... m h a klatrin-coating och dynamin. Vanligt vid normal till hög frisättningsomsättning Ciona intestinalis. Kan den oansenliga ...
... bestående av gropar täckta med ett borstigt skikt av proteinet klatrin. Dessa gropar tjänar som ingångar för makromolekyler som ...
De sena endosomerna har ofta multipla membraner och lysosomerna är runda, elektrontäta organeller. Dessa två medlemmar av det endolysosomala systemet är ofta i kontakt med varandra genom ett snabbt s.k. kiss-and-run-fenomen. Ibland sker en fullständig samman-smältning. Den hybridorganell som bildas kan även anses vara en förlängning av kiss-and-run-skeendet.. Man anser numera att de sura hydrolaserna verkar främst inne i hybridorganellerna, inte i lysosomerna. Lysosomerna tjänar främst som förvaringsplats (lager) för enzymerna, som förs vidare till de sena endosomerna.. En hybridorganell bildas då en lysosom och en sen endosom fäster vid varandra. SNARE-proteiner, som också är aktiva vid bildningen av tidiga endosomer, deltar i bildningen av hybridorganellerna. Då SNARE-proteinerna på de olika membranerna parat sig, frigörs kalcium (Ca++) från hålighten och membranerna fusioneras. Lysosomer återbildas från hybridorganeller i en process där lysosomens innehåll ånyo ...
lysis = lösa upp; soma = kropp). Lysosomerna har ett lågt pH (ca 4,8), som upprätthålls av protonpumpar i lysosom-membranen.. Lysosomerna är endocytosens slutstation. De sura hydro-laserna, som finns inne i lysosomerna, sönderdelar det endocyterade materialet samt proteiner från cytoplasmat. Största delen av den lysosomala nedbrytningen sker emellertid i s.k. hybridorganeller, som består av sena endosomer och lysosomer som smultit samman. Vid sidan av den endolysosomala nedbrytningen sker nedbrytning av proteiner även i proteasomer och kalpainer.. Lysosomerna har även andra uppgifter i cellen. De frigör aktiva enzymer vid cellens yta och påverkar därmed det intercellulära materialet och dess nyorganisation. Lysosomer deltar även i apoptosen (den programmerade celldöden). Med hjälp av autofagocytos håller lysosomerna cellens inre balans ...
Klatrin underlättar också transportprocessen. Den sista formen av denna belagda grop kallas "receptorn". Vesikulären bildas när ...