Endonukleaser en typ av nukleaser. Nukleaser ingår i sin tur i enzymklassen hydrolaser enligt The Nomenclature Committee of ... Vissa endonukleaser klipper på mindre precisa ställen, medan restriktionsnukleaser klyver vid identifierade specika DNA- ...
Efter att DNA öppnats klyver två endonukleaser, XPF och XPG på var sin sida om, och, ett antal nukleotider från skadan. Totalt ...
... endonukleaser och proteaser såsom kalpain. Dessa enzymer går vidare till skador cellstrukturer såsom komponenter i ...
DNaser är endonukleaser som ospecifikt delar DNA för att frigöra di- tri- och oligonukleotidprodukter med 5´-fosforylerade ...