... , eller ATP, är en nukleotid som spelar en central roll i alla cellers energihantering och ämnesomsättning. ... ISBN 9780716767664 Wikimedia Commons har media som rör Adenosintrifosfat. Bilder & media (Nukleotider, Puriner, Koenzymer, ...
Adenosintrifosfat (ATP) är ett mycket viktigt koenzym. Det är helt dominerande i funktionen att överföra energi mellan olika ...
Detta kan sedan fosforyleras till adenosintrifosfat (ATP). Brist på detta enzym kan orsaka njursten och njurskador, eftersom ...
Kontraktionen kräver energi i form av ATP (adenosintrifosfat). Genom en process som kallas korsbryggecykeln kan sedan aktin och ...
Exempel på koenzymer är NADH, NADPH och adenosintrifosfat. Dessa molekyler överför kemiska grupper mellan enzymer. Ett exempel ...
Kontraktionen kräver energi i form av ATP (adenosintrifosfat). Genom en process som kallas korsbryggecykeln kan sedan aktin och ...
... fosforylas hämmas om det finns stora mängder adenosintrifosfat; om energi redan finns tillgänglig behövs ingen ...
Enzymet omvandlar adenosintrifosfat, ATP, till cykliskt adenosinmonofosfat, cAMP. cAMP kan i sin tur sedan aktivera olika ...
I adenosintrifosfat (ATP) finns det två stycken fosfoanhydridbindningar. Dessa binder ihop gammafosfatgruppen och ... Pyrofosforsyra Pyrofosfat Kemisk bindning Adenosintrifosfat ^ [a b] Thomas M. Devlin (red.) (1992): Textbook of Biochemistry. ...
Adenylatcyklaset bildar därefter cAMP inuti cellen av adenosintrifosfat (ATP). Sedan cAMP har verkat ombildas den till ...
Exempelvis är Adenosintrifosfat (ATP), - ett derivat av trifosfat - livsnödvändigt. Det innebär att toxisk verkan från ...
Mitokondrier som är kroppens kraftverk där kroppens energivaluta adenosintrifosfat (ATP) syntetiseras. Ribosomer brukar allmänt ...
Med andra ord producerar oxidativ fosforylering ett bränsle som heter adenosintrifosfat (ATP). Oxidativ fosforylering är det ...
Kroppens energiomsättning använder också fosforsyra i form av adenosintrifosfat (ATP) och adenosindifosfat ADP. Fosforsyra är ...
... är ett enzym som bildar adenosintrifosfat (ATP) och adenosinmonofosfat (AMP) från adenosindifosfat (ADP). ...
... monofosfat (AMP) Adenosindifosfat (ADP) Adenosintrifosfat (ATP) ^ MeSH Wikimedia Commons har media som rör Adenosin. ...
ATP (Adenosintrifosfat) fungerar som energitransportör hos alla levande organismer från bakterier och svampar till växter och ... Han tilldelades priset för sitt "klargörande av den enzymatiska mekanismen för syntes av adenosintrifosfat (ATP)". Han delade ...
ATP (adenosintrifosfat) fungerar som energitransportör hos alla levande organismer från bakterier och svampar till växter och ... Han tilldelades priset för sitt "klargörande av den enzymatiska mekanismen för syntes av adenosintrifosfat (ATP)". Han delade ...
Om man antar att diffusionen av adenosintrifosfat som utsöndras i mellanörat är begränsad till hörselsnäckans bas, kan ... Den skadade tensor tympani-muskeln frambringar i sin tur frisättning av proinflammatoriska molekyler (som adenosintrifosfat). ... vilket utlöser en frisättning av adenosintrifosfat (ATP) som svar. Många forskare är samständiga om att typ II-afferenter är ... Man spekulerar i att adenosintrifosfat och andra proinflammatoriska molekyler som nu finns i mellanörat kan nå cortis organ och ...
... är ett cellgift som hindrar bildningen av kemiskt bunden energi, adenosintrifosfat, ATP, i cellerna. Den kan ge ...
... et ansvarar för det sista steget i syntesen av kroppens grundläggande energienhet, adenosintrifosfat (ATP). ATP- ...
Detta inträffar i viktiga processer som proteinkinasen och cellens energihantering (se exempelvis adenosintrifosfat och ...
Stelheten uppkommer av att muskelcellerna i kroppen får syrebrist och därmed slut på energimolekylen ATP (adenosintrifosfat). ...
Den aeroba respirationen äger rum i mitokondrierna, som genererar en viktig molekyl som kallas adenosintrifosfat (ATP). Celler ...
Resultatet av dem är att energi lagrats i adenosintrifosfat (ATP) och reducerat nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat (NADPH). ...
Den aktiva transporten kräver energi från cellen, därför krävs det en adenosintrifosfat (ATP) vid varje förflyttning. För att ...
Glukosmolekylerna kan sedan användas som en sorts "mat" för celler att producera energi (adenosintrifosfat) under cellandning. ...
De naturligt förekommande nukleosidtrifosfaterna inkluderar adenosintrifosfat (ATP), guanosintrifosfat (GTP), cytidintrifosfat ...
Genom att använda radioaktiv arsenik har forskare kunnat spåra arseniken till proteiner, lipider, adenosintrifosfat, glukos och ...
... er spelar en stor roll inom biokemin, till exempel bildas pyrofosfat när adenosintrifosfat (ATP) ombildas till ...