Resultats reproducerbarhet Riskbedömning Riskfaktorer Sverige Tumörgradering Tumörmarkörer Uppreglering Vävnadsprov à ldre ...
Bayes teorem Befolkningsstatistik Genetiska markörer Sannolikhetsfunktioner Stamtavla Resultats reproducerbarhet Kärnfamilj ...
Engelsk titel: Body awareness scale, for assessment of patients with prolonged pain Författare: Mattsson L ; Karlsson EL ; Svantesson U Språk: Swe Antal referenser: 32 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 03063890 ...
ToxikologiMiljöövervakningEkotoxikologiResultats reproducerbarhetMiljöförorenande medel: Förorenande ämnen i allmänhet i ...
Engelsk titel: Reliability of death certificates. The reproducibility of the recorded causes of death in patients admitted to departments of internal medicine Författare: Gjersöe P ; Ejdrup Andersen S ; Mölbak AG ; Wulff HR ; Östergaard Thomsen O Språk: Dan Antal referenser: 10 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 98082849 ...
Reproducerbarhet och pålitlighet av mätningar av livmoderhalsens längd i mitten av graviditeten med vaginalt ultraljud. Project ... Reproducerbarhet och pålitlighet av mätningar av livmoderhalsens längd i mitten av graviditeten med vaginalt ultraljud ... Reproducerbarhet och pålitlighet av mätningar av livmoderhalsens längd i mitten av graviditeten med vaginalt ultraljud, from ... Syfte: Att uppskatta reproducerbarhet av mätningar med vaginalt ultraljud av livmoderhalsens längd i mitten av graviditeten ...
VariansanalysFall-kontrollstudierStatistik, principerResultats reproducerbarhetDödlig utgångRegressionsanalysAge of Onset ... neurologiskaResultats reproducerbarhetDödlig utgångEkoencefalografiRegressionsanalysFrämre temporal lobektomiKärlröntgen av ...
Markov-kedjaOrdbehandlingModeller, statistiskaSannolikhetsfunktionerResultats reproducerbarhetKlusteranalys ... molekylärSannolikhetsfunktionerResultats reproducerbarhetMutagenes, riktadKlusteranalysModeller, kemiskaAminosyrasubstitution ...
... icke-parametriskHälsotillståndEnkäterRiskfaktorerADLRetrospektiva studierPrevalensAge of OnsetResultats reproducerbarhet ... Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionRetrospektiva studierPrevalensImmunhistokemiArtroskopiResultats reproducerbarhet ...
... och sjukvårdResultats reproducerbarhetFörväntad livslängdHälso- och sjukvårdsforskningMedicare del AAnvändningsgenomgångRemiss ... psykologiskaLineära modellerPatientutskrivningEpidemiologiska metoderResultats reproducerbarhetFörväntad livslängdSelf Report ...
Radiologiska informationssystemResultats reproducerbarhetObservatörsvariationSensitivitet och specificitetDatatolkning, ... Bildtolkning, datorstöddKirurgi, datorstöddResultats reproducerbarhetObservatörsvariationBildförstärkningSensitivitet och ...