ECHAs Committee for Risk Assessment (RAC) provides opinions on occupational exposure limits under the Carcinogens and Mutagens Directive (2004/37/EC) and the Chemical Agents Directive (98/24/EC) on worker protection from risks related to exposure to substances found in the workplace.. The table below provides up-to-date information on the activities planned, ongoing or completed by ECHA in relation to its work on occupational exposure limits.. ...
Arbetsmiljöverket har under 2015-2017 undersökt arbetsmiljön på landets socialtjänster, något som Akademikern tidigare skrivit om i bland annat nummer 4 - 2015. Under förra årets Socionomdagarna presenterades delar från inspektionen och nu kommer slutrapporten Socialsekreterares arbetsmiljö som ska lämnas till regeringen.. Arbetsmiljöverket har gjort 1 088 besök på socialkontor i 145 kommuner och alla inspekterade kommuner får krav på sig att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare. I 23 av dem är bristerna så allvarliga att Arbetsmiljöverket hotar med vite.. De vanligaste kraven på åtgärder myndigheten ställt handlar om; balans mellan krav och resurser vad gäller arbetsbelastning, rutiner för att jobba systematiskt med risker i arbetsmiljön, minska risken för hot och trakasserier och ökad kunskap hos chefer och arbetsledare om organisatorisk och social arbetsmiljö.. Arbetsmiljöverket konstaterar att socialkontoren har stora problem med hot och våld. Mer ...
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ansvarar också för att det finns den företagsvård som krävs. Arbetsmiljölagen slår dock fast att den goda arbetsmiljön bygger på samverkan mellan dig som anställd och din arbetsgivare. Det sker oftast inom ramen för det löpande arbetet, men det är också vanligt att man utser skyddsombud eller bildar skyddskommittéer.. Om du har problem med din arbetsmiljö ska du kontakta din närmaste chef. Om ingenting händer eller om de åtgärder som görs inte är tillräckliga, kontaktar du ditt skyddsombud som i sin tur tar upp problemet med chefen. Om det fortfarande inte rättas till ska skyddsombudet vända sig till huvudskyddsombudet eller till Arbetsmiljöverket.. ...
FI har beslutat att 4 kap. 14-17 §§ i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna) ska upphävas. FI har även beslutat om vissa redaktionella ändringar i penningtvättsföreskrifterna till följd av att bestämmelserna i 4 kap. 14-17 §§ upphävs. Dessa ändringar innebär inte någon ändring i sak.. De beslutade föreskriftsändringarna börjar gälla den 1 augusti 2015.. Anledningen till föreskriftsändringarna är att riksdagen har beslutat om vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Lagändringarna innebär bland annat att definitionen av en person i politiskt utsatt ställning, samt dennes familjemedlemmar och kända medarbetare, förs in i lag. Även regleringen av när en person i politiskt utsatt ställning har upphört att utöva sina funktioner förs in i lag. Lagändringarna börjar ...
Nordiska expertgruppen fyller 40 år och kommer med ett spännande program vid Arbets- och miljömedicinska vårmötet i Linköping. Professor Gunnar Johanson är ordförande i Nordiska expertgruppen och är en av talarna vid vårmötet. Ta del av programmet nedan. Nordiska Expertgruppen (NEG, www.nordicexpertgroup.org) är ett nordiskt samarbete för att producera underlag för yrkeshygieniska gränsvärden. NEG består av vetenskapliga […]. ...
Nordiska expertgruppen fyller 40 år och kommer med ett spännande program vid Arbets- och miljömedicinska vårmötet i Linköping. Professor Gunnar Johanson är ordförande i Nordiska expertgruppen och är en av talarna vid vårmötet. Ta del av programmet nedan. Nordiska Expertgruppen (NEG, www.nordicexpertgroup.org) är ett nordiskt samarbete för att producera underlag för yrkeshygieniska gränsvärden. NEG består av vetenskapliga […]. ...
Nordiska Expertgruppen - ett nordiskt samarbete för att producera kriteriedokument om kemikalier för att sätta yrkeshygieniska gränsvärden.
Yrkesmässig exponering för lacknafta exponeringsmätningar vid bilvårdsanläggningar Projektrapport Rapport 2009:4 Yrkesmässig exponering för lacknafta exponeringsmätningar vid bilvårdsanläggningar Rapporten
Information om arbetsmiljö i verkstadsbranschen. Verkstäder har flera arbetsskaderisker, och det är viktigt att använda personlig skyddsutrustning.
Information om arbetsmiljö inom vård och omsorg. Checklistor för bättre arbetsmiljö i hemtjänst, äldreomsorg, sjukvård och för personliga assistenter.
Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Vårdplatsbristen är i många fall det som orsakar de köer som uppstår, vilket i sin tur uppkommer från bristen på sjuksköterskor. Sjuksköterske-bristen grundar sig dels i ett underskott av personer att anställa, dels ur den höga personal-omsättningen då många sjuksköterskor väljer att lämna landstingen. Rapporten syftar till att kartlägga sjuksköterskornas arbete med avseende på den psykosociala arbetsmiljön genom att analysera krav och resurser i arbetet. Studien är utförd på avdelning 90/91 för medicinsk akutvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den psykosociala arbetsmiljön har genom frekvensstudie, intervjuer och observationer kartlagts utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring krav (riskfaktorer) och resurser (friskfaktorer) i arbetet. Utifrån genomförd studie har följande problemområden identifierats: Otydlig ansvarsfördelning Brist på tydliga mål Avsaknad av prioriteringsstöd Bristande möjligheter att
Den 1 augusti 2015 infördes nya krav på oss som bank. Oavsett om du bor i Sverige eller utomlands måste vi ta reda på om något/några av följande alternativ passar in på dig:. • Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP). • Är du anhörig till en PEP. • Är du medarbetare till en PEP. En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller organisation, t ex statschefer, riksdagsledamöter, höga officerare etc. För dig som vill bli kund hos Landshypotek Bank innebär de nya reglerna att vi behöver veta om du är, eller har en nära anhörig eller medarbetare, som är PEP (Politically Exposed Person). Då det gäller företag måste också banken kontrollera om den direkta eller indirekta ägaren är en PEP om innehavet i företaget uppgår till mer än 25 procent eller om personen utövar ett bestämmande inflytande.. ...
Den 1 augusti 2015 infördes nya krav på oss som bank. Oavsett om du bor i Sverige eller utomlands måste vi ta reda på om något/några av följande alternativ passar in på dig:. • Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP). • Är du anhörig till en PEP. • Är du medarbetare till en PEP. En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller organisation, t ex statschefer, riksdagsledamöter, höga officerare etc. För dig som vill bli kund hos Landshypotek Bank innebär de nya reglerna att vi behöver veta om du är, eller har en nära anhörig eller medarbetare, som är PEP (Politically Exposed Person). Då det gäller företag måste också banken kontrollera om den direkta eller indirekta ägaren är en PEP om innehavet i företaget uppgår till mer än 25 procent eller om personen utövar ett bestämmande inflytande.. ...
I de fall beredskap har lagts ut under dygnsvila och arbetstagaren måste gå in och arbeta så bryts därmed dygnsvilan.. Lokala parter bör i lokalt avtal ta ställning till hur avbrott i dygnsvilan ska hanteras utifrån den aktuella verksamheten. Avvikelse från dygnsviloreglerna kan göras genom lokalt kollektivavtal.. ...
81 procent av sjuksköterskorna i Sverige anser att arbetsmiljön är ett mycket allvarligt eller allvarligt problem inom hälso- och sjukvården. Hela 55 procent anser att arbetsmiljön är ett mycket allvarligt problem. Vad gäller bristen på specialistsjuksköterskor anser 80 procent av sjuksköterskorna att det är mycket allvarligt eller allvarligt problem och 48 procent anser att det är ett mycket allvarligt problem inom hälso- och sjukvården. Det visar den undersökning som Framtidens Karriär - Sjuksköterska genomfört.. ...
Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet. Vi på TEAM hälso & friskvård kan hjälpa dig och ditt företag att skapa en säker arbetsmiljö ...
I den här broschyren kan du som är arbetsgivare läsa om vad du behöver göra för att arbetsmiljön ska vara säker. I en säker arbetsmiljö kan man göra sitt jobb utan att bli skadad eller sjuk.
Kommittémotion V331 Motion till riksdagen 2016/17:158 av Ali Esbati m.fl. (V) En bättre arbetsmiljö för ett mänskligare arbetsliv 1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 En bättre arbetsmiljö
Analysen av LDP-portföljerna utfördes som en övning med hypotetiska portföljer (Hypothetical Portfolio Exercise, HPE) under slutet av 2012. I övningen deltog 35 banker som tillämpar IRB-metoden från 13 EU-länder.. Analysen möjliggjorde en direkt jämförelse av IRB-parametrarna (PD, LGD) och riskvikterna för identiska exponeringar (hypotetiska exponeringar, icke säkerställda senior exponeringar) mot samma grupp av motparter. De deltagande bankerna skulle också uppge riskvikterna och de förväntade förlusterna för de verkliga exponeringarna (real exposures) med samma motparter. Jämförelsen av de hypotetiska och de verkliga exponeringarna möjliggjorde en analys av maturiteten (M) och effekterna av olika metoder att minska riskerna.. HPE-analysen kompletterades med enskilda intervjuer med tolv utvalda banker.. ...
Ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Men även du som anställd kan bidra i arbetet med att förbättra arbetsmiljön.
Arbetsmiljön ska beaktas inom all verksamhet på Chalmers, såväl i kort- som långsiktig planering samt i det dagliga arbetet. Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som ett naturligt led i all planering. En god arbetsmiljö bidrar till goda arbetsresultat, och utgör därmed en tillgång för forskningen och utbild
Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning (ISO 45001, IDT) - SS-ISO 45001:2018Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö En organisation ansvarar för sina arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, liksom för andra persone...
Redan i slutet av 1980-talet utvecklade vi de första verktygen för arbetsmiljöarbetet i småföretag. De checklistor vi utvecklade har löpande uppdaterats och vi har fortsatt att utveckla checklistor för många branscher. De flesta av de drygt 40 branschchecklistor som vi utvecklat har publicerats av Prevent, men vi har också checklistor integrerade i flera av våra egna webbplatser. Bland annat har vi tagit fram SKA-verktyget, som är ett samtalsunderlag för kartläggning av arbetsförhållanden.. Idag arbetar vi med webben som plattform för mycket av vår kommunikation om tips, råd och verktyg för god arbetsmiljö. Bland annat har vi utvecklat webbplatser om arbetsmiljön i några branscher och för några arbetsmiljöområden. I listan nedan får du tips om verktyg (webbplatser) för arbetsmiljöarbetet som vi utvecklat:. ...
Redan i slutet av 1980-talet utvecklade vi de första verktygen för arbetsmiljöarbetet i småföretag. De checklistor vi utvecklade har löpande uppdaterats och vi har fortsatt att utveckla checklistor för många branscher. De flesta av de drygt 40 branschchecklistor som vi utvecklat har publicerats av Prevent, men vi har också checklistor integrerade i flera av våra egna webbplatser. Bland annat har vi tagit fram SKA-verktyget, som är ett samtalsunderlag för kartläggning av arbetsförhållanden.. Idag arbetar vi med webben som plattform för mycket av vår kommunikation om tips, råd och verktyg för god arbetsmiljö. Bland annat har vi utvecklat webbplatser om arbetsmiljön i några branscher och för några arbetsmiljöområden. I listan nedan får du tips om verktyg (webbplatser) för arbetsmiljöarbetet som vi utvecklat:. ...
Politik. Det är märkligt tyst om arbetsmiljöfrågorna i årets valdebatt. Arbetarskydd har ställt partierna mot väggen för att få veta varför det är så, hur de ser på arbetsmiljön och hur de vill lösa de problem som finns.
Arbetsmiljön är en viktig fråga och den är arbetsgivarens ansvar. Städbranschen är en arbetsintensiv bransch där de anställda är den viktigaste resursen. Därför har vi på Almega Serviceföretagen tillsammans med facken och Prevent tagit fram material och hjälpmedel kring ergonomi i städbranschen. Bland annat kan du ta hjälp av 39 filmer om arbetsteknik för de olika arbetsmoment som städpersonalen använder under sin vardag. Du hittar allt om städ här och filmerna här, på Prevents webbplats. ...
Här kan du läsa de senaste nyheterna inom Nyhetsbrev Arbetsmiljön i rätten Compost samt kommentera och dela artiklar du tycker om.
Finansinspektionen har beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna gäller företagens riskbedömning, identifiering av personer i politiskt utsatt ställning, riskbedömning av personer i politiskt utsatt ställning som upphört att utöva sina funktioner samt bevarande av uppgifter. Dessutom görs ett antal redaktionella ändringar.. Föreskriftsändringarna börjar gälla den 1 december 2015. ändr 2015:7 ...
Kundvagn Antal Författare: Titel (ISBN) Skickas från oss inom Pris/st CROMPTON, CLAIRE:200 CROCHET FLOWERS, EM (0715338439) 2-5 vardagar 157 kr 148,11 kr GOURMET CROCHET:GOURMET CROCHET (1907332022) 2-5 vardagar 104 kr 98,11 kr HADEN, CHRISTEN:YUMMI GURUMI (0740792601) 2-5 vardagar 107 kr 100,94 kr JAN EATON:200 CROCHET BLOCKS FOR BLANKET (0715321412) 2-5 vardagar 139 kr 131,13 kr JOHANSSON, CARINE:STICKCAFÉ. KAKOR, BULL (9173872091) 1-2 vardagar 149 kr 140,57 kr KANDIS, MAGS:GIFTED (1596681780) 2-5 vardagar 168 kr 158,49 kr KENNEDY, SUSAN:SUSANS SMALL ANIMAL CROCH (1456471260) 2-5 vardagar 87 kr 82,08 kr LANGLITZ, ROSE:TASTY CROCHET (1600613128) 1-2 vardagar 138 kr 130,19 kr LEINHAUSER, JEAN:CROCHET EMBELLISHMENTS (160140669X) 2-5 vardagar 121 kr 114,15 kr OLSSON, JENNIE:VIRKADE KAKOR (9150219111) 1-2 vardagar 99 kr 93,40 kr PIERCE, VAL:MINI CHRISTMAS CROCHET (1844487407) 1-2 vardagar 65 kr 61,32 kr STANFIELD, LESLEY:100 FLOWERS TO KNIT AN (1844484033) 2-5 vardagar 123 kr 116,04 kr Visa ...
Enligt ett förslag som nyligen presenterades för regeringen bör ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö inrättas antingen som en särskild inrättning på Stockholms universitet eller som en ny myndighet.
Mening, engagemang och god arbetsgemenskap. Men också höga krav och svårt att sätta gränser. Bilden av den psykosociala arbetsmiljön för präster och diakoner inom Svenska kyrkan har många nyanser. Det visar en ny undersökning från Malmö universitet, som finansierats av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Sedan 2012 har småhustillverkaren Hem1 använt EcoBatt från Knauf Insulation.- Det har betytt stora fördelar för oss, både vad gäller arbetsmiljön och i produktionen, säger Andreas Lindgren, produktionsansvarig på Hem1, och tillägger: - Jag är faktiskt förvånad över att inte fler hustillverkare gått över till Knauf Insulation.
Du som arbetsgivare blir bunden av kollektivavtal genom att bli medlem i en arbetsgivarorganisation eller genom att teckna ett så kallat hängavtal. Undersökningar av arbetsmiljön ska göras ofta och finnas med i företagets rutiner.
Det har skrivits en hel del om den ökande sjukfrånvaron på sistone, inte minst om sjukfrånvaron i våra kommuner. De stegrande siffrorna representeras främst av psykosociala orsaker, såsom stress eller brister i ledarskapet. Nu satsar Ulricehamns kommun på vidareutbildning av sina chefer. Enligt kommunstyrelsens vice ordförande är kunskapsnivån för låg hos kommunens chefer när det gäller de arbetsmiljöregler som gäller. Han menar också att det rent generellt finns brister i ledarskapet.. Det är utmärkt att chefer får utbildning! Chefer har som regel ansvar för arbetsmiljöuppgifter och behöver naturligtvis kunskap om regelverk och vad ansvaret består i. Men chefer behöver också få organisatoriska förutsättningar att hantera arbetsmiljön. Det handlar, utöver kunskap, om tid och resurser. Alltför ofta får chefen som individ klä skott för det som inte fungerar och åtgärder läggs på att "rätta till" individen. Alltför sällan granskas vilka organisatoriska ...
Både arbetsbelastning och personalomsättning har varit hög på enheten och det har varit svårt för sjuksköterskorna att ta ut sina raster. Nyanställda har fått för kort introduktion och nyutbildade har fått arbeta natt trots att de är oerfarna, skriver Vårdförbundets huvudskyddsombud Kristine Isaksson i sin arbetsmiljöanmälan.. Har försökt allt. - I extralägen är det inte svårt att bemanna, för sjuksköterskorna ställer upp, de har en sådan töjmån och står ut och står ut, men det håller inte i längden. Det är ingen katastrofstämning i dag, men jag ångrar att jag inte har dragit i nödbromsen tidigare. Förra veckan hade vi en väldig tillströmning av patienter då sjuksköterskor fick arbeta extrapass och dubbelpass, säger hon.. Flera gånger har sjuksköterskorna tagit upp bristerna i arbetsmiljön på arbetsplatsträffar utan att känna något gehör. Problemen har också tagits upp i samverkan och centrumkommittéer. Det var efter att ha provat allt annat som ...
Systematisk litteraturöversikt som granskar forskningsläget för samband mellan en lång rad faktorer i arbetsmiljön och depressionssymtom, respektive symtom på utmattningssyndrom. Patientnytta, etiska och hälsoekonomiska aspekter kommenteras.
Att arbeta med arbetsmiljö handlar om att kunna förutse vad som skulle kunna hända, det vill säga riskbedömningar. Det säger Kiwa Inspectas arbetsmiljöingenjör, Stefan Brunnberg.
För att förändring ska lyckas måste personalen förstå vitsen med den och där spelar den närmaste chefens sätt att kommunicera en stor roll. Forskaren Anne Richter vid Karolinska institutet har fått bidrag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, för att utreda hur hållbar förändring skapas inom hälso- och sjukvården.. Ytterligare nio forskningsprojekt om arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer har beviljats pengar från rådet. De ska bedrivas i samarbete med arbetsmarknadens parter.. Läs mer: ...
Linnea Garli stryker under att pressat underhåll och pressade utbildningar både är farligt för dem som utför underhållet och en fråga om arbetsmiljö för dem som kör tågen.. - Många lokförare har varit med om påkörningar av personer. Efter en sådan händelse kan man få starka stressreaktioner av att se människor och rörelser i spårområdet. En lokförares upplevelse av att någon hunnit ur spår "i tid" överensstämmer kanske inte med de snäva regler som finns, utan istället kan det kännas som om det var mycket nära ögat.. Det värsta har också hänt, att personer som arbetar i spåret blivit påkörda.. - Det är min mardröm, att köra på en annan järnvägare.. Att tågtrafiken drabbas av förseningar kan vara vardagsmat, men som lokförare är det ofta svårt att veta om orsakerna är just bristande underhåll, säger Linnea Garli.. - Det kan vara växelfel, "dåligt spårläge" eller att kontaktledningen rasat ner. Det senare kan ha en uppenbar orsak, såsom ...
Dessa kontorsformer hyllas regelbundet av arbetsgivare, arkitekter och även forskare. Själv har jag hela tiden varit mer tveksam…. Min egen uppfattning är att eftersom vi alla är olika så passar inte en kontorstyp alla. Vad vi arbetar med har även det betydelse.. Jag tror att det är väldigt viktigt att involvera personalen när det handlar om att utforma ett kontor. Att lyssna till medarbetares olika behov. Att skapa förutsättningarna för en god arbetsmiljö - fysisk som psykosocial.. Att som i inlaget ovan från TV4 Nyheterna höra om medarbetaren som hamnar utanför gemenskapen med sina kollegor för att det inte finns plats kvar för henne när hon kommer till jobbet är hjärtskärande att höra. Då måste väl ändå något ha blivit snett? Jag hoppas på att Värmdö kommun kommer med en kommentar under dagen kring detta.. Det är olyckligt när trender inledningsvis dras till sin spets innan det landar i en balans.. Själv sitter jag just nu hemma i vardagsrummet och skriver ...
Dålig arbetsmiljö gör att anställda vid Ikeas varuhus i Helsingborg mår dåligt hävdar facket. Förändringsarbetet går för långsamt upplever de. Men varuhuschefen...
Arbetsmiljö dagis / förskola: Vi har ljuddämpande produkter och ljuddämpande åtgärder åt de flesta arbetsmiljöer. Buller är ett stort problem i dagismiljöer och förskolemiljöer. Både för personalen
I Länsförsäkringars rapport som bland annat innehåller attityder till sjukskriving uppger drygt åtta av tio att de bara skulle sjukskriva sig om arbetsförmågan var kraftigt nedsatt. Men drygt var fjärde menar att man sjukskriver sig ibland på grund av att arbetsmiljön är så påfrestande. Kristina Ström Olsson, Länsförsäkringars hälsostrateg kommenterar hur viktigt arbetsmiljöarbetet är för hälsan.
Arbetsmiljö & Säkerhet. Witre har 30 års erfarenhet, snabba leveranser och minst 3 års garanti. Köp online eller ring för personlig service.
Ing-Marie Andersson och Alexis Rydell, forskare inom arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna, påbörjar i april ett nytt forskningsprojekt om arbetsmiljön i travstall och ridskolor.
Kvinnor uppger i högre grad än män att de är begränsade i att bestämma arbetstakten, att ta korta pauser för att prata och att arbetet är så stressigt att de inte hinner prata eller tänka på något annat. Kvinnor har dessutom oftare mindre kontroll och inflytande i arbetet. Över hälften av kvinnliga akademiker känner oro för att deras nuvarande arbete på sikt ska innebära hälsorisker. En av förklaringarna till skillnaderna mellan män och kvinnor är att de arbetar i olika sektorer.. Så skapas en god arbetsmiljö ...
Som arbetsgivare behöver du ta särskilda hänsyn till arbetsmiljön för att förhindra smittspridning av coronaviruset. Här har vi samlat råd kring hur du kan agera i olika situationer.
För att Högskolan ska kunna hålla en bra kvalitet på sin verksamhet är det viktigt att anställda och studenter upplever arbetsmiljön som bra och utvecklande....
Anmälningar om brister i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket har ökat den senaste tiden. Många gånger gäller det misstankar om brister på...
är ett enkelt hjälpmedel för att kontrollera statusen på arbetsmiljön och identifiera behov av förbättringar. Checklistan tipsar dessutom om åtgärder.. Det finns också en liknande checklista för Insamling och transport av källsorterat avfall ...