Övriga kliniska studier inbegriper prospektiva observationsstudier på hjärtkirurgiska och kärlkirurgiska patienter. ... Dessa studier syftar till att öka kunskaper kring sjukdomsmekanismer samt utveckla och utvärdera behandlingsmetoder inför ... Experimentella och kliniska studier av brustet bukaortaaneurysm ? effekter av spontan och terapeutisk hypotermi ... Experimentella och kliniska studier av magtarmkanalen vid nedsatt hjärtfunktion och vid hjärtkirurgi ...
Fallstudier, randomiserade, prospektiva och retrospektiva studier samt översiktsartiklar och metaanalyser inkluderades i ... Två studier från Stockholm visar att en mycket hög belastning på akutmottagningar är kopplad till ökad dödlighet och att ... I tidigare studier har frekvensen uppkomna fistlar med PEG-metoden beräknats till 2-3 procent [1, 9]. Det finns ett antal ... Vi har inte tagit med studier där konvertering från PEG eller VAG till öppen kirurgi krävts. För att uteslutande kunna studera ...
Prospektiva studier med kortare duration har följt idrottare från aktiv karriär och framåt. Dessa studier visar att såväl ... Därför får vi försöka dra slutsatser från studier med lägre evidensgrad, antingen prospektiva observationsstudier med kortare ... Samtliga dessa studier är eniga när de visar att ökad grad av fysisk aktivitet hos ungdomar i förpubertet eller tidig pubertet ... Studier av långdistanslöpare på hög nivå har visat ökad risk för att senare drabbas av ledsvikt [57]; en annan studie har visat ...
Projekten omfattar såväl retrospektiva studier av insamlade data som prospektiva studier. Etablerade samarbeten med globala ... Det är oerhört viktigt att initiala studier som ligger till grund för nya läkemedel och behandlingar också följs upp med ... Studier av effektiviteten för olika läkemedel och behandlingsscheman vid åldersrelaterad degeneration i gula fläcken har ... tillämpad hörselforskning samt kliniska och ultrastrukturella studier av ögats vävnader och synen. ...
... övertygande studier som visar nyttan med behandling saknas hos många patienter. Från 2015 finns rekommendationer för ... Här saknas fortfarande prospektiva randomiserade studier som visar nyttan med testosteronsubstitution.. Retrospektiva studier ... saknas fortfarande prospektiva randomiserade studier som visar nyttan med testosteronsubstitution. ... Även studier hos män med metabolt syndrom eller manifest diabetes typ 2 har varit inkonklusiva avseende effekt på ...
Forskarna betonar att de aktuella fynden behöver bekräftas i prospektiva studier.. Artikelkategorier. *Allergi ...
Inom läkemedelsvärlden litar man inte på observationer utan vill ha prospektiva studier. Men hur vill ni att man genomför ... Om prövningen går bra och efterföljande kliniska studier som fas II- och fas III-studier görs räknar Frank Follmann att ... Tidigare har det gjorts studier på kombinerade p-piller och sexualitet men det har ofta varit jämförande studier där olika ... prospektiva studier på gravida kvinnor, säger hon.. Ytterligare ett problem som Catherine Hill pekar på är att det enligt henne ...
Det saknas dock prospektiva (framåtblickande) studier på människa som stödjer dessa iakttagelser. Det är vidare svårt att i dag ... De få studier som gjorts på friska personer visar dock att tillväxthormontillförsel kan ge en ökning av den fettfria delen av ... Enligt de studier som nu finns föreligger en stark koppling mellan missbruket av anabola steroider och styrketräning. Det ... Det finns mycket få studier av hur intag av AAS påverkar kvinnor, men bieffekter som t.ex. mörkare röst, ökad ansikts- och ...
Dessa device är inte medtagna i den här analysen eftersom det saknas prospektiva randomiserade studier. ... Vilka studier ingår i granskningen?. I granskningen ingår en prospektiv, oblindad randomiserad studie, PROTECT AF, som ... Det saknas randomiserade kontrollerade studier på effekten av Amplatzer samt PLAATO.. Samtliga personer i PROTECT AF-studien ...
Nyare prospektiva studier har dock visat på betydligt högre siffror (87 fall/100 000/år). Frekvensen av ANGB ökar kraftigt i ... Flera studier förespråkar genomförande av tidig (inom 12-24 timmar från symtomdebut av ANGB) koloskopi. Andelen patienter med ...
Växtbaserad, fiberrik mat och deras associerade bioaktiva föreningar har ett centralt fokus i studier kring aptit, ... Vi testar denna hypotes i flera pågående studier med hjälp av data från stora epidemiologiska studier och från ... Metoderna tillämpas för storskalig analys av olika prover från prospektiva kohortstudier och biobanker samt för analys av ... Studier har visat att vissa kolhydrater (enkla sockerarter som galaktos och fruktos) är proinflammatoriska vid höga intag medan ...
Detta möjliggjorde prospektiva jämförande studier med Sverige om hur immunsystemet utvecklas efter födelsen i ett land med låg ...
Flera studier har visat att fler biopsier än en ger högre detektion av CIN 2+ (125, 126) men det saknas prospektiva studier på ... Det finns inga prospektiva studier kring handläggning. De retrospektiva studierna är få och inte helt samstämmiga. Ett ... Flera studier har visat att den övervägande delen av persisterande HPV-infektioner i åldrarna över 30 år är typspecifika (138 ... Flera studier har kunnat påvisa förekomst av CIN 2+ vid normal kolposkopi (132) samtidigt som det är ovanligt vid samtidig ...
Positivt är att flera prospektiva studier nu är på gång, bland annat i England. Deltagarna har då gett sitt tillstånd till ... Positivt är att flera prospektiva studier nu är på gång, bland annat i England. Deltagarna har då gett sitt tillstånd till ... Studier tyder på att var fjärde person över 85 år har så pass mycket skadligt TDP-43 att deras kognitiva funktioner påverkas. ... Studier tyder på att var fjärde person över 85 år har så pass mycket skadligt TDP-43 att deras kognitiva funktioner påverkas. ...
MeSH-termer för att beskriva typ av studier. Prospektiva studier (Prospective Studies) Multicenterstudie (Only selected options ... 4). Efterföljande studier har visat att utsöndringen i hår väl korrelerar till uppmätta nivåer i blod och saliv (3,5,6,10). ... Vid studier ang kronisk stress har man visat förhöjda kortisolnivåer vid bl a skiftesarbete, arbetslöshet, kronisk smärta, ... Vid studier angående kronisk stress har man visat förhöjda kortisolnivåer vid bl a skiftesarbete, arbetslöshet, kronisk smärta ...
Prospektiva studier (Prospective Studies) Kohortstudier (Cohort Studies) (Only selected options are displayed. Click here to ... Dock har internationella studier, liksom våra preliminära resultat, visat att behandlingen av gikt uppvisar stora brister i ... Dock har internationella studier, liksom våra preliminära resultat, visat att behandlingen av gikt uppvisar stora brister i ... Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen med en prevalens på 1-2 % i Europa och flera studier påvisar ökande ...
Larmet är det senaste i en rad randomiserade kontrollerade prospektiva studier som visar på de risker som finns med ... Jag skulle gärna se studier om hur man bäst sätter ut behandlingen, säger Viveca Odlind. Ett rimligt antagande är att det är ...
... hälsostyrning utvärderas för tillfället inom Stockholms läns landsting genom två pågående randomiserade prospektiva studier. ... Internationella studier har i varierande grad kunnat visa fördelar med AHS, och det har debatterats i vilken grad konceptet är ... Två ansenliga studier har dock under 2010 publicerats inom fältet och visat goda resultat.[3][4]. ...
Studier som ligger till grund för registrering av en ny produkt skall vara framåtriktade (prospektiva). Detta innebär att man i ... Kliniska studier av nya läkemedel och vacciner är en verksamhet som är starkt reglerad och kontrollerad av myndigheter i olika ... Anders som är Medicinchef kan tyvärr ej medverka då han är i Israel och arbetar med ETEC studier där. (Vi ursäktar väl honom ... Det är möjligt att vi även kommer att utöka vårt prövningsprogram med ytterligare studier i "en u-lands" population för att ge ...
från dessa studier förväntas i slutet av Q3 2018 och målet är att. lämna in ansökningar om marknadsgodkännande, Biologics ... Denna prospektiva. observationsstudie kommer att ge väsentlig information till kommande. förskrivare och patienter gällande ... njurtransplantationspatienter från fas II-studier med imlifidase.. Imlifidase (INN), även känt som IdeS, är ett enzym som ... Resultat som rapporterats från tre fas II-studier. (se tabell 1 nedan) har visat att imlifidase snabbt och signifikant. ...
F r detta finns data fr n prospektiva populationsbaserade studier av b de m n och kvinnor tillg ngliga. I arbetsuppgifterna som ... D refter kommer metodens f rm ga att prediktera frakturrisk i populationsbaserade studier att utv rderas. ...
Sedan de första arbetena publicerades har det kommit flera nya studier med motstridiga resultat. Fler prospektiva studier ... Rapporter om förmodat gynnsam effekt föreligger men väl utvärderbara prospektiva studier saknas. ... Systematiska studier saknas men enligt hittillsvarande erfarenhet från Stockholm har även svårt sjuka barn - liksom de ... Viss effekt på överlevnad och virusutsöndring sågs men patientmaterialet var litet och fortsatta studier måste göras.. ...
Den relativa sällsyntheten av melanom i barndomen omöjliggör prospektiva studier av behandling och överlevnad hos barn. Den ... Två studier har visat att patienter med metastaser och okänt primärt melanom har en bättre prognos än de som har metastaser och ... Studier har visat att 30 % av de melanom som diagnostiseras påträffats på en annan del av huden än den förändring patienten ... Riskfaktorerna för melanom är väl karaktäriserade inom populationsbaserade studier och kan användas för att bedöma den framtida ...
Det saknas data från prospektiva randomiserade studier, varför otillräckligt vetenskapligt underlag (⊕) för samtliga ... Även randomiserade studier har gett divergerande resultat. Dessa randomiserade studier var antingen underdimensionerade, ... men det finns också studier som visar på motsatsen (2-4). Det går inte att dra några slutsatser baserat på dessa studier ... är oklart i frånvaro av adekvata randomiserade studier. De observationella studier om RARC som finns är behäftade med ...
Liknande prospektiva studier med patientrelevanta utfallsmått, till exempel sjukdomsfri överlevnad, saknas för de idag ... För Oncotype DX inkluderades fem studier, för MammaPrint fyra studier och för Breast cancer profiling inkluderades sex studier. ... För Oncotype DX inkluderades nio studier och för MammaPrint och Breast Cancer Profiling tre studier vardera. Exempel på vad som ... Två större retrospektiva studier ger stöd för att Oncotype DX och dess RS*-värden kan användas för att förutsäga återfallsrisk ...
Det saknas prospektiva studier där säkerheten med graviditet efter genomgången bröstcancerbehandling har studerats. ... Randomiserade studier av cytostatikabehandling vid graviditet saknas. Kunskapen baseras på retrospektiva studier och ... Endast ett fåtal studier finns kring cytostatikas passage över placenta, men det ter sig som om placenta har en viktig ... Tillgängliga studier visar ingen ökad risk för missbildningar hos de barn som föds av kvinnor som tidigare behandlats med ...
Ett första steg som några företag tagit är att inom ramen för traditionella prospektiva studier samtidigt studera genetiskt ... Ska man börja införliva farmakogenetiska studier i sina kliniska prövningar eller inte?. - Idag följer företagen förstås ... Vissa har i likhet med Genentech (se nedan) börjat inkorporera farmakogenetiska studier i sina läkemedelsutvecklingsprogram. ...
Det finns dels ett behov av prospektiva studier, och dels ett behov av undersökningar med flera upprepade mätningar så att en ... Nyligen har insomnia även förknippats med uppkomsten av stressproblem och "utbrändhet". Ändock är studier som fokuserar på ...