Den här artikeln handlar om oorganiska azider. För organiska azider, se Azidgrupp. Azider är salter av kvävevätesyra, eller om ... Azider är explosiva föreningar som i övrigt har egenskaper som liknar halider. Salpetersyrlighet (HNO2) används för att bryta ... ner azider till kvävgas och kvävedioxid. 2 N a N 3 + 2 H N O 2 → 3 N 2 + 2 N O + 2 N a O H {\displaystyle {\rm {2\ NaN_{3}+2\ ...
Den här artikeln handlar om organiska azider. För oorganiska azider, se Azidjon. En azidgrupp är inom organiska kemin den ... Organiska azider kan genomgå pericykliska reaktioner med pi-system. Vanliga varianter är med alkyner, vilket ger 1,2,3- ... Azider kan fotokemiskt eller termiskt ge nitrener som sedan genomgår insättningsreaktioner i både pi- och sigmasystem. ... Flera vanliga metoder finns för att framställa organiska azider: SN2-reaktion mellan alkylhalid eller -sulfonat med natriumazid ...
Azider reduceras med lätthet till aminer. Iminer reduceras med lätthet till aminer. Oximer reduceras med lätthet till aminer. ...
Han gjorde senare viktiga undersökningar över hydrazider och azider (kvävevätesyrans salter). Han blev ledamot av svenska ...
... och bilda azider. Azider är explosiva salter som i övrigt liknar halogen-salter (dålig löslighet i vatten etc.). Syran i sig ... H N 3 + H N O 2 → N 2 + N 2 O + H 2 O {\displaystyle {\rm {HN_{3}+HNO_{2}\rightarrow N_{2}+N_{2}O+H_{2}O}}} Azider. ...
... används även för att framställa andra ämnen, till exempel primärsprängämnet blyazid och organiska azider.. ...
En av hans tidigaste upptäckter kom 1919, när han och kollegan Meyer rapporterade att azider reagerar med trifenylfosfin för ...
Artiklar i kategorin "Azider". Följande 6 sidor (av totalt 6) finns i denna kategori. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Azider&oldid=21130644" ...