Principer för hur samordning ska ske är sedan länge etablerade inom socialförsäkringsadministrationen och mina förslag i det ... Jag kommer i det följande att bl.a. föreslå att arbetsskadeenheterna regelbundet ordnar konsensuskonferenser där man enas om en ... Att godta den försäkrades egna uppgifter om de faktiska omständigheterna kring ett skadefall följer också de principer som ... För att ytterligare klargöra att en arbetslivsinriktad rehabilitering vid inträffad arbetsskada följer andra principer än inom ...