Fläckarna beror på ökad cellreplikation och programmerad celldöd (apoptos). De tycks uppkomma på områden som är extra utsatta ...
Autolys är apoptos i en cell av dess egna enzymer. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ... Cl Inom biologin avser heterolys en apoptos inducerad av hydrolytiska enzymer från omgivande, vanligen inflammatoriska, celler ...
Skadan innebär att celler inte dör som de ska (apoptos). Nedsatt förmåga att reparera DNA kan vara ärftligt, då man talar om ...
Epidermal tillväxtfaktor-receptorn (EGFR) kontrollerar cellproliferation, apoptos, angigenes och tumörinvasion. Mutation som ... Humant papillomavirus JC-virus Simianvirus 40 BK-virus Cytomegalovirus Dessa virus kan påverka cellcykeln och förhindra apoptos ...
Sedan begår det självmord (apoptos) och lämnar plats för benbildande celler. Cancerceller som påminner om kondrocyter kallas ...
Svampen har visat sig innehålla ämnen som framkallar apoptos i cancerceller. Jättetrattskivling på Svampguiden ^ Kühner & Maire ...
Djurstudier har visat att persin kan leda till apoptos för vissa former av bröstcancerceller. Persin har dessutom en ...
Detta leder till kemiska obalanser och mekaniska skador på cellnivå och därmed påföljande celldöd (apoptos).. ...
En viktig biologisk process som inträffar bland annat under organismens utveckling är apoptos, programmerad celldöd. Av detta ...
... apoptos. Ibland missar kroppen en muterad melanocyt, vilket kan påverka de vanliga hudcellerna runt omkring den och även de ...
Forskarna tror att SLE har att göra med apoptos (celldöd) och hur immunförsvaret handskas med situationen. Döda hudceller på ...
Om sådana peptidfragment påträffas kommer cellen att förgöras genom olika typer av mekanismer, exempelvis genom apoptos. ... som tar sig in i cellen via de porer som perforinet skapat och inducerar apoptos (reglerad celldöd). ...
Dessa fel ska driva cellen mot apoptos. Då den är extra verksam mot celler som delar sig mycket kan cyklofosfamid användas för ...
Om dylika destruktiva reaktioner tillåts fortgå i tillräckligt stor omfattning blir resultatet celldöd genom apoptos eller ...
FAA är toxiskt och kommer bland annat att ackumuleras i hepatocyter, som orsakar cellulär skada och apoptos. FAA kan även ...
Då cyklinberoende kinaser reglerar cellcykelns progression, transkription samt apoptos (programmerad celldöd), är ...
Däribland PI3-kinas, fosfolipas gamma samt fokaladhesioner, dessa signalvägar leder till hämmad apoptos, ökad cellmigration och ...
Signaleringsvägen påverkar bland annat cellöverlevnad och apoptos och spelar således en viktig roll i vissa former av cancer. ...
... ökad apoptos av T-celler sker i thymus. Tumörbildningen vid Mareks sjukdom orsakas av ett Meq onkoprotein som genom att ... som utgör ett skydd av celler från malign transformation via dess förmåga att transaktivera genuttryck och medierar apoptos och ...
I benmärgen ses en störd differentiering och en ökad andel celler som går in i apoptos (programmerad celldöd). Klonal expansion ...
... verkar även genom att inducera apoptos i tumörceller. Paklitaxel har flera biverkningar, bland annat perifera ...
... 2 leder också till hämning av immunförsvaret som i sin tur leder till en ny infektion och apoptos på grund av hög ... Om den infekterade cellen lyckas att starta apoptos så finns det ingen möjlighet för viruset att spridas. Är ett så kallat ... HTLV-viruset kan åstadkomma DNA-skador, apoptos och tumörbildning. Retroviruset, HTLV-1 ger vuxen T-celleukemi (ATL). Viruset ... I bästa fall blir mutationen så kraftig så att apoptos av cellerna infaller. ...
... vilket bland annat styr celldelning och apoptos. Detta är en process som involverar bland annat via enzymet GSK3beta och APC ...
... brukar synas hos celler som genomgår nekros eller apoptos. Processen återfinns också hos erytrocyten och neutrofilen i ...
Mekanismen bakom den celldöd som sker i ögat hos de flesta personer med RP sker möjligen genom apoptos - förutbestämd celldöd. ...
... apoptos, och för att inducera inflammation som en del av immunförsvaret. Olika caspaser har olika aktivitet beroende på ...
Efter någon timme går ett stort område runt blodproppen i apoptos. Eftersom skadorna till stor del beror på apoptos och inte på ... Om tillräckligt mycket p53 aktiveras kommer cellen att gå i apoptos. Anledningen till detta är att skydda kroppen från muterade ... ne'krosis, "bortdöende"), förr brand, är sjuklig cell- och vävnadsdöd i en organism, till skillnad från apoptos som innebär en ...
Detta ökar transkriptionen av ett antal gener, bland annat mRNA som är involverade i apoptos, bildande av extracellulärt matrix ...
När en heterocyst bildats kan den inte ombildas tillbaka till en vegetativ cell och hela processen är alltså en sorts apoptos. ...
Den vandrar uppåt och går i apoptos i stratum corneum, det vill säga programmerad celldöd, och bildar det yttre döda cellagret ...