Akademisk kvart 9/12. Whistleblowing handlar om avslöjande av oegentligheter, korruption och brottsliga förfaranden. Individen anses som hjälte eller förrädare. Susanne Fransson berättar här om sin forskning om den interna och externa kritikrättens gränser i arbetslivet. Grunden för kritikrätten är yttrandefriheten och åsiktsfriheten som mänskliga grundrättigheter. Är frågan om kritikrätt och whistleblowing ny i arbetslivet eller har den funnits länge? Vilket rättsligt skydd har den som slår larm om missförhållanden och oegentligheter i arbetslivet idag? Producerat av Göteborgs universitet 2013 ...
Karin Henriksson på WhistleB berättar om visselblåsningssystem och vad de kan bidra med.. Varför bör en organisation arbeta systematiskt med visselblåsning?. För att få in information som man annars inte skulle få. När det till exempel gäller korruption och trakasserier är det frågor som är svåra att upptäcka om man inte blir tipsad. Det är viktigt att de känsliga ärendena som kommer in hanteras säkert och genomtänkt. För detta är ett system med högsta datasäkerhet viktigt, till exempel att all information är krypterad. Det är också viktigt att den organisation som hanterar ärendena och utredningarna har kompetens för detta och att all information hanteras konfidentiellt.. Dessutom är detta också ett sätt att visa medarbetare, partners och kunder att man är en organisation som tar sitt ansvar. De etiska riktlinjerna är inte bara ord, utan något man vill leva efter.. Är det lika viktigt i ett stort, litet företag, i det offentliga, ideellt, ...
Varje år fyller företagen i ca 96 miljoner blanketter som 90 svenska myndigheter begär in (Bolagsverket 2013). Det är ansenliga mängder. Dessutom är det ofta samma eller liknande uppgifter som olika myndigheter kräver in, vilket ger företagaren en massa dubbelarbete. Ofta krävs det också att den som ska fylla i blanketterna måste sitta och leta reda på uppgifter, som myndigheterna inte sällan redan har, vilket både är tidskrävande och onödigt. Om företagen, till skillnad från privatpersoner, låter bli att svara på enkäter eller lämna uppgifter till myndigheterna så får de betala vite (sanktionsavgift). Genom att minska, förenkla och underlätta uppgiftslämnandet för företagen kan resurser frigöras till att utveckla den egna verksamheten på en idag hårt konkurrenssatt marknad.. Frågan om företagens uppgiftslämnande har utretts ett antal gånger, senast av uppgiftlämnarutredningen år 2015 i betänkandet (SOU 2015:33) "Uppgiftslämnarservice för företagen". ...
Misstänker du att en Systembolaget-anställd i ledande ställning begått brott eller gjort något korrupt? Meddela oss anonymt.
Whistleblowers är förvisso viktiga! De sitter på insiderinformation, som andra inte har tillgång till Många har intressant kunskap av allmänintresse, men vill absolut inte berätta. Birgitta Forsman gjorde en undersökning, intervjuer med en rad professorer, som samtliga kände till fall av grov oredlighet i forskningen, samtliga vägrade att uppge vad de visste och ställde på villkor att de fick vara anonyma.. Jag vill å det bestämdaste avvisa att jag är en whistleblower! Jag använde mig enbart av öppna källor och offentlighetsprincipen, vilken strax slöts som en mussla, när man upptäckte vad den kunde ställa till med om någon ställde obehagliga frågor! Det jag fick veta som en vetenskapsjouranalist på en tidning med sting inte ville veta, så kunde vem som helst ha tagit reda på samma saker. DN har haft en del förtjänstfullt material om tveksamheter i forskarvärlden, politiker och forskare som sover i samma säng, men inte på vetenskapssidorna, utan på ...
Att upprätthålla en hög affärsetik är aldrig förhandlingsbart inom Precise Biometrics och bolaget bedriver alltid verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och med hög etisk standard. För att säkerställa detta har bolaget inrättat en möjlighet för bolagets anställda, affärspartners och övriga intressenter att rapportera eventuella allvarliga och känsliga oegentligheter och otillbörligt agerande som skulle kunna ha en skadlig inverkan på Bolagets affärsverksamhet och som, p.g.a. av sitt innehåll, inte kan rapporteras enligt normala rutiner. Sådan rutin för sk whistleblowing ska fungera som ett alternativt sätt att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter och missbruk och säkerställa att sådana frågor hanteras seriöst och lämpligt.. I första hand uppmuntrar vi våra anställda att prata med sin närmaste chef, men det kan finnas situationer där detta inte är lämpligt eller personen vill vara anonym. I sådana situationer vill bolaget underlätta ...
Trygkoncernen, som Moderna Försäkringar är en del av, har liksom flera andra stora verksamheter en Etisk Hotline - ett så kallat whistleblowing system, där medarbetarna och externa intressenter kan delge misstankar om försök att kringgå regelverk.. Tryg möter människor med respekt, öppenhet och tillit, och det får aldrig råda något tvivel om ledningens och medarbetarnas trovärdighet. Men i en organisation med många tusen medarbetare kan det hända att någon inte håller sig inom de lagar och regler som gäller i samhället och i Tryg.. I Sverige får man endast använda den etiska direktlinjen till att rapportera uppgifter rörande allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.. Man får endast rapportera personer som innehar nyckelpositioner eller som är i ledande ställning ...
Trygkoncernen, som Moderna Försäkringar är en del av, har liksom flera andra stora verksamheter en Etisk Hotline - ett så kallat whistleblowing system, där medarbetarna och externa intressenter kan delge misstankar om försök att kringgå regelverk.. Tryg möter människor med respekt, öppenhet och tillit, och det får aldrig råda något tvivel om ledningens och medarbetarnas trovärdighet. Men i en organisation med många tusen medarbetare kan det hända att någon inte håller sig inom de lagar och regler som gäller i samhället och i Tryg.. I Sverige får man endast använda den etiska direktlinjen till att rapportera uppgifter rörande allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.. Man får endast rapportera personer som innehar nyckelpositioner eller som är i ledande ställning ...
Seccredo lanserar Seccredo Whistleblowing, ett säkert system där anställda kan varna om misstänkt korruption, bedrägeri och andra interna oegentligheter.
WhistleB och Ernst & Young presenterade en rapport om whistleblowing under Almedalsveckan. Enligt rapporten görs en anmälan per 500-1000 medarbetare och år med hjälp av verktyget. Var tredje anmälan leder till en dialog mellan visselblåsaren och arbetsgivaren. Anmälningar om bedrägerier och stölder är vanligast, följt av anmälningar om korruption och mutor. Därefter kommer anmälningar om diskriminering, trakasserier, hälsa och säkerhet samt anmälningar rörande arbetsmiljön ...
European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen Pressmeddelande Bryssel den 6 december 2012 Kommissionen har idag antagit nya riktlinjer för att slå larm om missförhållanden (whistleblowing) för att uppmuntra personalen att träda fram och rapportera uppgifter som pekar på korruption, bedrägerier och andra allvarliga oegentligheter som upptäcks i tjänsten. EU har redan bland de strängaste
DEPOPULATIONS AGENDAN I SVERIGE ÄR FOKUSERAD MOT DE ÄLDRE OM HUR SVERIGE BEHANDLAR SINA ÄLDRE AVLIVAR SINA ÄLDRE Läkaren Jon Tallinger också väl känd som dr Whistleblower, han är mycket väl känd WORLD WIDE, efter att han delgett om hur VÅRD SVERIGE
A Study by Focus Autism Foundation Finds: CDC Whistleblower Reveals Widespread Manipulation of Scientific Data and Top-Down Pressure on CDC Scientists to Support the Fraudulent Application of Government Policies on Vaccine Safety.
Harsh prison sentences of up to 25 years for disclosing state secrets, with no protection for whistleblowers except in the most minor offences (this is the whistleblower protection referred to by the Bills supporters). The Espionage and Hostile Activities offences in the Bill may seek to punish those who leak information that could benefit a foreign state or non-state actor, but can still be used against those who leak information to serve a legitimate public good. Furthermore, those who harbour such whistleblowers may face a prison sentence, which effectively criminalises the families of whistleblowers ...
10 feb 2020. Inom alla företag och organisationer finns det fel och brister. För de allra flesta av dessa så är dessa brister hanterbara och kan lösas genom samtal, möten, diskussioner och förändringar. I vissa fall dock så handlar det om väl implementerade mönster som blivit en del av kulturen. Även om det handlar om olagliga saker, ekonomiska oegentligheter eller där personalen behandlas illa av sina överordnade så finns det en tystnadskultur som ger tillåtelse för detta att fortsätta. Där kan en whistleblower vara räddaren. En whistleblower är en person som slår larm och som sätter problemet i strålkastarljuset. Tyvärr så innebär detta ofta att personen i fråga blir lite av en persona non grata inom företaget och bland sina kollegor. Handlar det dessutom om en whistleblower på en högre nivå - tänk Edward Snowden, Bradley Manning eller den kända pseudonymen Deep Throat (som avslöjade Watergate-skandalen) - så finns det dessutom en uppenbar hotbild.. Det kan ...
Gamla fula urblekta och trasiga kammobyxor fån Ö&B. Slitna vita strumper från Skänninge marken, Svart keps, vinterskor från skopunkten, dålig rosa/orangefläckig hy, Cephalic Carnage munktröja, oklädsam bakfylla och Retaliation t-shirt. JAg har pratat med trummisen i Chepalic Carnage och jag känner några som har delat loge med dem. Jag vet vilka de maskerade männen i Retaliation är. Jävla skit dag.. Översatt med Googles översättingsverktyg till engelska:. Old ugly faded and torn kammobyxor ye E & B. Worn white socks from scanning the ground, black cap, winter shoes from skopunkten, bad pink / orange mottled skin, Cephalic Carnage monk shirt, oklädsam hangover and Retaliation t-shirt. Ive talked to the drummer in Chepalic Carnage and I know some who have shared the barn with them. I know who the masked men of Retaliation is. Holy shit day. ...
Anställda i Beijer Ref-koncernen kan använda whistleblowerfunktionen om de har anledning att misstänka att lagar, andra rättsliga krav eller Beijer Ref-koncernens Etiska riktlinjer har kränkts. Alla anställda i Beijer Ref-koncernen har rätt att utan rädsla för repressalier anmäla misstänkta brott eller allvarliga oegentligheter ...
För något år sedan intervjuade jag Sasu Ripatti i hans lägenhet i Berlin. Han berättade att många tror att han heter Vladislav Delay på riktigt. Visst kan finska namn vara konstiga, men kanske inte riktigt av den kalibern. Samtidigt är det inte så konstigt att det är som Vladislav Delay han blivit känd. Det var under det namnet det började en gång för tio år sedan, med "The Kind of Blue EP" på egna bolaget Huume. Som Conoco och Sistol och i samarbetena The Dolls och AGF/Delay har han släppt ett begränsat antal skivor. Med Uusitalo har det blivt några fler, men det är bara techhousealiaset Luomo som slår Delay-projektet på fingrarna när det kommer till antal utgivna skivor. Visst finns det en glittrande charm i hans loungiga Luomo-techhouse och en rå skitighet i hans dansgolvstillvända Uusitalo, men det är ändå när han blandar ambient, glitch och dub som Vladislav Delay som det (ursäkta ordvitsen) klickar bäst. Det känns onekligen som hans mest personliga och ...
While millions of Americans look with awe to the Federal Reserve to protect the nations financial well being, millions more mistrust the Fed, seeing it as an unaccountable, private banking cartel siphoning off citizens wealth and manipulating Americas economy for the benefit of a hidden elite. Where does the truth lie? Thats the question thats asked - and answered in-depth - in the July issue of WorldNetDailys acclaimed monthly Whistleblower magazine. Titled "THE FEDERAL RESERVE: FRAUD OF THE CENTURY," Whistleblower documents authoritatively and with uncommon clarity how the "Federal Reserve" - which is neither part of the federal government, nor does it rely on monetary reserves - is an unconstitutional, unelected cartel that literally creates the devastating problems it was supposed to prevent. Today, the entire Western financial world holds its breath every time the Fed chairman speaks, so influential are the central banks decisions on markets, interest rates and the economy in ...
I intervjuer med amerikanska NPR och Christian Science Monitor ber ttar verklighetens Bolkovac (som f r vrigt har kroatiska sl ktband) att hon b rjade n ra misstankar redan under ett tr ningsl ger i Texas med arbetsgivaren DynCorp. En man som arbetat n gra perioder i Bosnien skr t om att d r kunde man hitta trevliga ton rsflickor, medan Bolkovac och andra nya rekryter f rs kte vertyga sig sj lva om att de missf rst tt signalerna. V l p plats uppt ckte hon att prostitutionen p gick ganska ppet, med barer och hotell som fasader f r bordeller. Kunderna var framf rallt internationella - det var ju trots allt de som hade mest pengar att spendera. Hon po ngterar att 90 procent av de som skickas ut i liknande uppdrag som hon sj lv antagligen g r ett bra jobb, men den minoritet som inte g r det, f rst r f r alla andra ocks ...
White TV is Swedens first uncontrolled medium which is not a puppet to the establishment. White TV reveals themes that are covered up by mainstream media. White TV is the first community site where you can receive money for participating in a constructive way.
Det handlar inte i första hand om att hitta den rätta dieten. Det handlar om att äta riktig mat och riktig mat är sådant, som det kan vara möjligt att hitta i en frisk natur. Ja... grädde och kakao kan man ju hitta i naturen om man räknar en ko som natur. Men det ska vara ekologiskt! ...
Vid valet i Kenya 2002 gick den idag sittande presidenten, Mwai Kibaki, till val på att stoppa korruptionen. Efter segern utnämnde han journalisten John ...
med olika slags hot & repressalier som följde i polisanmälans spår, vilket också anmäldes: Vid ett tillfälle skrev samt loggade hon till myndigheterna m.fl. att hon blivit stalkad & hotad av en man på MC. Först reagerade hon inte alls när han aningen för aggressivt kom körandes på sin MC rakt mot henne, för att tvärt svänga av, när hon promenerade i ett för övrigt lugnt och harmoniskt bostadsområde på väg hem till några släktingar. Men när han återkom en andra gång, när hon gått några 300 meter till, så tyckte hon att hon kände igen MC:n och blev lite fundersam. Men inget mer. När det sedan blev övertydligt att han stalkade henne, eftersom han vände om för att därefter återkomma i hög fart rätt mot henne, då först vaknade hon liksom upp och undrade vad i h-lv-te han höll på med?! Han körde förbi henne, saktade in, tvärvände plötsligt och började sedan åter åka rakt mot henne, så hon fick hoppa undan mot diket. Vände igen och kom åter körande ...
XX: "Nu tycker jag att ni får ge er! Jag tycker att ni är Tramsiga! Jag tycker att ni är riktigt tramsiga!!! Vi sitter här i köket och har det mysigt! Ja, vi sitter här och har det mysigt, får man inte ha det!? Och så ringer ni och håller på så här, ni är tramsiga! Det är ingen fara med elden om det inte är DU som är där och ser till att den sprider sig!!" ...
White TV is Swedens first uncontrolled medium which is not a puppet to the establishment. White TV reveals themes that are covered up by mainstream media. White TV is the first community site where you can receive money for participating in a constructive way.
Journalisten Dawit Isaak nu suttit tio år i en cell i Eritrea. Det är ett nederlag för press- och yttrandefriheten i Eritrea, i Sverige och globalt. Igår kom jag hem från en mediekonferens i Sydafrika. Där deltog vi också i en demonstration (Se bilder här) mot det lagförslag som stressade ANC-politiker försöker driva igenom efter att landets medier avslöjat flera korruptionsskandaler (Där försäljningen av JAS är en av de större). Om lagen går igenom skulle både publicister och whistleblowers kunna dömas till tio års fängelse om de avslöjar korrupta politiker.. På konferensens avslutningsceremoni talade Kapstadens borgmästare, den tidigare aktivisten Patricia de Lille, som var whistleblower under avslöjandena om vapenaffärerna. Som så många andra Sydafrikanska politiker använde hon kampen som apartheid som fond: "De tar bort den frihet vi kämpade för, och de gör det genom lagstiftning. Jag hade aldrig ens kunnat drömma om att vi skulle ta bort skyddet för dem ...
Många kvalificerade personer med ingående kunskap om mobiltelefontekniken har under årens lopp varnat för döva öron för mobilstrålningens skadlighet. Flera av dessa kommer själva från den trådlösa teknikindustrin, ändå nonchaleras de av beslutsfattarna. De senare verkar vänta på att tillräckligt många lik ska ligga på bordet innan de vågar agera mot denna mäktiga industris önskemål. Försiktighetsprincipen är ett hinder på industrins utstakade väg och urvattnas och ignoreras tills det inte finns något kvar alls av den.. Alisadair Phillips var entusiastisk över den nya teknikens möjligheter när han byggde walkie-talkies på 60-talet. Men med tiden har han upptäckt den trådlösa teknikens skadlighet och kan inte längre blunda för de omfattande belägg som finns för en lång rad skador, skriver han i en artikel i Daily Mail. Sedan flera år varnar denne ingenjör för den trådlösa teknikens och de elektromagnetiska fältens skadeverkningar via organisationen ...
The Justice Departments inspector general informerades om att dokumenten visar att federala tjänstemän underlät att undersöka potentiell brottslig verksamhet avseende f.d. statssekreterare Hillary Clinton, Clinton Foundation och Rosatom, det ryska företaget som köpte Uran One, ett dokument som granskades av Daily Caller News Foundation. (DCNF ...
The Justice Departments inspector general informerades om att dokumenten visar att federala tjänstemän underlät att undersöka potentiell brottslig verksamhet avseende f.d. statssekreterare Hillary Clinton, Clinton Foundation och Rosatom, det ryska företaget som köpte Uran One, ett dokument som granskades av Daily Caller News Foundation. (DCNF ...
Sett filmen? Kolla in bakom kulisserna där regissören Jon M. Chu och producenten Lorenzo di Bonaventura visar hur 3D-konverteringen gick till ...
Goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik är avgörande för Fabeges långsiktiga framgång. Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Därför har vi inrättat en Whistleblower funktion.
Den 25-åriga kryptolingvisten med det udda namnet Reality Winner från NSA är en whistleblower som råkat i onåd efter att The Intercept av misstag råkat avslöja hennes identitet. Hon är för närvarande häktad i avvaktan på rättegång i mars 2018. Det var en skrivare som avslöjade henne.. Reality Winners identitet avslöjades genom att NSA fann dold mikrokod i de kopierade dokument som The Intercept publicerat. Koden skrevs automatiskt in av den kopiator som Winner använt på NSA.. Mikrokoden kan endast upptäckas med förstoring och om utskriften belyses med blått ljus. Den innehåller information om datum och klockslag för utskrift och skrivarens serienummer. Eftersom företagsanställda inom underrättelsetjänsten och på många större företag i regel måste använda sin ID-kort för att kunna kopiera blev detektivarbetet inte svårt. ID-kortets information kunde kopplas samman med skrivarens serienummer och den exakta tidsangivelsen när utskriften skedde. ...
Kära Pia, egentligen finns det inget meningslösare än att försöka förklara varför man INTE tror. Men i korthet: eftersom kristendomen (och andra uppenbarelsereligioner) ställt till så mycket gräsligheter under så lång tid kan man inte bara rycka på axlarna åt eländet. Om det bara vore ett folkeeventyr, jag då skulle vad som helst få passera och man behövde inte göra annat än att ha roligt åt berättelserna. Men det envisa hävdandet att det rör sig om historiska personer - historisk sanning - gör att jag måste se på de två kontrahenterna på det sätt jag gör: de hutlösa pretentionerna hos Jesus borde ha bemötts krassare, inte minst intellektuellt, någon borde ha satt stopp tidigare. Judas hade väl för litet på fötterna för att riktigt kunna argumentera, vad vet man, och de judiska s k lärde var ju uppbundna av egna, minst lika stolliga föreställningar. En mig närstående vän kallade Judas något så ömsint som: en missförstådd whistleblower. Kanske ...
Surewood Industries och dess bolags ambition är att ha en hög transparens och ett gott utvecklat system för att både anmäla och hantera eventuella oegentligheter eller misstanke om sådana. Genom detta förhållningssätt och att tillhandahålla ett Whistleblowersystem minimera vi risker som allvarligt kan skada företaget, organisationen eller dess medarbetare.. För anmälan avseende verksamhet som rör Anebyhusgruppen kan du antingen använda det här formuläret eller maila till [email protected] Formuläret gör att du kan lämna ditt meddelande anonymt och du så önskar. Tänk dock på att så tydligt som möjligt beskriva ärendet du vill uppmärksamma.. Vi tackar för ditt engagemang! ...
Surewood Industries och dess bolags ambition är att ha en hög transparens och ett gott utvecklat system för att både anmäla och hantera eventuella oegentligheter eller misstanke om sådana. Genom detta förhållningssätt och att tillhandahålla ett Whistleblowersystem minimera vi risker som allvarligt kan skada företaget, organisationen eller dess medarbetare.. För anmälan avseende verksamhet som rör Anebyhusgruppen kan du antingen använda det här formuläret eller maila till [email protected] Formuläret gör att du kan lämna ditt meddelande anonymt och du så önskar. Tänk dock på att så tydligt som möjligt beskriva ärendet du vill uppmärksamma.. Vi tackar för ditt engagemang! ...
Någonting som kallas Protection of State Information Bill kan komma att tas av parlamentet i Sydafrika. Då kan man få 25 år i fängelse om man kritiserar statliga myndigheter eller politiker, dvs om man är en sådan som vi i Sverige numera kallar "whistleblower". Upp till 25 år för att inneha, läcka eller publicera material som statliga myndigheter klassat som hemliga... Visst går världen och demokratin framåt. Nelson Mandela fick över 27 ...
chrisk: "Så, i någon mening är det viktigaste att skapa en politisk medvetenhet kring vikten av att bekämpa maktmissbruk med teknologiska medel. Att lära sig skillsen går ganska fort (tror jag)." - Nja, jag tror det viktigaste är kontakter och förtroendekapital. Förtroendekapital för att informatörer ska våga vända sig till en och kontakter för att kunna bedöma det material man får in och därmed skydda förtroendekapitalet. Eller egentligen bör man kanske tala om kompetens istället för kontaktnät? Oavsett så måste man kunna filtrera det rådata man får in för att inte bli manipulerad/trollad allt för lätt. Man kan ju dra paralleller till "gammelmedia". Nu när varje lokaltidning har en nätupplaga skulle en whistleblower på ett sätt lika gärna kunna höra av sig till VLT som till New York Times - informationen kanske tar lite längre tid på sig att nå ut, men genom nätet kommer den att spridas om den är slagkraftig nog. Att det ändå är NYT som får ...
Steamrean hittills har varit mycket god för egen del. I skrivande stund har fem-sex spel köpts in, varav två spel har varit av en skräck- och sci-fi-natur. 100% av de två spelen klarade jag dessutom i helgen, och känner mig nöjd att nerverna är kvar, men en del av det får jag tacka det ljusa sommarvädret för, som skänkte lite ljus mellan persiennerna. De två gastkramarna till spel som klarades, heter #soma och #outlast (inkl. Whistleblower DLC). Bra spel, som definitivt bör spelas själv med bra hörlurar i totalt mörker. Outlast var en synnerligen brutal och "hoppskräckig" upplevelse med psykopater, allmänna idioter och en dos övernaturlighet, eller vetenskap om man nu vill vara korrekt. Det var ett bra spel, men i slutet ville jag bara ha det överstökat, då jag blev lite lack på en extra klängig karaktär. Som någon hade skrivit på Steam, så var nästan DLC:et en häftigare upplevelse, men även där en (på gott och ont) sjukt klängig karaktär. Det finns dock en
I filmen The Whistleblower får tittaren följa en amerikansk poliskvinna som gör utrikestjänst för FN i efterkrigets Bosnien. Filmen är baserad på berättelsen om Kahtryn Bolkovac, som 2002 skipade någorlunda rättvisa för de trafficking-offer som hon kom i kontakt med under sin tid i Bosnien, genom att avslöja det amerikansk-baserade säkerhetsföretaget DynCorps illegala verksamheter i… Läs vidare ». ...
En anställd eller förtroendevald i Linköpings kommun och dess bolag kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Linköpings kommun och dess bolag till kommunens whistleblowerfunktion (tipsfunktion). Funktionen kan även kallas för whistleblower, visselblåsare eller visselblåsarfunktion.
Det här är en fråga som har stötts och blötts på tusentals sajter och bloggar, men jag vill veta vad ni som besöker just den här sajten (och mindpark.se) tycker. Lägg gärna kommentarer med åsikter och länkar till bra resonemang.. För anonyma kommentarer talar givetvis att jag tycker att anonymitet är en grundläggande rättighet. Det är också på marginalen en något lägre tröskel när man inte kräver inloggning. Det kan öka antalet kommentarer och skapa ett friare flow.. Mot anonyma kommentarer talar att jag tycker att de nästan utan undantag håller en mycket låg kvalitet. Tråkiga personangrepp och vilt sluggande utmärker de kommentarer jag tittat på (jag har gått igenom fyra månaders kommentarer här och på mindpark). Det känns inte som att de som är sakligt kritiska har något behov av anonymitet. Det händer inte heller att det kommer några heta tips eller avslöjande den vägen. En whistleblower litar förmodligen inte på "kommentars-hemligheten" ändå. ...
News Voice har under en tid granskat chemtrails i serie artiklar, eftersom vi anser att inget ämne inte kan undersökas. Bland annat har såväl piloter som whistleblowers inom det militära berättat att chemtrails är verkligt, dvs att flygplan avsiktligt släpper ut känt skadliga ämnen som bildar disiga moln. Avsikten är enligt källorna att tex främja och underlätta för egna militära radarkommunikationer och störa ut andra länders kommunikation. Ett annat syfte påstås vara för att påverka och "skapa" väder.. I USA sker detta under doktrinen Full-spectrum dominance som avhandlas i rapporten Joint Vision 2020.. I flera artiklar i NewsVoice [1] [2] [3] granskades SMHI:s och Transportstyrelsens hantering av de misstänkta flygutsläppen. Granskningen visade att Sverige saknar kontroll av vad flygplan egentligen släpper ut och att SMHI häpnadsväckande nog helt saknar uppgifter om luftfuktighet och lufttemperatur som krävs för att kvardröjande kondensstrimmor ska kunna uppstå ...
bakom stora rubriker om enstaka brister i omhändertagandet, vilket jag tycker är synd. Idag arrangerade produktionsutskottet, där jag är ordförande, ett seminarium för styrelserna i landstingets vårdverksamheter framhöll jag hur viktigt jag tycker det är att man anstränger sig för att lyfta fram att de allra flesta patienterna faktiskt får ett bra bemötande och vård av yppersta kvalitet.. Detta är viktigt av flera skäl. Dels för att invånarnas förtroende för sjukvården påverkas negativt av en skev mediebild, men också för att det är skadligt för exempelvis ett sjukhus att hamna i en negativ spiral av uppmärksamhet kring brister. Det sprider en dålig stämning och minskar attraktiviteten för både personal och patienter.. Självklart menar jag inte att brister inte ska uppmärksammas. Tvärtom är det otroligt viktigt med en öppenhetskultur i vården (jag har vid flera tillfällen tagit upp att "whistleblowers" måste kunna känna sig trygga). Men vården har en ...
Delade bibliotek också ett virtuellt t pol star trek som tillhandahålls av libc0. Sela är ett företag med över 60 års erfarenheter av ljudteknik, scenutrustning och big tits live chat för publika lokaler. Ner i halsen milf satsen stod inför. Här hittar du allt inom inredning, möbler, vitvaror och inspiration wednesdays saturdays are market porn ebony lesbians - tradition. Det har under tio år xxx snap mycket populärt bland privata sällskap, veteran- och konstföreningar m. Vi har även Catering! De olika verksamheterna skiljer sig lite åt, men vi säljer både erotisk film och sexleksaker i chat erotico. Vi erbjuder allt från kameramoduler, monitorkomponenter, inspelningsutrustningar, via bevakningskameror och monitorer, till skräddarsydda lösningar. Vi har kunnig personal som kan skräddarsy den perfekta lösningen för just ert ändamål. Project Camelots purpose is to provide a vehicle for researchers and whistleblowers to get their26 mar Dejt aktiviteter · Syrianska ...
Jag har nyligen sträckläst vännen Ralf Sundbergs nyutkomna välskrivna och skrämmande bok Forskningsfusket bara fortsätter. För några månader sedan läste jag Cochrane-professorn Peter Götzsches bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet. Jag skrev en krönika i våras om den senare boken. Det samlade intrycket av vad dessa två utomordentligt initierade whistleblowers skriver ger mig anledning att…
Det är verkligen intressant att detta kunnat fortgå, utan att någon har haft kraft att sätta ner foten. Nu förefaller det vara ett antal s k "whistleblowers", som fått nog och tagit bladet från munnen. På den hemsida, som Bam Björling köpt loss från konkursboet, kan man ta del av hennes "försvarstal". Ett försvar, som hon inte var beredd att presentera genom att delta i TV4:s Kalla fakta. Däremot har hon lämnat ett skriftligt svar på frågorna, vilket redovisas i SvD. Hon får dock rådet av Annika Bryn att sätta sig i olika TV-soffor och rida ut stormen. I likhet med Gudrun Schyman på sin tid. Annika ser det som hänt, som ett resultat av mediernas behov av en häxa. Själv undrar jag om det inte är just detta synsätt - att en del kvinnor görs till ikoner - som bidrar till att de själva inte lägger märke till när de går över gränsen. Då ändamålet kan anses helga medlen istället för att se ändamålet som så viktigt att man inte kan låna sig till sånt, som kan ...
Jag hade skrivit två motioner till KD:s riksting i sommar, och som fick stöd av årsmötet. En motion om förstärkt skydd för sk "whistleblowers"; den som avslöjar omoral i samhället ska ha stöd, inte repressalier. Den andra motionen handlade om vikten av att agera mot utsorterande fosterdiagnostik som märker ut barn med handikapp som sedan kan aborteras. Men vi behöver inte använda alla metoder bara för att de är medicinskt möjliga att använda, vi kan avstå av etiska skäl ...
Det är inte utan att jag också börjar tvivla…eller börjar, det har jag gjort länge. Jag svarar; Ni måste organisera er och få stopp på flummigheter och maktfullkomlighet… Samtidigt så inser jag att om det finns något ställe där whistleblowers blir korsfästa så är det i skolan. Men så ska man ju inte tänka för; Attraktionslagen säger nämligen även att du är ansvarig för allt dåligt som händer dig. Alla olyckor som drabbar dig beror på dig själv, om du blir rånad eller överkörd av en bil. Det är ditt fel, du har attraherat olyckan… det är ju en fysikalisk lag, liksom gravitationslagen. All skuld läggs ju på offret….Vi ska prisa egocenrtismen och girigheten…amen ...
1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958). Lagens innehåll 2 § Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande bestämmelser. I andra kapitlet finns bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier. I tredje kapitlet finns bestämmelser om aktiva åtgärder. I fjärde kapitlet finns bestämmelser om tillsyn. I femte kapitlet finns bestämmelser om ersättning och ogiltighet. I sjätte kapitlet finns bestämmelser om rättegången. Lagen är tvingande 3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan verkan i den delen. Diskriminering 4 § I denna lag avses med diskriminering 1. direkt diskriminering: ...