Alkaner får suffixet -an till stammen. Till exempel får en alkan bestående av 4 kolatomer i en rak kedja stammen but- och ... Cykliska alkaner får förleden cyklo- till stammen. Oorganisk nomenklatur[redigera , redigera wikitext]. Regler och ...
Alkaner. Metan · Etan · Propan · Butan · Pentan · Hexan · Heptan · Oktan · Nonan · Dekan · Undekan · Dodekan · Tridekan · ...
Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder. (10. okt. 2015) ...
Alkaner är opolära. Alkaner utgör huvudbeståndsdelarna i bensin, dieselolja och jetbränsle/flygfotogen. Alkaner kallas även vid ... Se även: Högre alkaner Den enklaste alkanen är metan. De tolv första n-alkaner ges i följande tabell. De utgör den homologa ... För kedjor längre än fyra kolatomer, utgår IUPAC-nomenklatur för alkaner från det grekiska räkneordet för alkanens längsta ...
Nonan er et lineært alkan med den kemiske formel CH3(CH2)7CH3 Nonan har 35 strukturelle isomerer. Tripropylen er en blanding af tre bestemte isomerer af nonan. ...
Cykliska alkaner är alkaner som innehåller en eller flera kolatomringar, ett exempel på en cyklisk alkan är cyklohexan (C6H12 ... Vanligast är alkaner, aromatiska kolväten och cykliska alkaner. En alkan är en mättad (innehåller inga dubbel/trippelbindningar ...
De innehåller mycket cykliska alkaner, men få aromater. Cykloalkaner (nafteniska oljor) är mindre giftiga än motsvarande ...
Alkaner är mättade alifatiska kolväten, med bara enkelbindningar. Alkener och alkyner är omättade alifatiska kolväten, med ...
... er ges namn efter motsvarande alkaner, med ändelsen -al. Den enklaste aldehyden är därmed metanal, HCHO. En kolvätekedja ...
Den framställs genom katalytisk isomerisering av lätta paraffiner (alkaner). till exempel pentan, hexan → iso-pentan, iso-hexan ...
... är den minsta alkan som har en isomer med samma summaformel.[källa behövs] ^ Henriksson, Oskar (2011). Alkaner. https:// ... www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/organisk-kemi/kolvaten/alkaner/ Hämtad 2019-01-02. ^ [a b] Nationalencyklopedin på ...
Till exempel kan alkener reduceras till alkaner och aldehyder till alkoholer. Ammoniumacetat Ammoniumkarbonat. ...
Alkener reduceras till alkaner. Ketoner reduceras till alkoholer. Nitriler reduceras till aminer. Naftalener reduceras till ...
För alla praktiska tillämpningar användas lösningar av ämnet i alkaner som kan fås med koncentrationer upp till 10 M. Lösningar ... Den saluförs som olika lösningar i alkaner, till exempel 2,0 M i hexan. Butyllitium framställs genom reaktion mellan 1- ...
Alkaner - har endast enkelbindningar mellan kolatomerna i kedjan, exempelvis butan (C4H10) ...
Doftämnena som genereras vid olika cancersjukdomar beskrivs som mycket låga koncentrationer av alkaner och aromatiska ...
Alkaner får suffixet -an till stammen. Till exempel får en alkan bestående av 4 kolatomer i en rak kedja stammen but- och ...
Jämfört med alkaner så är silaner mindre stabila på grund av att Si-Si bindningen har lägre bindningsenergi än motsvarande C-C ... Silaner är kategorinamnet för kiselväten eller kiselhydrider och är analogt med alkaner (kolväten) och boraner (borväten). De ... Alkaner Boraner ^ [a b] Holleman, Arnold Frederik; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils: Lehrbuch der anorganischen Chemie. Berlin: de ...
Ogrenade alkaner och cykliska alkaner (naftener) har höga cetantal. Oktantal Bränsle. ...
... er är ganska reaktiva jämfört med alkaner och alkener. Liksom alkenerna så avfärgar alkyner bromvatten, det vill säga en ...
Paraffiner (ett annat ord är alkaner) ger renast dieselavgaser. De fungerar bra i dieselolja om de är raka eller lätt grenade ... Naftener (ett annat ord är cykliska alkaner) ger ganska goda tekniska egenskaper till dieselolja och de ger relativt rena ...
Vätgasbehanding (GHT för HVO) Förädlar med vätgas fettsyramolekyler till alkaner och blir molekylärt identisk med kolväten i ...
Kolvätena är främst av typen alkaner (paraffiner) eller alkener (olefiner). Då dieselolja framställs genom Fischer-Tropsch- ... alkaner (paraffiner): CH4 och CH3-(CH2)n-CH3 , där n är ett heltal mellan 0 och ca 50. Molekylkedjor med fler än fyra kolatomer ...
Ett exempel är alkylering av reaktiva olefiner (alkener) med paraffiner (alkaner). Då fås teknisk alkylatbensin, en ren och ...
Mättade kolväten är alkaner och namnges med an i slutet, t.ex. metan, etan, propan, o.s.v. Omättade kolväten kallas alkener ( ...
Enklaste gruppen av kolväten kallas alkaner och har den generella formeln CnH2n+2. Bensin är också ett opolärt ämne. Därför kan ...
... främst alkaner och alkener av varierande längd. Detta utfördes bland annat i Nazityskland under andra världskriget på grund av ...
... (av franska: benzine, en avledning av benzoe - se bensoeharts) är en blandning av flytande kolväten (framförallt alkaner ...
För alkaner gäller att tertiära karbokatjoner är stabilare än sekundära, som i sin tur är stabilare än primära, som har mycket ...