recurrentis som man känt till sedan 1800-talet, men 2011 upptäckte man DNA ... Borrelia recurrentis är en mikroaerofil bakterie, vilket innebär att den är känslig för den vanliga halten av syre, men behöver ...
Senare arbete, främst med dna-data, pekar snarare på en indelning i fem supergrupper även om alla detaljer mellan och inom ... vilken bakterie som inkorporerats (α-proteobakterier respektive cyanobakterier). Vad gäller cellkärnan är osäkerheten stor och ...
Det han såg kallade han för "animalcules" och publicerade sina iakttagelser till Royal Society i London.[7][8] Ordet bakterie ... Arter inom samma domän bör därför ha likartat DNA i vissa regioner, medan arter mellan olika domäner har divergerat under ... Louis Pasteur demonstrerade år 1859 att jäsning orsakas av mikroorganismer som tillväxer (jäst är dock inte en bakterie utan en ... Numera sker mer och mer av klassificeringen genom DNA-sekvensering av bakteriella gener. Den vanligaste genen för sekvensering ...
L. interrogans är en bakterie som måste ha syre och enzymet katalas för att överleva. Katalas behövs för att kunna bryta ned ... Totalt finns mer än 24 olika serogrupper av Leptospira och de är indelade i minst 250 underarter (serovarer). DNA:t är uppdelat ... Leptospira interrogans är en bakterie som orsakar zoonosen leptospiros. Den smittar framförallt via kontaminerad djururin och ...
... rna innehåller en kort DNA-sekvens, kallad Mitokondrie-DNA (MtDNA). Eftersom detta DNA är utanför cellkärnan räknas ... Enligt endosymbiontteorin härstammar mitokondrien från en självständig prokaryot cell (en bakterie), som sedan upptagits i en ... Mitokondrierna innehåller en väldigt liten mängd DNA (Mitokondrie-DNA, eller MtDNA) som finns i ribosomerna. Mitokondrierna har ... Stöd för denna teorin återfinns bland annat i faktumet att mitokondrien har eget DNA, något som förefaller osannolikt ifall ...
För att identifiera bakterien använde forskarna sig av DNA och proteiner utvunna ur kroppar från pestoffer funna i Hereford ... Denna egenskap att kringgå kroppens naturliga försvarsmekanismer gör Y. pestis till en väldigt dödlig bakterie. Inuti värden ... Yersinia pestis (tidigare känd som Pasteurella pestis) en gramnegativ stavformad bakterie som tillhör släktet Yersinia och ...
... är en teknik som används för att amplifiera små mängder DNA för att detektera förekomst av bakteriellt eller viralt DNA i ... Val av första behandling beror framförallt på vilken typ av bakterie som orsakar meningiten på en viss plats och i en viss ... Det är ett mycket känsligt och specifikt test, eftersom det endast behövs spårmängder av DNA från ett infekterande agens. Det ... Så fort gramfärgningsresultaten blivit tillgängliga och man känner till vilken typ av bakterie som ligger bakom, kan det vara ...
Mitokondrie-DNA, muterar relativt fort vilket är till fördel då man analyserar relativt sena evolutionära händelser. För bara ... Resultaten tyder på att kloroplasten från början var en cyanobakterie och att mitokondrien har utvecklats från en bakterie. ... Med hjälp av mitokondrie-DNA som enbart ärvs från modern har bland andra Allan Wilson och Rebecca Canns forskarteam vid ... Till exempel har studier av mitokondrie-DNA som molekylära klockor gett oss en klarare bild av vårt eget ursprung. ...
... er (av «bakterie» og det greske phagein, å spise, altså «den som spiser bakterier») er virus som har bakterier som ... Bakteriofager består vanligvis av en proteinkappe, en hale og arvestoff (DNA eller RNA). Bakteriofager har ingen egen ...
... är en spiralformad bakterie som tar sig fram med hjälp av en polär flagell, bipolär flagell eller utan flagell. ... Sebald och Véron använde sig av Hugh och Leifsons tester för fermentativ metabolism och tittade på sammansättningen av DNA- ... Campylobacter är en bakterie som utsöndras med avföringen hos människor. Med hjälp av en bakterieodling på ett avföringsprov ...
Avise, J.C., Quattro, J.M., Vrijenhoek, R.C. (1992). "Molecular Clones within Organismal Clones - Mitochondrial-DNA Phylogenies ... är en bakterie som framförallt angriper insekter och andra leddjur. Förutom att inducera partenogenes har Wolbachia också visat ...
Den andra gör att de kan överföra genetiskt material från en bakterie till en annan och då kallas utskotten för f-pili eller ... Ehinger, Magnus; Linda Ekenstierna (2008). Bioteknik - från DNA till protein. Studentlitteratur ^ [a b] Danielsson, Dan (2002 ... Då häftar F-pili vid en annan bakterie och blir en slags brygga mellan bakterieparet vilket gör att bakterierna kan byta ... Både p-pili och typ 1-pili kan befinna sig på samma bakterie samtidigt. Hämning av pili hos gramnegativa bakterier skulle kunna ...
... är en liten bakterie som smittar vid samlag. Det är en i Sverige "ny" könssjukdom eftersom man inte känt ... processer integreras i en enda simuleringsmodell som beskriver samspelet mellan 28 kategorier av molekyler inklusive DNA med ...
DNA-virus bär på färdiga DNA-molekyler som tar sig in i cellkärnan och använder cellens mekanismer för att föröka sig. Undantag ... Ett typiskt virus är ungefär 100 gånger mindre än en bakterie. De flesta studerade virus har en diameter mellan 10 och 300 ... Den bildade DNA-strängen bildar mall för ytterligare en komplementär DNA-sträng. Det nybildade dsDNA:t kan därefter integreras ... "Poxviruses are unique among most DNA viruses in that DNA replication occurs in the cytoplasm, independent of the nucleus of the ...
D. radiodurans använder sig av mekanismer som begränsar nedbrytning av DNA och diffusion av de DNA-fragment som producerats ... Deinococcus radiodurans (tidigare känd som Micrococcus radiodurans) är en grampositiv bakterie som tillhör det aeroba släktet ... Dessa mekanismer ökar även effektiviteten hos DNA-reparationsproteiner.[5] Historia[redigera , redigera wikitext]. D. ... År 2003 rapporterades ett test där forskare tog texten ut låten It's a Small Small World kodat i D.radiodurans DNA, och ...
Den här tekniken är särskilt användbar för stora, starkt laddade, molekyler, som DNA, som aldrig skulle kunna diffundera ... en bakterie som smittar människor. ...