Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.PyruvatsyntasNADH, NADPH- ...