*Kaliumklorid

... (KCl), är ett ämne som smakar salt och används vid matlagning i saltblandningar med mindre andel natriumklorid. Kaliumklorid har mindre sälta än natriumklorid och har också sämre konserverande effekt. Kaliumklorid har E-nummer E 508. Kaliumklorid används också inom medicin, vetenskapliga tillämpningar och livsmedelsförädling. Kaliumklorid används även som tredje substans vid giftinjektion, en metod för avrättning. Det gör att hjärtat stannar när det går direkt in i blodet. Samtidigt är kalium ett ämne som i lämplig koncentration har stor betydelse för alla kroppens celler, särskilt för muskelcellerna, till exempel i hjärtat. Kaliumklorid kan framställas genom en neutralisation mellan kaliumhydroxid och saltsyra enligt formeln. K O H + H C l → K C l + H 2 O {\displaystyle {\rm {KOH+HCl\rightarrow KCl+H_{2}O}}} Kaliumklorid är en jonförening K+Cl- ^ Sigma Material Safety Data Sheet - Potassium Chloride. Section 11. Sigma Chemical Company. Valid 7/2001. ...

*Linjärprogrammering

Baslösningar är ett sätt att vid lösningen av LP-problem beskriva extremlösningar (hörnpunkter i definitionsmängden). Baslösningar används bl.a. av simplexmetoden för att systematiskt avsöka extrempunkterna.. För ett LP-problem skrivit på standardform kan alla lösningar tecknas som en vektor av problemets samtliga variabler (även slackvariabler).. Ur ett ekvationssystem (här på matrisform A är en n*m-matris) Ax = b erhålles en baslösning om n-m variabler sätts till 0 och det kvarvarande ekvationssystemet löses.. Här kallas de variabler som löses ut för basvariabler och då de entydigt bestämmer hörnpunkten, övriga variabler (som är noll) kallas icke-basvariabler eller ibland nollvariabler.. Speciellt är en baslösning där alla element i vektorn är icke-negativa en tillåten baslösning dvs den uppfyller bivillkoren för LP-problemet.. En baslösning är degenererad om någon av basvariablerna beräknats till noll dvs om andra variabler kunde väljas som ...

*Aluminiumhydroxid

... (kemisk formel Al(OH)3) är den kemiskt mest stabila formen av aluminium. Tillsammans med aluminiumoxid (Al2O3) och aluminiumoxidhydroxid (AlO(OH)) utgör de huvudkomponenterna i bauxit. Aluminiumhydroxid utvinns ur bauxit genom att malmen löses upp i natriumhydroxid och de olösliga komponenterna filtreras bort. Aluminiumhydroxiden kalcineras sedan och bildar aluminiumoxid ur vilken sedan metallisk aluminium kan utvinnas. Förutom som mellansteg vid framställning av aluminium används aluminiumhydroxid som flockmedel vid vattenrening och som tillsats i vissa mediciner, framför allt i vaccin där den har visat sig stimulera bildandet av vissa antikroppar. Eftersom aluminium antas bidra till alzheimers sjukdom så är aluminiumhydroxid inte lämplig som tillsats i mediciner som tas under en längre tid.[källa behövs] Aluminiumhydroxid är ett av de ämnen som fungerar bra som fyllnadsmedel vid framställning av oljefärger, eftersom det saknar egen kulör i oljan ...

*Natriumaluminat

... är en förening av natriumoxid och aluminiumoxid, och är en viktig kommersiell produkt. Det utgör en viktig källa till aluminiumhydroxid för många industriella och tekniska applikationer. Rent natriumaluminat (vattenfritt) är en vit, kristallin fast substans. Ämnet är tillgängligt som lösning eller fast substans. Vattenfritt natriumaluminat, NaAlO2, har en struktur med en tredimensionell ram, som i hörnen är kopplade till AlO4 -tetraedrar. Strukturen för den hydratiserade formen, NaAlO2, 5/4 H2O, har skikt av AlO4-tetraedrar sammanfogade i ringar där skikten hålls samman av natriumjoner och vattenmolekyler som vätebindningar till O-atomer i AlO4. Natriumaluminat tillverkas genom upplösning av aluminiumhydroxid i en NaOH-lösning. Processen måste utföras i ånguppvärmda kärl av nickel eller stål. Aluminiumhydroxiden kokas i en natriumhydroxid-lösning med ungefär 50 % vattenhalt tills en fast massa bildas. Den erhållna massan kyls och krossas för att ...

*Aluminiumfosfat

... är ett salt med den kemiska formeln AlPO4. Ämnet förekommer som naturligt mineral i Australien, Sydafrika och Namibia. Aluminiumfosfat används ibland i kakmix och bakpulver för att underlätta jäsningsprocessen. Den används industriellt som dehydreringsmedel. När aluminiumfosfat uppvärms sönderfaller det i aluminiumoxid och fosforpentoxid, det sistnämnda ämnet absorberar vatten/vattenånga mycket effektivt. 4 A l P O 4 → 2 A l 2 O 3 + P 4 O 10 {\displaystyle {\rm {4\ AlPO_{4}\rightarrow 2\ Al_{2}O_{3}+P_{4}O_{10 ...

*Bauxit

... , med kemiska formeln AlOx(OH)3∓2x, från franskans bauxite efter att först ha hittats i Les Baux-de-Provence i södra Frankrike, är en lerliknande, rödbrun jord- eller bergart med korniga eller leriga massor, ur vilken aluminium, koppar och järn kan utvinnas. Jordarten består huvudsakligen av aluminiumhydroxidmineraler som innehåller järnsalter, såsom böhmit, diaspor eller gibbsit. Bauxit är en mycket vanlig jordart. Den bildas av olika bergarter, såsom granit som innehåller mycket aluminium och lite järn, vittrar sönder och blandas ihop till en aluminiumhaltig lera. Vittringen kallas för lateritbildning, och där förs de flesta beståndsdelarna i bergarten bort med grundvattnet. Bauxiten är ett svårlösligt aluminiumhydroxid, och är då en rest när övriga mineraler förts bort. Bauxit innehåller mellan 25 och 55 viktprocent av aluminium. Det innehåller även några få procent kisel, järn och titan. 1990 var utvinningen av bauxit på 115 miljoner ton. Det ...

*Aluminiumacetat

... , Al(CH3COO)3, äldre namn "ättiksyrad lerjord", är ett salt av aluminium och ättiksyra. Det säljs i form av lösningar med olika sammansättning och renhetsgrad. I färgerier och tygtryckerier användes det under namn som rödbets och är då i form av en gulaktigt brun vätska. Denna erhålles genom lösning av aluminiumhydroxid i ättiksyra eller genom sönderdelning av tekniskt kaliumacetat med aluminiumsulfat. I regel användes emellertid en lösning av basikst aluminiumacetat, som är mera hållbar och kan erhållas till exempel genom tillsats av soda till ovannämnda lösning. En lösning av dubbelsaltet aluminiumacetosulfat, framställt genom en blandning av aluminiumsulfat, soda och blyacetat, kan användas som betmedel. Aluminiumacetat kan också användas för impregnering av textilier för att göra dessa vattentäta och eldfasta och slutligen för limning av papper. Rent basiskt aluminiumacetat kan användas inom medicinen, huvudsakligen som hudvårdsmedel under ...

*Aluminium

... är ett metalliskt grundämne med atomnummer 13. Aluminium är en lättmetall. Det är den vanligaste metallen i jordskorpan. Aluminium framställs av bauxit, som innehåller mellan 50 och 60 % aluminiumoxid. Först tas ren aluminiumoxid fram genom en kemisk process. Aluminiumoxiden löses upp och elektrolyseras vid hög värme, så kallad smältelektrolys, i en speciell ugn. Ren, smält aluminium samlas på elektrolysugnens botten, varifrån den tappas. Denna process är oerhört energikrävande. Bauxit bryts i Ungern, Ghana, Indonesien, Jamaica, Ryssland och Surinam. Smältverk finns i Ungern, Australien, Brasilien, Kanada, Norge, Sverige (Kubal i Sundsvall), Ryssland, Kina, Island och USA. För att framställa ett ton aluminium krävs runt 10 000 kWh fossilbränsle och nästan 20 000 kWh elkraft. När man framställer aluminium av aluminiumskrot (till exempel av ölburkar) behövs endast 5 % av den energi som går åt för tillverkning av aluminium ur bauxit. Därför är det ...

*Karmin

Färgämnet får sin röda färg från karminsyra (C22H20O13; E-nummer E120) som förekommer naturligt i koschenillsköldlöss (Dactylopius coccus) och framställs genom att lushonor torkas och krossas.[2][3] Det används i växtfärgning med traditionella metoder samt i godis, läskedrycker, smink,[4] färgprodukter,[5] korv[2] med mera.. Det råder en viss begreppsförvirring kring färgämnets namn. Beteckningarna karmin och karmosin används ofta synonymt, men kan också syfta på snarlika färgämnen utvunna ur olika lusarter.[6]. När det används som pigment inom måleriet kallas färgämnet ibland för florentinlack eller florentinerlack.[7] Det har då formen av ett färglack som framställs genom att man sätter ett avkok på koschenill till nyss fällt aluminiumhydroxid samt tvättar ur och torkar fällningen. Man kan också koka koschenill med alunlösning och fälla extraktet med soda eller pottaska. Florentinlack utskeppades förr huvudsakligen från Florens (därav namnet) och har ...

*Topas

... är en ädelsten som består av silikat, fluorid och aluminiumhydroxid. Den är känd sedan 1538. Ren topas är ofärgad, men som regel uppträder de färgade av metaller, varför topaser kan förekomma i alla färger, men orange och vinfärgad topas är de vanligaste. Världens största topas är blå och på 9381 karat och visades upp på Naturhistoriska museet i London 2016. Gul korund kallas ibland orientalisk topas. Den topas som används slipad som ädelsten är kristalliserad och helt transparent, men den som förekommer i Sverige är för matt för att kunna användas till detta ändamål. Bland fyndigheter märks klara topaser i sandavlagringar kring floden Rio grande del belmonte i Minas Gerais, Brasilien och gula topaser från gruvor vid Ouro Preto. Topaser förekommer även på flera håll i Ryssland, bland annat grönblå topaser från trakten av Orenburg. Akvamarinfärgade topaser förekommer i Japan. I Schneckenstein i Sachsen förekommer ljusgula topaser, vilka dock ofta ...

*Kopparhydroxid

... är en kemisk förening mellan metallen koppar samt syre och väte. Det förekommer naturligt i mineralerna Azurit, Malakit och Brochantit. Kopparhydroxid har antagligen varit känt sedan människan började utvinna koppar. Det framställdes genom att blanda lut med blå vitriol. 2 N a O H + C u S O 4 → C u ( O H ) 2 + N a 2 S O 4 {\displaystyle {\rm {2\ NaOH+CuSO_{4}\rightarrow Cu(OH)_{2}+Na_{2}SO_{4}}}} Sedan 1600-talet har det framställts industriellt för användning som pigment inom keramik och målning, känt under namnet Bremerblått eller Bremergrönt. Kopparhydroxid bildas naturligt på koppar som exponeras för väder och vind (se Kopparkarbonat). Syntetisk framställning kan göras på det traditionella sättet (se ovan). Nackdelen är att lösningen kommer att innehålla föroreningar av natriumhydroxid och natriumsulfat. En renare lösning kan fås genom elektrolys av vatten. Då bildas kopparhydroxid vid kopparanoden under utveckling av vätgas. C u ( s ) + 2 H 2 ...

*Alsol

... eller aluminiumacetotartrat är den aktiva substansen i vissa utvärtes läkemedel som används för uttorkning av vätskande sår eller eksem. Den lindrar även klåda vid tex insektsbett. Den används inte för rengöring av sår. Aluminiumsalter har astringerande egenskaper och tartratjonen kan genom komplexbildning hålla vissa katjoner (t.ex. Al3+, Sn2+, Sb3+), som annars gärna skulle hydrolysera och bilda svårlösliga basiska salter, i lösning. Andra exempel på användning av aluminiums astringerande egenskaper finns i alun som tidigare använts för att stilla små blodflöden, till exempel raksår, och antiperspiranter som brukar innehålla aluminiumsalter och numera ofta även zirkoniumsalter. Aluminiumacetotartrat säljs i Sverige i form av Alsolsprit och Alsolgel av ACO. Det ingår även i Burows lösning som används vid hörselgångsinflammation och säljs under märkesnamnet Otinova. Akne Myggbett Nageltrång Läkemedelsverket om alsolsprit Läkemedelsverket om ...

*Järnhydroxid

... är inte ett mineral i sig självt; begreppet syftar istället oftast på den utfällning som snabbast bildas när man blandar ett järn(III)-salt, till exempel järnklorid, med natriumhydroxid på laboratoriet. Järnhydroxid domineras oftast av mineralet ferrihydrit, som kan ses som en järn(III)oxid med ett stort inslag av hydroxid, Fe2O3 · 1,4H2O (äldre namn järn(III)-hydroxid ...