Betyget C Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens ... Biokemi Det genetiska informationsflödet, inklusive huvuddragen i de biokemiska processerna replikation, transkription och ... Ämnets syfte Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemins begrepp, teorier, modeller ... Kemi utvecklas ständigt i ett samspel mellan teori och experiment, där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och ...
Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur modeller och teorier kan förändras över tid. Hur problem och frågor ... Biokemi Det genetiska informationsflödet, inklusive huvuddragen i de biokemiska processerna replikation, transkription och ... 3 Betyget C Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av ... Betyget C Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens ...
Kanske förändrar vi cellers genetiska material och förbereder oss inför en abstrakt värld som påverkar oss än mer än den ... Årets Iphone-modeller kan behålla Lightning 17 / 1 * Spotify testar förenklat bil-läge 17 / 1 ...
Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska ... Genetiska modeller. Svensk definition. Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I ...
Ny avhandling om insulinsignalering i betacellen i genetiska och diet modeller av fetma och insulinresistens ...
Toxikologer studerar med hjälp av olika modeller hur olika ämnen påverkar människors hälsa. Det kan till exempel handla om att ... Arbetsuppgifter inkluderar tolkning och rapportering av resultat från genetiska analyser, kvalitetssäkring av ... Sjukhusgenetiker arbetar vid universitetssjukhusens kliniskt genetiska enheter. ...
generera scenarier för testning av modeller. Värderingsförmåga och förhållningssätt *bedöma rimlighet och effektivitet för ... Vidare behandlas artificiell intelligens genom en kort introduktion till genetiska algoritmer, särskilt för ... Momentet behandlar implementation av diskreta modeller och jämförelser mellan olika formuleringar vad gäller deras ... Vidare behandlas metoder från området artificiell intelligens, som genetiska algoritmer och simulated annealing. ...
Utveckla statistiska modeller. I sin studie kommer Henrik Larsson att undersöka om barn med adhd löper större risk att utveckla ... Målet är att förtydliga vilka genetiska- och miljöfaktorer som påverkar dessa kopplingar. ... Men till skillnad från andra neuropsykiatriska funktionsstörningar saknas det i dag modeller som kan hjälpa sjukvårdspersonalen ...
Populationer som genetiska system.. Cellens uppbyggnad och funktioner samt olika koncept inom genetiken exemplifieras genom ... Arbete med modeller inom biologin, med cellbiologi som utgångspunkt. Svåra ord och vanliga missuppfattningar inom cellbiologi ...
Per-Anders Esseen, Ekologi, miljö och geovetenskap: Modeller för att förbättra produktion och ekosystemfunktion hos hänglavar i ... Björn Sundberg, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU: Identifiering av genetiska program som styr vedens ...
I detta projekt använder vi matematiska modeller för att undersöka hur faktorer som kvalitet och fördelning av livsmiljöer samt ... arternas spridningspotential och tillväxttakt påverkar den genetiska variationen. Våra resultat ger vägledning för hur så ... I detta projekt använder vi matematiska modeller för att undersöka hur faktorer som kvalitet och fördelning av livsmiljöer samt ... Klimatförändringarna tvingar arter att flytta - hur bevarar vi den genetiska variationen? Forskningsprojekt ...
att identifiera genetiska orsaker till uppkomsten av diabeteskomplikationer,. *att identifiera omgivningsfaktorer som bidrar ... FinnDiane omfattar klinisk forskning kombinerad med djupodlande genetiska analyser. Systembiologin knyter ihop dessa två med ...
Metoderna består av en kombination av beteendestudier, experiment, genetiska markörer, jämförande studier och teoretiska ... modeller.. Om du vill veta mer om den forskning som bedrivs inom evolutionär ekologi vid Linnéuniversitetet är du välkommen att ...
Men vi vill absolut inte ta bort för mycket av den genetiska variationen, eftersom den medför att beståndet som helhet är mer ... Med hjälp av insamlade data kan man analysera det fortlöpande förädlingsarbetet med matematiska modeller; datorn kan åtminstone ... Dessutom kan vi snabba på processen med hjälp av vissa genetiska genvägar. Vi jobbar med det nu, säger Lee DeHaan. ... Genom att utnyttja den här sortens genetiska verktyg blir det fullt möjligt att höja kernzas avkastning till vetets nivå på ...
... orsakas av mutationer i arvsmassan. I vissa fall är mutationerna helt avgörande för att sjukdomen ska bryta ... För att bättre förstå hur celler, djur och växter fungerar använder sig forskarna ofta av modeller. Vanlig jäst fungerar som en ... Genetiska sjukdomar Genetiska sjukdomar orsakas av mutationer i arvsmassan. I vissa fall är mutationerna helt avgörande för att ... Genetiska sjukdomar är inte alltid ärftliga. De genetiska förändringar som leder till sjukdom kan uppstå i vissa celler eller ...
... åldersanalys och akustiska undersökningar används tillsammans med teoretiska modeller för att uppskatta beståndsstorlekar, ... Genetiska markörer (DNA) och fiskmärkning används för att identifiera och studera lokala populationer. Standardiserade ... Genetiska markörer (DNA) och fiskmärkning används för att identifiera och studera lokala populationer. Standardiserade ... provfisken, fiskeristatistik, åldersanalys och akustiska undersökningar används tillsammans med teoretiska modeller för att ...
Av detta skäl används många olika modeller för organismens utveckling för att kasta ljus över apoptosens fysiologi och de ... Celldifferentiering Celldifferentiering är den process som gör att celler blir olika, trots att de har samma genetiska ...
Vi beräknade därför naturlig selektion på pannfläckens storlek och använde individuella kvantitativa genetiska modeller för att ... är nyckeln till att kunna dela upp den observerade fenotypiska nedgången i ornamentets storlek i dess genetiska och ... och mer arbete behövs för att förstå hur den långsiktiga genetiska förändringen i ornamentet realiseras, säger Lars Gustafsson. ...
Uppskattningsvis är det genetiska bidraget till bipolär sjukdom 56,4-61,8 %. Om en person har en förstagradssläkting med ... Molekylära modeller antyder att ökad kortisolfrisättning, förändringar i glutamaterg och monoaminerg transmission, ...
Utifrån dessa modeller formuleras sedan konstruktionsproblemet om till ett optimerings problem, och slutligen används moderna ... Optimeringsmetoder: Genetiska algoritmer, Complex metoden, Gradientmetoder. Formulera av konstruktionsproblem som ... I kursen kommer studenten att lära sig att skapa passande matematiska beskrivningar (simulerings modeller) för olika typer av ... Exempel är Complex-metoden, Genetiska algoritmer och Gradientbaserade metoder. *Kunna formulera konstruktionsproblem som ...
Den skulle använda tekniker såsom dolda Markov-modeller och genetiska algoritmer, strategier Kurzweil använde framgångsrikt i ...
Med hjälp av genetiska analyser, demografisk modellering och oceanografiska modeller, har forskargruppen kunnat utveckla den ...
Genetiska data. Genetiska data kan användas för att studera släktskap, till exempel genom att jämföra olika arters genom. ... Modeller och teorier som idealiseringar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden samt hur de kan utvecklas, ... Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.. *Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade ... Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.. *Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska ...
Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.. *Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade ... Modeller och teorier som idealiseringar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden samt hur de kan utvecklas, ... Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.. *Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska ... Eleven använder med säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och ...
Hans forskning har bl.a. som målsättning att upptäcka nya mekanismer för farmakoterapi och genetiska markörer för att predicera ... och bred erfarenhet av såväl preklinisk som klinisk forskning och ett fokus på translationella frågeställningar och modeller ... meritering från avdelningen för klinisk farmakologi i Lund och har arbetat med såväl experimentella mekanistiska modeller som ...
Hans forskargrupp studerar dynamiska processer i bakterieceller med hjälp av känsliga optiska metoder och kvantitativa modeller ... metoder för att följa enstaka molekylers rörelse i levande celler samt hur transkriptionsfaktorer söker igenom den genetiska ...
Biologi, medicin: forskningen inom bioinformatik handlar om metoder för att analysera genetiska kopplingar till bl a ärftliga ... Forskningen inom statistisk riskhantering rör även modeller för slitage, utmattning och konstruktioners säkerhet. ...
Den utvalda kandidaten kommer arbeta med att karakterisera in vivo modeller av genetiska sjukdomar som drabbar den lymfatiska ...
Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang. *Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade ... Modeller och teorier som idealiseringar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden samt hur de kan utvecklas, ... Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller. ... generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid. *Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp ...
... att undersöka den långsiktiga effekten av olika avelsmål har vi gjort genetiska simuleringar baserade på ekonomiska modeller, ...
Detta ligger i linje med teoretiska modeller för hur den plastiska responsen borde vara. Jag fann även att yngel från farliga ... Då vinner man dels demografiska poänger (mindre risk för slumpvis utdöende), och man kan även förhindra inavel (genetiska ... och eventuella populationsskillnader kan således antas reflektera genetiska skillnader i utvecklingsstrategier. Det visade sig ...