Neuroliginer fungerar som ligander för neurexinfamiljen av cellytereceptorer. Mutationer i två X-länkade gener som kodar ...
Den absoluta majoriteten av dagens läkemedel har också proteiner ? oftast cellytereceptorer eller enzymer ? som angreppspunkt. ...
PrRP20 stimulerar till utsöndring av prolaktin, men binds också vid särskilda cellytereceptorer, G-proteinkopplade receptorer, ...
ErbB-receptorerna tillhör en klass av cellytereceptorer och när de är överaktiverade, vilket ofta är fallet i tumörer, är det ...
Forskningen visar likheter mellan två stora grupper av cellytereceptorer, så kallade G-proteinkopplade receptorer (GPCRs) och ...
Flera blodkoagulationsproteiner som samverkar med cellytereceptorer på endotelet kommer också studeras. Vi kommer speciellt ...
... ökad bildning av autoantikroppar och ett förändrat uttryck av kemokiner och cellyte-receptorer jämfört med patienter som inte ...
... ökad bildning av autoantikroppar och ett förändrat uttryck av kemokiner och cellyte-receptorer jämfört med patienter som inte ...
Kunna noggrant redogöra för effekter av cellytereceptorer på genexpression. Kunna noggrant redogöra för olika typer av ...
Dessa gropar tjänar som ingångar för makromolekyler som bundits av cellytereceptorer. G roparna knoppas sedan av inåt i ...
En bidragande förklaring kan vara distributionen av HSV-specifika cellyterecepto rer (16). Varför ett så vida spritt virus i ...
Alfa-blockerare, stimulerande muskel cellytereceptorer prostata och urinblåsa sfinktrar återuppta normal drift vid tidpunkten ...
GABA binds vid cellerna av särskilda cellytereceptorer, GABA-receptorer, som finns i hjärnan och vilka samverkar med G- ...
I studien granskade forskarna likheter mellan två stora grupper av cellytereceptorer, så kallade G-proteinkopplade receptorer ( ...
Eftersom GIPC1 signaltransduktion aktiveras av ett brett spektrum av cellytereceptorer och eftersom det är också känt för att ...
Detta på grund av de stora skillnader som finns mellan eukaryota celler och bakterier, främst med avseende på cellyte-receptorer ...
... medlem av familjen cellytereceptorer som förmedlar tillväxtstimulering via tyrosinkinasaktivitet. Antikroppar riktade mot dessa ...
Cellytereceptorer som binder glukagon med hög affinitet och ger impulser till intracellulära förändringar som påverkar cellers ...
Engelsk titel: 7TM receptors - from the olfactory system and new hormones to HIV infection Författare: Schwartz TW Språk: Dan Antal referenser: 34 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 97024191 ...
Engelsk titel: The importance of adipose tissue for development of obesity and diabetes mellitus type 2 Läs online Författare: Hollung K ; Reseland JE ; Ranheim T ; Haugen F ; Drevon CA Email: [email protected] Språk: Nor Antal referenser: 59 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 03021116 ...