EtylmetansulfonatMetylmetansulfonatMutagenerMesylaterAlkylerande medelMetylnitronitrosoguanidinTioguaninKolistinDNAHycanthon. ...