Latin: regulare ‎{uttal: regula re} styra; regula {uttal: re gulla} regel; regere {uttal: re gere} ‎styra, regera.. 1. P samh llslivets omr de avses regleringar av typen lagar och f reskrifter.. 2. I psykologi och psykiatri avses vanligen styrning och kontroll av n gon del av beteende, t nkande, k nslouttryck och behov ...
Lösenordsskyddad: Inre Ledarskap Webbkursen: Tre steg för uppreglering av positiva känslor. trauma / Av Mona ... Lösenordsskyddad: Inre Ledarskap Webbkursen: Tre steg för uppreglering av positiva känslor april 26, 2019 ...
Kan D-vitamin via uppreglering av ACE-2 påverka förloppet vid covid-19-infektion? ... är det okänt om motsvarande uppreglering sker i lunga hos människa [27]. Flera författare har konstaterat att det inte finns ... i vissa fall sker kompensatorisk uppreglering av ACE-2. Om sars-cov-2 nedreglerar ACE-2 kan covid-19-infektion försämra ...
... halverar plasmakolesterolnivåerna genom uppreglering av antalet kolesterolreceptorer i levern. Behandlingen är dyr och ska ...
50 % (LC50) av maximal CD63-uppreglering, inverterat och multiplicerat med 100. Ju högre CD-sens desto högre är basofilens ...
Lipidinlagring i makrofager leder till uppreglering av chitotriosidas samt ökad utsöndring till blodbanan. Lipiden ...
11] I jämförelse med frilevande choanoflagellater har det hos kolonibildande observerats en uppreglering av särskilda gener som ...
En uppreglering av sirtuinsystemet kan således göra att vi lever längre och sirtuiner kan därmed kopplas till vårt åldrande. ... Vid en uppreglering av sirtuinsystemet förbättras cellernas ämnesomsättning och deras livslängd ökar. Andra effekter är ökad ...
Det föreslås att viruset först tar sig in och infekterar celler i de övre luftvägarna, följt av uppreglering av ACE2 på grund ... Nya studier tyder på att ACE2 kan vara en interferon-inducerad gen, vilket kan leda till uppreglering under sars-cov-2- ...
PKC är således involverat i ETB-receptor mRNA uppreglering i odlade blodkärl. PKC aktiverar i sin tur en serie signalvägar, sk ... Likaså finner vi en markant uppreglering av ETB receptorer i vensystemet. Dessa kärl tillhör ett lågtryckssystem och styr till ...
Den första flexibilitetstjänsten i sthlmflex är uppreglering, det vill säga ökning av elproduktion eller minskning av ... I sthlmflex kommer den första flexibilitetstjänsten vara uppreglering (ökning av elproduktion eller minskning av elkonsumtion) ...
En uppreglering av erα, som vanligen uttrycks starkt under mognad, sker som svar på exponeringen (Paper III). Exakt vad detta ...
Uppreglering av ett flertal cytokiner som leder till kraftig inflammation är karakteristisk för sepsis och cytokiner spelar ...
För att klara sin uppgift har Svenska Kraftnät bland annat en Reglermarknad där det finns reglerbud för både uppreglering och ... än förväntat så kallar Svenska Kraftnät in uppreglering och marknadspriset på reglermarknaden blir högre än det underliggande ...
Induktion inom medicin och cellbiologi innebär att det sker en uppreglering av enzym genom att en viss substans tillförs. Enzym ...
... ovillkorad sponsring med 216 000 kr till en grupp danska forskare och veterinärer för en studie av genterapeutisk uppreglering ...
Men när inställd temperatur är uppnådd regleras kompressorn inte ned utan den stängs av, varvid en ny uppreglering påbörjas. ...
På sikt kräver det också uppreglering av vindkraften och inte enbart nedreglering som vi testar i det nya pilotprojektet, säger ...
Vad vi har sett av effekterna av det här vattnet är att vi får en rejäl uppreglering om man inducerar immunförsvaret ... tillsammans med det här vattnet, speciellt av det här vattnet på Almenäs där vi har en 16 gånger uppreglering jämfört med ...
Uppreglering av enzymsystemen samt ett lågt insulin ger en god fettförbränning och många triglycerider används därför. Detta ...
... uppreglering av dystrofinuttryck (PTC124), genterapi, korrektion av egna dystrofingenen (som "exon skipping", där defekta ...
Uppreglering Vävnadsprov à ldre Mesh EN ...
En uppreglering av enzym A20 via ökad exponering för lipid A (ovan) kan förväntas leda till inbromsning av. NF-kβ-systemet och ...
Vid PPI behandling så sker en ökning av gastrinproduktionen som leder till en uppreglering av syraproducerande celler (parietal ...
Uppreglering av syntes av Ceramider, som orsakar insulinresistens.. -Nedreglering av oxidativ metabolism.. -Ökad bildning av ... Att förhöjt faste-blodsocker är en funktion kopplad till uppreglering av immunförsvaret stöds också av observationen att ...
Efter tre dygn visar lymfocytkulturerna en cytokinprofil som kännetecknas av en uppreglering av mRNA för IL-1β, IL-17, IFN-γ, ...
Det sker även strukturella förändringar såsom uppreglering av vilande synapser. Dessa händelser medför en ytterligare sänkning ...
Lösenordsskyddad: Inre Ledarskap Webbkursen: Tre steg för uppreglering av positiva känslor april 26, 2019 ...