MSB.se är huvudwebbplats för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.. Här finns information om MSB:s verksamhet och det stöd som myndigheten erbjuder i arbetet med vägledningar, publikationer och föreskrifter. Vi samarbetar och levererar även andra webbplatser.. ...
Du som skriver uppsats eller examensarbete bör alltid länka dig vidare för faktainsamling via de källor och webbplatser. Observera att det beroende på uppsatsens inriktning kan krävas andra referenser än de vi föreslår.. För kompetensutveckling av yrkesverksamma finns information från branschorganisationer, myndigheter och sakkunniga experter inom respektive kunskapsområde. Vi länkar vidare till fördjupad information och anvisningar hos externa källor och webbplatser. Lärare, klasser och skolor kan hitta information som kunskapsunderlag och tips på fördjupning inom olika ämnen. Länka dina elever till Byggipedia eller skaffa licens och skriv ut de sidor du vill använda i undervisningen: Läs mer: Byggipedia i utbildningen. ...
För Yrkeslärarprogrammet krävs särskilda behörighetskrav i form av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som man kan ha fått genom yrkeserfarenhet och utbildning inom de sökte yrkesämnena. För varje enskilt yrkesämne finns det därför kunskapskriterier (behörighetskrav) angivna av Universitets- och högskolerådet. Vilka kunskapskriterier som gäller för det eller de ämnen som du vill undervisa i hittar du på UHRs hemsida för särskilda behörighetskrav för yrkeslärare. (www.uhr.se ...
En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är också ett verktyg för att se till att företaget lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.. Vem omfattas av krav på egenkontroll?. Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att förebygga eller motverka olägenheter för människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen, vilket är ett generellt krav som riktar sig till alla verksamheter. Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter (A-, B- eller C-verksamheter) har mer specifika krav på sin egenkontroll. Dessa krav finns i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.. Omfattning och ...
Enligt 5 § andra stycket anställningsskyddslagen gäller att om en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare som vikarie i sammanlagt mer än tre år under de senaste fem åren övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Så snart tidsgränsen om tre år under de senaste fem åren överskrids uppstår alltså en tillsvidareanställning (se prop. 1996/97:16 s. 39). I lagstiftningsärendet gjordes inga särskilda uttalanden om bestämmelsens tillämpning på högskoleområdet.. I högskoleförordningen (1993:100), som har meddelats med stöd av högskolelagen (1992:1434), finns bl.a. föreskrifter om anställning av lärare vid högskolorna. I 4 kap. 7 § i förordningen finns angivet vilka behörighetskrav som gäller för anställning som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet. Av bestämmelserna i 4 kap. 17 §, som finns under rubriken "Bedömningsgrunder vid anställning", framgår bl.a. att fakultetsnämnden skall bestämma en s.k. anställningsprofil innan ...
Universitet och högskolor fastställa sina egna behörighetskrav för högskolestudier, så de varierar stort. Beroende på kursen, kan doktoranden kunna komma in i högre utbildning med en rad olika kvalifikationer. Om du re ansöker att göra en kurs Foundation Degree, kanske du upptäcker att arbetslivserfarenhet beaktas tillsammans med några kvalifikationer du har. Vissa högskolor och högskolor erbjuder Foundation år som förberedelse för en viss kurs. De brukar don t resultat i separata kriterier som de helt enkelt kvalificera dig att ange graden själva programmet. Foundation Years aren t inom räckhåll för alla utbildningar, dock.. Att bygga tjänster är ett område av teknik som vanligtvis är inriktad på elektriska och mekaniska delar. Studenter kan studera hållbarhet tillsammans med att lära sig om byggsystem, kod efterlevnad, grundläggande teknik, matematik, komfortkontroll och energihantering.. Sammanlagt finns det över 4000 lärosäten i Europa som erbjuder ett ...
För att studera på KTH krävs det grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom måste följande särskilda behörighetskrav uppfyllas till KTHs civilingenjörsutbildningar: Matematik kurs E, Fysik kurs B och Kemi kurs A eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.. I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk. www.kth.se. ...
För att studera på KTH krävs det grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom måste följande särskilda behörighetskrav uppfyllas till KTHs högskoleingenjörsutbildningar:samt Matematik kurs D, Fysik kurs B, Kemi kurs A eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.. I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk.. ...
Dokumentet "Riktlinjer för mottagande och vistelsetid i fritidshem" beskriver Vellinge kommuns regler kring vem som har rätt till fritidshem. Dokumentet finns tillgängligt i sin helhet under "Relaterade dokument".. På den här sidan finns en sammanfattning av reglerna.. ...
Att människor av olika skäl flyttar mellan länder är en naturlig process som ställer naturliga krav på samhället och som tillför nya erfarenheter och kunskaper. Anledningarna till att en individ migrerar kan vara många och sammansatta. Det kan bland annat handla om fattigdom, miljöförstöring, klimatförändring, krig, förtryck eller förföljelse i hemlandet. Eftersom antalet kvinnor bland migranterna ökat kraftigt bör deras situation särskilt uppmärksammas. Migration kan för många kvinnor vara en dörr till ett tryggare liv där de bättre kan använda sin kunskap och förmåga, men kan i sina värsta former innebära att de tvingas leva som flyktingar, bli offer för människohandel eller jobba under slavliknande förhållanden.. MP står bakom principen om att Sverige ska ha en reglerad invandring, och avser med det att det ska finnas regler för vem som har rätt att bosätta sig och vistas i landet. Med begreppet reglerad invandring avser vi självklart inte att det kan ...
Men dagen började på ett välsbesökt seminarium om vem som har den vassaste jämställdhetspolitiken, vilket vara Socialdemokraterna som arrangerade. Så klart menade de att de är vassast men att det också vill bli än mer vass till dess de tar över regeringsmakten. Vi får väl se? Lovvärt är i alla fall att de skapat en mycket spännande rapport, som jag inte fick fatt på i dag. Får väl vänta till den kommer på webben. Samtalet var också väldigt bra lett av Claes Borgström. I panelen fanns bland annat Getrud Åström som gjorde den senaste jämställdhetsutredningen, där det finns skrivningar om arbete med män och jämställdhet. Vilket hon inte nämnde i dag. Lars Jalmert, var där som professor och mansforskare. Att han är med i styrelsen för Mfj är ju också ett plus, men det nämndes inte. Däremot nämnde Claes Borgström Mfj när han pratade om organisationer som arbetar för att förändra maskuliniteten vilket leder till att mäns våld mot kvinnor också kan minska ...
Min roll i bokcirkeln är deltagare och fikafixare. Planerar och leder samtalen gör Katarina Lycken Rüter - rutinerad f d gymnasielärare som nu sprider sin litteraturentusiasm till mina elever. Av sin godhet, som Emil skulle ha sagt.. Bokcirkeln är förstås till för eleverna, för att stimulera dem att läsa och utveckla sin kompetens genom samtal om litteraturen. Men men… en trevlig bieffekt är att jag lär mig av Katarinas sätt att samtala med eleverna. Det är ju bästa fortbildningen - att se någon skicklig kollega i aktion.. Idag hade vi läst ungefär halva boken och vi började med att individuellt skriva upp något vi tyckte om och något vi inte tyckte om på post-it-lappar. Det här känner jag igen, Chambers! Men sedan bytte vi lappar med varandra, så när Katarina samlade ihop våra åsikter på tavlan läste man upp någon annans. Ett sätt att sätta fokus på själva tankarna i stället för på vem som har tänkt dem, förklarade hon efteråt för mig. Smart!. Vi ...
Eftersom jag har också en designer status på Ravelry, så brukar min "runda" (typ allt det som är redan nämt...) sluta med en kik på vem som har hjärtat/länkat/diskuterat om mina design. Har hittat via det bl.a. skrivfel i egna mönsterbeskrivningar... så det är också väldigt lärorikt att veta vad andra tänker om mönstren, beskrivningar o.s.v. Och via det kollar jag också hurudana är de som har gillat mina design, vad har det annat som favoriter... och så hittar man igen nåt nytt och inspirerande.. SvaraRadera ...
Vid regeringens halvtidsöversyn i april 2017 fastställdes att det under undervisnings- och kulturministeriets ledning ska beredas en utredning om i vilka yrken eller uppgifter förutsättningarna för yrkeskvalifikationer ytterligare kunde lindras. I enlighet med uppdraget bad undervisnings- och kulturministeriet om de olika förvaltningsområdenas synpunkter på i vilka yrken sådana behörighetskrav som föreskrivs i lag antingen kunde slopas eller lindras. Begäranden om åtgärder (OKM/46/592/2017) skickades till ministeriet i juni 2017 och januari 2019.. I samband med det nationella genomförandet av ändringarna i yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) kartlade ministerierna under 2014 och 2015 alla reglerade yrken inom sina respektive förvaltningsområden. I enlighet med lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) avses med reglerat yrke en tjänst eller uppgift där vissa i lag föreskrivna yrkeskvalifikationer krävs av den som tillträder eller utövar tjänsten ...
Behörighetskrav. Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras.. Urval. Högskolepoäng. Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.. När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.. Mer om antagning på Antagning.se ...
Behörighetskrav. Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras.. Urval. Högskolepoäng. Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.. När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.. Mer om antagning på Antagning.se ...
Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem
Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt
Enligt lagen om Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avses de personer som har rätt att utöva yrke eller tillstånd att utöva yrke eller de personer som satstrådet avser med yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård.
Behörighetsreglerna för att få påbörja en gymnasieutbildning skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.
Kraven för att komma in på gymnasieskolan förändras. Från och med höstterminen 2011 måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen. ...
I dagarna har vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten lämnat in ett yttrande på remissen Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd fö...
Allmänt om behörighet Krav på tidigare studier Ifall du utexamineras efter ansökningstidens utgång Allmänt om behörighet
Regelbundet lanseras det nya casinon på marknaden och det är alltid en spännande resa, de nya Nya onlinecasinon erbjuder ofta gratisbonusar som är lite bättre än de hos redan befintliga casinon, anledningen är att de behöver få spelare att registrera sig på casinot. Därav kan du ta del av gratisbonusar och schyssta insättningsbonusar när du registrerar dig på nya casinon. De som kommer in måste nämligen erbjuda något alldeles extra för att de ska ha en chans mot de redan befintliga casinona på marknaden. För spelaren är det ett smörgåsbord av casinon och det är otroligt svårt att veta vad man ska välja för casino som ny spelare. Som tur är så behöver man inte välja, man kan utan problem och med stor fördel registrera sig på alla de casinon som man vill och ta del av de bonusar som dessa casinon erbjuder ...
Kemikaliedatabas Mjukvara: Microsoft Access Namn: RL-Group Chemicals Tillgängligt: - laboratoriet - egen dator Uppdateras av doktoranderna i samband med kemikalieanskaffning
På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. Jag förstår ...
I första hand ska naturligtvis den gode mannen försöka reglera skulden hos Apoteket så att kredithanteringen åter fungerar. Om inte pengar finns för att reglera skulden så får den gode mannen lämna pengar hos äldreboendet. Om inga pengar finns är aldrig den gode mannen skyldig att låna ut pengar. Ett äldreboende kan inte friskriva sig från att hämta medicin om ingen annan gör det.. Socialtjänsten ...
En mindre ändring har genomförts i urvalsmatrisen för insatsområde 6 "Föreningsliv och ökad livskvalitet på landsbygden" i Landsbygdsfonden. De nya urvalskriterierna hittar ni här: Urvalskriterium insatsområde 6 ...
En mindre ändring har genomförts i urvalsmatrisen för insatsområde 6 "Föreningsliv och ökad livskvalitet på landsbygden" i Landsbygdsfonden. De nya urvalskriterierna hittar ni här: Urvalskriterium insatsområde 6 ...
Arbetsuppgifter : Undervisning, forskning, administration och samverkan med omgivande samhälle. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Forskningen förutsätts bedrivas inom ramen för projektet Hållbara besök och undervisningen avser primärt avancerad nivå inom huvudområdet Hållbar destinations-utveckling. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhälls-utvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. I arbetsuppgifterna ingår även studievägledning för master- och magisterprogrammen i hållbar destinationsutveckling. Resor förekommer i tjänsten. Behörighetskrav : Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga
Du ska vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Du ska ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.. För alla inriktningar krävs grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.. För behörighetskrav på de olika specialiseringarna, se specifik kurssida (länk nedan).. ...
... Интернет магазин товаров для скрапбукинга Мемуарис. www.memuaris.ru
Målgrupp och behörighetskrav Kursen vänder sig i första hand till doktorander i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning. Kursens mål Efter avslutad kurs skall doktoranden ha. - fördjupat sina kunskaper om den amerikanska litteraturen under den specificerade tidsperioden,. - ökat sin förståelse för problem förknippade med litteraturhistorieskrivning, speciellt periodisering och genrefrågor. - fördjupat sin förmåga att kritiskt analysera litterära texter och att kritiskt värdera olika slag av litteraturvetenskapliga framställningar.. Kursens huvudsakliga innehåll Kursen bygger till stor del på egen inläsning av litterära texter enligt litteraturlista, vilken medger visst utrymme för doktorandens egna val. Vid sidan av primärlitteraturen skall tillämpliga delar av ett litteraturhistoriskt översiktsverk läsas, samt minst tre kritiska eller teoretiska verk med anknytning till tidsepoken, vilka väljs i samråd med examinator.. En seminarieserie omkring valda verk ...
Till studievägledarna vänder du dig med frågor som rör utbildningen. Det kan t ex handla om behörighetskrav, vad utbildningen leder till, studieuppehåll m.m. Gäller dina frågor kurser eller program? Välj det som passar bäst nedan. ...
Sista dag för att söka till gymnasiet är oftast i början av februari, men varierar beroende på var i landet du bor. I mitten av april får du ett preliminärt antagningsbesked och kort därefter öppnar ansökningen för omval. Under sommaren får du sedan ditt slutgiltiga antagnings- besked som visar vilken utbildning du är antagen till. Till NTI Gymnasiet sker antagning endast på betyg. Du ser vilka behörigheter som krävs under behörighetskrav här intill. Din studie- och yrkesvägledare kan också hjälpa dig i ditt val eller om du har funderingar kring behörighet. Har du några frågor kan du alltid kontakta oss så kan vi hjälpa dig.. ...
Om du formellt saknar något eller några behörighetskrav till den utbildning du söker kan du ansöka om reell kompetens. Vi gör en helhetsbedömning a...
Behörighetskrav: Gymnasiets Engelska kurs B eller motsvarande. Datavetenskap 127.5 hp varav minst 30 hp ska vara på G2F-nivå eller högre och ytterligare minst 37.5 hp på A1N-nivå eller högre. ...
Hej, jag har läst följande meritgivande kurser. Ma 2, Ma 3, Eng 7, Spanska 3 samt 4. Där spanska 4 är läst som utökat. De 4 första ger ju 2.5 i merit om inga behörighetskrav ställs. Vilket fallet är till det jag ska söka. Räknas ändå spanska 4 med i jämförelsetalet även fast jag inte kan få mer... Anna SYV: Hej Carl,som Antagning.se förklarade för oss att det är endast om det skulle vara till din fördel, som betyget i en U-kurs som ger meritpoäng, räknas in.... Läs hela svaret ...
Hej, jag har läst följande meritgivande kurser. Ma 2, Ma 3, Eng 7, Spanska 3 samt 4. Där spanska 4 är läst som utökat. De 4 första ger ju 2.5 i merit om inga behörighetskrav ställs. Vilket fallet är till det jag ska söka. Räknas ändå spanska 4 med i jämförelsetalet även fast jag inte kan få mer... Anna SYV: Hej Carl,som Antagning.se förklarade för oss att det är endast om det skulle vara till din fördel, som betyget i en U-kurs som ger meritpoäng, räknas in.... Läs hela svaret ...
Behörighetskrav: Varit registrerad på Matematisk grundkurs, 7,5 hp, Analys och geometri, 7,5 hp och Linjär algebra, 7,5 hp. Motsvarandebedömning kan göras. ...
Häromdagen skulle jag dock köpa en SmS-biljett på västtrafik, men lyckades istället låsa mitt bankkort för onlineköp, när jag skulle registrera mig på sidan. Så jag fick gå dit jag skulle och Västtrafik förlorade en kund. Jag ger västtrafiks nya SMS system klart underkänt och undrar två saker. 1. Varför finns det ingen mobilversion av sidan man måste registrera sig på för att kunna använda mobiltjänsten? Det är säkert en hel del som tänkt åka spårvagn som, likt jag inte tänkt på, eller som kommer utifrån och inte vet, att man behöver registrera sig nu mer och som måste göra det precis innan de ska åka. Och alltså med största sannolikthet surfar in på sidan med sin mobil. De flesta vet väl hur det ser ut när man mobilsurfar på en icke mobil sida? Inte praktiskt. 2. Varför överhuvudtaget ha denna SMS-tjänst, då pengarna ändå dras från bankkortet (om man inte väljer fakturabetalning, vilket inte fungerade för min del) och det finns en möjlighet att ...
Problemet att det inte går bevisa vem som har rätt, eftersom det är så pass objektivt med teknisk analys. Om vi säger att 2 personer använder exakt samma analysmodell och samma aktiekurs och den ena kan ge köp rekommendation och den andra ser säljsignal samtidigt och både två är lika övertygade att de själva som har rätt oavsett hur länge marknaden rör sig emot deras signal. Ju mer marknaden går emot ju mer man blir övertygat att man har rätt och att det kommer snart vända. Om man har rätt 2 gånger av 4 analyser, så kommer att tycka man är duktig. Fast i själva verket är det matematisk att man har 50 % chans att gissa rätt från början ...
Lärare fanns i världen, och dessa undervisade människorna och sade till dem att även om människornas åsikter gick isär, och det tämligen ofta, så var Gud ändå densamme. Summan av alla delarna bildade samma helhet, även om delarna vände sig från varandra. Så varför ödsla onödig tid på att slåss för vem som har rätt, när allihop ändå hade både rätt och fel… samtidigt ...
Vi har ett stort sortiment av utrustning för grindkontroll, vilket ger dig möjlighet att styra grinden helt enligt dina önskemål. Meningen är att styrsystemet ska lösa ett problem eller behov som finns idag. Därför är det viktigt med en ordentlig behovsanalys: Ska grinden öppnas och stängas vissa tider? Vill du kunna fjärröppna grinden via mobiltelefonen när du inte är på plats? Behöver du kunna kontrollera vem som har tillträde under dygnet? Behoven är olika men systemen är både pålitliga och anpassningsbara ...
Myfanwy ställs inför ett val. Hon får numren till två bankfack. I det ena ligger en väska med pengar som kan hjälpa henne att fly och skapa sig ett nytt liv. Det andra innehåller brev och en mapp med information som berättar vem hon var och som ska hjälpa henne att ta reda på vem som attackerat henne och varför. Hon väljer breven. Det visar sig att hon är agent i en mycket hemlig organisation, The Chequey, som utreder det övernaturliga och vars agenter även själva har övernaturliga förmågor. Hon upptäcker också att även om hon själv har sådana krafter så var hon mycket ovillig att använda dem. Det som har lyft upp henne till ledningen för organisationen är istället att hon är någon slags superadministratör. Nu måste hon gå till jobbet och spela sig själv medan hon försöker ta reda på vem som har attackerat henne, allt med hjälp av de efterlämnade breven ...
Myfanwy ställs inför ett val. Hon får numren till två bankfack. I det ena ligger en väska med pengar som kan hjälpa henne att fly och skapa sig ett nytt liv. Det andra innehåller brev och en mapp med information som berättar vem hon var och som ska hjälpa henne att ta reda på vem som attackerat henne och varför. Hon väljer breven. Det visar sig att hon är agent i en mycket hemlig organisation, The Chequey, som utreder det övernaturliga och vars agenter även själva har övernaturliga förmågor. Hon upptäcker också att även om hon själv har sådana krafter så var hon mycket ovillig att använda dem. Det som har lyft upp henne till ledningen för organisationen är istället att hon är någon slags superadministratör. Nu måste hon gå till jobbet och spela sig själv medan hon försöker ta reda på vem som har attackerat henne, allt med hjälp av de efterlämnade breven ...
Enligt Högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 §) skall vid varje högskola finnas en antagningsordning. I antagningsordningen ska de föreskrifter tas in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.. Antagningsordningen fastställdes av universitetsstyrelsen 2019-09-19.. Antagningsordning vid Mittuniversitetet fr.o.m.1 juli 2020 (dnr (MIUN 2017/2290). ...
Efter att ha drivit Folkets Demonstration och blivit utpekad som våldsbejakande extremist av den genomgode och jätteärliga Mona Sahlin så bryr jag mig inte vad media skriver längre. Deras artiklar är inte intressanta eftersom deras politiska agenda är så tydlig. Därmed har de förlorat sin heder och inte allra minst sin trovärdighet sedan lång tillbaka. Jag försöker inte ens själv källgranska vem som har arrangerat, vem som står på polistillståndet, vem som är ansvarig ...
Från Narkotikafrågan #1/2015 Politik och idrott är inte riktigt samma sak, men det finns likheter. Avgörande i båda fallen är vem som har initiativet i spele...
Ny som chef? Då bör du så tidigt som möjligt bringa klarhet i vem som har det informella ledarskapet och därefter knyta en god kontakt med personen i fråga.