Denna molekyl är exciterad och återgår snart till luciferin, varvid energi avges som en foton. Luciferaser finns hos många ... "Firefly luciferase", som isolerats från en eldfluga, används som reportergen vid studier av promotoraktivitet samt protein- ... Deras substrat är luciferin, en heterogen grupp av komplicerade heterocykliska ämnen, som kan avge ljus. Luciferas katalyserar ... en ATP-beroende reaktion, där luciferin med hjälp av syrgas oxideras till oxyluciferin. ...