IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En gemensam samverkansstruktur för den
Dessutom sätts tekniken i ett hållbarhetssammanhang genom att explicit relatera teknikens mål till energieffektivitet i fyra teknikkurser Under de två avslutande åren ges en stor valfrihet för att dels kunna fördjupa sig inom ett informations-, kommunikations- eller datatekniskt område och dels kunna bredda sig genom att välja kurser inom angränsande områden eller kurser för utveckla yrkesprofessionen. Inom programmet erbjuds ett antal profiler med ämnesfördjupning. Under dessa två år på den avancerade nivån skall studenten välja kurser så att man uppfyller masterexamens krav på ämnesmässig fördjupning inom ett huvudområde, se vidare under rubriken Examenskrav. Programmets pedagogiska modell Under den grundläggande delen är den pedagogiska modellen baserad på ett studentcentrerat lärande, i huvudsak problembaserat lärande (PBL), där basgruppen är en grund för lärandet. I PBL ligger fokus på problemlösningsförmåga, förmåga att självständigt identifiera ...
Ideal (enheten för interaktionsdesign och lärande) bedriver projekt, forskning och utbildning inom områden som design för lärande, mobilt lärande, sociala medier och lärande, flexibelt lärande, spel och simulering för lärande, människa-maskin-interaktion och kommunikations- och lärandesystem. Det handlar om att skapa teknik och didaktiska/pedagogiska modeller för att göra utbildning smidigare och mer studentcentrerad. Enheten utvecklar också distanskurser och ger stöd vid framtagandet av distanskurser. Till enheten hör 50 personer - forskare, lärare, tekniker och administratörer.. Staffan Selander kom till DSV som forskare i början av 2013 från Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Staffan har i sin forskning under det senaste decenniet fokuserat frågor som rör design för - och i - lärande, och de (digitala) gränssnitt som eleverna möter. Han är också huvudredaktör för on-line tidskriften Designs for Learning.. För något år sedan ...
Den här utbildningen är framtagen i nära samarbete mellan arbetsgivarna i regionen och Jönköping University, Hälsohögskolan i Jönköping, som också är huvudman för utbildningen. Det innebär att utbildningen väl uppfyller de krav på kunskap och kompetens som arbetsgivarna kräver. Utbildningen ges på distans, halvfart, under två år och kan därför kombineras med arbete på deltid. Den passar både dig som redan arbetar på till exempel stödboende inom området och för dig som vill in i yrket. När du är klar med utbildningen kan du arbeta med stöd till personer med funktionsnedsättning genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. Under utbildningen till stödpedagog får du professionell kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Du lär dig att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du får kunskaper om olika ...
Utbildningen till sjuksköterska omfattar 180 högskolepoäng, motsvarande tre års heltidsstudier. Huvudämnet för dina studier är omvårdnad. Omvårdnad innebär att stödja och hjälpa människan att bibehålla och återfå hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande samt ge stöd och hjälp vid livets slutskede. Övriga kunskapsområden som ingår är medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Kunskaper inom dessa områden i kombination med omvårdnad är en förutsättning för att kunna utöva yrket. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL), som är ett samlingsbegrepp för pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv, ingår i ett flertal kurser. Cirka hälften av utbildningen är VIL, som utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), färdighetsträning, laborationer och simulering. En omfattande del av VIL utgörs av VFU, som bedrivs i samarbete med kommuner och regionen. I VFU-kurser garanteras en plats inom Norrbottens län, men ...
Digitaliseringen av universiteten har fått stort genomslag i USA och nu förutspår man en liknande utveckling i Sverige. I USA har digitaliseringen lett till att man utvecklat innovativa affärsmodeller och en annorlunda pedagogik. Och vad innebär det? I stället för att anställa fler lärare anlitas speciella ämnesexperter vilka skapar online-föreläsningar av hög kvalitet. Ett annat exempel är att man erbjuder studenterna en personlig rådgivare som både hjälper dem under utbildningen och efter examen. En ytterligare modell är tätare integration med arbetsmarknaden där universitetet ingår partnerskap med stora arbetsgivare. Det här och mycket annat går att läsa om i en studie från Ratio som kom tidigare i år.. Hur skulle då en fortsatt digitalisering av universiteten kunna se ut i Sverige? Pedagogiska modeller som Flipped Classroom använder digitala läromedel och sparar därmed föreläsar- och lärartid. I blandformer som Blended Learning bibehålls ändå viktiga ...
Malmö Högskola deltar i ett spännande internationellt projekt som undersöker pedagogiska modeller för att integrera campus- med nätbaserad undervisning, The Glocal Classroom. Tillsammans med 3 partneruniversitet (Flinders, Australien, Stellenbosch, Sydafrika, och Guelph, Kanada) ska de skapa en global plattform för erfarenhetsutbyte om nätbaserat lärande mellan lärosäten. Dessutom ska varje partner hålla var sitt seminarium. Enligt en nyhet från Malmö Högskola ...
Fortbildningsrådet verkar för att varje specialistläkare med allmänmedicinskt uppdrag skall ha tillgång till fortbildning i sådan mängd och med sådant innehåll att den individuella professionella utvecklingen blir stimulerad och tillgodosedd.. Bland rådets uppgifter kan nämnas stöd till lokal fortbildning och fortbildningssamordnare, stöd till kollegialt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, bland annat genom FQ- och Balintgrupper och nya kurser. Även bevakning och spridning av kunskaper om fortbildning och pedagogiska modeller till kollegor, verksamhetschefer, huvudmän och myndigheter ingår i uppdraget.. Till fortbildningsrådet kan du vända sig om du har frågor om fortbildning eller vill diskutera lokala eller nationella fortbildningsmöjligheter.. Här finns styrdokument för SFAMs fortbildningsråd med uppgifter för rådet på detaljerad nivå.. ...
Jag hör lite då och då att lärare är nyfikna på cirkelmodellen och hur man kan arbeta utifrån den. Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand. Det kan handla om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang. Explicit undervisning handlar även om vikten av att modella språkanvändandet (oavsett om det handlar om muntligt eller skriftligt språk) och se till att undervisningen, med hjälp av stöttning och återkoppling, anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov ...
den fortsatta undervisningen i kemi 2Nu har vi genomfört ett helt moment med den pedagogiska modellen Flipped mastery, och det har blivit dags att utvärdera den.
Kunskap utvecklas ständigt genom forskning. I ämnet odontologi forskar vi om faktorer som påverkar kariessjukdomen hos barn och vuxna, hur inflammationer och tandlossningssjukdomar påverkar käkben och allmän hälsa, och hur vi kan ersätta tänder och käkben. Vi forskar också om tandvårdsmaterial, olika orsaker till att käksystemet inte fungerar som det ska och om pedagogiska modeller som underlättar lärande.. ...
Eller som jag vill kalla dem; pedagogiska förebilder. Jag förundras ständigt över min kontinuerligt växande kunskap i de ämnen som jag läser, nästintill obemärkt tillägnar jag mig pedagogiska och ämnesspecifika insikter genom föreläsningar, workshops och seminarier tillsammans med mitt lärosätes fantastiska lärarutbildare. Det klagas högt och lågt över vår lärarutbildning, den är under ständig granskning... Läs mera » ...
Den pedagogiska fingertoppskänsla som florerar mellan mina föreläsare är fantastisk och utan tvekan något att sträva mot och ta efter. Genom en didaktisk intelligens skapar de förståelse och sammanhang inför läraryrket samt dess komplexitet. Därmed skapar de en stadig grund för oss lärarstudenter att stå på och därefter utvecklas från. Om vi talar om att höja lärarnas yrkesstolthet så anser jag att vi borde börja med våra lärarutbildare, de är ju trots allt de som de facto utbildar Sveriges framtid. En ganska hisnande tanke om jag får säga det själv. Trots en politik som många gånger försvårar deras arbete, en relativt negativ syn på deras fortbildningsområde samt studenter som inte alltid är nöjda så är jag och många andra framtida pedagoger ändå extremt tillfreds med vår utbildning, innehållet i den och framför allt de som leder den. Våra pedagogiska förebilder får inte tillräckligt med credd helt enkelt!. ...
Western Academy of Beijing, WAB, är en grundskola i Beijing, Kina som grundades 1994 och erbjuder utbildning från förskola till årskurs 12. Skolan har cirka 1500 elever med studenter från 50 olika länder. VD sedan skolstarten 2011-2012 Geoffrey G Andrews. Western Academy of Beijing använder IB PYP (IB Primary Years Program) till årskurs 5, IB MYP (IB Middle Years Program) fram till och med årskurs 10 och IB DP (IB Diploma Program) för årskurs 11 och 12. Western Academy of Beijing blev 2008 utnämnd, som en av 500 skolor i Kina, till att vara en Olympic Educational Model School inför de olympiska sommarspelen 2008. Western Academy of Beijing har ett Early Childhood Center, Elementary School, Middle School och High School. Skolan har också tre olika bibliotek: The Sabina Brady Library, The Red Scroll och The Green Sky Studio. Skolan har också en byggnad som kallas för HUB, där de undervisar eleverna i olika sporter, estetiska ämnen och där specialundervisning för ...
Runt 800 personer från över 80 länder kommer till Göteborg nästa vecka. Det handlar om World Environmental Education Congress, WEEC2015, som riktar sig till alla som intresserar sig för pedagogiska modeller kring miljö- och hållbarhetsfrågor….
Arrangör: Kungliga Musikaliska Akademien, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi. Undervisning av barn och unga i orgelspel är en starkt växande gren av instrumentalpedagogiken. Allt fler kyrkomusiker är intresserade att starta en sådan verksamhet, och det finns numera ett rikt utbud av pedagogiska modeller och läromedel. Denna positiva trend ger gott hopp om att kunna möta det stora framtida behovet av kyrkomusiker i Sverige. Inom ramen för Kungliga Musikaliska Akademiens 250-årsfirande Musikens år bjuder akademien, tillsammans med Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet och Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi, in till en nationell digital inspirationsdag kring orgelundervisning för barn och unga ...
I arbetet ing r att ge st d och omsorgsinsatser f r personer som bor i LSS boende. Som omsorgsassistent har du det vergripande ansvaret f r det pedagogiska arbetet. V gleda pedagogiskt i det brukarn ra arbetet, genom att till mpa olika pedagogiska modeller teoretiskt och praktiskt. Systematiskt dokumentera och utv rdera sambandet mellan metoder, m l och resultat. Metodhandledning i exempelvis l gaffektivt f rh llningss tt, handleda kollegor kring yrkesetiska dilemman med reflektion som viktig arbetsmetod ...
Lärarnas auktoritet är också påfallande hög i de länder som hamnar högt i undersökningarna; man tar för givet att läraren besitter kunskaper och yrkesskicklighet. Elever, föräldrar och myndigheter litar på lärarnas yrkeskompetens i framgångsrika länder vad gäller undervisning. Läraren talar om för föräldrarna vad eleverna skall lära sig i hemläxan, och föräldrarna verkställer detta i hemmet, gärna med en nypa kärlek.. Friskolereformen har mest rört till det och saboterat den kommunala planeringen. Ingen förespråkar att vi skall avveckla friskolorna, men alla de underbara nya pedagogiska modeller som skulle växa fram likt svampar i en fuktig granskog existerar helt enkelt inte. Det går helt enkelt inte att trolla fram en fantastisk pedagogik som utmynnar i att eleverna slipper hårt jobb för bra resultat. Det är en bluff, en chimär. Ja! Det är roligare för eleverna att blippa på en dator än att svettas över matte- eller svenskböcker, dessutom håller de ...
Genom vår genomarbetade pedagogik så hjälper vi dig att gå från teori till praktik på våra 1+1 dagars kurser. Se till att använda det du lärt dig i vardagen.. Vår pedagogiska modell låter dig använda din förmåga att läsa och reflektera runt teoretiskt material redan innan varje kursmodul börjar. På den första workshopdagen hjälper vi dig sedan med att problematisera och relatera din nya kunskap till dig egen situation. Sedan går du hem och funderar på hur du skulle kunna använda den nya kunskapen till att förändra/hantera problem i din vardag. När du kommer tillbaka till oss så får du redovisa dina planer och får handledning på ditt upplägg och sedan får du öva på ditt upplägg via rollspel etc.. På detta sätt hjälper vi dig att bli bättre i din vardag på att hantera det du behöver hantera. Egentligen självklart, men inte det vanliga.. ...
Skolans kunskapssyn diskuteras flitigt i den allmänna debatten just nu. Vad säger psykologin om barns lärandeprocesser? Hur väl stämmer skolans pedagogiska modeller överens med aktuell kognitiv forskning? Finns det problem med skolans kunskapssyn och h...
MedLearn utbildar till ett rikt och utvecklande arbetsliv inom v rd och omsorg. Pedagogiken utg r fr n kursdeltagarnas befintliga kunskaper och ger d rmed deltagarna stora m jligheter att p verka studietakten. D rf r har vi byggt v r pedagogiska modell p individuella studieplaner, temadagar och v r unika valideringsprocess. MedLearn har funnits sedan 1999 och bedriver idag utbildning i Bohusl n, Dalarna, Halland, N rke, Sk ne, Sm land, Stockholm, S dermanland, V sterg tland, V stmanland och sterg tland. MedLearn utbildar bl.a. flest tandsk terskor i ...
Varje år delar Staffanstorps kommun ut pris till årets lärare. Det är ett sätt för kommunen att lyfta goda pedagogiska förebilder. Det finns många väldigt duktiga lärare i kommunen och i år har priset gått till Helena Rameke på Baldersskolan.. Läs mer av Årets lärare 2020 ...
Varje år delar Staffanstorps kommun ut pris till årets lärare. Det är ett sätt för kommunen att lyfta goda pedagogiska förebilder. Det finns många väldigt
misc{2530206, abstract = {En viktig del i barnmorskans arbete inom mödrahälsovården är att undervisa blivande föräldrar i förlossningsförberedelser. Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenheter angående undervisningen om förlossningsförberedelser av den gravida kvinnan och hennes partner. Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes där totalt nitton barnmorskor deltog. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Burnard, vilket resulterade i fyra huvudkategorier: Föräldraförberedelse i förändring, Att leda föräldraförberedelser, Kunskap och kompetens samt Pedagogiska modeller. Resultatet visade att undervisningen i föräldraförberedelse förändrats genom åren. Barnmorskorna upplevde att det var roligt och utmanande att undervisa i förlossningsförberedelser men upplevde det svårt att hantera heterogena,tysta samt ifrågasättande grupper. De saknade kunskapen om pedagogik, gruppdynamik och samtalsmetodik i sin ...
Ett material om diakonins teori och praktik.. Svenska kyrkans nationella nivå har tillsammans med Västerås, Luleå och Göteborgs stift tagit fram en vägledning för diakoni och diakonal verksamhetsutveckling, tänkt att fungera som ett stöd för förtroende-valda, anställda och ideella medarbetare.. Vägledningen utgår från den pedagogiska modell som kallas diakonitriangeln och presenterar en modell för klassificering av diakonala verksamheter. Den ger också redskap för reflektion kring församlingens roll i välfärden.. Boken innehåller dessutom en teologisk fördjupning av Stig Linde (red). Fördjupningen visar på den mångfald av teologiska resurser som kyrkans diakoni rymmer och beskriver hur teologi och diakoni ofta formas i ett samspel, med olika uttryck beroende på den aktuella samhällssituationen.. Boken vill bidra till att öka den strategiska reflektionen om diakoni som idé och diakoni som praktik, och kan användas som verktyg i målarbete, verksamhetsplanering och ...
Joey Tempest dök förresten upp flera gånger under dagen. Märkligt, efter 15 års frånvaro så är han plötsligt överallt. Lyssnade för andra gången på Klas Hallberg som föreläste om att hångla mera och han jämförde sitt 15-åriga jag med pudelrockaren från Upplands Väsby. Hångla ja...kanske inte bokstavligen, men som en metafor för att våga vara människa även i sin yrkesroll. Våga trassla till håret och slå ihop tänderna. Typ. Inga pedagogiska modeller fungerar om läraren inte vågar vara människa före pedagog. Se eleverna, lyssna på dem, ta in din omgivning! Lärande ska vara roligt för att vara effektivt. Självklarheter som kommer i kläm pga att tiden går till Jan-arbete* ibland ...
Svalan erbjuder barnverksamhet på Gladan under vardagar. Det är en utbildad förskollärare som håller i Svalans barnverksamhet. Gladan arbetar utifrån pedagogiska modeller och låter varje barn växa och stimuleras i sin egen takt. Vi ser alla barn som enskilda individer och arbetar utifrån deras egen förmåga samt åldersindelat. Verksamheten anpassas efter hur målgruppen ser ut. Gladan har även möjlighet att arbeta pedagogiskt med barnet och dennes förälder. Här ges föräldrarna förutsättning att förbättra sin förmåga till samspel med barnen. De får även verktyg att stimulera barnen på ett bra sätt ...
När elever får arbeta efter den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande (STL) förbättras språkutvecklingen och lärandet, dessutom utjämnas skillnader mellan könen samt mellan hög- och lågpresterande elever.
Dagen avslutades med en diskussion kring Branschr dets roll och uppgift och en tydlig best llning gjordes till KCF och R dNu fr n medlemsf retagen. Bland annat handlade best llningen om att f lja upp konkurrenskraftsutredningen, bidra till att skapa effektiva m ten mellan r dgivare och lantbrukare genom att f rse n ringen med verktyg och pedagogiska modeller. Man efters kte ocks fortbildning f r r dgivare inom r dgivningsmetodik, n got som R dNu redan initierat genom uppdragsutbildning. F rsta kursen i kommunikation h lls redan under h sten 2015. Ett arbete r ocks p b rjat f r att tills tta en industridoktorand och traineeprogram f r r dgivare r under utveckling ...
The 7 Biggest Fan Page Marketing Mistakes All Facebook kommer ofta med bra input, men den här artikeln är nog den bästa jag läst där på länge. Konkreta och utförliga tips, snyggt paketerade med statistik och pedagogiska modeller. Passar bra för såväl nybörjaren som experten. Läs! Få mig att undra, så får du mig Daniel...
Återigen träffas de två pedagogerna över en ljummen kopp kaffe för att prata skola. Det magiska talet är som vanligt tre. Denna gång rör det sig dock inte om tre frågor utan tre pedagogiska modeller. I detta teoretiska samtal, med digitala verktyg som utgångspunkt, tar de båda pedagogerna upp såväl TPACK, SAMR som Blooms Taxonomi. Vi tror att det är viktigt att man reflektera kring vad som ligger bakom dagen skola. Det har alltid funnits olika pedagogiska teorier som påverkat skolan åt…. ...
Förskola i Örnsköldsvik på kristen grund. Förskolan följer nationell skollag och läroplan och arbetar med bl.a. Mulle och COR som pedagogiska modeller.
Här visar vi ett axplock av kunder som valde en CNC fräsmaskin från Milltool Jönköpings Tekniska Högskola Modell: MT01 Jönköpings Tekniska Högskola Modell: ...
Konstruktionen av kön och synen på kroppen i skolans idrottsundervisning (KIS-projektet, tillsammans med Birgitta Fagrell och Karin Redelius, GIH); det mångvetenskapliga forskningsprogrammet Skola-Idrott-Hälsa (SIH-projektet, tillsammans med medarbetare vid GIH); samt ASIA, China, Curriculum changes, the content of schooling and teacher education models (ett forskningsprojekt kring läroplansreformer och lärarutbildning i samverkan med Beijing Institute of Education och Liacheng University, Kina ...
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Pedagogiska tillvägagångssätt för eninkluderande miljö - undervisning i ettmultikulturellt samhälle.
Vuxna i lärande (ViL) är biblioteksservice för dig som är vuxen och studerar på grundläggande nivå, och för pedagoger inom Vuxenutbildningen Göteborg. Vi erbjuder bland annat läxhjälp, tillgång till studiedatorer, språkcaféer, bokcirklar, bokprat och workshops.. ...
Den 7 aug 2008 tillkännagav NHST att de har förvärvat en majoritetsandel i det svenska företaget Newsdesk AB. Newsdesk har utvecklat en nyskapande modell för distribution av PR-innehåll och innebär ett betydande tillskott till NHSTs online-utbud. Efter att ha etablerat sig i en ledande position på den svenska marknaden är Newsdesk nu redo för en…
Denna sparkcykel är en innovativ model gjord av ett CNC pro scooter deck, Lucky EVO och CNC headtube, bara gjort lättare och starkare och med headtuben i en ...
Till dig som är instruktör...Rapportering efter genomförd utbildning - Mall /UserFiles/Nyheter/utbildningsgrupper/sodertornsgruppen/filer/Rapport_efter_genomford_utbild...
När vi nu skriver 2013 i kalendern kan vi då se tillbaka på en väldigt tydlig diskursförändring i samhället bl a då det gäller synen på skolan och de som arbetar där. Vi har fått anpassa vår verksamhet enligt de nationella styrdokument och lagar som tagits fram på senare år som en ibland lite oreflekterad reaktion på bl a PISA rapporten; betyg i tidigare årskurser och ett ökat fokus på nationella prov mm. Fritidspedagogerna har fått se sin högskoleutbildning och kompetens, inte bara ifrågasättas, utan faktiskt devalveras. Valfriheten för föräldrar att välja skola utifrån pedagogisk inriktning har begränsats. Även om det nu öppnas upp för profil- och elitskolor så är pedagogiken i stort inte längre förhandlingsbar. Vad fri betyder i begreppet friskola ska i alla fall inte förväxlas med den frihet Backaskolan kände under sina första stapplande steg. Vi har till stor del tvingats att rätta oss i ledet vad gäller våra politiker och näringslivets syn ...
Vi vill skapa en upplevelse där flera sinnen blir stimulerade och publiken får möta levande karaktärer som ger nya perspektiv och infallsvinklar inom ett givet tema. Vi vet att dessa pedagogiska grepp underlättar inlärning och väcker nyfikenhet och inspiration till vidare lärande. ...
SAFE är ett utbildningsföretag som är verksamt i Norden. De har utbildat Personliga tränare, Gruppträningsinstruktörer och Kostrådgivare i över 20 år. SAFEs pedagogiska inriktning - Learning by doing Imorse var jag på ett frukostevent som SAFE hade bjudit in till. Det är intressant det här med utbildning och utveckling och. ...
Det som nu sker med lärarutbildningen är nödvändiga återställare (prop. 2009/10:89). Att inriktning på olika åldrar motiverar både skillnad i ämnesteoretiska studier och olika pedagogisk hållning är så självklart att alla stolliga lärarutbildningsreformer under de senaste 20 åren snabbt kommer att glömmas bort, eller vandra vidare som roliga historier från anno dazumal. Inte mycket att…. Läs mer. ...
1 Introduktion till studiehandledningen Innehåll På kursen Börs- och värdepappersrätt är vi flera undervisande lärare och därmed finns också flera pedagogiska grepp representerade. Till de moment som jag
Stillingstittel: Postdoctoral Research Fellow in The Nordic Education Model (NordEd) (168491), Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo, Søknadsfrist: 1. august 2019
Studenten skall efter genomgången kurs självständigt kunna:Kunskap och förståelseredogöra för, granska och argumentera för teorier, modeller och styrdokument med koppling till sjuksköterskans ansvarsområde inom astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom omvårdnadsarbetet gällande astma och KOLFärdighet och förmågavisa förmåga att i samråd med patient och närstående identifiera, bedöma, planera, genomföra och utvärdera samt dokumentera evidensbaserad omvårdnad och i förekommande fall i samråd med andra yrkeskategorier gällande astma och KOLvisa förmåga att tillämpa pedagogiska modeller för att handleda, undervisa, ge stöd för att stärka patientens delaktighet och egenvårdsinsatser gällande astma och KOLvisa förmåga att initiera och implementera kvalitetsutveckling av omvårdnad vid astma och KOLVärderingsförmåga och förhållningssätttillämpa ett
Att läsa böcker är en bra informationskälla för att utvecklas i sitt arbete. Det finns många olika böcker om pedagogiska modeller, förhållningssätt och bemötande. Lära tipsar här om böcker skrivna av författare som har egen funktionsvariation.. Här kommer tips på två författare som har skrivit böcker utifrån sitt eget perspektiv.. Moha Frikrafts senaste bok Synlig fast osynlig, jag är inget UFO ger en inblick i hennes liv och en ökad förståelse för hur det kan vara att vara annorlunda utifrån hennes verklighetsbaserade berättelser från ett liv med en CP-skada, ADHD och autism.. Amanda Malmberg är 22 år och har skrivit boken Mitt unga fartfyllda liv: Genom svårigheterna mot stjärnorna. Hon berättar om sitt liv med Downs syndrom, och hur hon tar sig genom svårigheterna. Man blir verkligen glad av att läsa hennes bok och får möta en tjej med en oerhörd livskraft.. Båda dessa författare har egna bloggar och håller föreläsningar, så håll utkik och ...
Kunskapsgymnasiet Globen är en populär gymnasieskola som ligger granne med Globen och Gullmarsplan. Hos oss är närheten mellan dig och dina lärare påtaglig. Din studiecoach, som också är en av dina lärare, coachar och stödjer dig att nå längre än du själv trodde var möjligt. Du tillhör också en studiegrupp där ni under ledning av studiecoachen arbetar tillsammans kring bland annat grupprocesser, studieteknik och lär tillsammans och av varandra. Studiecoachningen är en av hörnstenarna i vår pedagogiska modell och den bidrar till att stärka relationen mellan våra lärare och elever.. Vi erbjuder tre högskoleförberedande program. På Ekonomiprogrammet får du en bred utbildning inom ekonomi och juridik. En utmaning blir att starta ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet och möta elever från andra Kunskapsgymnasier i tävlingen Business Challenge, en tävling i entreprenörskap med studenter från andra Kunskapsgymnasier.. ...
Hur kan en lax förflytta sig från sjö till hav och ändå överleva?. Hur klarar strandsnäckan vinterisen? Är odlade musslor bra för annat än moules marinière? Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av att ta reda på mer hur olika främst marina djur reagerar på och anpassar sig till förändringar i sin miljö. Kursen tar även upp hur du kan tillämpa dina fysiologiska grundkunskaper när det gäller odling av marina djur. Kursen bygger på den pedagogiska modellen problembaserat lärande (PBL).
|p|HVB C4 vänder sig vänder till ungdomar från 16 år till och med 20 år. Ungdomarna kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykosocial problematik,...
This research is a case study and focuses on Tanzanian girls football team Fc Vito Malaika, which consists of 20 Muslim girls, all born between 2002 and 2004. The team was established in 2013 and it was the first girls football team in a small town of Ruangwa, located in the region of Lindi in South-East part of Tanzania. When Sports Development Aid (SDA, a Tanzanian NGO) initially started building the team, in cooperation with the local primary schools, they noticed that it was difficult to find players because many of the girls parents denied their participation in the sport. The main objective of the research was to assess some reasons why some Muslim girls cannot participate in football activity in Ruangwa, Tanzania. Empowerment Education -model was used as theoretical framework in the study. Freire´s idea of education starts from the problems of active learning methods, and to engage participants in determining their own needs and priorities. The final material consisted of 30 people, ...
Pris: 269 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp EHM - Elevhälsomötet : en främjande, förebyggande och lärande modell av Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson, Ida Necovski på Bokus.com.
100361 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Elevers möjligheter till lärande av matematiska resonemang.
Vuxna i Lärande (ViL) är biblioteksservice för dig som är vuxen och studerar. Du kan bland annat få hjälp med dina läxor, eller gå på språkcafé. Du hittar alla aktiviteter för vuxenstuderande på Angereds bibliotek i vårt program. Läs mer på ViL:s hemsida. Följ Vuxna i Lärande på sociala medier för att få boktips, studietips och uppdateringar. ViL finns på Instagram, Facebook och YouTube. ...
Projektet erbjuder punktinsatser eller längre utvecklingsprogram för företag i skärgårdsregionen Sverige-Finland. Exempel på detta är startup-kompetens, coaching-tekniker och innovativa modeller för affärsutveckling som stöder de deltagande företagen. Ino
Våra miljöer, både inne och ute, är skapade för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet över dagen. Miljöerna ska uppmuntra till upptäckande och utforskande utifrån ett ämnesöverskridande arbetssätt.. Vi vill att det ska finnas inbjudande platser i rummen som ska väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnen. Genom att ha olika mötesplatser som är lätta för alla att komma åt får de möjlighet till egna val och till lek, lärande och samspel med varandra. Materialen som används ska vara föränderliga och kunna anpassas efter barnens egen lust och fantasi. Därför byter vi ut gamla material och leksaker för att de ska vara säkra, giftfria och för att vi ska kunna erbjuda ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. ...
Leken är central i barnens utveckling. I leken stärks barnet som individ. Med hjälp av sin lust och fantasi är leken ett redskap för barnen att utveckla sin samarbetsförmåga, hantera konflikter och bearbeta upplevelser. Barnen får chansen att prova och utveckla sätt att uttrycka sig språkligt, sina känslor och sin empati för andra barn. Leken ger också nya erfarenheter och utvecklar det abstrakta tänkandet. ...
Särskild uppmärksamhet attraheras de flesta forskningslaboratorier, särskilt en sådan anordning, automatisk biokemiska Analyzer.Jämfört med halvautomatiska enhetsmodeller kan avsevärt spara värdefull tid professionell.Tillsammans med genomförandet av nästan alla operationer automatiskt sådana enheter ger den mest exakta laboratorium, lätt reproducerbara diagnostiska resultat.. bulk analysatorer innovativa modeller, såsom Sapphire 400, utan hjälp göra pipettering av reagenser och prover, utföra deras uppvärmnings-, blanda, analys, bearbetning av data och producera färdiga resultat.. Spektrofotometer automatisk kunna visa överlägsen prestanda, oberoende mätning tiotals till hundratals parametrar för en timme.Användning av de flesta modeller av sådana anordningar kräver endast deltagande expert i mätningarna programmeringsläget.. köper automatisk biokemiska Analyzer typ, kan du få nästa rad fördelar: ...
Femina skriver om boken Vägar till innanförskap och varför Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt bestämde sig för att skapa en plattform för berättelser om framgångsrik integration. Om nyskapande modeller...
Catarina Andersson har följt en grupp mellanstadielärare som deltagit i en fortbildning i formativ bedömning i matematik. När lärare använder den formativa
1935 antog Fröbelförbundets möte i Göteborg en resolution som slog fast en rad krav på samhället som gällde ansvaret för de små barnen. Det var bl a krav på att institutioner med pedagogisk inriktning skulle upprättas i de större städerna, att statliga bidrag skulle beviljas kommuner eller enskilda som hade godkända lokaler och godkänd ledning, att staten skulle utöva inspektion och att seminarierna för utbildning av ledarinnor skulle ställas under statlig inspektion som skulle ske i samråd med Fröbelförbundet.. Ett resultat av denna tydliga policy och de krav som Fröbelförbundet överlämnade till socialdepartementet blev att Ellen Moberg, som ordförande för Fröbelförbundet, 1935 fick Socialdepartementets uppdrag att göra en utredning om behovet av barnträdgårdar och barnkrubbor. Hennes utredning ledde till att 1935 års befolkningskommission 1938 lade ett betänkande Barnkrubbor och sommarkolonier m.m.. Där betonades att lekskola och liknande institutioner ...
Filiorum är en en-avdelningsförskola som har förmånen att ligga i ett naturskönt område med skogen tätt inpå knuten. Lokalerna vi vistas i är stora och rymliga, rummen är många och alla barn kan få den avskildhet eller sociala kontakt som de önskar/har behov av. Personaltätheten är hög, en-avdelning innebär färre ansikten för barnen att behöva möta och lära känna vilket ger barnen en lugnare vardag. Vår pedagogiska inriktning är främst att arbeta med värdegrunden, vänskap och empati då vi tror att den viktigaste grunden för att barnen ska utvecklas och må bra är att de känner trygghet och närhet med sig själv och sin närmaste omgivning. Men också för att barn idag växer upp i ett socialt samhälle som ställer höga krav på att dem att hantera många sociala koder. I övrigt så har vi ett medvetet tänk och arbetar målmedvetet men lekfullt med förskolans läroplan, allt för att barnen ska utvecklas och lära genom lek och eget intresse. Att barnen vid ...
Det är vanligt att höra att dagens pedagogik bör gå ut på att lära ut modeller för kunskap, vilket jag aldrig har trott på. Visst är det svårt att veta vilken kunskap man ska lära ut till elever och studenter,...
Hur kan man ge alla barn en känsla av sammanhang på fritids? Kenth Hedevåg är specialpedagog och berättar om hur du som pedagog kan gå från teoretisk förståelse till pedagogiska strategier. Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten Se föreläsningen: https://urskola.se/Produkter/200466-UR-Samtiden-Fritidshemmet-2017-Barn-som-staller-extra-krav-pa-verksamheten. ...
Teater Västernorrland utvecklar ständigt sin verksamhet gentemot skola och förskola. Skolföreställningarna turnerar i hela Västernorrlands län och det uppsökande arbetet inom Skapande Skola når barn och unga i deras eget klassrum. Teater Västernorrland vidareutvecklar över hela verksamheten det pedagogiska förhållningssättet, för att möta skolans behov.. ...
Till Åhusgatans förskola Välkommen till Åhusgatans förskola som har tre avdelningar. Den pedagogiska inriktningen är mångsidig och vi lägger extra fokus på…
Just nu händer det mycket positivt i L.R.D! Vi har precis genomfört en lyckad kurs och sådant ger alltid energi till oss inblandade. Varje kurs är också ett lärande tillfälle för oss arrangörer och en möjlighet till förbättringsarbete. En förbättring som vi införde på prov under senaste kursen var att använda oss av helpension under kursen. Effekten av detta…