Akademiska avhandlingar är licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar, som båda räknas som vetenskaplig publicering. I ... Avhandlingar före 1852, se disputation (diskussion) En avhandling är lärt arbete avsett att framläggas vid en offentlig ... Examensarbete SwePub, Kungliga Bibliotekets söktjänst för svensk vetenskaplig publicering Avhandlingar.se, kommersiell ...
Förlaget ger även ut akademiska avhandlingar, rättsvetenskaplig litteratur och ett antal skriftserier. Förlagets författare är ...
Vallerius presiderade för övrigt för ett hundratal akademiska avhandlingar i filosofi, geografi, fysik, astronomi och matematik ... Flera av Vallerius akademiska avhandlingar angår tonkonsten; de utmärks av klar framställning samt grundlig och omfattande ...
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet] ; [14]. Umeå: Pedagogiska inst., Umeå universitet. ... Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet] ; [14]. Umeå: Pedagogiska inst., Umeå universitet. ...
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet) ; [4]. Umeå: Univ. Libris 13951093. http://urn.kb.se/ ...
Boksamlingen består av tryckta böcker, akademiska avhandlingar och småtryck. Många av böckerna i samlingen är skönlitterära, ...
Akademiska avhandlingar och tidskriftsrecensioner utgör Knös övriga litterära kvarlåtenskap. Ett urval av hans Skrifter utkom i ...
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 1104-2508 ; 3. Umeå: Univ. Libris 7617778. ISBN 91- ...
Han skrev också predikningar på latin, vilka är mer akademiska och redogör för hur han sluter sig till sin teologi. Därtill ... finns avhandlingar, brev och essäer bevarade, vilka behandlar diverse spörsmål, som apokalypsen, mystisk teologi, och Jungfru ...
Avhandlingar för vilka Nils Hasselbom har varit respondent ^ Ryman, B: Eric Benzelius d.y. En frihetstida politiker, s. 25-27, ... På våren 1732 återvände Hasselbom på allvar till de akademiska sysslorna. Han åtog sig olika administrativa uppdrag, bland ... Han fortsatte också med sina akademiska uppdrag till år 1748 och representerade Akademin vid 1746-1747 års ständermöte. Nils ... Han publicerade Akademins almanackor på finska och presiderade över flera avhandlingar. Redan sommaren 1733 sändes han på en ...
Som filolog utgav han 158 akademiska avhandlingar, delvis av estetiskt innehåll. Han offentliggjorde vidare Codex Nazaræus, ...
Utöver nedanstående skrifter utgav Lysander även dikter och akademiska avhandlingar på latin. Han publicerade vidare en ...
Han skrev ett tjugotal akademiska avhandlingar, och hans föreläsningar var mycket besökta. Utnämnd till kyrkoherde i Farhult ( ... Fastän sedan 25 år tillbaka avlägsnad från det akademiska livet, sökte Wåhlin 1829 den efter farbrodern lediga första teologie ...
I flera avhandlingar, särskilt i Principes d'une nouvelle théorie de la résistance des fluides (Sankt Petersburg 1808), sökte ... För övrigt presiderade han för ett 70-tal akademiska disputationer. Nordmark, Sakarias i Nordisk familjebok (andra upplagan, ... Ingen av hans avhandlingar innehåller dock något resultat av större värde. Hans astronomiska skrifter behandlar främst problem ... Hans avhandlingar är till större delen införda i Vetenskapsakademiens och Vetenskapssocietetens publikationer. ...
Steuchius lämnade det akademiska livet 1723, när han utnämndes till superintendent i Karlstad stift. Där lät han uppföra ... I egenskap av professor presiderade han över ett stort antal avhandlingar, varav flera handlade om landskapen Gästrikland, ... Gotland, Skara, Uppland, eller handlade om etnicitet.[3][4][5][6][7] När han var teologie professor handlade flera avhandlingar ...
Hans flesta akademiska avhandlingar är trogna, men tunga och ojämna översättningar från grekiska skalder. Man har av honom ...
Utom akademiska disputationer och avhandlingar i språkkunskap, estetik (Hvarför är vår tid icke poetisk? Några ord med ...
Svanbergs skrifter omfattar akademiska avhandlingar, redogörelser för gjorda observationer samt broschyrer, främst rörande ...
Han utgav avhandlingar i poesi och vältalighet, men lyckades inte bli befordrad till akademiska lärarbefattningar. Han lät ...
3, Estetiska, filosofiska och akademiska avhandlingar 1831-1838 / texten redigerad och kommenterad av Jon Viklund. 2010. Libris ... Libris 53591 Del 4, Filosofiska och estetiska avhandlingar. 1921. Libris 53592 Del 5, Törnrosens bok, Band 1-3. 1920. Libris ... Libris 53589 Del 2, Ungdomsskrifter, 2 : avhandlingar och tal. 1926. Libris 53590 Del 3, Guldfågel i paradis ; Rosaura ; ...
I 109 akademiska avhandlingar meddelade han resultaten av sina undersökningar inom ekonomin, mestadels disputerande på svenska ... Det påstås, att denna befordran, som skedde mot det akademiska konsistoriets förslag, varit en belöning av universitetskanslern ...
Bland Fants många tryckta skrifter intar hans akademiska avhandlingar, 32 disputationer och 14 program, en stor plats. För ... år extra ordinarie amanuens vid akademiska biblioteket, 1777 docent i vältalighet, 1779 extra ordinarie vice bibliotekarie och ...
Det finns också relativt nya akademiska avhandlingar som refererar till den tibetanska vargen som C. l. laniger. Hodgson var ...
Han författade flera akademiska dissertationer och avhandlingar, predikningar samt översättningar (från tyskan) av pedagogiska ...
... samt några under hans presidium utgivna akademiska avhandlingar. Rörande kalenderreformen kom han i en livlig skriftväxling med ... Quensels akademiska bana tog honom till ett flertal olika universitetsorter i den sena stormaktstidens Sverige. Han började ...
Hans akademiska studietid växlade mellan egna studier och undervisning av andra. Trots detta bedrev han sina studier, främst ... Under dessa år författade Reuterdahl en rad vetenskapliga avhandlingar i exegetik, kyrkohistoria och religionshistoria, de ... De latinska akademiska avhandlingarna följdes av ett omfattande svenskt författarskap, som vände sig till en större allmänhet. ...
Det har till och med gjorts akademiska avhandlingar om hur bra han är på att skildra kvinnornas verklighet. Redan tidigt ...
De flesta nutida akademiska avhandlingar hänför slavernas polyteistiska tro till animism, det vill säga att naturen är besjälad ...
... även ut många akademiska avhandlingar. Mallet författade som ledamot den matematiskt-astronomiska delen av det av Kosmografiska ...
Även genom sina Betraktelser öfver omtvistade dogmatiska frågor (1867) samt akademiska avhandlingar och översättningar från ...
Nordin gjorde sig således inte populär i de akademiska kretsarna, och uppfattades av de mer trogna göticisterna som illojal mot ... Samfundet för utgivandet av handlingar rörande Skandinaviens historia (Sthlm 1868), Historiska handlingar nr 6 ...
Sedan han i december 1802 utgett två latinska avhandlingar, av vilka den ena hade till ämne Aisopos fabler och den andra Kants ... Hösten år 1799 var han mogen för akademiska studier och inskrevs den 4 oktober som student vid Lunds universitet. Höstterminen ... Latinska avhandlingar från 1801-1820 Opuscula latina, primum 1801-1820 edita.. Stockholm: Beijer. 1875. Libris 1585520 ...
Monografier i form av akademiska avhandlingar har ägnats Höijer av Leonard Bygdén, Benjamin Höijer, en kort framställning af ... som borde förhindras att stiga högre på den akademiska banan. Och då det dessutom var bekant att Höijers filosofiska åsikter ... varmed han i det akademiska konsistoriet ofta sökte att göra sin mening gällande. ...
Under 1920- och 1930-talen verkade han som kvinnoläkare vid bland annat Universitetssjukhuset i Lund och Akademiska sjukhuset i ... Han författade ett hundratal avhandlingar och uppsatser inom obstetrik, gynekologi, endokrinologi och fysiologi. Om könslivets ...
Data över professorer, docenter, avhandlingar och befordringsärenden. 2, Göteborg 1996, s. 294f. ISBN 91-88768-09-0 ... Han är känd även utanför de rent akademiska kretsarna som skribent i den svenska dagspressen, särskilt i Dagens Nyheter. Sin ...
Viktiga frågor inom den normativa rättsskipningen är dessa: Vad är den rätta lagfunktionen? Vilka typer av handlingar ska bli ... Under den Romerska republiken skapades lagskolor och dessa blev hela tiden mera akademiska. I den tidsålder som sträckte sig ...
Folkuniversitetets akademiska press. sid. 43ff. *^ Knut Lundmark (1915). "Definitive bestimmung der Bahn des Kometen 1802" (på ... Även om många av hans doktorander skrev sina avhandlingar inom området så strandade arbetet med den gigantiska nebulosakatalog ... Studier i populärastronomins vetenskapshistoria under tidigt svenskt 1900-tal, Folkuniversitetets akademiska press, Göteborg, ... Studier i populärastronomins vetenskapshistoria under tidigt svenskt 1900-tal, Folkuniversitetets akademiska press, Göteborg, ...
Något senare uppträdde han med en serie akademiska avhandlingar (även i tysk översättning i Crells "Annalen" 1802-03) till ... Under den närmast följande tiden utgav Gadolin många avhandlingar. De visar stor självständighet och hade stort inflytande på ...
Han hade tjänst som marinofficer, innan han doktorerade 1968 med avhandlingar om Leibniz. Under 1960-talet var han kollega med ... Han blev först känd i akademiska kretsar som en mycket skicklig föreläsare och för sin prosa, vars litterära kvalitet anses ...
Vid granskning av avhandlingar är opponenten och granskningskommittén inte anonyma och oberoende, utan ingår ofta i ... är en process som används vid akademisk publicering av vetenskapliga artiklar och vissa läroböcker på akademiska förlag, samt ...
Bland hans avhandlingar rörande det första ämnet kan nämnas Om den synliga verldens större eller mindre varaktighet (1771-72), ... Till ledning för den akademiska undervisningen utgav han Conspectus praelectionum academicarum continens fundamenta astronomiae ... Han försökte även på detta område tillgodose den akademiska undervisningens behov och utgav därför en ny upplaga av Newtons ... För övrigt behandlade han i flera avhandlingar integralkalkyl och teorin för differentialekvationers integration (lösning). De ...
Andrew Bradbury hävdar att mycket av den akademiska kritiken, även av Hunt[50], Carroll[51] och andra.[52] grundar sig på ... uppsatser och avhandlingar om NLP.[32] ... är NLP inte utvecklat inom den akademiska världen och det är ...
Resultaten presenterades i artiklar och avhandlingar. Två viktiga resultat framkom: *Under perioden 1992-1996 undersöktes 1 782 ... För att få ut resultaten utanför den akademiska världen publicerades en populärvetenskaplig bok om forskningen på ...
... och den har refererats i akademiska avhandlingar och uppsatser. Efter att boken publicerats har Runebjörk angetts som expert på ...
Trots sina akademiska meriter avlade von Post aldrig någon akademisk examen. Han avböjde vid ett flertal tillfällen, första ... Under sina tidigare år publicerade han flera avhandlingar, som väckte stort beaktande, men han saknade vilja för ett ...
Han räknas som rymdfartens fader och var den som gjorde genombrytande teoretiska akademiska arbeten. Han skrev Utforskandet av ... mer och mer fysikaliska och tekniska frågeställningar i sina berättelser som därmed utvecklades till teoretiska avhandlingar. ...
Hans akademiska studietid växlade mellan egna studier och undervisning av andra. Trots detta bedrev han sina studier, främst ... Under dessa år författade Reuterdahl en rad vetenskapliga avhandlingar i exegetik, kyrkohistoria och religionshistoria, de ... De latinska akademiska avhandlingarna följdes av ett omfattande svenskt författarskap, som vände sig till en större allmänhet. ...
Han skrev en mängd avhandlingar och uppsatser som publicerades dels på svenska, dels i fransk och tysk översättning. ... Resultaten av Lemströms försök sammanfattades i två akademiska inbjudningsskrifter (1890, 1901) liksom i en tysk skrift, ...
Under alla dessa år begärde han sommartid tjänstledigt från professuren och överläkartjänsten vid Akademiska sjukhuset. Åren ... och i vilken han själv skrev ett par avhandlingar. Slutligen bedrev han även botaniska studier och utgav som resultat av sådan ... dels i utländska tidskrifter ett antal smärre avhandlingar berörande olika områden av den invärtes medicinen. Även bör nämnas ... över nervsystemets sjukdomar och redovisade dessas resultat dels i flera smärre avhandlingar, dels i det omfattande arbetet ...
Bibliografi utom avhandlingarRedigera. *. Om carolinska institutet. Betraktelse öfver det medicinska uppfostringsverkets ... 1845 ; Om det akademiska befordringssystemet. 1845. (I. Hwasser till statsrådet Winter. 1846. Handskrift.) ... Innehåll: Om Carolinska institutet, 1829 ; Om fakultetsinrättningen och det akademiska studium, 1850 ; Handlingar rörande hela ... Akademiska Program: 1. Program och tal vid medicinae doctorspromotionen i Upsala 1841 ; 2. Program vid C. W. Böttigers ...
... såsom akademiska professioner (t.ex.läkare), FoU-intensiva småföretag och den intresserade allmänheten.. Ett annat argument är ... avhandlingar och examensarbeten, forskningsdata, källkod, presentationer, vetenskapliga monografier, läroböcker och annat ... 2011 har 22 av 34 svarande lärosäten en open access-policy eller ett beslut om obligatorisk fulltextpublicering av avhandlingar ... att öppen tillgång skulle underlätta för akademiska bibliotek att hantera den kostnadskris som förlagens prissättning skapat. ...
... av vilka flera blev akademiska avhandlingar. Inom utredningen samarbetade han med bland andra Ernst Wigforss och Gösta Bagge. ...
Utom akademiska dissertationer samt avhandlingar och uppsatser i Frey, Tidskrift för litteratur samt Svensk tidskrift för ...
Åkroken ägs av Akademiska Hus och hyrs av Mittuniversitetet. Viktiga årtal 1977 högskolan i Sundsvall/Härnösand bildades och ... Forskningsnära tjänster, FNT Avdelningen arbetar med digital publicering av avhandlingar och rapporter i Diva, registrering av ...