Han utgav akademiska avhandlingar. Thure Carl Christofer af Billbergh i Torsten Uggla, Svenskt porträttgalleri (1901), volym ...
Det var först när han utgav recensionen "Nytt 'Ett och annat' i anledning av frågan om den akademiska jurisdiktionen" (1822) ... Tal och avhandlingar 1845-1847 ; Yttranden i Uppsala universitets filosofiska fakultet och dess konsistorium. 1930. Libris ... Samtidigt utkom han med Försök till psalmer, och skrev två akademiska verk om dels upplysning och religion, dels om ... Libris 8207134 Del 1, Essayer och avhandlingar 1803-1817. 1923. Libris 444711. https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/ ...
Flera av Vallerius akademiska avhandlingar angår tonkonsten; de blev de första som inledde en rad musikavhandlingar som skulle ... Vallerius presiderade för övrigt för ett hundratal akademiska avhandlingar i musik, filosofi, geografi, fysik, astronomi och ...
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet] ; [2]. Umeå: Univ. Libris 13607218. http://urn.kb.se/ ... https://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/priser-utmarkelser/hedersdoktorer/teologiska/. Läst 10 oktober 2019. ^ "De ...
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet] ; [14]. Umeå: Pedagogiska inst., Umeå universitet. ... Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet] ; [14]. Umeå: Pedagogiska inst., Umeå universitet. ...
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet) ; [4]. Umeå: Univ. Libris 13951093. http://urn.kb.se/ ...
Och hur många akademiska avhandlingar framkallar sådana reaktioner?". Även Svenska Dagbladet recenserade avhandlingen, varvid ...
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 0281-6768 ; 17. Umeå: City. Libris 7615456. ISBN ...
Boksamlingen består av tryckta böcker, akademiska avhandlingar och småtryck. Många av böckerna i samlingen är skönlitterära, ...
Akademiska avhandlingar och tidskriftsrecensioner utgör Knös övriga litterära kvarlåtenskap. Ett urval av hans Skrifter utkom i ...
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 1104-2508 ; 3. Umeå: Univ. Libris 7617778. ISBN 91- ...
Avhandlingar för vilka Nils Hasselbom har varit respondent ^ Ryman, B: Eric Benzelius d.y. En frihetstida politiker, s. 25-27, ... På våren 1732 återvände Hasselbom på allvar till de akademiska sysslorna. Han åtog sig olika administrativa uppdrag, bland ... Han fortsatte också med sina akademiska uppdrag till år 1748 och representerade Akademin vid 1746-1747 års ständermöte. Nils ... Han publicerade Akademins almanackor på finska och presiderade över flera avhandlingar. Redan sommaren 1733 sändes han på en ...
Som filolog utgav han 158 akademiska avhandlingar, delvis av estetiskt innehåll. Han offentliggjorde vidare Codex Nazaræus, ...
Utöver nedanstående skrifter utgav Lysander även dikter och akademiska avhandlingar på latin. Han publicerade vidare en ...
Han skrev ett tjugotal akademiska avhandlingar, och hans föreläsningar var mycket besökta. Utnämnd till kyrkoherde i Farhult ( ... Fastän sedan 25 år tillbaka avlägsnad från det akademiska livet, sökte Wåhlin 1829 den efter farbrodern lediga första teologie ...
Han utgav ett par akademiska avhandlingar i orientaliska språk samt några tillfällighetsskrifter. Ahlman var bror till teologen ...
I flera avhandlingar, särskilt i Principes d'une nouvelle théorie de la résistance des fluides (Sankt Petersburg 1808), sökte ... För övrigt presiderade han för ett 70-tal akademiska disputationer. Nordmark, Sakarias i Nordisk familjebok (andra upplagan, ... Ingen av hans avhandlingar innehåller dock något resultat av större värde. Hans astronomiska skrifter behandlar främst problem ... Hans avhandlingar är till större delen införda i Vetenskapsakademiens och Vetenskapssocietetens publikationer. ...
Förlaget ger även ut akademiska avhandlingar, rättsvetenskaplig litteratur och ett antal skriftserier. Förlagets författare är ...
Hans flesta akademiska avhandlingar är trogna, men tunga och ojämna översättningar från grekiska skalder. Man har av honom ...
Utom akademiska disputationer och avhandlingar i språkkunskap, estetik (Hvarför är vår tid icke poetisk? Några ord med ...
Förutom ett par akademiska avhandlingar utgav Selahn Vår Herre Jesu Christi Guds sons evangelius eller... Förslag till svensk ...
Svanbergs skrifter omfattar akademiska avhandlingar, redogörelser för gjorda observationer samt broschyrer, främst rörande ...
Han utgav avhandlingar i poesi och vältalighet, men lyckades inte bli befordrad till akademiska lärarbefattningar. Han lät ...
I 109 akademiska avhandlingar meddelade han resultaten av sina undersökningar inom ekonomin, mestadels disputerande på svenska ... Det påstås, att denna befordran, som skedde mot det akademiska konsistoriets förslag, varit en belöning av universitetskanslern ...
... filosofiska och akademiska avhandlingar 1831-1838. 2010. Libris 18150751. ISBN 9789172301566. http://litteraturbanken.se/ ... Av Almqvists avhandlingar är särskilt att uppmärksamma: Om enheten af epism och dramatism. En aning om den poetiska fugan (i " ... omfattande vitterhet och läroböcker likaväl som romaner och avhandlingar, om också endast vissa partier av hans produktion ...
Bland Fants många tryckta skrifter intar hans akademiska avhandlingar, 32 disputationer och 14 program, en stor plats. För ... år extra ordinarie amanuens vid akademiska biblioteket, 1777 docent i vältalighet, 1779 extra ordinarie vice bibliotekarie och ...
Det finns också relativt nya akademiska avhandlingar som refererar till den tibetanska vargen som C. l. laniger. Hodgson var ...
Han författade flera akademiska dissertationer och avhandlingar, predikningar samt översättningar (från tyskan) av pedagogiska ...
Steuchius lämnade det akademiska livet 1723, när han utnämndes till superintendent i Karlstad stift. Där lät han uppföra ... I egenskap av professor presiderade han över ett stort antal avhandlingar, varav flera handlade om landskapen Gästrikland, ... När han var teologie professor handlade flera avhandlingar om teologi, något som inte alltid behövde vara fallet. ...
Hans akademiska studietid växlade mellan egna studier och undervisning av andra. Trots detta bedrev han sina studier, främst ... Under dessa år författade Reuterdahl en rad vetenskapliga avhandlingar i exegetik, kyrkohistoria och religionshistoria, de ... De latinska akademiska avhandlingarna följdes av ett omfattande svenskt författarskap, som vände sig till en större allmänhet. ...