Ligaser är en enzymklass vars uppgift är att binda ihop mindre molekyler till större. Används framförallt som ett gentekniskt ... verktyg där det fogar ihop DNA-fragment. Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till ...
Dessa DNA-fragment klonades sedan genom att klistras med hjälp av ligaser in i plasmidvektorer som överförs till bakterier, ... överförda DNA-sekvensen till stor del består av bakterie-DNA har nya T-DNA-plamsider framställts som består av DNA-sekvenser ... Simian virus 40 DNA sequences in DNA of healthy adult mice derived from preimplantation blastocysts injected with viral DNA ... Även införandet av hjälpar-plasmider (binära system) där generna för inkorporeringen av T-DNA:t och T-DNA:t återfinns på olika ...
Dessa enzymer har korrekturläsningsmekanismer (på engelska: proof-reading). Exempelvis DNA-polymeras utför först katalysen i ... ändringar inom en molekyl EC 6 Ligaser: katalyserar bildning av kovalenta bindningar mellan två molekyler Utöver detta ... såsom DNA-polymeras; här är holoenzymet det fullständiga komplexet innehållandes alla subenheter som behövs för aktivitet. ... alkoholdehydrogenas som bryter ner alkohol i levern och DNA-polymeras. Eftersom enzymen har namn efter vad de gör och det kan ...