Anjoner[redigera , redigera wikitext]. Monoatomära anjoner[redigera , redigera wikitext]. Monoatomära anjoner baseras på ... Polyatomära anjoner[redigera , redigera wikitext]. Polyatomära joner har ändelsen -at, t.ex. sulfat, klorat, karbonat, nitrat, ... Anjoner av karboxylsyror[redigera , redigera wikitext]. Namnen bildas av syrornas latinska namn med suffixet -at.. Citronsyra, ...
... bildar inte anjoner direkt. Kvävets viktigaste föreningar är:. *Ammoniak (NH3) - en färglös, giftig och illaluktande gas ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... kalium och kalcium samt anjoner: klorid och vätekarbonat). Rent strukturellt delas njuren in i märg (medulla renalis) och bark ...
Salter och anjoner av karboxylsyror kallas karboxylater. Karboxylsyror uppkommer oftast genom kraftig oxidation av en alkohol. ...
Katjonbytaren består således av anjoner som binder katjonerna. Exempel på en katjonbytare är till exempel sulfonat som är en ...
Havsvatten innehåller naturligt katjoner och anjoner av lösta salter. Bland katjonerna har natrium den högsta halten och ...
... nas anjoner bildar gallsalter tillsammans med katjoner, till exempel natriumjoner. De vanligaste gallsyrorna ...
Till exempel brukar mineral delas in i grupper med gemensamma anjoner. Organiska föreningar delas upp i ämnesklasser utifrån ...
Atomer som upptagit elektroner så att de är negativt laddade, kallas anjoner, atomer som har förlorat elektroner så att de är ... Katjoner och anjoner tjänar också som laddningsbärare i smälta joniska ämnen. Protonledare är elektrolytiska ledare som ...
Salter och anjoner av karboxylsyror binder sig samman och bildar karboxyloxider. Typisk reaktionsformel: . . . − R − C O − O H ...
... är jodatomer som mottagit en elektron och därmed blivit negativt laddade anjoner. De flesta jodider är lösliga i vatten, men ...
i form av svavelsyra, samt anjoner och katjoner, dvs negativt respektive positivt laddade joner. Man hade tidigare bara vetat ...
Alun har alltså dubbla, positivt laddade, katjoner medan klorkalk har dubbla, negativt laddade, anjoner. Jonföreningar som har ...
Strukturtypen sammanfattar alla strukturer med stökiometrin AX3 där katjoner A och anjoner X sitter på samma sätt som i rhenium ... Från tätpackning: kubisk tätpackning av anjoner X med 1/4 av anjonerna bortplockade i varje tätpackningsplan. I de oktaedriska ... Varje katjon omges av sex anjoner i oktaedrisk koordination medan varje anjon omges av två katjoner i linjär koordination. I ...
AnjonerRedigera. Monoatomära anjonerRedigera. Monoatomära anjoner baseras på atomslagets latinska namn (ofta med försvenskad ... Polyatomära anjonerRedigera. Polyatomära joner har ändelsen -at, t.ex. sulfat, klorat, karbonat, nitrat, fosfat. ... Anjoner av karboxylsyrorRedigera. Namnen bildas av syrornas latinska namn med suffixet -at.. Citronsyra, citrat (acidum ...
... så består anjoner ofta av flera atomer. Viktiga grupper av anjoner är halogenider (till exempel klorid, jodid och bromid) de ... Exempel på organiska joner är karboxylsyrors anjoner som exempelvis acetat. Positivt och negativt laddade joner sammansatta så ... Andra exempel på anjoner är sulfid och borat. Sammansatta (fleratomiga) joner bildas ofta när elementära joner som H+ reagerar ... att bilda positivt laddade katjoner medan icke-metaller i allmänhet tar emot elektroner för att bilda negativt laddade anjoner ...
Anjoner har typiskt högre diffusion genom membranet än katjoner. Jämfört med joner har vattenmolekyler relativt lätt att tränga ...
Negativa joner, eller anjoner, är partiklar med en eller flera extra elektroner, som ger en negativ nettoladdning till ... av vårdrelaterade infektioner i brittiska sjukhus gjorde att National Health Service lät undersöka effektiviteten av anjoner ...
För att laddningskompensera och skapa en hydrofob miljö i membranet, måste också membranet alltid innehålla hydrofoba anjoner, ... och hydrofoba anjoner (A−). I lösningen som vi syftar till att mäta finns det (förhoppningsvis) det jonslag man vill bestämma ... koncentrationen av (C+), men förmodligen även störjoner och anjoner. När elektroden doppas i lösningen kommer mätjoner binda in ...
Katjoner vandrar i strömmens riktning och anjoner i motsatt riktning. Om atomerna/jonerna som är del av reaktionen är metaller ...
Då det är en positivt laddad jon förenas det lätt med anjoner som klorid (Klor-), hydroxid (OH−), och Nitrat (NO3-). Det har ... också mycket hög affinitet för svavel-innehållande anjoner, i synnerhet Tiol-grupper på aminosyran cystein och följaktligen ...
Den motsatta processen är när Lewissyror bildar anjoner när den centrala atomen får ytterligare en bindning och blir en negativ ...
... den mängd negativt laddade partiklar (anjoner) som kan bindas till markens partiklar. Anjonbyteskapaciteten ...
... är bromatomer som mottagit en elektron och därmed blivit negativt laddade anjoner. Flera bromider bildas som salter när en ...
... arsenat och vanadat med ytterligare anjoner men utan H2O och med medelstora till stora katjoner. Descloizit kristalliserar i ...
... medan det lämnar anjoner (de potentiella nukleofilerna) blottade. På grund av dessa egenskaper används stora mängder DMF inom ...
... jonbytare som har möjlighet att byta både katjoner och anjoner samtidigt. De simultana bytena av kat- och anjoner sker dock mer ... Tekniken bygger på att anjoner och katjoner i saltvatten byts ut mot karbonatjoner och kalciumjoner genom elektrofores. Kalcium ... anjoner. Vissa typer av mineral, framförallt silikatmineral (t.ex. zeoliter), är naturliga jonbytare. Silikatmineral är ... anjoner). Det finns även amfotera (kan agera både som en syra och en bas) ...
... eller jonföreningar är jonbundna kemiska föreningar som består av positivt laddade katjoner och negativt laddade anjoner ...