... en tillfaller dig som skapat verket (spelet) - du behöver alltså inte ansöka om eller registrera din upphovsrätt. För att omfattas av upphovsrätten krävs att ditt verk har "verkshöjd". Det betyder att ditt spel ska vara ett unikt uttryck - en direkt imitation av ett annat verk har ingen egen verkshöjd. Om ditt spel ska säljas i andra länder, behöver du undersöka om upphovsrätt måste registreras i respektive land.. Denna upphovsrätt kan sedan kommersialiseras, antingen genom egna distributionskanaler (egenpublicering, digital distribution etc) eller genom att du överlåter rättigheterna. Vid en överlåtelse säljs spelet till en uppdragsgivare eller ett förslag för vidare distribution till slutkunden/spelaren. Det innebär att du som upphovsperson mot ersättning överlåter upphovsrätten till spelet till en annat part.. ...
Idag är det precis 300 år sedan världens första upphovsrättslag trädde i kraft, den 10 april 1710. Nyligen var det 200-årsdagen av den svenska författarrättens tillblivelse den 9 mars 1810, vilket jag skrev en understreckare om i SvD. Men idag är det alltså ett världsjubileum, i den mån nu någon jublar. Upphovsrätten är som bekant starkt ifrågasatt av många, från dem som helt vill avskaffa den till sådana som vill reformera den.. Paradoxalt nog drevs världens första upphovsrättsliga lag inte fram av författarna i första hand. Snarare var det bokhandlarna/boktryckarna som sökte ett sätt att säkerställa sina egna rättigheter efter det att den engelska Licensing Act tillåtits löpa ut utan att förnyas 1694/95. Då upphörde både de mera skråbetonade boktryckarlicenserna (som ibland kallades right to copy) och censuren. För den oinvigde kan det verka förvirrande att man faktiskt talade om en copyright redan före den första upphovsrättsliga lagen. Men det ...
Mathias Klang Copyright Copyleft En guide om upphovsrätt och licenser på nätet Copyright copyleft.se:s Internetguide, nr 6 Version Mathias Klang Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt
Författarens upphovsrätt är en praktisk handbok som erbjuder en grundläggande presentation av upphovsrätten. Boken fokuserar på litterära verk och riktar sig till författare, litterära översättare, journalister och skribenter utan juridisk utbildning som har ett behov och intresse av att få grundläggande kunskap om upphovsrätt. Även egenutgivare och andra företagare som tillämpar upphovsrätten i vardagsarbetet eller i verksamheten kan ha nytta av handboken. Följande frågor behandlas i boken. Vad betyder upphovsrätt för författare, översättare, journalister och andra skribenter? Hur uppkommer skyddet och vem är upphovsman? Har copyrightmärket © någon juridisk betydelse? Måste man ha någon litterär utbildning eller uppnå en viss ålder för att ens texter ska få upphovsrättsskydd? Är alla litterära alster skyddade av Upphovsrättslagen? Hur mycket får man citera ur någon annans verk innan det blir plagiat? Och är det verkligen tillåtet att citera stora ...
Copyright. Allt du ser på hemsidan är skyddat enligt upphovsrätten. Det är strängt förbjudet att kopiera produktbilder, videos eller annan material från hemsidan utan vår tillåtelse. Materialet är antingen vårt eget eller så har vi tagit det med tillstånd och för vissa saker så har vi även betalat för att få använda bilderna. Det finns dock någon eller några enstaka bilder som ej är skyddade enligt upphovsrätten, kontakta oss vid frågor.. Om vi märker att någon använder vårt material utan tillstånd så kommer vi utan förvarning att anmäla händelsen. Inga undantag göres!. Att bryta mot upphovsrätten kan leda till att man döms till böter och/eller fängelse i max 2 år. Har brottet dessutom begåtts med avsikt eller med grov oaktsamhet så ska bötesbeloppet inte bara omfatta vederlaget för utnyttjandet, utan även omfatta ersättning för lidande eller annan skada.. Cookies (kakor på svenska) ...
Om punkt 2 kan man resonera lite mer. Ofta när jag pratar med kunder och andra om licenser så uttrycker man en vilja att sätta en enda licens (ofta CC-BY) på all information man delar ut för enklare hantering internt. Problemet är att man bara kan sätta en licens på information som man har upphovsrätt till. Man kan inte sätta en licens om man inte innehar upphovsrätten, det är som att ge bort något man inte äger. Det fina i kråksången är att man (så länge det inte finns en ideell upphovsrätt) kan sätta CC0 (eftersom det inte är en licens) både på material man har upphovsrätt till och material som inte lyder under upphovsrätt (upphovsrätten kan ha gått ut eller så finns ingen upphovsrätt från början). Om man använder CC0, vilket är huvudrekommendationen för öppna data, kan till exempel databaser delas utan problem kopplat till upphovsrätten.. Stora delar av det man kan tänkas publicera som öppna data blir då enklare att bedöma utifrån upphovsrätten. Man ...
Rättighetsbolaget fördelar och betalar också ut upphovsrättsliga ersättningar som grundas på lagstiftningen, till exempel avgiften för privatkopiering. En del av Copyswedes ersättningar från kabel-tv-avtalet fördelas och betalas också ut av Rättighetsbolaget.. Bakgrunden till utbetalningarna är den upphovsrättsliga lagstiftningen, som ger upphovsmän och utövande konstnärer ett rättsligt grundskydd. Lagen kompletteras av kollektivavtalen, som också reglerar utbetalningar av upphovsrättsliga ersättningar.. Teaterförbundet och Rättighetsbolaget arbetar också för att förbättra och stärka upphovsmännens och utövarnas ställning inom upphovsrätten, både i Sverige och utomlands. Detta arbete sker också i samarbete med till exempel KLYS, SAMI, Copyswede och FIA.. ...
Wolodarskis tidning hade inte frågat om lov för att återpublicera Skyttedals bilder. Eftersom den aktuella artikeln var ägnad att smutskasta en KD-politiker i hennes partiledarkandidatur ville Skyttedal inte heller i efterhand ge sådant tillstånd, utan valde i stället att stämma tidningen för upphovsrättsligt intrång.. Efter flera juridiska turer slår nu Patent- och marknadsöverdomstolen fast att upphovsrätten till bilder inte utgör något hinder för andra att återpublicera bilder som upphovsrättsinnehavaren tidigare låtit publicera. Om bilden redan "tillgängliggjorts för ett stor antal personer" exempelvis genom publicering i andra medier eller som i det här fallet på Facebook, då står det andra medier och personer fritt att också publicera den, utan att be upphovsrättsinnehavaren om lov eller komma överens om någon ekonomisk ersättning.. Om den som återpublicerar bilden hävdar att det finns ett "informationsintresse" att återpublicera någon annans bilder ...
Vilka bilder, filmer och texter får vi kopiera och använda i biblioteksrummet eller sprida på internet? Upphovsrätten är till för att skydda konstnärligt skapande som musik, film och litteratur, och uppstår automatiskt när ett verk kommer till. Upphovsrätt är ett snårigt område och det är inte lätt att ha full koll på allt som gäller. Nedan följer länkar till fortbildningsresurser och material för dig som vill lära dig mer.. Att förstå och respektera upphovsrätten är en del av att ha digital kompetens. Kunskaper om upphovsrätt och licensiering ingår i kompetensområdet Skapa digitalt innehåll, som är ett av fem kompetensområden som ingår i EU:s ramverk för digital kompetens, Digcomp 2.0.. ...
Ideell upphovsrätt (franska: droit moral ; uttal: /drwamɔral/, engelska: moral rights) är vid sidan om ekonomisk upphovsrätt en del av upphovsrättslagstiftningen i bland annat flertalet europeiska länder. Den ideella (upphovs)rätten skyddar upphovsmannens personliga men icke-ekonomiska intressen och innebär främst att upphovspersonen har rätt att bli namngiven som upphovsperson när verket framförs eller används. Den ideella upphovsrätten innehas av fysiska personer, inte organisationer, och kan enligt bland annat finsk och svensk rätt, till skillnad från den ekonomiska upphovsrätten, inte överlåtas, förhandlas eller licensieras bort. Däremot kan upphovspersonen medge att efterge den ideella rätten, det vill säga specificera tidpunkt och sätt på vilket verket får användas utan att upphovspersonen attribueras. Eftergifter av den ideella rätten som avser lång tid framåt eller inte anger typ av användning är normalt inte giltiga. Den ideella upphovsrätten gäller ...
Copyright/Upphovsrätt - Hej jag har lite svårigheter för att veta hur, om jag ens borde, översätta det här:Copyright © 2...
Copyright/Upphovsrätt - Hej jag har lite svårigheter för att veta hur, om jag ens borde, översätta det här:Copyright © 2...
Innehåll:. Använda URaccess eller YouTube i undervisningen? Lägga ut öppet undervisningmaterial på nätet?. Mats Brenner inleder med att visa hur man söker och kan använda öppna lärresurser (OER) i sin undervisning, samt vilken upphovsrätt som man måste ta hänsyn till. Vi visar även hur man kan märka sitt undervisnings- och forskningsmaterial med upphovslicenssystemet Creative Commons.. Vi visar hur du kan använda nätresurser från bl a : URaccess.net, Flikr, YouTube, Bb Open Content, OpenSNH.se.. Vi har upp upphovsrätten, se gärna innan webbsidan Upphovsrätt och personuppgiftslagen. Diskussion om att använda OER vid distansutbildning och nätbaserat lärande. Datum: Tisdag 14/3-2018. Tid: 14:15 - ca 15:15. Var: Lokal 23:401 (Sammanträdesrummet i bibliotektet, plan 4). ...
Journalistförbundets kampanj för upphovsrätten - ja, i bestämd form - är egentligen en kampanj för att tidningsjournalisternas anställningsavtal ska låta dem bibehålla upphovsrätten, som idag. Motparten Tidningsutgivarna vill å sin sida ha avtal där de får överta upphovsrätten, och fritt får disponera sina anställdas material, som av tradition är fallet i Storbritannien och USA, men…
Upphovsrättslagarna uppdateras kontinuerligt. För aktuell information se Regeringen.se:s avdelning om upphovsrätt och aktuell lagtext på Svensk författningssamling, lag 1960:729, riksdagen.se. En del material finns också på Commons:Category:Copyright law of Sweden (svenska originalhandlingar, som inte uppdateras). Enligt "Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk", punkt 7.8, bestäms upphovsrätten för ett konstnärligt verk av upphovsrättslagarna i det land där sak väcks, med beaktande av lagarna i ursprungslandet (i allmänhet upphovspersonens hemland eller landet där verket först publicerats), alltså för svenskt material (text, ljud och bilder) i första hand Upphovsrättslagen (som i sin tur följer Bernkonventionen). Normalt är skyddstiden inte längre än i ursprungslandet, men i bland annat USA gäller mer komplicerade regler. I huvudsak gäller att svenska verk som var fria i Sverige den 1 januari 1996[källa behövs] är fria också i USA, medan ...
Upphovsrätt Informationen på denna sida beskriver vilka regler som gäller för upphovsrätt. Allmänt om upphovsrätt Lag om upphovsrätt till litterära...
Bild från s. 148 i "Little folks in Busy-land" (1916) - Internet Archive Book Images. Inga kända copyrightrestriktioner.. För att kulturarvsinformation ska kunna bli så öppen, tillgänglig och användbar som möjligt krävs kunskap om bland annat upphovsrätt. Vår julklapp till alla som arbetar med digitalisering och kulturarv är version 2.0 av Digisams vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning. Vägledningen har uppdaterats utifrån ändringar i lagstiftningen, ny rättspraxis och tillkommet material från Digisam.. Den första delen av vägledningen handlar om upphovsrätt och den andra om angränsande lagstiftning, till exempel sådan som berör allmänna handlingar och personuppgifter. Den tredje delen innehåller anvisningar och riktlinjer för grundvillkor för avtalslicensbaserade avtal kring bildmaterial och en rad andra rekommenderade villkor och avtalstexter. Vi hoppas att vägledningen blir ett användbart verktyg för dig och din organisation för att öppna ...
Antingen har du kommit till den här sidan genom att klicka "Om upphovsrätt" här ovan. Eller så har du gjort det för att du har googlat på ordet "upphovsrättsindustrin", eller knappat in upphovsrattsindustrin.se. Den domänen pekar till den här sidan.. Och varför gör den det?. Enkelt: För att jag är upphovsrättsindustrin. Eller rättare sagt: Jag är upphovsman. Se mitt ägande av upphovsrattsindustrin.se som ett slags språklig reclaim. Skällfraser är till för att återtas. Att konsekvent tala om "upphovsrättsindustrin" är ett sätt för dem som avskyr upphovsrätten att till varje pris göra upphovsmän ansiktslösa.. ***. Under säkert ett år har jag tänkt att jag borde om inte skriva den här texten så i alla fall börja på den. Lägga ut något som kan få slippa vara slutgiltigt, något som jag kan peka på och säga sådär, ungefär, tänker jag kring det där.. Texten handlar om upphovsrätt, eller egentligen mest om de kvinnor och män som i dag oftast under knappa ...
Här samlar vi alla artiklar om Upphovsrätt. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: EU:s direktiv om upphovsrätt, Ekonomistudion och Spotifys börsnotering. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Upphovsrätt är: Internet, EU, Google och Facebook.
För allt material inom norrteljetidning.se gäller upphovsrätten, som innehas av Bonnier News Local AB och upphovsmannen om inget annat anges. Upphovsrätten är mycket omfattande och gäller i princip alla typer av texter, artiklar, illustrationer, bilder och grafik, samt annan typ av redaktionellt producerat material.. Material ur norrteljetidning.se får endast användas för privat bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske med tillstånd av Bonnier News Local AB och upphovsmannen. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Material får, även om du har fått upphovsrättsinnehavarens tillstånd att använda det, inte användas på ett sätt som är kränkande för upphovsmannen. Du får dock länka till vår hemsida.. När du chattar eller deltar i någon av debatterna får du enbart lägga in material som du själv har upphovsrätt till eller inhämtat tillstånd att använda. När du ...
Förbundets arbete för en stärkt upphovsrätt blir allt viktigare när vi rör oss mot en ökad digitalisering och har globala motparter med enorma resurser och ofta motsatta intressen. Men det görs film och tv-drama som aldrig förr, och möjligheten att sprida våra verk blir allt bättre. Det gör att vi har många med oss i kampen för en modern upphovsrätt för det digitala landskapet. I veckan som gick röstade Europaparlamentet för det så kallade DSM-direktivet - en uppdaterad, stärkt upphovsrätt för digitala media. Under hela sommaren har det pågått ett intensivt uppvaktande av parlamentariker i hela Europa från Teaterförbundet för scen och film, och de organisationer vi samverkar med, för att parlamentarikerna ska informeras om betydelsen av direktivet för konstnärer, upphovspersoner och journalister. I förlängningen också för utvecklingen av internet. Omröstningen var en viktig delseger för våra medlemmar, och kommer att ha stor betydelse för kulturskapares ...
Efter tingsrättens fällande dom mot personerna bakom fildelningssajten the Pirate Bay förra fredagen har det uppdagats att tingsrättens ordförande i målet, rådmannen Tomas Norström, är engagerad i två föreningar som arbetar med upphovsrättsfrågor på olika vis. Dessa är Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU), där Norström är medlem och Svenska föreningen för industriellt rättsskydd (SFIR), där Norström sitter i styrelsen. SFU beskriver sig själva som en "mötesplats för kvalificerade upphovsrättsliga diskussioner" och tar officiellt inte ställning i lagstiftningsfrågor; man svarar exempelvis inte på remisser. Däremot är även tre av målsägarnas representanter i Pirate Bay-rättegången medlemmar i föreningen och en av dessa, advokaten Monique Wadsted, är dessutom kollega med Norström i Stiftelsen för internetinfrastruktur, där båda arbetar extra. SFIR, där Norström sitter i styrelsen, har varit remissinstans för lagförslag om patent och upphovsrätt ...
På tisdagen lanserades boken The Case for Copyright Reform av Christian Engström och Rick Falkvinge i Europaparlamentet.. Boken redogör för behovet av en genomgripande upphovsrättsreform och föreslår bland annat:. Upphovsmännens ideella/moraliska rätt till sina verk behålls oförändrad.. Icke-kommersiell fildelning legaliseras.. Upphovsrätten / det kommersiella monopolet begränsas till 20 år.. För att upphovsrätten skall gälla mer än fem år krävs registrering av de aktuella verken.. Fri rätt till sampling.. Förbud mot kopieringsskydd.. "Intresset för upphovsrättsfrågor är stort här i Europaparlamentet. Vi känner att det finns ett sug efter nya idéer och impulser. Då passar denna bok bra" säger Piratpartiets ledamot i Europaparlamentet, Christian Engström.. "Vi har haft dagens upphovsrättspolitik i drygt 20 år, och den fungerar inte. Här pekar vi på ett modernt, rimligt och dessutom genomförbart alternativ" säger Piratpartiets grundare Rick Falkvinge.. De ...
Det finns väldigt många olika tankar om VAD upphovsrätt är. En klasisk liberal tanke är att upphovsrätten är en del av äganderätten. Detta skulle ge en skapare total kontrol över alla sina verk.(Dessa mäniskor brukar använda frasen kopiering är stöld.) Jag håller inte med om detta därför att de saker som upphovsrätt reglerar skiljer sig så kraftigt från fysiska ting att man kan inte applicera samma lagar. Om jag tar en stol du har skapat så har du inte längre stolen kvar. Men om jag tar en sång som du kommit på så har du fortfarande kvar sången. DVS vi har ökat nyttan istället för att flyttat nyttan. Deta visar att det behövs en annan sorts lagar ...
Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Läs om några av de vanligaste upphovsrättsliga myterna och testa dina kunskaper.
I enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998 (vars text återfinns på US Copyright Offices webbplats http://lcweb.loc.gov/copyright/), svarar vi på påståenden om intrång i upphovsrätten som har rapporterats till vår utsedda upphovsrättsombud som anges ovan. Om du är en upphovsrättsägare, eller är behörig att agera på vägnar av en ägare av upphovsrätten eller av någon ensamrätt enligt upphovsrätten, och tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, vänligen rapportera din anmälan om överträdelsen till vårt utsedda ombud som anges ovan med följande information:. ...
I filmen Upphovsrätt och Creative Commons får du lära dig vad upphovsrätt är för något. Den går igenom de viktigaste grunderna i lagen om upphovsrätt och skillnaderna mellan den ideella och den ekonomiska upphovsrätten. Upphovsrätten är en lag som kom till för att skydda den enskilde konstnären/ författaren/ kompositören/ filmskaparens rätt till sitt verk. Det…
Genom upphovsrätt skyddas och understöds skapande arbete i olika former. Upphovsrätten skyddar litterära eller konstnärliga verk, till exempel texter, dikter, kompositioner, musikuppföranden, fotografier, filmer och konstverk.. Upphovsrätten uppstår när ett verk har skapats. Tillgång till upphovsrätt förutsätter ingen registrering, anmälan eller någon annan typ av formell åtgärd. Upphovsrätten skyddar inte ämnen, idéer, metoder, principer, sakinnehåll eller intriger.. Verk som andra har skapat får inte användas offentligt i församlingens verksamhet (med undantag av gudstjänster) eller på församlingens webbsidor utan lov av den som innehar upphovsrätten. Upphovsrätten är i kraft hela upphovsmannens livstid och 70 år efter dennes dödsår.. Mera information om lovlig användning av musik får man från Teosto och Gramex och om kopiering från Kopiosto.. ...
Tjenare Göran:. "Upphovsrätten vill vi bevara.". Vill ni? Verkligen? Är det inte PP:s ambition och slutmål att avskaffa upphovsrätten?. Om ni inte vill röra upphovsrätten, vad är det då - vad gäller just upphovsrätten - ni går till val på?. "ett hån mot alla oss som försöker förklara för dig". Vadi består hånet? Att jag inte delar er åsikt? Att jag inte ändrar mej i uppfattning om att upphovsrätten är grunden till ett vidareutvecklas nät? Är det ett hån mot dom som tycker något annorlunda att inneha en stark och egen åsikt? Och sedan framföra den på nätet? Ska inte nätet var till för just detta, fria åsikter? Är inte det vad ni går till val på, vad gäller nätets frihet?. *. Jag har varit verksam som författare hela mitt yrkesliv, och upphovsrätten är mina dikters signum, deras vattenstämpel. Upphovsrätten gör att jag vet att mitt konstnärskap är skyddat. Ni vill att dikter jag gav ut för fem år sedan ska kunna spridas eller återutges utan att ...
Upphovsrättens innebär att en författare, som kanske lagt ned flera års arbete på ett verk, kan avtala med ett förlag om utgivning, få ett grundhonorar och därefter royalty för varje försäljning av verket och också del av biblioteksersättningen för varje utlåning. Genom upphovsrätten kan det rinna in royalty till författaren under lång tid, hon får en inkomst som gör det möjligt att fortsätta skriva. På det sättet kan upphovsrätten sägas ha som huvudfunktion att göra skapandet möjligt, att stimulera det kreativa arbetet. Upphovsmannens suveräna rätt till sitt verk är också en garanti för hennes yttrandefrihet, för att hennes verk är skyddat mot andras intrång ...
Alla bilder och texter du hittar i Björkmans Bil:s olika kanaler är upphovsrättsligt skyddade och omfattas av svensk och internationell lagstiftning om upphovsrätt. Bertil Björkman Bil Tunbytorp AB äger, eller har nyttjanderätt till dessa rättigheter. Det är förbjudet att kopiera eller använda text och bild på hemsidan eller i våra andra kanaler, utan tillstånd.. ...
iDefendo är en molnbaserad fillagringstjänst särskilt framtagen för att spåra leveranser och användande av upphovsrättsligt skyddat material. På hemsidan går det att grafiskt följa delnings- och nedladdningsprocessen och se exakt när filer och länkar hämtats av mottagaren. I stället för filer kan du även skicka spårbara länkar till dina kunder som dessa använder vid digital publicering av fotografierna. I digitala sammanhang blir kontrollen över dina fotografiers spridning mycket hög. En annan viktig fördel är att det går att i varje steg hävda ägande av sin produkt.. - Vi är glada att kunna erbjuda SFFs medlemmar en produkt anpassad för deras behov. Vi vill göra det enklare för båda parter att göra rätt och att följa uppsatta överenskommelser, säger Peter Jidesten, iDefendo.. Upphovsrätten är egentligen väldigt enkel: du äger rättigheterna till det du skapat. Problemet är oftast inte rättigheterna utan att 1) få de som licensierar materialet att ...
Det finns fler dylika knappheter som inte försvinner för att man reformerar upphovsrätten - t.ex. knappheten i tid att spendera på att hitta den kultur man vill konsumera. Så kan t.ex. Spotify tjäna pengar på att människor har en begränsad mängd tid att leta efter musik de vill lyssna på. Då är de villiga att betala för en tjänst som levererar förslag på ny musik.. De bästa affärsmodellerna i en värld utan upphovsrätt är de som tjänar på spridning av kopior, eftersom internet är en gigantisk maskin för att maximera spridning av kopior.. Nya flaskhalsar uppstår med nya gatekeepers, som precis som innan kommer vara de som tjänar stora pengar på konsumtionen av kultur. Men de kommer att behöva kreatörerna för att tjäna sina pengar. Precis som skivbolagen behövde efterfrågan på sina skivor, och alltså behövde fylla dem med musik som människor ville ha; så behöver även tjänster som Spotify musik att kränga och därmed musikerna.. Med detta sagt vill jag ...
Internet har gjort det enkelt att kopiera och sprida upphovsrättsligt skyddat material, vilket har lett till spänningar (och omfattande rättighetsintrång) mellan rättighetshavare och användare - de tidigare vill ha betalt för sina verk och de senare vill ta del av exempelvis film och musik via Internet. De som har anpassat sin affärsmodell till marknadens behov av digitala tjänster har dock kunnat se minskade intrång samtidigt som intäkterna ökat. IT&Telekomföretagen förespråkar främjande av legala erbjudanden framför hämmande åtgärder som internetcensur och jakt på enskilda fildelare för att adressera upphovsrättsintrång. Vi ser ett stort behov av att anpassa dagens upphovsrättsliga regler, som utgår från framställning och distribution av fysiska kopior, till nutida digital konsumtion.. ...
Högskoleavtalet har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och [http://www.suhf.se/arbetsgrupp/forhandlingsgrupp-for-avtal-mellan-suhf-och-bonus-copyright-access:SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund)]. Samtliga högskolor och universitet i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access.
Rättsligt meddelande. Meddelande om upphovsrätt och skydd av personuppgifter. Detta är ett allmänt meddelande om upphovsrätt och skydd av personuppgifter gällande ASSA ABLOY-koncernens ("ASSA ABLOY") webbplats. På denna webbplats tillhandahåller ASSA ABLOY information online. Att besöka eller använda denna webbplats innebär att du godkänner att du är juridiskt bunden av och skyldig att iaktta nedanstående villkor i detta meddelande om upphovsrätt och skydd av personuppgifter.. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avsluta någon del av eller en funktion på denna webbplats, inklusive meddelandet om upphovsrätt och skydd av personuppgifter, och sådana ändringar ska träda i kraft omedelbart efter publicering av den ändrade delen eller funktionen på denna webbplats eller det ändrade meddelandet om upphovsrätt och skydd av personuppgifter.. Rättsligt meddelande. UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN OCH ANVÄNDARVILLKOR. Innehållet på denna webbplats ...
SGUs information omfattas av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729). SGUs information får inte bearbetas på ett sätt som innebär att informationen förvanskas eller upphovsrätten kränks på annat sätt.. Du får framställa analoga utskrifter av SGUs information för internt bruk och externt sprida enstaka analoga utskrifter. Du får även använda SGUs information i verksamhetsanknutna rapporter, remisser eller liknande, också för extern spridning.. Vid publicering eller annan användning av SGUs information ska SGU namnges enligt följande: © Sveriges geologiska undersökning.. Om du vill använda någon av våra bilder, kontakta SGUs kundtjänst.. ...
Både de svenska lagarna och de internationella bestämmelserna kring upphovsrätt formades innan internet blev stort. Den senaste versionen av den internationella konventionen kom i mitten av 1990-talet. Då började människor ha hemdatorer med nät, men det var långt innan alla hade var sin smarttelefon. Med ett nät som är billigare och har snabbare kapacitet, kommer också möjligheter att dela material, streama och vara ständigt uppkopplad. Det regelverk som finns är inte särskilt bra anpassat efter denna verklighet, även om det gjorts försök att modernisera genom att skapa tillägg och nya förordningar.. Upphovsrätten handlar alltid om två olika sidor, dels att den som skapat ett verk ska ha rätten till det, både ideellt och ekonomiskt, dels att människor ska kunna ta del av materialet. Det kan vara för att kunna använda det till sitt eget skapande, eller bara för att konsumera det. Med internets uppgång blev det lätt att skapa en stor tillgång till alla olika typer av ...
Artister, konstnärer och författare ska få betalt för upphovsrätten. (Författare, Filmer, Internet, Upphovsrätt, Yttrandefrihet, Artister, EU-kommissionen, Facebook, Youtube)
Upphovsrätt (också kallad auktorrätt) bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Upphovsrätten kan skyddas genom bestämmelser om straff för den som utan upphovsmannens medgivande nyttjar verket. Lagstiftning eller praxis kan också medge skadestånd till upphovsmannen och förbud för annan att nyttja verket. Ensamrätten innebär att upphovsmannen äger en ekonomisk rätt och kan äga en ideell rätt. Den ekonomiska rätten innebär rätt att trycka eller framföra verket för allmänheten och att åtnjuta ekonomisk ersättning därav. Den ideella rätten innebär att den som skapat ett verk har rätt att bli omnämnd som upphovsman och ett skydd att inte verket används på ett sätt som kränker upphovsmannens goda namn. Ensamrätten innebär också att personen har en ekonomisk rätt och kan få skadestånd om någon bryter mot lagen. För att ett alster ska anses vara ett verk ...
Upphovsrättslagen ger endast tillåtelse att för privat bruk kopiera ett fåtal sidor ur ett upphovsrättsligt verk (2 kap 12 § URL). Upphovsrättslagen skiljer inte på digitala och papperskopior. Likaväl som det är tillåtet att kopiera ett fåtal sidor ur en bok för privat bruk är det även tillåtet att ladda hem ett verk som finns tillgängligt på Internet, kopiera från digital till digital form och/eller skriva ut det så länge det görs för privat bruk. Men är aldrig tillåtet att kopiera något från olovlig förlaga, en så kallad piratkopia.. Att kopiera för eget bruk innebär att kopiering för egen räkning, på eget initiativ och att det kopierade exemplaret inte sprids. Det är aldrig tillåtet att - inte ens för privat bruk - kopiera datorprogram eller databaser. Att kopiera utöver det som är tillåtet enligt lag är ett intrång i upphovsmannens upphovsrätt och ett brott.. ...
Schloppran (Vad är meningen med den här leken du vill vi ska leka?). Återigen, kan du hänvisa till vilken undersökning det är du syftar på, och uppfattar jag dig rätt att du alltså förvanskar innehåller i den undersökningen, för att det ska passa dina slutsatser?. Jag får inte alls intrycket av att du kan upphovsrätt, eftersom du försöker jämföra fildelning med stöld, jag har redan förklarat för dig varför det är direkt tokfel, enligt den upphovsrätt vi har, men jag får väl dra det igen.. Det du kallar stöld är egentligen ett intrång i monopolet inom den ekonomiska upphovsrätten.. Men den ekonomiska upphovsrätten ämnar I-N-T-E likställa immateriella objekt med fysiska, eller äganderätten av dessa? Så bara där blir det fel.. Men om vi för sakens skull köper det ändå, så ämnar den ekonomiska upphovsrätten I-N-T-E att gynna upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren, utan allmänheten?. Så alltså är det inte från upphovsmännen eller ...
Dokumentär , Sverige , 12 min. I den här filmen tittar vi på vilka rättigheter och skyldigheter man har som kreatör. Vilka frågor man ställs inför? Vad innebär copyright? Får man ladda ner film och bilder från internet? Hur gör man om man vill använda någon annans verk eller skydda sitt eget? Det som skyddas av upphovsrätt är olika typer av kreativa uttryck. Inte bara en idé, fakta eller funktion utan också själva utförandet och skapandet.. Regissör: Emil ...
Om COPYRIGHT och provbibliotek Vad du bör veta om provtagning av upphovsrätt och hur man undviker problem. Noll-G-prover är säkra att använda i din musik, antingen i deras nuvarande form, eller modifierade av dig. Den ursprungliga köparen av en Zero-G-produkt har licens för att använda de medföljande ljudproven, antingen privat eller med
Jag har haft gott om föreläsare som brukar hjälpa studenter med att bryta mot diverse kopieringsregler. Upphovsrätt fungerar bara om man förbjuder datorer och bibliotek. Idag så hindras många forskare från att trycka sina avhandlingar då de inte har råd att betala de som innehar upphovsrätten på bilder etc ...
För material på Hebes webbplats gäller copyright Hebe Frukt & Grönt AB. Det innebär att exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, ALLA foton, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Du får endast lov att använda/ladda ned materialet från vår webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från Hebe Frukt & Grönt AB. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.. ...
Upphovsrätten - Handbok för lärare ger en heltäckande bild av upphovsrätten och reder ut de vanligaste copyrightfrågor som lärarna stöter på i arbetet...
Elisabet Widlund Fornelius. Är förslaget tillräckligt genomarbetat och rättssäkert? Röster har ju höjts för att det inte är det (https://www.europaportalen.se/2018/06/omstridd-och-oklar-upphovsrattsreform-fick-stod). - Förslaget innebär ett förtydligat ansvar för de digitala plattformarna. Det ska vara rättssäkert för användarna. En viktig förändring i och med förslaget är att användarna idag är ansvariga för eventuella brott mot upphovsrätten, medan i det nya förslaget tydliggörs att det är plattformarna som ska vara upphovsrättsligt ansvariga för materialet.. - Det finns redan idag relativt billiga tekniska tjänster som identifierar upphovsrättsmaterial. För ett rikt musikliv är det viktigt att musikskaparnas möjlighet att skapa skyddas.. Gäller förslaget bara stora aktörer som t ex Google och Facebook?. - Det är viktigt att alla tjänster som innehåller upphovsrättsskyddat material, tjänar pengar på materialet och sprider det, har licens - oavsett ...
Upphovsrätt Upphovsrätt handlar om att den som skapat ett verk, som når upp till en viss verkshöjd, också har rätten att bestämma över hur verket s...
Medierna i Sveriges Radio P1 uppmärksammade den 2 maj intervjupersoners utsatthet. Faktum är att de kommer att bli än mer utsatta när frilansarna i allt större utsträckning förlorar upphovsrätten, något Frilans Riks uppmärksammade Medierna om. Följande mejl skickades till Mediernas redaktion:. Hej! I ert senaste program (den 2 maj) tog ni upp intervjupersonernas möjligheter att slippa synas och höras evigt. Problemet är större än så. Sedan mediehusen i allt större utsträckning genom oskäliga avtal tvingat av frilansjournalister sin upphovsrätt har detta lett till att just intervjupersonerna drabbas. Här en sammanfattning om hur de påverkas i framtidens medielandskap saxat ur en debattartikel i Dagens Media som är lika aktuell i dag (http://www.dagensmedia.se/experter/debatt/oskaliga-avtal-raddar-inte-mediebranschen-6247598):. gram (den 2 maj) tog ni upp intervjupersonernas möjligheter att slippa synas och höras evigt. Problemet är större än så. Sedan mediehusen i ...