Varje unik aminosyrasekvens ger en specifik form med unika egenskaper. Enzymers funktion bestäms av deras 3-dimensionella ... De har inte samma aminosyrasekvens och kan särskiljas genom till exempel det pH-värde den har störst aktivitet vid, kinetiska ...
Man kan alltså utgående från en känd aminosyrasekvens beräkna dess vikning genom att leta fram ett protein med liknande ... Det verkar som om alla individuella molekyler med samma aminosyrasekvens genomgår samma sekvens av mellanformer i övergången ... Ett viktigt delfält inom bioinformatiken är att förutsäga proteiners form med enbart deras aminosyrasekvens som utgångspunkt. ... aminosyrasekvens och känd vikning och utgående från denna göra justeringar för de skillnader som finns. Homologistudier är ett ...
Medlemmar av subfamiljer ska vara minst 55 % homologa i aminosyrasekvens. Bakteriella cytokrom P450 är ofta lösta enzym och är ... Enligt definition ska medlemmar av nya CYP-familjer vara minst 40 % homologa angående aminosyrasekvens. ...
... eller NLS är en speciell aminosyrasekvens hos proteiner som signalerar för kärnimport. En typ av ...
Oavsett om proteinets aminosyrasekvens utsätts för missense eller nonsense mutation så blir effekten densamma eftersom ett ...
... typer av DGAT har identifierats som oväntat nog verkar vara obesläktade då de skiljer sig kraftigt både i aminosyrasekvens och ...
Flödet av information går åt ett håll, från nukleotid-sekvens i DNA till aminosyra-sekvens i protein. Francis Crick kallade ...
... vanligtvis en kort aminosyrasekvens (ca 6 aminosyror) eller en kolhydratkedja. En epitop är detsamma som en antigendeterminant ...
... er är enzymer som skiljer sig i aminosyrasekvens, men som katalyserar samma reaktioner med skillnader i exempelvis ...
... till ett specifikt protein med en bestämd aminosyrasekvens. Proteiner fungerar sedan i organismen dels som byggnadsmaterial med ...
... där forskare från hela världen försöker att härleda ett proteins struktur från proteinets aminosyrasekvens. De som får höga ...
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) är ett sökverktyg i vilken man kan skriva in en aminosyrasekvens och få den jämförd ... kan man genom att klistra in en aminosyrasekvens hitta andra liknande strukturer. http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/ ...