Galenskapens g ta : psykologiska, sociala och biologiska modeller f r schiz. John Read Inbunden ...
Galenskapens g ta : psykologiska, sociala och biologiska modeller f r schiz. John Read Inbunden ...
Dessa modeller syftar till att beskriva hur stora utsläpp som havsmiljön väntas klara av och ligger till grund för de ... Exporten av kväve och kol från det ytnära vattnet, den biologiska pumpen, är en viktig process för havens biogeokemiska ... information som kan användas för att förbättra modeller för Östersjön och därmed bistå havsförvaltningen. ...
Clinical Outcome Modeler. Lokalt på företaget Utforma mer informativa kliniska prövningar genom farmakokinetiska och ... Utnyttja semantisk integrering av offentliga biologiska och biomedicinska resurser. *Fatta mer välgrundade beslut tack vare ... Therapeutics Efficacy Modeler. Lokalt på företaget Utvärdering av läkemedels effektivitet och nya behandlingsstrategier, och ... Clinical Outcome Modeler. Lokalt på företaget Utforma mer informativa kliniska prövningar genom farmakokinetiska och ...
Biokemin studerar molekyler och dess reaktioner i biologiska system. Med hjälp av termodynamiken går det att säga om en ... Beroende på vad som studeras kan olika modeller användas. Energin är kvantiserad och molekyler som byter energitillstånd kan ta ...
Dessa modeller försöker vanligen efterlikna samhällsvetenskapliga, sociala eller biologiska skeenden. Modellens grundtankar, ... Med agentbaserad modellering försöker man således skapa bottom-up-modeller av komplexa system. ...
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och ... Biologiska samband. Biologiska samband syftar på flera olika punkter i det centrala innehållet, till exempel:. *Ekosystemens ... Biologiska samband. Biologiska samband syftar på flera olika punkter i det centrala innehållet, till exempel:. *Cellers ... Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.. *Användning av genetiska data för studier av biologiska ...
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och ... Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.. *Användning av genetiska data för studier av biologiska ... Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband ... Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband ...
3. Visa förståelse för grundläggande matematiska modeller av evolutionära processer och utföra enkla datorsimuleringar.. 4. ... 5. Hitta, sammanställa, anpassa och tillämpa information från biologiska databaser.. 6. Sammanställa och kommunicera ...
Modeller och teorier som idealiseringar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden samt hur de kan utvecklas, ... Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang. *Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade ... Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller. ... Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang. ...
Biologiska effekter * Startsida för /Vår verksamhet/Biologiska effekter *. Tillbaka. *Påverkan på biologisk mångfald ...
Doktorandprojekt Med matematiska och fysikaliska modeller försöker jag förstå hur strukturen hos DNA påverkar biologiska ... Modeller som försöker återskapa hur lång tid det tar för proteiner att hitta vissa delar av genomet grovt överskattar söktiden ... Med hjälp av nätverksteori, stokastiska modeller och deep learning så försöker jag hitta signifikanta regioner i vårt DNA som ...
Jag utvecklar sådana modeller inom biomekanik, mjuka material och biologiska materials mekanik. Jag är också intresserad av ... Mekanikmodeller tillsammans med modeller från till exempel statistisk fysik, kemi eller fysiologi är oumbärliga för att förstå ...
Biologiska effekter * Startsida för /Vår verksamhet/Biologiska effekter *. Tillbaka. *Påverkan på biologisk mångfald ...
Forskarteamet nådde denna slutsats genom att tillämpa statistiska modellerbiologiska, geologiska och klimatologiska data ... Även om klimat och topografisk variation tidigare ansågs vara den främsta orsaken till bergens höga biologiska mångfald, har ... ämnesgränserna för att bättre förstå hur den biologiska mångfalden bildats och hur den kommer att svara på pågående klimat- och ...
Biologiska metoder och analyser Kursen tar upp vanliga metoder för biologiska fältundersökningar och grundläggande ... Med utgångspunkt i genetik diskuteras problem och möjligheter med olika modeller. Laborationsdagarna vid Karlstads universitet ... Kursen ger en översikt över den biologiska mångfalden och verktyg för att på ett vetenskapligt sätt kunna studera organismer på ... Kursen belyser sedan processer i ekosystemen och tar även upp hur människan ingår i och påverkar biologiska system. I delkursen ...
På senare tid har hon intresserat sig för dynamiska modeller för hur molekyler i biologiska celler rör sig och reagerar med ... Datorsimuleringar kompletterar biologiska experiment och ökar förståelsen för vad som händer. I ett pågående projekt samarbetar ...
... modeller och teorier för att förklara biologiska samband i människokroppen. Skolan och Världens Barn Här kommer ett unikt ...
... modeller och teorier för att förklara biologiska samband i människokroppen. Undervisningen skall innehålla människans ...
Vi ser stora behov att även inkludera ett bredare spektrum av processer, t ex biologiska och kemiska processer. På så sätt får ... De modeller som hittills använts inom klimatforskningen har som regel enbart omfattat beräkningar av fysikaliska komponenter i ...
På programmet studerar du läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system samt läkemedelsformulering och ... Modeller för biologiska system, 7,5 hp. Molecular Imaging - med fokus på PET, 7,5 hp. Molekylär biofarmaci, 7,5 hp. Molekylära ... Modeller för biologiska system, 7,5 hp. Molekylär biofarmaci, 7,5 hp. Termin 4. Fördjupningsprojekt omfattande 30 hp, där chans ... Läkemedelsutveckling i biologiska system. Bioanalytisk kemi, 7,5 hp. Biochemistry of gene regulation, 7,5 hp. Biologiska ...
Utvecklingen sker i ett samspel mellan teori och experiment, där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och ... modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas. Förmåga att analysera och söka svar på ... modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av biologins betydelse i samhället, till ... Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och ...
Allt detta utifrån ett naturvetenskapligt synsätt där modeller och teorier bearbetas utifrån biologiska förklaringsmodeller. Du ... Allt detta utifrån ett naturvetenskapligt synsätt där modeller och teorier bearbetas utifrån biologiska förklaringsmodeller. ...
... modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen. ...
... modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen. ...
Kursen skall ge kunskap att formulera, analysera och tolka matematiska modeller som används i biologiska och biotekniska ... Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicintekniska modeller) 7 (HT 2018). 1. 3. Svenska/Engelska. Linköping. v. ... Lotka-Volterra-modeller för byte-rovdjur och för konkurrerade arter *Keller-Segel-modellen för aggregation av slemsvampar * ... Matematiska modeller i biologi. 6 hp. Mathematical Models in Biology. Kurskod. TATM38 ...
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och ... I Läroplanens text om syfte för Biologi står det att genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges ...
En Markovkedja är en typ av stokastisk process som kan användas för att göra matematiska modeller för system vars tillstånd ... Syftet är att synliggöra kopplingen mellan den matematiska teorin och de biologiska mästerverk som motorproteinerna utgör. ... För dessa två scenarion behandlas två matematiska modeller i avhandlingen. ...