de blockerade signalsubstansen acetylkolin. Detta anses ha bidragit till en antidepressiva effekten men gav å andra sidan ... Bupropion (Wellbutrin, Voxra) påverkar främst acetylkolin men även noradrenalin och dopamin. Används främst vid depression men ...
acetylkolin, vasoaktiv intestinal peptid eller noradrenalin. Hormoner har också en roll i regleringen av tårkörtelns sekretion ...
Den första kemiska signalsubstans som han identifierade var acetylkolin. År 1936 erhöll han Nobelpriset i fysiologi eller ...
Kolinerga receptorer är receptorer som har acetylkolin som ligand. De delas i sin tur in i två större grupper: muskarinerga ...
Det är bara blåsans sammandragning som stimuleras av acetylkolin. Gallblåsans vägg byggs upp av fem lager (inifrån och ut): En ... En tömning av gallblåsan utlöses även, dock i betydligt mindre grad, av acetylkolin som utsöndrats av innerverande nerver. ...
Andra neurotransmittorer såsom acetylkolin och glutamat exciterar det postsynaptiska membranet. Slutligen är det nödvändigt att ...
... neuroner som sänder nervsignaler med hjälp av acetylkolin). Effekten av detta blir en lägre halt av acetylkolin i hjärnan. ... I alzheimerpatientens hjärna finner man låga halter av acetylkolin, höga halter av glutamat. En alzheimerpatient förlorar ...
... noradrenalin och acetylkolin. Acetylkolin är också en vanlig transmittor i motoriska nerver (perifera nervsystemet). Totalt ...
I presynapsen finns vesiklar fyllda med acetylkolin samlade vid speciella områden (eng. Active Sites) på det presynaptiska ... I postsynapsens plasmamembran sitter en typ av jonotropa receptorer specifika för acetylkolin, vilkas jonkanaler öppnas så fort ... Motorändplattan kan ses som kopplingspunkter mellan nervsystemet och muskeln där signalsubstansen acetylkolin utsöndras från ... med plasmamembranet och frisläpper acetylkolin i synapsklyftan. Synapsklyftan är typiskt cirka 100 nm bred och innehåller bland ...
... erna kan stimuleras av hormonet gastrin, av acetylkolin från nerver, och av histamin. En liten andel (4%) av ...
... är en acetylkolin-agonist, och har en stark bindningsaffinitet för nikotin-acetylkolinreceptorn. Som en farmaceutisk beredning ...
Syntesen av fettsyror, kolesterol, hormoner i binjurebarken och acetylkolin är beroende av CoA. Av Livsmedelsverket ...
Eftersom acetylkolin inte kan brytas ned leder detta till att muskeln inte kan slappna av. Döden orsakas därför av kramper i ... Acetylkolin utsöndras i utrymmet mellan nerv och muskel och bryts ner av enzymet acetylkolinesteras. Enzymet tar emot ...
Aktiva ämnen är vitamin C, järn och, i färsk växt, även histamin, acetylkolin och myrsyra. Stjälken har tidigare använts för ...
Effekten av antidepressiva nås genom förbättring av kemisk överföring i serotonin, noradrenalin, histamin och acetylkolin ...
Orsaken till bronkkonstriktion är att postgangliona parasympatiska nervfibrer frigör acetylkolin vid luftvägarnas glatta ...
Det är en kovalent hämmare av acetylkolinesteras - det enzym som ansvarar för nedbrytningen av acetylkolin i synapsen i de ... Fysostigmin verkar genom att störa metabolismen av acetylkolin. ...
Den hämmar exocytos av vesiklar med neurotransmittorn acetylkolin. Signalöverföringen mellan den efferenta motoriska nerven och ...
Fåglar och andra rovdjur lämnar oftast tigerspinnaren ifred, eftersom dess bakkropp innehåller gifter som acetylkolin och olika ...
En del biverkningar blir en följd av att klomipramin även påverkar andra monoaminers effekt såsom acetylkolin och histamin. ...
TCA ökar halterna av serotonin och noradrenalin och påverkar i viss utsträckning effekter av signalsubstanserna acetylkolin och ... även påverkar signalsubstanserna histamin och acetylkolin. Det tre gånger bredare spektrumet innebär också att tricykliska ...
... denna förmedlas genom neurotransmittorn acetylkolin. Detta leder till att kalcium frisätts från sarkoplasmatiskt retikulum (SR ...
När en nervsignal når en muskelcell avger nerven acetylkolin som påverkar jonkanaler i muskelcellen att alstra en elektrisk ...
Toxinet får denna effekt genom att stoppa utsöndringen av signalsubstansen acetylkolin, vilket leder till förlamning av ...
acetylkolin, som frigörs från axonet och uppfattas av dendritens receptorer. Efter synapsen avancerar nervimpulsen igen i nästa ...
Eftersom acetylkolin finns i nästan alla djur används acetylkolinesterasinhibitorer även i olika bekämpningsmedel mot insekter ... Acetylkolinesteras är ett enzym som bryter ned acetylkolin, en signalsubstans i nervsystemet. Om acetylkolinesteras på något ...
... påverkar också noradrenalin-, acetylkolin- och histaminreceptorer av olika subtyper [1]. Emellertid har ...
Faktorer som påverkar resistensen är bl.a. inverkan av parasympatiska nervsystemet som vid frisättande av acetylkolin leder ...