Ickefungerande organeller eller organelldelar bryts ned i lysosomer genom autofagi. Organellen omges av ett membran, som bildar ...
Autofagi Cytologi Cytopatologi Fysiologi Molekylärbiologi Alberts, Bray, Johnson, Lewis, Raff, Roberts & Walker; Essential Cell ...
... är en japansk cellbiolog som specialiserat sig på autofagi. Han är sedan 2009 professor på Tokyo Kogyo-universitetets Frontier ... års nobelpris i fysiologi eller medicin för sina upptäckter av mekanismer inom autofagi. Ohsumi tog kandidat- (B.Sc.) och ...
... öka autofagi i frontala cortex. Det förhindrar också att fruktos kommer in i levern och kan utlösa autofagi av hög fetthalt i ... eftersom det kan rätta till fel i autofagi som uppträder vid dessa sjukdomar och förbättra avlägsnandet av dessa aggregerade ...
... signaler i det medfödda immunsystemet och autofagi. T3SS kan delas in i två olika delar, T3SS1 och T3SS2. T3SS2 har noterats i ...
Se även: Autofagi (psykisk störning) Autofagi eller autofagocytos är en fysiologisk process av cellbiologi som reglerar ... SVT Nyheter: Detta är autofagi Pressmeddelande från Nobelstiftelsen om Nobelpriset 2016. ...
Autofagi uppstår när man är tvungen att tillfoga smärta på sig själv genom att bita och/eller sluka delar av sin kropp. ... För den cellfysiologiska processen, se Autofagocytos Autofagi (att äta sin egen kropp) klassificeras inte som en psykisk ...
Det finns en proteinfamilj som kallas för Bcl2 som har förmågan att reglera apoptos. Dessa finns för att försäkra att cellen dödar sig själv endast när det är ändamålsenligt. Dessa protein reglerar frisättningen av cytokrom c in till cytosolen och kan på så sätt reglera apoptos. Vissa proteiner är proapoptostiska och andra är anti-apoptotiska. De två grupperna kan binda till varandra på olika sätt och inhibera varandras funktion, och balansen mellan dessa två funktionella klasser bestämmer till stor del om en cell skall leva eller dö genom apoptos. När apoptotiska signaler kommer så aktiveras proapoptitiska proteiner och formerar oligomerer i mitokondriens yttre membran, där cytokrom c kan frisättas genom. Bax och Bak är de främsta proapoptotiska proteinerna som finns i membranet vid apoptossignaler. De anti-apoptotiska proteinerna är Bcl2 och Bcl-XL och de inhiberar apoptos genom att binda till proapoptotiska protein och inhibera deras funktion. På detta sätt ...
Kroppen består av ett hundratal olika celltyper, alla med en speciell uppgift. När en organism utvecklas, så sker det genom att ett fåtal celler delar på sig och specialiserar sig till mer specifika funktioner beroende på vilken vävnad cellen hör till. Cellens utseende och belägenhet bestäms av vad den ska ha för funktion. Till exempel är bukspottkörtelns (pankreas) insulinproducerande betaceller helt skilda från hjärnans neuroner, vad gäller utseende, produktion (insulin- respektive neurotransmittorer), placering i kroppen, etc. Det som styr en cells utseende och funktion är dess genuttryck, det vill säga summan av de gener som är aktiva i en cell för tillfället. Generna kodar för olika proteiner, som kan ha olika funktioner i kroppen: ...