... kromatin kondenseras och DNA klyvs vilket tillsammans leder till apoptos. Kallas även mitokondriell apoptos, då den är beroende ... För att inhibera apoptos finns också IAP:s (inhibitors of apoptosis). De har ett domän som ger dem förmågan att binda och ... Apoptos eller programmerad celldöd är ett sätt för celler i organismer att på ett kontrollerat sätt begå självmord utan att ... På detta sätt finns en tröskel som måste passeras för ändamålsenlig apoptos. Det sker genom att anti-IAP:s som heter Smac och ...
Dessa fel ska driva cellen mot apoptos. Då den är extra verksam mot celler som delar sig mycket kan cyklofosfamid användas för ...
Caspaser är en grupp proteaser och utgör effektormolekyler vid apoptos. Alla casapaser är dock inte kopplade till apoptos utan ... procaspaser, som sedan aktiveras då apoptos utlöses. Internt orsakad apoptos initieras av att cytokrom c binder till ett ... Apoptos har en central betydelse i djurs och växters utveckling, men även under vuxet stadium. I en vuxen, frisk människa dör ... En internt orsakad apoptos sker ofta som reaktion på skador på DNA eller brist på syre, näringsämnen eller tillväxtfaktorer. ...
Celldöd kan uppstå genom okontrollerad nekros eller kontrollerad apoptos. ^ Wolf, Ronni (2011). Emergency Dermatology. ...
Fläckarna beror på ökad cellreplikation och programmerad celldöd (apoptos). De tycks uppkomma på områden som är extra utsatta ...
... verkar även genom att inducera apoptos i tumörceller. Paklitaxel har flera biverkningar, bland annat perifera ...
I bästa fall blir mutationen så kraftig så att apoptos av cellerna infaller. Om den infekterade cellen lyckas starta apoptos ... HTLV 2 leder också till hämning av immunförsvaret som i sin tur leder till en ny infektion och apoptos på grund av hög ... HTLV-viruset kan åstadkomma DNA-skador, apoptos och tumörbildning. Retroviruset HTLV-1 ger vuxen T-celleukemi (ATL). Viruset ... är tillräckligt vanliga för att leda till apoptos. HTLV-2 infekterar makrofager som i sin tur går till lymfknutan och via ...
För att försvara sig mot virusinfektion kan celler genomgå apoptos och därmed också ta virus med sig in i döden. Apoptos kan ... Bland annat genom att förhindra apoptos hos värdcellen för att därigenom öka möjligheten till spridning av virus. Kokoppsvirus ...
Autolys är apoptos i en cell av dess egna enzymer. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ... Cl Inom biologin avser heterolys en apoptos inducerad av hydrolytiska enzymer från omgivande, vanligen inflammatoriska, celler ...
... brukar synas hos celler som genomgår nekros eller apoptos. Processen återfinns också hos erytrocyten och neutrofilen i ...
Skadan innebär att celler inte dör som de ska (apoptos). Nedsatt förmåga att reparera DNA kan vara ärftligt, då man talar om ...
Epidermal tillväxtfaktor-receptorn (EGFR) kontrollerar cellproliferation, apoptos, angigenes och tumörinvasion. Mutation som ... Humant papillomavirus JC-virus Simianvirus 40 BK-virus Cytomegalovirus Dessa virus kan påverka cellcykeln och förhindra apoptos ...
Sedan begår de självmord (apoptos) och lämnar plats för benbildande celler. Cancerceller som påminner om kondrocyter kallas ...
Efter någon timme går ett stort område runt blodproppen i apoptos. Eftersom skadorna till stor del beror på apoptos och inte på ... Om tillräckligt mycket p53 aktiveras kommer cellen att gå i apoptos. Anledningen till detta är att skydda kroppen från muterade ... ne'krosis, "bortdöende"), förr brand, är sjuklig cell- och vävnadsdöd i en organism, till skillnad från apoptos som innebär en ...
Svampen har visat sig innehålla ämnen som framkallar apoptos i cancerceller. Jättetrattskivling på Svampguiden ^ Kühner & Maire ...
För att apoptos inte ska ske av makrofagen som är infekterad, så utsöndrar M. tuberculosis ett protein som förhindrar det. Det ... De orsakar exempelvis apoptos av makrofagen eller ökar produktion av dendritiska celler. På peptidoglykan finns det även ... även cytokiner som minskar T-celler in situ eller som gör att makrofagen går igenom nekros istället för apoptos, där makrofagen ...
Endokrina systemet Driftteori Allostas Apoptos Autopoiesis Enantiostas Kronobiologi Proteostas Campbell, Neil A.; Reece Jane B ...
Aktivering av mTORC2 stimulerar också metabola processer, men också apoptos och cytoskelettets organisation. Kinaset mTOR fick ...
Taxanerna förhindrar nedbrytningen av cellernas mikrotubuli som behövs för celldelningen och inducerar därmed apoptos. Den ...
Djurstudier har visat att persin kan leda till apoptos för vissa former av bröstcancerceller. Persin har dessutom en ...
Detta leder till kemiska obalanser och mekaniska skador på cellnivå och därmed påföljande celldöd (apoptos). (Alkaloider, ...
En viktig biologisk process som inträffar bland annat under organismens utveckling är apoptos, programmerad celldöd. Av detta ...
Forskarna tror att en dysfunktionell apoptos eller dysfunktionellt immunsvar på aptoptos utgör del i sjukdomsmekanismen. Vid UV ...
... apoptos. Ibland missar kroppen en muterad melanocyt, vilket kan påverka de vanliga hudcellerna runt omkring den och även de ...
Resultatet blir att dessa celler slutar att växa och de dör i en celldöds-process (apoptos). Eftersom BCR-ABL-tyrosinkinas- ...
Om sådana peptidfragment påträffas kommer cellen att förgöras genom olika typer av mekanismer, exempelvis genom apoptos. ... som tar sig in i cellen via de porer som perforinet skapat och inducerar apoptos (reglerad celldöd). Mördar-T-cellerna har ett ...
Kondrocyterna växer sig sedan större tills de går i apoptos och bildar ett broskmatrix som förkalkas. Detta matrix fungerar som ...
Om dylika destruktiva reaktioner tillåts fortgå i tillräckligt stor omfattning blir resultatet celldöd genom apoptos eller ...
FAA är toxiskt och kommer bland annat att ackumuleras i hepatocyter, som orsakar cellulär skada och apoptos. FAA kan även ...
Då cyklinberoende kinaser reglerar cellcykelns progression, transkription samt apoptos (programmerad celldöd), är ...