... och ett antal akademiska tal och avhandlingar i romersk rätt, efter hans död utgivna under titeln Opuscula academica (1826 ff ... Han blev delvis under inflytande från Gustav von Hugo en av de första förkämparna för den historiska skolans principer och ...
... filosofiska och akademiska avhandlingar 1831-1838 / texten redigerad och kommenterad av Jon Viklund. 2010. Libris 18150751. ... Huvudredaktörer 2018- Petra Söderlund 2006-2017 Johan Svedjedal 1993-2005 Bertil Romberg 1, Allmänna principer ; register [ ... Libris 53591 Del 4, Filosofiska och estetiska avhandlingar. 1921. Libris 53592 Del 5, Törnrosens bok, Band 1-3. 1920. Libris ... Libris 53589 Del 2, Ungdomsskrifter, 2 : avhandlingar och tal. 1926. Libris 53590 Del 3, Guldfågel i paradis ; Rosaura ; ...
Viktiga frågor inom den normativa rättsskipningen är dessa: Vad är den rätta lagfunktionen? Vilka typer av handlingar ska bli ... Tillämpningen av rättsliga principer och teorier på rättsliga problem, speciellt klassiska och återkommande rättsliga frågor; ... Under den Romerska republiken skapades lagskolor och dessa blev hela tiden mera akademiska. I den tidsålder som sträckte sig ...
Hans principer, som kommer till känna genom hans skrifter, har trots allt fortsatt att influera personer ända till samtiden. ... Denna samling avhandlingar innehåller bland annat "De potentia", "De malo", "De spirit. creaturis", "De anima", "De unione ... Hur upptagen med den akademiska karriären han än var, predikade han under hela sitt liv Guds ord, i Tyskland, Frankrike, och ... Thomas principer om förhållandet mellan tro och förnuft fastslogs vid Första Vatikankonciliet. Det andra, tredje och fjärde ...
Monografier i form av akademiska avhandlingar har ägnats Höijer av Leonard Bygdén, Benjamin Höijer, en kort framställning af ... den motsats mellan två med varandra icke sammanhängande principer, vari den kantianska åsikten upplöser sig. Ehuruväl nämligen ... som borde förhindras att stiga högre på den akademiska banan. Och då det dessutom var bekant att Höijers filosofiska åsikter ... varmed han i det akademiska konsistoriet ofta sökte att göra sin mening gällande. Höijer hör till de personligheter som genom ...
Han skrev flera avhandlingar om etik, vilket i synnerhet inkluderar Den nikomachiska etiken. Han lärde ut att dygd hade att ... Alla aspekter av Aristoteles filosofi fortsätter att studeras i den akademiska världen än idag. Även om Aristoteles skrev många ... Han menade att retoriken är en konst, techne, i betydelsen hantverksmässigt/konstnärligt kunnande och att dess principer kunde ...
Det var först när han utgav recensionen "Nytt 'Ett och annat' i anledning av frågan om den akademiska jurisdiktionen" (1822) ... Tal och avhandlingar 1845-1847 ; Yttranden i Uppsala universitets filosofiska fakultet och dess konsistorium. 1930. Libris ... som ju byggde på det personliga fördragets principer mellan folket och kungen (kallat "personlighetsprincipen"). Han hade ... Samtidigt utkom han med Försök till psalmer, och skrev två akademiska verk om dels upplysning och religion, dels om ...
... av vilka flera blev akademiska avhandlingar. Inom utredningen samarbetade han med bland andra Ernst Wigforss och Gösta Bagge. ... "missbrukat rättvisans principer" i Kongo. Hammarskjölds svarsanförande brukar ses som höjdpunkten på hans karriär, då han ...