Tr skyddsmedel som inneh ller organiska klorf reningar.. 03 02 03* Tr skyddsmedel som inneh ller organiska metallf reningar.. ... R 4 Material tervinning av metaller eller metallf reningar.. R 5 Material tervinning av andra oorganiska material.. Detta ... verg ngsmetaller: f reningar av skandium, vanadin, mangan, kobolt, koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, j rn, ... tungmetall: f reningar av antimon, arsenik, kadmium, krom (VI), koppar, bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium och ...
klor och klorf reningar r naturen v ldigt van vid och tr nat p det i ett antal miljarder r... och klorf ringar av annan typ n ... ven blixnedslag skapar ocks olika mer intressanta f reningar. Vi beh ver klor f r att kunna generera saltsyra f r v ran matsm ...