Sänkt dos av Vinkaalkaloider ska övervägas.. Andra hiv-proteas-hämmare (t.ex. saquinavir, amprenavir och nelfinavir)* [CYP3A4- ...
Vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin och vinblastin) [CYP3A4-substrat] Har ej studerats, men vorikonazol ökar sannolikt ...
cyklofosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer ...
L01C A - Vinkaalkaloider og analoger. L01C A01 - Vinblastin. L01C A02 - Vinkristin. L01C A03 - Vindesin ...
L01C A - Vinkaalkaloider og analoger. L01C A01 - Vinblastin. L01C A02 - Vinkristin. L01C A03 - Vindesin ...
... taxaner och vinkaalkaloider [51]. De stora sensoriska nervbanorna kan skadas och ge biverkningar som domningar, stickningar och ...
... neurin Vinkaalkaloider: vinblastin, vinkristin Blandade: capsaicin, cynarin, fytolaccin, fytolaccotoxin Wikimedia Commons har ...
cyklosfosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer ...
Cytostatika som kan användas är nitrosoureaföreningar, platinumpreparat, vinka-alkaloider och taxaner (S. M. Lee et al., 1995 ...
cyklofosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer. ...
In vitro-studier har visat att vinflunin är ett Pgp-substrat, liksom övriga vinkaalkaloider, men med lägre affinitet. Kliniskt ... 5 4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot den aktiva substansen eller andra vinkaalkaloider. Pågående svår infektion eller ... Magtarmkanalen Förstoppning är en klasseffekt för vinkaalkaloider: 15,3% av patienterna upplevde svår förstoppning under ... Hjärtkärlbesvär Kardiella effekter är kända klasseffekter för vinkaalkaloider. Myokardinfarkt eller ischemi upplevdes av 0,6% ...
Även andra cytostatika har ototoxiska effekter, såsom vinkaalkaloider (vinkristin).. Långvarigt och högdoserat intag av ett ...
Platinumpreparat, vinkaalkaloider, Fluorouracil, Adriamycin och andra används som antineoplastiska medel. Kemoterapi kan ...
Vinkaalkaloider kan ge neuropati och motorisk dysfunktion (se kapitel 7 Neurologiska och neurokognitiva biverkningar - perifera ...
cyklosfosfamid, vinkaalkaloider (t. ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer ...