Växtfysiologi är läran om växternas fysiologi. I ämnet växtfysiologi ingår både biokemiska, genetiska och ekologiska aspekter av exempelvis fotosyntes, växtnäring och transpiration. Denna växtartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.. ...
Fruktplockare som hittar blommor bland de mogna äpplena kan haja till lite. Det är tydligen inte helt ovanligt att äppelträd får en eller annan blomma i otid, men år tycks de ändå vara ovanligt många. Andra sorters träd och buskar visar också upp några spridda blommor här och där, fastän det inte är tid för dem nu: syren, rönn, hägg. Jens Sundström, som forskar om blommande träd och barrträd vid SLU, har också sett de här blommorna. - Visst är det spännande! Växter har flera sätt att hålla reda på när det är dags att blomma, förklarar han. En viktig komponent är ljuset och dagslängden, vilket ...
Tentamen Biologi BI1112 Termin och år: Klockan: Betygsgränser:!!! 50-66%! Betyg 3!!!!! 67-83%! Betyg 4!!!!! %! Betyg 5 Fråga 1-4 Cellbiologi Fråga 5-7 Genetik Fråga 8-10 Växtfysiologi!!!!
Ända från början spelade Sektionen en viktig roll i biologistudenternas tillvaro. Den var ett forum där botanister av alla åldrar, grader och inriktningar kunde träffas och utbyta åsikter. Sammankomsterna fyllde förr samma funktion som dagens forskarseminarier vid de olika institutionerna, och dagsaktuella vetenskapliga frågor togs upp. Reseskildringar var vanliga då liksom nu, men föredragen kunde också utvecklas till livliga diskussioner om t.ex. växtgeografi, utvecklingslära, blombiologi och växtfysiologi. Sammankomst hölls så ofta som var fjortonde dag och följdes ofta av en s.k. postsektion, vilket innebar att man gick till någon krog och fortsatte diskutera. Bland föreningens medlemmar och föredragshållare genom tiderna finns storheter som Elias Fries, Rutger Sernander, Carl Skottsberg, Einar Du Rietz och Nils Hylander.. ...
Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning i experimentell växtbiologi, med målet att förstå alla aspekter av växter i relation till den miljö dom lever i. Vi undervisar också i växtfysiologi/växtmolekylärbiologi på kandidat och masters nivå.. 1999 bildade vi ett center för experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.. För mer information om forskning och utbildning, titta på hemsida av UPSC: www.upsc.se ...
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. Utöver detta måste minst 90 av högskolepoängen ha avslutats inom en biologisk kontext, varav minst 15 högskolepoäng inom det specifika området som projektet handlar om.. Kraven på särskild behörighet anses uppfyllda även av den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.. Erfarenhet av växter som experimentella modellsystem är en fördel. Det är essentiellt att du goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska. Vidare värdesätts egenskaper som kreativitet, initiativtagande och god kommunikationsförmåga. Vi söker en motiverad doktorand som har stor lust att lära och självständigt kan ...
Dendrikronolog arbetar med att åldersbestämma trädet. Man jämför växlingarna i årsringars bredd som bland annat beror på under vilka klimatförhållandena som trädet växte.. Sverige har tidsserier så att man kan åldersbestämma en träbit många tusen år tillbaka i tiden. Det nationella laboratoriet som sysslar med de frågorna finns på Geologiska institutionen i Lund och arbetar med frågor som handlar om geologi snarare än om växtfysiologi.. ...
Skulpturen har en säregen form. Den kan beskrivas som en soffa med sju personer, som alla var mycket omtalade i början på 1970-talet*. Skulpturen är så utformad att vem som så vill kan sätta sig i knät på valbar person. Fjärde man från vänster på bilden är Mao Zedong. På sjätte plats sitter en broder i nykterheten, Georg Borgström. Även han en revolutionär, dock av annat slag.. Vem var då Georg Borgström, som föddes 1912 i vad som nu är Habo i Jönköpings län? Borgström disputerade i Lund i botanik 1939 och blev docent i växtfysiologi 1940 och i livsmedelsteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg 1951. Borgström arbetade med miljöfrågor och väckte debatt bland annat om den orättvisa fördelningen av världens resurser. Han tog upp miljöfrågor långt tidigare än någon annan i världen. Han skulle fram till sin död 1990 oförtrutet påminna världen om konsekvenserna av de rika ländernas ohållbara stora konsumtion av jordens resurser.. Borgström var ...
Skulpturen har en säregen form. Den kan beskrivas som en soffa med sju personer, som alla var mycket omtalade i början på 1970-talet*. Skulpturen är så utformad att vem som så vill kan sätta sig i knät på valbar person. Fjärde man från vänster på bilden är Mao Zedong. På sjätte plats sitter en broder i nykterheten, Georg Borgström. Även han en revolutionär, dock av annat slag.. Vem var då Georg Borgström, som föddes 1912 i vad som nu är Habo i Jönköpings län? Borgström disputerade i Lund i botanik 1939 och blev docent i växtfysiologi 1940 och i livsmedelsteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg 1951. Borgström arbetade med miljöfrågor och väckte debatt bland annat om den orättvisa fördelningen av världens resurser. Han tog upp miljöfrågor långt tidigare än någon annan i världen. Han skulle fram till sin död 1990 oförtrutet påminna världen om konsekvenserna av de rika ländernas ohållbara stora konsumtion av jordens resurser.. Borgström var ...
Göran Sandberg, född 14 juni 1955 i Umeå, är en svensk botaniker och ämbetsman. Sandberg, som kommer från ett arbetarhem i Umeå, studerade biologi och kemi innan han 1981 disputerade i fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Efter post-doc-studier i USA och Storbritannien utsågs han 1989 till professor vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Åren 2005-2010 var han rektor vid Umeå universitet, där han bland annat drev igenom en tämligen unik satsning på unga (nydisputerade) forskare, Young Researcher Award. I en första etapp 2008 delades 140 miljoner kronor ut som karriärbidrag till 70 forskare, som därmed fick möjlighet att utveckla sin forskning och meritering. Det var också under Sandbergs tid som rektor universitet inledde det samarbete med fastighetskoncernen Balticgruppen som ledde till etableringen av en ny Arkitekthögskola som tillsammans med Designhögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet och inkubatorn ...
Kampanjen mot genmodifierade grödor har inte med miljö att göra utan handlar om att bygga varumärken med GMO-fria produkter. Det skriver Jens Sundström, docent i växtfysiologi vid SLU i Uppsala på DI-Debatt.. Som exempel på vad han menar tar han upp det arbete som pågår med att försöka skapa ett GMO-fritt Norrland. Det menar han handlar om lokala ekoodlares och ekoodlarnas föreningars oro för vad genmodifierad potatis kan innebära för deras egen marknad och varumärket Norrbotten ...
Annika Nordin från Njurunda är professor i skoglig genetik och växtfysiologi. Hon leder också forskningsprogrammet Future forest. I den här intervjun ...
Beskrivning Deltagande i ett projekt (Identifiering av nya transkriptionsfaktorer i vedbildning) som handlar om funktionen av sex olika transkriptionsfaktorer i vedbildning. Funktionella och molekylära studier bedrivs i både arabidopsis och hybridasp. Anställningen är på heltid (100%) och tidsbegränsad till ett år. Tillträde 1 september 2017 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Arbetet innehåller flera olika typer av rekombinant DNA- och molekylära-tekniker på DNA, RNA och proteinnivå in vivo och in vitro. Vidare ingår odling av växtmaterial i växthus och in vitro, analys av vedkemi, reportergenstudier, fenotypisk analys av transgena hybridaspträd, analys av genomdata och protein-protein interaktioner i jäst. Kvalifikationer Du har doktorsexamen inom växtfysiologi eller motsvarande. Tidigare erfarenhet i molekylära tekniker såsom qPCR, jäst 2-hybrid, immunoprecipitering, vedanalys, mikroskopi (ljus och konfokalmikroskopi), analys av storskaliga genuttrycksanalyser
Botanik är läran om växtriket. Botanik kan handla om allt från ekologi och evolution till växtfysiologi och -anatomi. Hos Studiefrämjandet kan du gå en kurs och utveckla ditt intresse för botanik!
Camilla Odhnoff, docent i växtfysiologi, socialdemokratiskt statsråd 1967 - 1973 och landshövding i Blekinge 1974 - 1992, har avlidit i en ålder av 85 år. Hennes närmaste är barnen Petter, Silla, Jonas och Anna med familjer samt brodern Staffan med familj.. Tre kvinnor har betytt mycket för Harry Martinson-sällskapets framväxt och verksamhet. Den första är Sonja Erfurth (avliden 2007), litteraturvetare och författare till fyra klassiska böcker om Harry Martinson. Den andra, Ingegerd Bodner Granberg (avliden 2011), var ordförande under nio år och spred med stort engagemang sin rika kunskap om Martinson och hans texter.. Nu når oss budet att den tredje av dessa kvinnor avlidit: Camilla Odhnoff. Redan vid Sällskapets bildande 1984 var hon som landshövding i Blekinge mycket aktiv och stödde Olofströms kommun som tagit detta initiativ. Camilla var medlem i Sällskapets styrelse under många år och visade alltid ett stort engagemang för Harry Martinson och hans verk.. Hon var en ...
Liksom andra biologiska livsformer kan även växter studeras på olika nivåer, från molekyler, genetisk och biokemisk nivå till celler, individer och bestånd av plantor. På alla nivåer forskas kring klassificering, växtanatomi och växtfysiologi (funktion). Historiskt sett har botaniker forskat om alla organismer som inte räknades till djurriket. Några av dessa "växtliknande" organismer var svampar (mykologi), bakterier och virus (mikrobiologi) och alger (fykologi). Alger, svampar och mikrober anses inte längre höra till växtriket. Bland de äldsta kända skrifterna om botanik kan nämnas Theofrastos skrifter Peri fyton historia ( Περί Φυτών Ιστορίας, Om växternas historia) och Peri fyton aition ( Περί Φυτών Αιτιών, Om växternas naturlära). Växter är en mycket grundläggande del av livet på jorden. De skapar syre, mat, fibrer, bränsle och mediciner som möjliggör existensen av högre livsformer. Samtidigt absorberar växterna koldioxid, en ...
Institutionens verksamhet berör såväl terrestra som marina miljöer, både lokalt och globalt. Geografiskt är Östersjöområdet och tropikerna viktiga områden. Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom biodiversitet, ekologi, ekotoxikologi, evolution, växtfysiologi och växtsystematik. Inom dessa områden studeras processer och mönster från molekylär- till ekosystemnivå, och interaktioner inom och mellan arter samt med den omgivande miljön och samhället. Flera av våra forskningsinriktningar hör till dem som också identifierats som starka inom Stockholms universitetet (Klimat, Hav och Miljö) och den Naturvetenskapliga fakulteten (Artinteraktioner). En del av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och ansatsen är ofta bred, med en tvärvetenskaplig inriktning.. ...
Institutionen för ekologi, miljö och botanik erbjuder en lång rad kurser på grundläggande, avancerad och doktorsnivå inom ämnesområdena ekotoxikologi, marin ekologi, växtekologi, växtfysiologi och växtsystematik. Kurserna ingår i flera olika kandidat- eller masterprogram, och/eller som paket av fristående kurser.. All utbildning på grund- och avancerad nivå i det mer övergripande ämnet biologi organiseras och administreras av BIG (Institutionen för biologisk grundutbildning), men själva undervisningen bedrivs av lärare och forskare från de biologiska forskningsinstitutionerna. På BIGs webbplats kan du hitta information om kursernas innehåll, upplägg och förkunskapskrav, samt om hur man söker till kurser eller program.. ...
Tallskog i Polen. Barrskog är skog som domineras av barrträd. Den är vanligast förekommande på (kall)tempererade områden på det norra halvklotet. Barrskogar finns även i andra biotyper, inklusive som tempererade kustregnskogar, (sub)tropiska bergsskogar med tall och ek samt bergsbarrskogar i näringsfattiga ‎Utbredning · ‎Tempererade barrskogar · ‎Sverige · ‎Subtropiska och tropiska. En tallskog har annorlunda kottar jämfört med tallarna runt omkring. Vad är det för tall? Frågeställare Lars-Göran Ragnarsson. Svarat av: Anders Fries, Forskare FLK vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU. tisdag, 10 oktober, - Fråga. Hej! På den jaktmark jag arrenderar av Sveaskog finns det. Vi står i en tallskog och ser havet mellan trädstammarna. På vänster sida och bakom omgavs det av äkta tallskog som av någon underlig slump klarat sig undan schaktmaskiner och landskapsarkitekter. Mitt i en liten spretig tallskog ligger Pålssons hund begraven. Platsen ...
Ortiz, R., Geleta, M., Gustafsson, C., Lager, I., Hofvander, P., Christer Löfstedt, Cahoon, E. B., Minina, E., Bozhkov, P. & Stymne, S., 2020 jan 23, I : Current Opinion in Plant Biology.. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Översiktsartikel ...
animals (1) anläggning (19) autumn (1) award (2) blommor (142) blomrum (2) Boäng (1) chili (4) christmas (1) dagliljor (2) dahlia (1) dammen (3) Danmark (4) dikt (1) ditt och datt (46) DIY (9) djur (24) fotografering (4) fröer (4) fådda plantor och frön (1) garden (3) gessar (6) greenhouse (2) gröna fingrar (63) hosta (1) höns (7) höst (55) jul (1) kanin (1) katt (1) koi (1) kransar (9) kreativ (29) krukväxter (12) köket (2) lavendel (1) lökar (1) myrten (1) må bra (99) odling (6) pelargoner (17) peps (16) pioner (2) Provance (1) påsk (2) rensa i röran (3) reportage (2) roses (1) rosor (7) Sinningia (3) skörda (1) sommar (59) sådd (7) trädgård (146) trädgårdsdrömmar (58) trädgårdslandet (10) trädgårdsrundan (9) tävling (3) utflykter (64) utlottning (4) vin (1) vinter (40) vår (60) växthus (42) yoga (2) återvinning (1) Österlen (3) ...
Akademiprofessor Eva-Mari Aro (f. 1950) arbetar som professor i växtfysiologi vid Åbo universitet sedan 1998. Hennes specialområde är växtmolekylärbiologisk forskning. Aro har skapat ett nytt styrkeområde inom den finländska vetenskapen, fotosyntesforskning. Samtidigt har det laboratorium hon leder blivit ett av de internationellt mest renommerade centren för fotosyntesforskning.. Under de senaste åren har Aros grupp studerat hur fotosyntesens maskineri enligt principen för hållbar utveckling kan fås att producera föreningar som är nyttiga för människan. I forskningen tillämpas syntetisk biologi för effektiv framställning av kemikalier och energi med hjälp av assimilerande organismer, främst cyanobakterier.. I Aros forskning sätts cyanobakterierna inte att producera biomassa med alger såsom man brukar göra i bioenergiforskning, utan de modifieras till "levande" fabriker där cellerna fungerar som katalytiska komponenter som utsöndrar energirika kemikalier såsom ...
Pris: 688 kr. E-bok, 2016. Laddas ned direkt. Köp boken Introductory Plant Biology av CTI Reviews (ISBN 9781490267913) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Andersson, A. 1982. Kommunal avfallskompost som jordförbättringsoch gödselmedel. Tungmetalleffekter på mark och växter i jämförelse med rötslam, stallgödsel och handelsgödsel. Sveriges lantbruksuniversitet, Avd. för marklära, Uppsala. Arman, K. 1980. Svampsjukdomar. Biodynamisk odling nr 2, s. 12-13. Arvidsson, T. 1983. Effekten av kvartsmjöl och det biodynamiska kiselpreparatet 501 på spenat. Sveriges lantbruksuniversitet, Inst. för växtfysiologi, Uppsala. Berglund, S. 1983. Utnyttja hönsgödselns växnäringsvärde. Föreningen Svensk Fjäderfäskötsels tidskrift, 76, 2, s. 43-44. Berglund, E., Charpentier, R., Ekbom, B., Nedstam, B. & Rämert, B. 1988. Utredning om biologiska bekämpningsmetoder mot växtskadegörare i Sverige. Kemikalieinspektionens rapportserie, 2/88. Solna. Berglund, S. 1989. Stallgödsel en resurs! Hur nyttja den? Kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift, 128, 1, s. 43-53. Claesson, S. & Steineck, S. 1991. Växtnäring Hushållning - miljö. ...
Mercedes-Benz nya X-Klass pickup förenar det bästa av olika världar. Möt en pickup som levererar - både som arbetsbil och familjebil. Upptäck X-Klass!
Hej Har ett par veckor gammalt 60L akvarie som innehåller 2 dalmatin molly, 2 orangea molly, 2 silvriga (?) molly samt en svart molly. Skulle behöva bottenätare samt algätare också, får det plats? Hur många kan jag ha? Vilka ska jag ha? Jag köpte det begagnat och fick med en burk med mat, tror det
Tjena, ska snart iväg för att handla batterivatten och lite skit på Biltema och undrar vad det är för medel jag ska blanda med batterivattnet i min vattenkyl...
Sökord: luftföroreningar, ozon, kväveföreningar, koldioxid, gran, Picea abies, tall, Pinus silvestris, jordbruksgrödor, vete, exponeringssystem, fältkammare, odlingssytem, ekotoxikologi, växtfysiologi, ekofysiologi, växters gasutbyte, gasutbytesteknik, 14C-teknik, fotosyntes, kolomsättning, tillväxt, vattenhushållning, näringsomsättning, växters mikroklimat, upptag av föroreningar, deposition ...
Hej, jag tänkte byta ut de mest vitala delarna i min gamla XP2000+ dator för att få en så prisvärd speldator som möjligt. Detta har jag kommit fram till: ABI...
Hej och välkommen till min blogg! Jag heter Britt och Ääälskar inredning, trädgård blommor, och min familj förstås. Jag gillar olika stilar; Romantisk Vintage och den råa fabriksstilen. I min blogg kan du läsa om min inredning, trädgård och annat smått och gott. Hoppas ni kan finna inspiration! Vill ni kontakta mig kan ni göra det på mailen; [email protected] ...
Inred vardagsrummet i en härlig djungelstil med stora exotiska växter, flätade bananblad, turkosblå väggar och lätta rottingmöbler.
I sommar bjuds det på ett riktigt överdåd i Orangeriet när den ljusa lokalen förvandlas till en 1800-talssalong inredd med exotiska växter, palmer och några...
Lyft dina odlingskunskaper till en ny nivå genom att förstå hur växter funkar och hur du med rätt odlingsteknik kan bli din egen trädgårdsmästare. Här finner du också förklaringar på trädgårdsbegrepp som gör det roligare att odla.
Jag hittade SpaDealers när jag sökte på badtunna på Google. Jag mejlade och fick ett snabbt svar. Bra info och snabba svar på frågor. Leveransdag kom vi överens om och det fungerade bra. Med monteringen var det annars inga problem. Bara att följa anvisningarna. Dom var lätta att följa med steg för steg och allt gick lätt. Vi var 2 som hjälptes åt, inga förkunskaper, och det tog oss 6 timmar att sätta ihop den. Jag och mina vänner älskar badtunnan som ger ro och ny energi. Jag har badat förr så jag vet att höst och vinter är den tid då det är optimalt att bada. Eftersom vi har en underbar utsikt från tunnan så får vi naturligtvis det där extra av våra bad!!! Jag vet att den kommer att skänka mig mycket glädje många år framöver. Jag är verkligen glad att det blev just er a.
Tjena. Har ett litet l kage i en vattenledning till turbon, och f r att fixa det s m ste jag ta ner turbon, vilket inte r s verdrivet kul d den r ner tmon
Responsen från er boende i Ramvik, Hälledal, Veda och Utansjö har varit fantastisk med många och snabba svar. Vi är glada att nu kunna berätta att det blir ett trygghetsboende på Hälledals-vägen - redan under försommaren 2020! Härnösandshus har be-slutat att genomföra projektet och arbetet med att iordningställa fastigheterna är redan igång. Den 1 maj ska trygghetsboendet vara inflyttningsklart ...