Föreningen FYR kommer att jobba för att stärka fritidsledarens yrkesroll och yrkesetik samt att synliggöra fritidsledarens funktion och samhällsnytta.. Föreningen ska:. ...
Läraren förbinder sig i sitt arbete att följa de normer som reglerar arbetet och de etiska regler som gäller för yrkeskåren. Läraren ska utför sina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vidare ska läraren utveckla sitt arbete och sin yrkeskompetens och utvärdera sin egen verksamhet. Lärarens person spelar en stor professionell roll och läraren har därför både en rätt och en skyldighet att satsa på och värna om sin person. I sin yrkesutövning har läraren rätt att bli behandlad rättvist ...
Små episoder med många svar är en tankeväckande bok om etiska dilemman. Den visar att det inte finns några enkla svar och inga självklara rätt eller fel i dessa frågor. Boken tar upp ett stort antal fall inom olika arbets- och livsområden som författaren beskriver med glimten i ögat. Boken Små episoder med många svar ...
Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK, är sedan 1988 branschföreningen för Sveriges auktoriserade rekryteringskonsulter. Syftet med föreningen är att stödja medlemmarna i kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå gällande chefsrekrytering.. ESK har som krav för medlemskap att alla medlemmar ska vara auktoriserade och skriftligt ska förbinda sig att följa ESK:s stadgar och normer för god yrkesetik.. Föreningen har ett aktivt och professionellt etik råd dit kunder och vi som konsulter kan vända oss för frågor eller vid uppkomna problem. ESK:s styrelse träffas regelbundet för att tillvarata branschens intressen. Medlemmarna ses ett antal gånger per år för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Läs mer om ESK. ...
Mitt Österåker.se är en privatdriven, helt etiskt och politiskt obunden sida där du hittar allt du behöver om och från Österåkers kommun....och lite till.
En egenkontrollerad yrkesetik innebär att yrkesgruppen har utformat etiska riktlinjer, principer och regler för hur yrket skall utövas. Denna yrkesetik finns nedskriven och är känd för utövarna. Den etiska standarden upprätthålls och efterföljs genom att den kontrolleras av ett etiskt råd, en nämnd, eller någonting liknande och kan användas av medlemmarna för rådgivning när det kommer till etiska frågor. Men det är också på så vis att klienter och kollegor skall kunna anmäla utövare till nämnden ifall de bryter mot de etiska principerna. Till detta finns också kopplat ett system som innebär att man kan vidta åtgärder mot en person som bryter de etiska principerna. ...
Yrkesetik , Arbetspsykologi , Arbetsglädje , Arbetstrivsel , Work ethic , Job satisfaction , Work Psychological aspects , Employees Attitudes , Arbetsliv etik och moral , Anställda attityder , Psychology, Industrial , Job satisfaction , Job enrichment , Job satisfaction , Professional ethics ...
Uppsatsens syfte är att undersöka hur tidningarna Aftonbladet och Expressen rapporterar om mordfall på sina förstasidor i förhållande till de publicistiska reglerna. Studien lägger fokus på tre olika mordfall och hur de två kvällstidningarna agerat gällande hänsynstagande gentemot brottsoffren, brottsoffrens anhöriga samt personer som är misstänkta för brott men ännu inte har dömts.. Det teoretiska ramverket för denna studie består av teorierna konsekvensneutralitet och social ansvarsteori, Susanne Wigorts Yngvessons teori om journalistik yrkesetik, de pressetiska reglerna, Ester Pollacks teorier om medier och brott, Nils Christies teori om det ideala offret, Simon Lindgren och Ragnar Lundströms teorier om brottsoffer i medier samt teorier om nyhetsvärdering och nyhetsurval.. Uppsatsen bygger på en kvalitativ innehållsanalys i form av en textanalys med en diskursanalytisk ansats, bildanalys samt vissa kvantitativa inslag gällande antal förstasidor som de två ...
Apropå samarbeten har jag som opponent och/eller ledamot av betygsnämnder medverkat vid disputationer vid Lund, Uppsala, Stockholm, Karlstad, Örebro och givetvis också Umeå universitet. Utanför Sveriges gränser har jag gjort detsamma vid Menighedsfakulteten, Oslo, och Stavanger universitet, Norge; Antioch University, USA; samt University of Cape Town, Kapstaden, Sydafrika. Inom forskarutbildning har jag de senaste åren främst arbetat med frågor som rör själva forskningsprocessen och dess olika faser. Det har bland annat skett i samarbete med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU), Umeå universitet och forskarskolan Religion, Values and Society (RVS), Oslo. Forskningsetik hör också till det jag har arbetat med inom forskarutbildning. Inom grundutbildningsområdet medverkar jag oftast med föreläsningar rörande yrkesetik och vidare med frågor om pedagogers ansvar för barns livsfrågor inom lärarutbildning. Inom området feministisk etik har jag haft ...
26 maj, 2017. De närmaste åren väntas fler än 50 000 personer gå under jorden, enligt Migrationsverkets senaste prognos, bland annat som en konsekvens av Sveriges förändrade flyktingpolitik. De nya lagarna och reglerna gör att yrkesetiken utmanas allt oftare bland oss som möter och arbetar med flyktingar.. Många tjänstemän inom offentlig verksamhet tvingas betala ett högt pris utifrån att de protesterar och även slutar sina anställningar då arbetsgivarens förhållningssätt, rutiner och åtgärder inte längre går att förena med den professionella etiken.. Frågan om etik ställs också på sin spets för journalister. Att bevaka det som sker är ett angeläget uppdrag för journalistiken. Många gömda vill berätta om hur det är att leva under så sköra omständigheter - men intervjuer måste göras med stor omsorg för att de inte genom publiceringen ska åsamkas oförskyllt lidande och skada i deras redan mycket utsatta situation.. Nyligen sände SVT Dold reportaget ...
Jane Stegring lyfter fram att förtroende för arbetsgivarsidans omdöme efter Macchiarini-operationerna är allvarligt skadat.. - Våra medlemmar har sin yrkesetik och går till jobbet för att göra det bästa möjliga för patienten. De måste kunna lita på att arbetsgivaren har gjort rätt bedömningar och kontroller inför nya behandlingar och ingrepp, även då det är forskning.. Ungefär hälften av den forskning som bedrivs kliniskt i landstinget finansieras statligt, och en förutsättning för det är att ett regionalt ALF-avtal slutits mellan landsting och universitet. Resterande hälften är landstingets egna medel.. Pengarna i ALF-avtalet går till största delen till läkarnas statligt finansierade vidareutbildning, ST, och medicinska forskningsprojekt. En mindre del går även till omvårdnadsforskning.. - Vi vill inte ha stängda dörrar till vilka forskningsprojekt som är på gång. Vi vill ha en ökad dialog. Genom insyn kan vi också ställa frågor och säga till om något ...
Utredningens uppdrag och intention är att den statliga styrningen ska utvecklas så att ojämlik vård motverkas och att professionernas kunskap, kompetens och yrkesetik blir mer vägledande. Kunskapsstyrningen ska även motverka fragmentisering och stödja patienter och brukares inflytande. Svensk sjuksköterskeförening anser detta önskvärt. Föreningen ställer sig dock frågande till om flera av de förslagna åtgärderna leder till en mer kunskapsbaserad och jämlik vård. Trots goda intentioner föreslås flertalet åtgärder som pekar mot en ökad fragmentisering som riskerar att öka skillnaderna i hälso- och sjukvårdens utbud och kvalitet.. En väsentlig förändring som föreslås är att lägga över mer ansvar för kunskapsgenerering och kunskapsstyrning på landsting och regioner och de övergripande programråd som bildats. I dag utarbetas evidensbaserade kunskapssammanställningar nationellt framförallt av SBU och Socialstyrelsen. Ett adekvat problem som adresseras i ...
Jag har bemötts med ilskna kommentarer, förakt, förtal, iskyla och utfrysning ur vissa kretsar i respons till mina tidigare kolumner och artiklar där jag reflekterat kring maktpositioner inom EU, bristen på demokratisk insyn och intresserepresentanters otillbörliga inflytande.. Jag kan bara försvara mig med att jag vet jag talar om. Med åratal av EU-erfarenhet, utbildning på området, ett vitt kontaktnät och journalistisk yrkesetik står jag för välgrundad analys av EU-politik. Jag kan inte säga att jag är överraskad, men jag finner sannerligen den bakomliggande dynamiken anmärkningsvärd.. Med det avser jag den arbets- och umgängeskultur som uppstår i EU-kvarteren i Bryssel, då var och en har sin ur europeiskt perspektiv pyttelilla, men desto viktigare, intressesfär att värna om och sitt frimärksstora revir där man gör sig viktig. Kontentan är att alla förväntas gå i samma lämmeltåg och inte ifrågasätta varandras intressen, för så länge EU-systemet och ...
Undervisningen i ämnet vatten- och miljöteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra drift, underhåll och service i vattentekniska anläggningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om konventionella och alternativa reningsmetoder för vatten samt kunskaper om säkerhetstänkande, yrkesidentitet och yrkesetik. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att studera tekniska åtgärder i relation till kommunens ansvar och gällande lagstiftning. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man kan finna lösningar på internationella problem inom vatten- och miljöområdet.. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra provtagningar och analyser av vatten samt vidta åtgärder utifrån de resultat som kommit fram. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika kvalitetssystem och standarder inom vatten- och miljöområdet samt om hur man arbetar på ...
Jag föreläste i Strömstad, och vi in kom på frågan om människovärde och yrkesetik. Jag citerade ur några av de yrkesetiska koder som finns inom vårdyrkena och läste bland annat upp följande rader ur sjuksköterskornas etiska kod, senast omarbetad 2007: Omvårdnaden är därför respektfull och begränsas inte av ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp eller…
Gå själv in på respektive LiU-kurs hemsida i din studiegång och läs vad det står. Jämför sedan detta med de kurser du vill läsa utomlands.. Här är exemplet UK 5 http://www.liu.se/utbildning/program/larare4-6/student/termin-6/utbildningsvetenskaplig-karna-5-sociala-relationer-och-larares-ledarskap-973g31?l=sv:. Kursen innehåller fyra delmoment. I det första momentet behandlas socialpsykologiska teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper om grupper, grupprocesser, grupputveckling, socialt klimat, normer, roller, social påverkan, socialisation, identitet, kommunikation och interaktion är centrala i detta moment. I det andra momentet behandlas teorier, begrepp och forskning kring lärares ledarskap. Kunskaper om lärar-elevrelationens betydelse, organisering av det sociala livet i skolan, fostran, elevinflytande, yrkesetik, barns rättigheter och föräldrasamverkan är centrala i detta moment. I det tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och ...
Företaget abimat med säte i Helsingborg är en verksamhet inom ErgoComfort Sweden AB och etablerades 2002. Vi är det personliga företaget specialiserat på torkmattor för offentliga entréer där kunden har höga krav på kvalité, funktion och estetik. ​Varje uppdrag bygger på förtroende, öppenhet och god yrkesetik. ...
Företaget abimat med säte i Helsingborg är en verksamhet inom ErgoComfort Sweden AB och etablerades 2002. ​ Vi är det personliga företaget specialiserat på torkmattor för offentliga entréer där kunden har höga krav på kvalité, funktion och estetik. ​ ​Varje uppdrag bygger på förtroende, öppenhet och god yrkesetik. ...
Vilka möjligheter och utmaningar möter myndigheter när de anställda har starka professionsidentiteter? Vad ställer det för krav på chefer och medarbetare? Yrken med hög grad av specialisering kännetecknas ofta av ett stort engagemang och yrkesetik. För...
Kursen Arkivvetenskap ger en bred introduktion till arkivverksamheten och dess samhällsrelevans.. I kursen läggs särskild tyngdpunkt på professionsutveckling och yrkesetik men du får också inblick i de metoder som arkivarien använder i sin verksamhet; arkivbildningsfrågor, arkivredovisning, gallringsmetodik och vårdfrågor.. Studenterna ges också kunskap och förståelse för hur arkiven påverkas av IT-användandet och hur IT-system kan användas i arbetet. Slutligen får du som student möjlighet att tillämpa dina kunskaper i ett självständigt arbete.. ...
Vi finns för dig. Och svarar gärna på dina frågor. Det kan handla om allt från yrkesetik för lärare till vad skolans styrdokument innehåller. Du kanske undrar hur man som lärare räknar ut sin årsinkomst eller vill veta mer om lärarens uppdrag. Vi vet och lovar att ge dig stöd och råd i din roll som lärare eller studie- och yrkesvägledare. ...
Jag skriver om detta ämne, eftersom det (på förekommen anledning) har disktuerats på en annan blogg. Jag vill börja med att kraftigt dementera alla eventuella missuppfattningar om att jag skulle vara oense i sak med den andra bloggaren om pressetiken. Den saken har den andra bloggaren uppfattat rätt, men problemet är att de, som ska följa och övervaka pressetiken inte alltid gör det själva. Jag ska också försvara autodidakter, där vi möjligen kan ha lite olika åsikter. Jag vill dock inte kalla någon, som inte behärskar ens elementära delar av sitt ämne för autodidakt. En sådan person är nog snarare en amatör. Jag startade min andra blogg, som jag tyvärr skriver på allt för sällan, motdrevet.blogg.se, som en försvarskskrift för alla som nedtrampade av journalister, vars "yrkesetik" heter "Den enes död, den andres bröd". Detta är bokstavligen sant. Journalister, som inte ens blir fällda i någon domstol, inte ens i någon låtsas domstol som Pressens ...
Jag skriver om detta ämne, eftersom det (på förekommen anledning) har disktuerats på en annan blogg. Jag vill börja med att kraftigt dementera alla eventuella missuppfattningar om att jag skulle vara oense i sak med den andra bloggaren om pressetiken. Den saken har den andra bloggaren uppfattat rätt, men problemet är att de, som ska följa och övervaka pressetiken inte alltid gör det själva. Jag ska också försvara autodidakter, där vi möjligen kan ha lite olika åsikter. Jag vill dock inte kalla någon, som inte behärskar ens elementära delar av sitt ämne för autodidakt. En sådan person är nog snarare en amatör. Jag startade min andra blogg, som jag tyvärr skriver på allt för sällan, motdrevet.blogg.se, som en försvarskskrift för alla som nedtrampade av journalister, vars "yrkesetik" heter "Den enes död, den andres bröd". Detta är bokstavligen sant. Journalister, som inte ens blir fällda i någon domstol, inte ens i någon låtsas domstol som Pressens ...
Den berömda kinesiska visan Rättfärdighetens sång berättar historien om en hovhistoriker. Författaren, Wen Tianxiang (1236-1283), var premiärminister under Songdynastin och en av de mest kända fosterlandsvännerna i Kinas historia. Han berättar historien på följande sätt:. Cui Zhu, en tjänsteman under Qi-dynastin, mördade kejsaren Qi Zhuanggong år 548 f. Kr. Cui gav sitt stöd till den döde kejsarens bror Chujiu som den nye kejsaren, Qi Jinggong.. Efter att Qi Jinggong blivit ny kejsare utsåg han Cui Zhu till statsminister. För att dölja sanningen, beordrade Cui Zhu hovets historiker, som skrev ner de kungliga aktiviteterna som en historisk redogörelse, att registrera orsaken till Qi Zhuanggong död som malaria.. Historikern vägrade bistert i enlighet med sin yrkesetik och tradition av att man bör nedteckna historiska händelser på ett "enkelt och sakligt sätt". Han ristade därmed på en bit av bambu att Cui Zhu mördat kejsaren på just den dagen, (papper hade ännu ...
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet. Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar. Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet. Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
Den interaktiva filmen som finns här är en fiktiv berättelse om vad som skulle kunna hända i ett klassrum nära dig. Avsikten är att visa på att lärare ställs inför val i yrkesutövningen och att händelseförloppet beror på vilka val läraren gör. Filmen Våga vara lärare är en spelfilm, inte en instruktion eller rådgivning. Det innebär att interaktiviteten bygger på förenklingar, och filmens syfte är inte att ge rätta svar utan att ligga till grund för diskussion.. Det är ofta svårt att veta i stunden vad ett val kommer att leda till, men det är också viktigt att de val man gör är reflekterade utifrån lagstiftning, skolans organisation och lärares yrkesetik. Väldigt sällan står det mellan "det rätta" och "det felaktiga" valet, oftast står det mellan ett antal bättre och ett antal sämre val.. I filmen leder olika val till olika konsekvenser. Vi bygger dessa konsekvenser på att ha läst ett antal olika anmälningar till Skolinspektionen. Väljer du på ett ...
Vårt första ansvar är att inte skada. Vid manifest, symtomgivande sjukdom kan biverkningar av behandling inte alltid undvikas, men att avstå från behandling är ofta ett sämre alternativ. Däremot är det inte förenligt med vår professionella etik att skada friska människor med preventiva åtgärder av marginell eller diskutabel nytta. Behandlingsorsakad skada är heller inte acceptabel när harmlösa, självläkande tillstånd och påfrestande livssituationer beskrivs och behandlas som sjukdom. Allmänhetens tilltro till vården bygger på att vi prioriterar rätt och använder våra ändliga gemensamma resurser till vård som verkligen behövs och gör nytta ...
UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning Grundprinciper Författningar Uppdragets omfattning Övergripande mål Tillgänglighet...
Neuromarketing handlar om hur marknadsföring påverkar människor. Kunskap som kan användas för att skapa effektivare marknadskommunikation - något som Erik Modig…
Ärendenr UPPDRAG (8) UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET 1 Mål och inriktning Barn och ungdomspsykiatrin skall uppfylla de förväntningar som ställs på en väl fungerande
Styrgruppen beslutade om följande uppdrag och återrapport till fullmäktige av uppdragsbeskrivning.. Styrgruppen enades om följande uppdragsbeskrivning:. - Teknik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen ytterligare, inklusive cykel- och gångvägar. Uppdraget överlämnas till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet för kännedom.. - Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunikatören får i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för medborgardialog.. - Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en processplan för personal- och elevmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare.. - Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utse arbetsgrupper utifrån processplan för medborgardialog och elev- och personalmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. Arbetsgrupperna ska förse styrgruppen (det vill säga barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens respektive arbetsutskott tillsammans med ansvariga tjänstemän) med ...
Styrgruppen beslutade om följande uppdrag och återrapport till fullmäktige av uppdragsbeskrivning.. Styrgruppen enades om följande uppdragsbeskrivning:. - Teknik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen ytterligare, inklusive cykel- och gångvägar. Uppdraget överlämnas till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet för kännedom.. - Barn- och utbildningsförvaltningen och kommunikatören får i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för medborgardialog.. - Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en processplan för personal- och elevmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare.. - Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utse arbetsgrupper utifrån processplan för medborgardialog och elev- och personalmedverkan samt medverkan av vårdnadshavare. Arbetsgrupperna ska förse styrgruppen (det vill säga barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens respektive arbetsutskott tillsammans med ansvariga tjänstemän) med ...
The mission of this site is to help patients, their families and carers have a better understanding of the condition of heart failure.
Extremt lättvikts sparkcykel hjul från Ethic i unik design. Kärnan är tillverkad av 6082 aluminium för att göra det... ( SEK 139:- | Gratis frakt )
Vår förmåga att kartlägga hjärnans aktivitet har förbättrats markant. Med hjälp av bl.a. fMRI (funktionell magnetresonansavbildning) och MEG (magnetoencephalografi) kan vi numera i realtid se vilka delar av hjärnan som arbetar vid olika sorters stimuli.. Det har lett till en smärre revolution inom det som kallas neurovetenskap. Allt fler forskare presenterar allt oftare nya rön som avslöjar hur människan fungerar. Inom marknadsföring har det t.o.m. uppstått en ny gren, neuromarketing. Företrädarna för neuromarknadsföring hävdar att de vetenskapliga rönen kan användas för att skapa starkare varumärken och mer lönsam marknadskommunikation. Det är dock högst sannolikt en överdrift, eftersom neurovetenskap fortfarande är en mycket ung vetenskap och därmed en osäker sådan. Det vi tror oss veta idag kan kort sagt visa sig vara fel i morgon. Ha det i åtanke när du läser vidare.. Hjärnan och ryggmärgen består av ca 100 miljarder neuroner, alltså nervceller. Var och ...
Vår förmåga att kartlägga hjärnans aktivitet har förbättrats markant. Med hjälp av bl.a. fMRI (funktionell magnetresonansavbildning) och MEG (magnetoencephalografi) kan vi numera i realtid se vilka delar av hjärnan som arbetar vid olika sorters stimuli.. Det har lett till en smärre revolution inom det som kallas neurovetenskap. Allt fler forskare presenterar allt oftare nya rön som avslöjar hur människan fungerar. Inom marknadsföring har det t.o.m. uppstått en ny gren, neuromarketing. Företrädarna för neuromarknadsföring hävdar att de vetenskapliga rönen kan användas för att skapa starkare varumärken och mer lönsam marknadskommunikation. Det är dock högst sannolikt en överdrift, eftersom neurovetenskap fortfarande är en mycket ung vetenskap och därmed en osäker sådan. Det vi tror oss veta idag kan kort sagt visa sig vara fel i morgon. Ha det i åtanke när du läser vidare.. Hjärnan och ryggmärgen består av ca 100 miljarder neuroner, alltså nervceller. Var och ...
Neuromarketing: Ny unik studie har mätt hur vårt undermedvetna reagerar på räkningar och fakturor - och hur en räkning kan bygga varumärke.
Utskott är en arbetsgrupp utsedd av sektionsstyrelse ämnad för beredning och genomförande av specifika intressefrågor på sektionsnivå i Göta studentkår. Varje utskott har en egen Uppdragsbeskrivningen och budget som fastställs av sektionsstyrelse. Utskott är en sektionsgemensam plattform för engagemang. Den student som vill engagera sig kan ansöka hos sin sektionsstyrelse om att starta upp ett utskott. Göta studentkår har i dagsläget flertalet aktiva inspark på sektionerna, ta en titt under respektive sektionssida för att få veta mer!
Socialförvaltningen december 2008 Uppdragsbeskrivning Utvecklingsteamet ingår i förvaltningsledningens stab. Teamet får uppdrag från socialnämnden/socialdirektör och avdelningscheferna. Teamet har egna ansvarsområden kallat
Samarbetet med Next fungerade mycket smidigt och Next visade prov på att kunna utforma en skräddarsydd marknadsundersökning som gav svar på just det vi ville få svar på. Rapporten vi fick var tydlig och utförlig samt noggrann fördelad på de svarskategorier som är viktiga för oss. Tack vare resultatet från undersökningen har vi lyckats fokusera på den kundgrupp som är intresserad att köpa vår molntjänst Fieldo. Sven-Tore Bengtsson på Next är professionell att arbeta med och är kundorienterad. Vi är mycket nöjda.. Marwan Semann, VD. Redpoodle Systems AB. Uppdragsbeskrivning Redpoodle Systems har utvecklat ett it-stödet FielDo som är anpassat för företag som utför mycket av sitt arbete ute på fältet. It-stödet kombinerar ett molnbaserat system för projekthantering och arbetsledning tillsammans med en mobilapp som gör att personalen och arbetsledningen kan kommunicera med varandra via en smartphone. http://www.fieldo.se. Inför att FielDo skulle introduceras på ...
Hallå, världen!. Främst, förstås, säger vi hallå till de cirka fem miljarder människor i världen som inte har tillgång till internet. Inom några årtionden kommer säkert några av er få det, och då kommer ni tycka att bloggar är the shit. I ungefär en vecka.. Det är därför Boyahed goes blogg, som det heter. Vi gör det i mitten av 2009. Vi är så jävla cutting edge.. Här kommer alltså jag, Johabbed, skriva lite blandat trams när jag känner för det. Detsamma gäller Haddock, även om man inte vet hur ofta han kommer känna för det.. Det finns inget uttalat mål med denna blogg. Den kommer vara en blandning av åsikter, påhopp, skojsiga videoklipp, berättelser om saker i vardagen, et c. En vanlig jävla blogg, helt enkelt.. Okej. Det var vår mission statement, som amerika-inspirerade reklamare säger.. Om nio år kanske vi börjar med twitter.. /johabbed. ...
A mission statement that guides Inducon. Engineering is done with numbers. Analysis without calculations is, at best, only an opinion.. To transform analysis to strategies it is crucial to know and understand the numbers and figures.. Inducon has profound knowledge in engineering and also a deep understanding in how to make systems perform.. Thats why we can provide not only the right workforce solutions but also energy into companies and projects. We energize engineering." ...
I en ny skrift från Skolverket förklaras hur en språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara en resurs för ökad kvalitet i undervisningen. Skriften ger praktiska råd till skolchefer som avser att upprätta eller förnya en uppdragsbeskrivning.. En språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara en viktig resurs i att främja alla barns och elevers språk- och kunskapsutveckling i både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Skriften blir en hjälp att förstärka och tydliggöra dennes roll i det systematiska kvalitetsarbetet.. Språk-, läs- och skrivutvecklaren kan få i uppgift att följa upp och kartlägga språk-, läs- och skrivarbetet genom att samla in, dokumentera och sammanställa information och resultat inom utvalda områden. Några exempel på områden kan vara:. ...
Vår tjänst ska vara enkel och effektiv. Du börjar med att fylla i formuläret på webbplatsen och skickar in din uppdragsbeskrivning. Efter att ha tagit emot den förmedlar vi den till våra anslutna samarbetspartners i Kristianstad med omnejd.. Firmorna kommer sedan att återkomma till dig med ett prisförslag. Det är upp till dig att jämföra offerterna och välja den firma som du tycker verkar vara bäst. Du förbinder dig inte till att tacka ja till någon av offerterna, när du använder vår tjänst.. Det kan rekommenderas att inte enbart se till totalpriset. Visst är priset en viktig faktor, men tänk på att även det som ingår i offerten kan variera något. Det kan även vara bra att titta på referenser och omdömen innan du bestämmer dig, för att få en bättre bild av firmorna du har att välja mellan.. ...
I en skrift från Skolverket förklaras hur en språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara en resurs för ökad kvalitet i undervisningen. Skriften ger praktiska råd till skolchefer som avser att upprätta eller förnya en uppdragsbeskrivning.. Språk-, läs- och skrivutvecklaren kan få i uppgift att följa upp och kartlägga språk-, läs- och skrivarbetet genom att samla in, dokumentera och sammanställa information och resultat inom utvalda områden. Några exempel på områden kan vara:. ...
I en skrift från Skolverket förklaras hur en språk-, läs- och skrivutvecklare kan vara en resurs för ökad kvalitet i undervisningen. Skriften ger praktiska råd till skolchefer som avser att upprätta eller förnya en uppdragsbeskrivning.. Språk-, läs- och skrivutvecklaren kan få i uppgift att följa upp och kartlägga språk-, läs- och skrivarbetet genom att samla in, dokumentera och sammanställa information och resultat inom utvalda områden. Några exempel på områden kan vara:. ...
All viktig information för dig som arbetar i husläkarverksamhet och för dig som vill ansöka om vårdavtal. Förfrågningsunderlag, uppdragsbeskrivning, ersättning, uppföljning, kontakt med mera.
En brief är en uppdragsbeskrivning. Den syftar till att förstå det uppdrag kunden vill få gjort. Det finns såklart en poäng med att kunden/uppdragsgivaren och byrån/uppdragstagaren är eniga om vad som ska göras och en brief lägger grunden för arbetet. En brief ska vara rapp och koncis. Kanske vill kunden skicka med bakgrundsmaterial och annat? Det går fint, låt det bli bilagor till den kärnfulla briefen.. Får vi alltid en brief från en kund? Nej. Det händer faktiskt ganska ofta ett en kund muntligt framför vad de tänkt sig eller tror det tänkt sig. Assumption is the mother of all fuck ups, så vill du vara säker på att ni säger och pratar om samma sak så rekommenderar .tobegin att du antingen ber kunden om en brief eller erbjuder dig att skriva den åt dem.. Vad ska du ha med i en brief då? Välja utifrån den situation du är i. Kanske kan några av rubrikerna nedan vara relevanta:. AFFÄRSIDÉ Vad är tanken med det du ska göra?. BAKGRUND Vad är bakgrunden till att ...
Just vad som är viktigast fick jag lite blandad bild kring. En välformulerad pik kring att polletten trillat hela vägen ner och att man då förstår att det handlar om mänskliga relationer mer än arbetssätt, processer och arkitektur, gick likt en av Amors pilar rakt till åhörarnas hjärtan. Vilket även fick mig att tänka till kring vad som faktiskt är viktigast från mitt perspektiv.. Många skratt levererades under dagen, ett av dessa skratt kom faktiskt från Försvarsmaktens presentation då föreläsaren skämtsamt deklarerade att han faktiskt var den enda CIOn i sällskapet med utvecklande av en offensiv cyberförmåga med på sin uppdragsbeskrivning. Undertonen är dock ändå allvarsam och denna förmåga behövs då antalet angrepp ökar och blir mer organiserade, motangrepp kan vara bästa försvar.. Ett av de personliga guldkornen jag fick med mig från dagen var från ICA kring deras satsningar på video som medium och en kampanj kring en lansering likt vita duken med ...
Det finns mycket spännande på nätet, och det är lätt att man missar något. Varje vecka delar jag med mig av tre-fyra intressanta artiklar. Denna vecka om okända barnTV-byggare, hur man gör ett mission statement för content marketing, internets utveckling de senaste åren samt MatPat analyserar Pewdiepie. God läsning! Läs mer. ...