Upptages gasen eller vätskan endast på kroppens yta sägs adsorption föreligga.[2] ... I fråga om orden absorption och adsorption är dock språkbruket vacklande.[2] ...
Die Adsorption." (Fysikalisk-kemiska studier av klorofyll. Adsorption.) Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft, vol. ... Livengood, Jonathan (2009). "Why was M. S. Tswett's chromatographic adsorption analysis rejected?". Studies in History and ...
"1" (på en). Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment: Integration of Adsorption and Biological Treatment. John Wiley ... Aktivt kol är finfördelat amorft kol med små porer och stor porvolym, detta ger en stor specifik yta där adsorption och kemiska ... I mikroporer är adsorption av gaser och ångor den huvudsakliga inbindningen.[4] ... ämnen i huvudsak genom kapillär kondensation och adsorption. Den större radien leder till ett lägre reaktivt gastryck vilket ...
Adsorption betyder att virionen fäster vid värdcellens yta. Olika virus använder olika metoder för att komma in i en värdcell. ...
Dessa ämnen riskerar att rinna igenom sandfiltret men kan fastna på partikelytor via adsorption. Efter mognadstiden fungerar ... Flera processer är involverade vid vattenrening med långsamfiltrering; filtrering, adsorption och biologisk nedbrytning. ...
edit "Expanded-bed adsorption", at Modern Drug Discovery Introduction to Expanded Bed Adsorption. ... Hjorth, R. (1997). "Expanded-bed adsorption in industrial bioprocessing: Recent developments". Trends in Biotechnology 15 (6): ... "Assessing adsorbent-biomass interactions during expanded bed adsorption onto ion exchangers utilizing surface energetics". ...
Die Adsorption". Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft "24": ss. 316-326. ^ Tswett, Mikhail (23 november 1906). " ...
Stor porositet ger större utrymme för adsorption av partiklar. De kemiska bindningar som uppstår genom adsorption mellan de ... en sil där större partiklar inte kan tränga igenom porerna samt genom att bädden samlar upp mindre partiklar genom adsorption ...
Steenberg disputerade 1944 vid Stockholms högskola på avhandlingen Adsorption and Exchange of Ions on Activated Charcoal. Åren ... Steenberg, Börje (1944) (på eng). Adsorption and exchange of ions on activated charcoal (Avhandling). Stockholm: [Förf.]. ...
Kolloid Ytspänning Adsorption Wikimedia Commons har media som rör Ytkemi. Bilder & media Pressmeddelande från Kungliga ...
"1" (på en). Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment: Integration of Adsorption and Biological Treatment. John Wiley ...
Adsorption förklarar t.ex. varför järn rostar, hur bränsleceller fungerar och hur bilens katalysator arbetar. Det finns dock ... Kommer vi någonsin att kunna återvinna allt material till det fullaste? Adsorption är ett ytkemiskt fenomen, och innebär att ... ännu ingen riktig förklaring till hur processerna bakom adsorption fungerar. Var går gränsen för hur högt upp på Mohs ...
Vanligen använda torkmedel är fasta granulat och verkar genom absorption eller adsorption av vatten, eller bådadera. Torkmedel ...
Kinetikens grundläggande idéer är allmängiltiga och kan tillämpas på proteinveckning, fluorescens och adsorption såväl som på ...
Porath arbetade även med immobilisering och adsorption av enzymer, tillsammans med Rolf Axén, och dessutom utvecklade han ... 54, p. 431-432 ^ Porath, Jerker (1957) (på eng). Zone electrophoresis in columns and adsorption chromatography on ionic ...
Råhelium renas genom kondensation av kvävgas och metan, oxidering av vätet och pressure-swing-adsorption (PSA) till 99,99 % ...
Tillsammans med absorption och adsorption utgör jonbyte en form av sorption. Jonbyte är en reversibel process och jonbytaren ...
Irving Langmuir (1918). "The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum". The Research Laboratory of The ... att adsorption och desorption är i jämvikt och att adsorbatet inte bildar mer än ett lager. Uttrycket härleddes av Irving ... är en jämviktskonstant beroende på adsorption och desorption och p A {\displaystyle p_{A}} är partialtrycket. För låga tryck är ...
Sorbenter tillverkade av exempelvis polypropen suger åt sig flera gånger sin egen vikt genom en adsorption där vätskan istället ... på molekylär nivå transporteras på absorbentens fibrer (istället för i dem). Det är alltså skillnad på adsorption och ...
På grund av ett högt pris har benkol ofta regenererats genom att avlägsna de ämnen benkolet genom adsorption tagit upp. Benkol ...
Adsorption Indunstning Centrifugering Dekantering Destillation Elektrofores Filtrering Flockulering Flotation Kromatografi ...
Dissociative hydrogen adsorption on palladium requires aggregates of three or more vacancies T. Mitsui, M. K. Rose, E. Fomin, D ...
Ångdestillering Vakuumdestillering Torrdestillering Sublimation Pressning Adsorption Bland eteriska oljor finns exempelvis ...
Anionic and cationic adsorption by soil colloidal materials of varying SiO2/(Al2O3+Fe2O3) ratio (1927, International Congress ... och han utformade teorier om sambanden mellan joners adsorption och partikelytornas laddning. Flera av Sante Mattsons ...
Ett snabbfilter fungerar inte enbart som "sil" utan avlägsnar även mindre partiklar genom adsorption, vilket sker längs med ...
Han bearbetade också flera fysikalisk-kemiska problem (adsorption och viskositet hos kolloidala lösningar med mera) som hörde ...
... , att ett ämne fastnar på ytan, ska inte förväxlas med absorption, som innebär att ett ämne sugs upp av ett annat. ... Adsorption (av latinets ad, till, och sorbere, suga) innebär att ett gasformigt ämne eller ett ämne löst i en vätska fastnar ... Man brukar skilja på två typer av adsorption: fysisorption och kemisorption. Fysisorption är den relativt svaga bindningen till ... Även vid andra separationsprocesser utnyttjas adsorption. Kemisorption är ett viktigt steg i ytbaserad katalys. Absorption ...