Vidare kan alkener ha diastereoisomerer; kan därför visa stereoisomerism.. Vad är Alkynes?. Kolvätemolekyler med kol-kol- ...
J. Stereoisomerism - optical isomerism [Internet]. http://www.chemguide. co.uk/basicorg/isomerism/optical.html. 2010 [Hämtad ...
StereoisomerismGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och ...
Stereoisomerism * Humans * Molecular Conformation * Pharmaceutical Preparations/*CH * Pharmacokinetics * Pharmacology, Clinical ...
... genetiskIsomeriCellcykelSignalomvandlingFluorescensresonansenergiöverföringMolekylstrukturArtsspecificitetStereoisomerism ...