En revisor kan vara ideell, godkänd eller auktoriserad. Större aktiebolag och bolag verksamma under finansinspektionens tillsyn måste till exempel enligt lag ha en godkänd eller auktoriserad revisor medan man i till exempel ideella föreningar kan ha en ideell revisor, d.v.s en lekmannarevisor. Vem som helst får kalla sig för revisor, men det finns begränsningar för vem som får kalla sig för auktoriserad revisor eller godkänd revisor. Dessa två titlar är skyddade i lag. Statliga Revisorsinspektionen (RI) utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer. Godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag meddelas av RN för fem år i taget. För att inneha godkännande eller auktorisation måste man vara yrkesverksam som revisor. Inför varje ny femårsperiod gör RN en kontroll av revisorns yrkesverksamhet och redbarhet. Vad gäller registrerade revisionsbolag kontrolleras att de särskilda villkor om bl.a. ägande och styrelsesammansättning ...
Revisorer väljs på årsstämman för ett år i taget. I Hsb-föreningar utses dock en revisor av Hsb, medan den andre (lekmannarevisorn) utses av stämman. Revisorer arvoderas antingen med ett fast belopp, eller på räkning (gäller ofta revisionsfirmor). Det är stämman som beslutar om arvodet.. Revisorn ska inte delta i styrelsens arbete, det är direkt olämpligt. Däremot kan styrelsen rådfråga revisorn, det är inte fel att ha en dialog, liksom att revisorn bör påtala fel och brister så tidigt som möjligt, innan felen förvärras. Ansvaret ligger dock hela tiden hos styrelsen.. Revisorn är alltså utsedd av medlemmarna (eller Hsb) för att kontrollera styrelsen, och är ofta den enda möjlighet medlemmarna har att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen. Revisorn har nämligen rätt att ta del av alla dokument, avtal, räkenskaper och protokoll, något som den vanlige medlemmen inte har. Observera dock att revisorns uppdrag är begränsat, och kanske inte ...
Revisorer väljs på årsstämman för ett år i taget. I Hsb-föreningar utses dock en revisor av Hsb, medan den andre (lekmannarevisorn) utses av stämman. Revisorer arvoderas antingen med ett fast belopp, eller på räkning (gäller ofta revisionsfirmor). Det är stämman som beslutar om arvodet.. Revisorn ska inte delta i styrelsens arbete, det är direkt olämpligt. Däremot kan styrelsen rådfråga revisorn, det är inte fel att ha en dialog, liksom att revisorn bör påtala fel och brister så tidigt som möjligt, innan felen förvärras. Ansvaret ligger dock hela tiden hos styrelsen.. Revisorn är alltså utsedd av medlemmarna (eller Hsb) för att kontrollera styrelsen, och är ofta den enda möjlighet medlemmarna har att kontrollera att allt går rätt och riktigt till i styrelsen. Revisorn har nämligen rätt att ta del av alla dokument, avtal, räkenskaper och protokoll, något som den vanlige medlemmen inte har. Observera dock att revisorns uppdrag är begränsat, och kanske inte ...
När du väljer revisor är det viktigt att du kollar referenser, om någonting blir fel med redovisningen kan det komma att kosta dig och din revisor mycket pengar även om felet inte var uppsåtligt. Revisionsinspektionen utfärdar behörigheter till revisorer och det är viktigt att du kollar upp att ett sådant intyg finns och är aktuellt.. Alla företag behöver inte ha en revisor och vill du veta mer ingående om vilka regler som gäller kan du läsa mer på bolagsverket. Men att ha en revisor som är kopplad till företaget ökar trovärdigheten eftersom att revisorn granskar dom ekonomiska processerna som sker i företaget, en revisor kan också bedöma risker och förebygga så att väsentliga fel inte uppstår. Vilket är attraktivt gentemot klienten, kreditgivaren, och leverantören. Med andra ord fungerar en revisor som en kvalitetsstämpel för ditt företag vilket underlättar i många värdefulla led.. Söker du efter meriterade, professionella och auktoriserade revisorer kan du ...
Den 1 januari 1999 infördes nya regler i Aktiebolagslagen om en anmälningsplikt för revisorer. Enligt reglerna är en revisor skyldig att anmäla till åklagare om han misstänker att en styrelseledamot eller verkställande direktör begått brott inom ramen för bolagets verksamhet. Innan lagen infördes hindrades revisorn genom tystnadsplikten att föra sina misstankar vidare. Tystnadsplikten gjorde att de enda åtgärder revisorn kunde göra om han upptäckte oegentligheter i bolaget var att skriva en oren revisionsberättelse eller avgå från sitt uppdrag. Lagen väckte en hel del reaktioner i revisorsbranschen och många revisorer är negativt inställda till anmälningsplikten. Uppgifter från Ekobrottsmyndigheten visar att det är relativt få brottsanmälningar som inkommit från revisorer. Vi blev intresserade av ämnet eftersom lagen inte verkade ha fått någon större genomslagskraft och vi ville därför undersöka revisorers attityder till anmälningsplikten vid misstanke om ...
Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor. Men de flesta nybildade aktiebolag och de som är under viss storlek kan välja att inte ha det. Om aktiebolaget väljer att inte ha revisor är det extra viktigt att fundera på om ni har behov av hjälp. Ni kan exempelvis behöva anlita en redovisningskonsult för bokföringen och redovisningen eller för att göra årsredovisningen.. Bolagsordningen ska alltid innehålla en bestämmelse om revisor. Bestämmelsen ska tydligt säga antingen att aktiebolaget ska ha revisor eller inte. Om bestämmelsen säger att aktiebolaget inte ska ha någon revisor, kan bolagsstämman ändå besluta om att utse en revisor.. Om aktiebolaget ska ha revisor ska det stå i bolagsordningen hur många som kan väljas. Tiden för revisorns uppdrag är ett år. Den kan vara längre men får inte vara längre än fyra år. ...
Den myndighet som är tillsatt att utöva tillsyn över auktoriserade och godkända revisorer är Revisorsnämnden. Revisorsnämnden godkänner och auktoriserar revisorer samt registrerar revisionsbolag och meddelar dessa för fem år i stöten. För att bli godkänd eller auktoriserad måste man ha varit yrkesverksam revisor. Inför varje kommande femårsperiod gör Revisorsnämnden en ny kontroll av varje revisorernas redbarhet och yrkesverksamhet. Revisorsnämnden kontrollerar också att särskilda villkor avseende bland annat styrelsesammansättning och ägande som gäller för revisionsbolag uppfylls av registrerade revisionsbolag.. I revisorslagstiftningen från 1995 infördes också regler om att den person som ansöker om auktorisation eller godkännande för första gången ska ha avlagt högre revisorsexamen, vilket är ett krav för auktorisation, eller revisorsexamen, vilket är ett krav för godkännande. Dessa arrangeras två gånger per år av Revisorsnämnden. De revisorer som ...
Om aktiebolaget väljer att inte ha revisor är det extra viktigt att fundera på om det har behov av hjälp på annat sätt. Företaget kan exempelvis behöva anlita en redovisningskonsult för bokföringen och redovisningen eller för att göra årsredovisningen och hjälp med skattedeklarationerna.. Revisorer, redovisningskonsulter och andra konsulter Även när ett aktiebolag väljer att inte ha revisor ska bolagsordningen innehålla en bestämmelse om revisor. Bestämmelsen ska tydligt säga antingen att aktiebolaget ska ha revisor eller inte. Om bestämmelsen säger att aktiebolaget inte ska ha någon revisor, kan bolagsstämman ändå besluta om att utse en revisor (kanske bara för ett visst räkenskapsår).. ...
Revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna, om denna bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De ska även pröva om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.. Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse där de sammanfattar det gångna årets granskningar och utifrån denna beslutar sedan kommunfullmäktige om nämnderna kan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.. Revisorerna gör även särskilda granskningar, och avger rapporter om dessa.. Kommunfullmäktige har utsett fem revisorer för mandatperioden 2015-2018.. De förtroendevalda revisorerna anlitar professionella revisorer till sin hjälp, från KPMG.. Revisorer ...
De av bolagsstämman valda revisorerna granskar bolagets bokföring, bokslut och administration. Bolaget har minst en och högst tre revisorer som i sin tur har minst en och högst tre revisorssuppleanter. För närvarande verkar revisionsbolaget KPMG Oy Ab som Stockmannkoncernens revisor i alla verksamhetsländer och dotterbolag förutom i Storbritannien. Revisorernas mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där de har utsetts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Vid bolagsstämman 2017 valdes följande revisorer:. Henrik Holmbom ...
Revisor är PwC (113 97 Stockholm) med huvudansvarig revisor Anders Brofors Ekblom. Brofors Ekblom är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. För räkenskapsåren mellan 2012 och 2014 var Pär Hammensjö huvudansvarig revisor. Ändring av huvudansvarig revisor genomfördes p g a PwCs interna riktlinjer för noterade bolag.. ...
Fackspråk definieras som en språkform som används sinsemellan av yrkesfolk eller specialister på ett visst område. En viktig del av alla experters professionella kompetens är att de skall behärska sitt fackspråk inklusive terminologin inom sitt fack. Fackspråket har utvecklats ur behovet av exakt och nyanserad kommunikation mellan fackmän.. Det medicinska fackspråket används av många olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården och på biomedicinens område. I själva verket förekommer flera olika varianter av medicinskt språk. Det vetenskapliga medicinska språket används i vetenskapliga artiklar och föredrag. Det bör vara exakt, enhetligt och entydigt. Det medicinska allmänspråket används av läkare och vårdpersonal när de kommunicerar med patienter. För det gäller det att det bör vara klart, enkelt och begripligt för patienter och deras närstående. Det medicinska arbetsspråket används kolleger och vårdpersonal emellan. Det skall vara effektivt, begripligt ...
Sammanfattning. Introduktion/Problembakgrund/Syfte: I januari 2011 byttes FARs revisionsstandarder (RS) ut mot de nya internationella standarderna, International Standards on Auditing (ISA). RS har tidigare varit baserade på ISA men med anpassade paragrafer för den svenska lagstiftningen. Numer är ISA den standarden som används i revisionsprocessen för att få en internationell samstämmighet i revisionen. Revisorns uppgift är att oberoende, med hög kompetens och till låg risk uttala sig om företags finansiella rapportering. Revisionsprocessen kan ibland vara komplex och full av svårbedömda värderingar och frågeställningar. Denna problematik leder till att revisorn måste använda sig av experter inom olika områden. Tillgrund för att använda sig av en expert inom revisionen ligger ISA-regelverket med standard 620 som grund. Vi har valt att undersöka hur revisorer arbetar med specialister inom revisionsprocessen. Studiens syfte är således att undersöka hur revisorer ...
Enkelt beskrivet delas revisorns ansvarsområden in i en ekonomisk granskning och en förvaltningsrevision.. Den ekonomiska granskningen handlar om att kontrollera så att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett korrekt sätt. Revisorn ska kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och stämma av dessa handlingar mot föreningens budget.. I förvaltningsrevisionen ska revisorn granska att styrelsen sköter sitt uppdrag, till exempel att den sköter om maskiner, byggnader och tillhörande mark på ett tillfredställande sätt. Revisorn ska dessutom kontrollera att styrelsen inte har fattat några beslut som bryter mot föreningens stadgar. En av revisorn viktigaste uppgifter är att se till att styrelsen genomför både de beslut som medlemmarna har fattat på årstämman och de beslut som styrelsen fattat på sammanträdena. Det underlättar revisorns arbete om man kommer överens med styrelsen om att få en kopia av protokollen löpande under ...
Sammanfattning. De senaste åren har en rad revisionsskandaler skakat omvärlden och revisorerna hamnade i och med detta i blåsvädret. Deras oberoende ifrågasattes och intressenterna tappade snabbt förtroendet för deras granskning. Antalet skadeståndsprocesser mot revisorerna ökade och intressenterna, media samt regeringen krävde hårdare regleringar inom området. Till följd av detta genomfördes förändringar av revisorernas regelverk och lagstiftning för att förhindra framtida skandaler. I Sverige har det sedan år 2002 införts bl.a. en ny revisorslag och den tidigare revisionsprocessen har ersatts av de internationellt influerade revisionsstandarderna, RS. Vidare infördes hårdare och utökade kvalitetskontroller för att återupprätta revisorernas rykte och höja kvalitén inom kåren.. I Sverige har det inte genomförts någon studie om huruvida de utökade lagarna och regleringarna har uppnått den effekt som de syftar till. För oss som blivande revisorer är det ...
LÄS OCKSÅ Kommunals långa resa mot rehabilitering Under Kommunals kongress i juni 2016 var revisor Lena Svensson tydlig med att hon och hennes kollegor hade larmat vid ett flertal tillfällen. Dåvarande ordförande Annelie Nordström, som i spåren av Kommunalskandalen nekades ansvarsfrihet under samma kongress, pekade i stället på att revisorernas rapporter varit vaga.. - Vi har diskuterat det här i styrelsen och är helt eniga om att ingen av oss uppfattade att det var en allvarlig kritik, sa Annelie Nordström då.. Redan i slutet på januari anmälde en privatperson revisorn Lena Svensson till Revisorsnämnden.. "Jag tycker det är märkligt att hon inte har noterat alla de oegentligheter som Aftonbladet har fört i dagen", skrev personen som anmälde, enligt Aftonbladet. Revisorsnämnden öppnade ett disciplinärende och besökte den ansvariga revisionsbyrån PWC för att ta del av dokumentationen.. LÄS OCKSÅ Revisor granskas för sin revision av Kommunal. Nu är nämnden klar med ...
Revisorns arbetsuppgifter är i samhället föremål för missuppfattningar. Intressenter har, som denna uppsats skall visa, under många år haft för högt ställda förväntningar på revisionen.. Denna kravfullhet borde även yttra sig i höga förväntningar vad gäller revisionens omfattning. Då många intressenter tycks ha uppfattningen att revisionen mer eller mindre innebär en totalgranskning, är det därför ett skäligt antagande att dessa vad gäller revisorns väsentlighetsbedömning, kommer kräva en bredare granskning.. Denna studie skall klarlägga om och hur revisorernas uppfattning av väsentlighet skiljer sig från en av de allra viktigaste intressenternas, nämligen kreditgivarna. Således skall både kreditgivarnas perspektiv, och vad som kan tänkas vara anledningen till dessas anspråksfullhet, liksom revisorernas och de faktorer som påverkar dessas väsentlighetsbedömning, innefattas i vår redogörelse.. Både revisorer och kreditgivares väsentlighetsuppfattning ...
Revisorn i Ullared AB är som de flesta av våra kunder - hårt arbetande småföretagare. Som revisor, rådgivare och bollplank träffar vi olika typer av företag från en mängd olika branscher. Det ger oss en bredd och ett djup i vår erfarenhet som alla våra kunder har glädje av.. Det viktigaste för oss är att du som kund får ett personligt och professionellt bemötande, och att vi kan hjälpa dig att förvalta och utveckla ditt företag.. Vi är en del av LR Revision & Redovisning Sverige, ett nätverk av revisorer som ger oss tillgång till specialistkompetens, utbildning och ett internationellt nätverk.. ...
Exempel på särskilt fall då oberoende granskare krävs är få. Ett exempel på särskilt fall är viss tillverkning under PED, som säger att Metoderna och personalen ska vad gäller tryckbärande anordningar i kategorierna II, III och IV vara bedömda och godkända av ett kompetent tredjepartsorgan som efter tillverkarens val kan vara ett anmält organ, eller ett erkänt tredjepartsorgan.. Det krävs ingen oberoende granskare vid tillämpning av ISO 3834, EN 1090 eller EN 15085.. Även om man inte har särskilda krav på oberoende granskare kan det i många fall vara tillämpligt att anlita en oberoende granskare som konsult. Exempelvis kan man ha vissa kunder för vilka det är bekvämt att visa oberoende utfärdad dokumentation vid en kontraktsdiskussion, eller om man saknar kompetens för granskning. Då kan det gå att räkna hem den högre kostnaden. De medlemmar i Svetskommissionen som är ackrediterade för svetsarprövning (de tre första även för procedurkontroll):. ...
Kommunens revisorer har som uppgift att granska kommunen. De ska kontrollera att kommunen utför sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. Det är fullmäktige som utser revisorerna. Revisorerna måste vara politiskt oberoende. Det innebär att de inte får ha några andra politiska uppdrag i kommunen. Revisorerna tar själva hjälp av [...]
Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,
Auktoriserade Revisorer i G teborg - Allt om de b sta auktoriserade revisorerna i G teborg och tips p n gon godk nd & auktoriserade revisor
Auktoriserade Revisorer i Stockholm - Allt om de b sta auktoriserade revisorerna i Stockholm och tips p n gon godk nd & auktoriserade revisor
Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i de kommunalförbund där kommunen ingår genom de revisorer vilka utses på sätt som anges i förbundsordningen för resp kommunalförbund. Dessutom ska revisorerna på samma sätt granska verksamheten i kommunens företag genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.. Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och berättelsen ska också innehålla ett särskilt uttalande om ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På samma sätt rapporterar revisorer i kommunalförbund samt lekmannarevisorer och revisorer i företagen.. Ordförande ...
Revisorernas uppdrag var att granska hur Sahlgrenska universitetssjukhuset efterlever regionens representationspolicy. Utöver intervjuer - där de ansvariga bland annat berättade att det händer att ansvariga får betala ur egen ficka om kostnaderna överstiger den gräns regionen fastställt - plockades 14 stickprov på räkningar som bokförts som representation.. Ett av stickproven gällde mat och dryck under thoraxkirurgens konferens i Marstrand förra sommaren.. På räkningen för förtäring hänvisas till två notor. Den ena med 12-procentig moms. Den andra med 25-procentig.. Det var det som fick revisorerna att misstänka att personalen från Sahlgrenska druckit alkohol på skattebetalarnas bekostnad i strid mot reglerna.. Revisorerna begärde att få se krognotorna. Det fick de inte.. Bland de fjorton stickproven finns ytterligare en räkning där det "saknades … en specifikation över restaurangnotan" vilket på revisorsspråk "gör att det inte kan bekräftas huruvida ...
Hon anser att en stor grupp små aktiebolag, som inte omfattas av revisionsplikt, sitter fast med sin revisor, trots att de egentligen borde ha en redovisningskonsult.. "Revisorn utför en bra och viktig tjänst, men revision är per definition tillbakablickande. Idag har redovisningskonsulten ofta inblick i affärerna i realtid och blir mycket mer framåtblickande än tidigare", säger Katarina Klingspor.. Srf konsulternas ordförande anser att det i ljuset av att PwC och KPMG sålt sina redovisningsdelar vore naturligt om FAR kunde bli vid sin läst och fokusera på att serva revisorer med bra tjänster, medan Srf konsulterna blir den naturliga branschorganisationen för redovisnings- och lönekonsulter. Det går på tvärs mot FAR:s nuvarande strategi som tvärt om innebär att man ska bli ännu bredare än idag och söka medlemmar som arbetar som exempelvis ekonomichef och controller.. "Det bästa erbjudandet uppstår när man fokuserar på det man är bäst på. Därför fokuserar Srf ...
För att få avlägga revisorsexamen och bli godkänd/auktoriserad revisor krävs bland annat praktisk utbildning på revisionsbyrå. Med praktisk utbildning menas både teori i form av kurser etc. och tillämpning av teorin, dvs. praktik på revisionsbyrån. Som revisorsassistent genomgår man därför ett kurspaket som anordnas antingen av en utomstående part, exempelvis IREV , eller internt inom…
Mobiplus AB presenterade igår årsredovisning och revisionsberättelse för 2019. I revisionsberättelsen som här bifogas i sin helhet finns lämnat en upplysning av särskild betydelse.. Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse i årsredovisningen gjort ett uttalande under Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift. Där framgår det bland annat att bolaget är beroende av ytterligare kapitaltillskott under 2020, vilket kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet de kommande tolv månaderna.. Revisorns upplysning bekräftar det styrelsen tidigare kommunicerat sen en tid tillbaka. Styrelsen har för avsikt att genomföra en eller flera emissioner för att få in det kapital som bolaget och verksamheten behöver. Detta tillsammans med tidigare kommunicerade besparingsprogram och omställningar ska medföra att bolaget kommer stå bättre rustat för framtiden.. Styrelsen för MobiPlus AB (publ). För ytterligare ...
Detta uttalande ska tjäna som vägledning för revisorn när ett företag inte upprättar sin årsredovisning inom föreskriven tid. Här behandlas dels de åtgärder som en revisor ska vidta när denne inte får tillgång till årsredovisningen och övrigt räkenskapsmaterial i tid för granskning, dels revisorns handlingsplikt enligt aktiebolagslagens (2005:551), ABL, bestämmelser om åtgärder vid misstanke om brott med anledning av för sent upprättad årsredovisning.
De riskfaktorer i samband med oegentligheter som beskrivs i denna bilaga är exempel på faktorer som många revisorer ställs inför i diverse olika situationer. Exempel som rör de två olika typer av oegentligheter som är relevanta för revisorn, dvs. bedräglig finansiell rapportering och förskingring av tillgångar, presenteras separat. Riskfaktorerna för båda dessa typer av oegentligheter indelas också efter de tre villkor som normalt föreligger när väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter förekommer: (a) incitament/tryck, (b) möjligheter och (c) inställning/ursäkter. Även om riskfaktorerna täcker många olika situationer är de bara exempel och följaktligen kan en revisor stöta på fler eller andra riskfaktorer. Inte alla exempel är relevanta under alla omständigheter och vissa kan vara mer eller mindre viktiga beroende på företagets storlek, ägarstruktur eller andra omständigheter. Dessutom avspeglar den ordning som riskfaktorerna presenteras i inte deras
Revisorn granskar, analyserar och bedömer både bokföring, årsredovisning och styrelsens och VD:s förvaltning. Granskningen baseras på ett urval i syfte att fånga upp väsentliga och riskfyllda poster. För att verifiera företagets redovisning granskar revisorn de olika posterna i redovisningen mot olika underlag. Om t.ex. lagret är en väsentlig post kan detta innebära att revisorn är med vid lagerinventeringen. Ett viktigt inslag i revisionen är analytisk granskning där redovisade siffror och olika nyckeltal jämförs med andra år och med andra företag i branschen samt att samband mellan olika poster är rimliga. Arbetet utmynnar i en slutsats om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och resultat.. ...
BESLUT Dnr Dnr Kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag Revisorsnämnden
Revisorernas uppgift anges i kommunallagen där det framgår att revisorerna årligen granskar i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Inom denna ram ska revisorerna pröva om:. ...
Maktmissbruk och korruption är förhärskande. Därför väcker det stor oro när borgmästaren förmedlar den ytterst oangenäma nyheten att en revisor är på väg till staden. Att revisorn har hemliga instruktioner gör inte saken bättre.. Ungefär så inleds Nikolaj Gogols komedi "Revisorn". Visst finns det humor i beskrivningen av revisorns ankomst, men jag har på senare tid funderat alltmer över allvaret i situationen och samtidigt ställt mig frågan: Hur kan revisorn bidra ännu mer till att skrämma korruption och annan ekonomisk brottslighet på flykten?. Revisorn är ingen detektiv som letar aktivt efter mutor. Det ingår inte i själva revisionsuppdraget. Om revisorn däremot ramlar över något som kan misstänkas vara mutbrott i den verksamhet som är föremål för revisionen måste revisorn agera. Först genom att underrätta styrelsen och därefter genom att inom fyra veckor göra en anmälan till åklagare. Under vissa förutsättningar kan revisorn avstå från att ...
Kommunens revisorer från vänster: Bertil Larsson, Ove Gustavsson, Stigert Winterquist, Kristina Johansson och Erik Karlsson.. Revisorerna granskar på kommunfullmäktiges uppdrag verksamheten i nämnder och styrelser samt i kommunens helägda bolag.. Genom revisorerna ska kommunmedborgarna vara försäkrade om att kommunens verksamhet kontrolleras av ett oberoende och självständigt organ. Avsikten är att utvärdera att den kommunala verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Utvärderingen är till för att upptäcka problem och ge förslag till förbättringar i verksamheten. ...
Kommunens revisorer från vänster: Bertil Larsson, Ove Gustavsson, Stigert Winterquist, Kristina Johansson och Erik Karlsson.. Revisorerna granskar på kommunfullmäktiges uppdrag verksamheten i nämnder och styrelser samt i kommunens helägda bolag.. Genom revisorerna ska kommunmedborgarna vara försäkrade om att kommunens verksamhet kontrolleras av ett oberoende och självständigt organ. Avsikten är att utvärdera att den kommunala verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Utvärderingen är till för att upptäcka problem och ge förslag till förbättringar i verksamheten. ...
På bolagsstämman den 28 januari 2017 valdes PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") till revisorer med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.. Revisorerna granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs under oktober och november. Därefter granskas att årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följs.. ...
Ulrika Ramsvik, född 1973. Auktoriserad revisor, huvudansvarig revisor. Revisor i Vostok Nafta sedan 2012. Pricewaterhouse-Coopers AB, Göteborg.. ...
Ulrika Ramsvik, född 1973. Auktoriserad revisor, huvudansvarig revisor. Revisor i Vostok Nafta sedan 2012. Pricewaterhouse-Coopers AB, Göteborg.. ...
10. Mötet avslutas.. Några punkter att observera:. Ang. punkt 7: två av styrelsemedlemmarna och de två suppleanterna önskar av olika skäl inte längre delta i styrelsearbetet. Styrelsen skall enligt stadgarna väljas av föreningsmötet. Föreningen skulle ha stor nytta av personer med kunskap/erfarenhet av formulering av anbudsförfrågan, ekonomi och förhandling med markägare beträffande ledningsrätt.. Ang. punkt 8: Den nuvarande revisorn Filip Holmqvist samtyckte till att vara vår revisor som en personlig tjänst, men har meddelat att han gärna vill avstå äran att vara vår revisor p.g. av sin övriga arbetsbelastning. Enligt stadgarna kan föreningen ha en eller två revisorer. Det krävs inte at revisorn är auktoriserad utan en s.k. ideell revisor fungerar också utmärkt, vilket innebär att revisorn behöver ha sunt förnuft.. Skene den 21 november 2016. Styrelsen. P.S. Bifogar denna kallelse i pdf-format för dem som önskar papperskopia. ...
Det var alltså revisionsfirman BDO som gav dig i uppdrag att göra det här expertutlåtandet?. - Ja, precis.. Kleineman berättar att det i början av december 2012 kommer att hållas ett seminarium i arrangemang av ett antal skadeståndsjurister eftersom det just nu pågår väldigt många och väldigt stora rättsprocesser i Sverige mot revisorer.. - Revisorerna har själva begärt att få någon slags legal - alltså av lagstiftaren given - ansvarsbegränsning.. De pågående rättsprocesserna mot revisorerna utmärks enligt Kleineman oftast av att man stämmer revisorerna därför att man har gjort en investering.. - Så om en revisor har gjort ett fel så menar då de som för de här processerna att revisorerna ska bära ett personligt ansvar mot alla som har köpt aktier eller investerat eller lämnat krediter eller så.. I just den här 24H Poker-tvisten är BDO:s revisor Bertil Oppenheimer involverad.. - Det som är intressant med den är att den här skadelidande i målet som har ...
Utdelning. Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.. Ansvarsfrihet. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.. Styrelse och revisor. Årsstämman beslutade att omvälja Claes Beckman, Erik Brobjer, Jan Ellevset, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist till styrelseledamöter. Mikael Persson omvaldes till ordförande i styrelsen.. Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till revisor i bolaget. Frejs Revisorer AB har uppgett att avsikten är att Ulf Johansson ska fortsätta att vara huvudansvarig revisor.. Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter.. Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.. Valberedningens arbete. Beslöts att i enlighet ...
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse revisorer. En kommunrevisor är precis som andra politiker valda. De blir nominerade av sitt politiska parti, däremot är de politiskt oberoende i sina granskningar. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer. Västerås stads revisorer biträds av EY (Ernst & Young).. Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De kollar att ekonomiska redovisningar är rättvisande och att kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i stadens aktiebolag. Det gör de genom lekmannarevisorer, samt kommunalförbund genom revisorer som kommunfullmäktige utser. Längst ned på sidan hittar du information om vilka som är revisorer är denna mandatperiod, sammanträdesdatum, revisionsplan och kontaktuppgifter.. På SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida finns mer information om ...
I vissa sammanhang talar man om att revisionens tre grundpelare är oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Oberoende är en förutsättning för tilltro till revisorns uttalande. Revisorn ska inte stå i beroendeställning till någon av intressenterna i en organisation som granskas eller själv ha väsentliga ekonomiska intressen som påverkas av utfallet av revisionen. Finns det tvivel på revisorns oberoende minskar värdet av revisionen. Tystnadsplikt är ofta en förutsättning för att revisionen ska kunna genomföras. Revisorn ska beredas tillgång till all information som behövs för att kunna utföra granskningen. Känslig information får då inte yppas till utomstående. Finns tvivel på revisorns tystnad kommer inte all information att lämnas ut vilket även det minskar värdet av revisionen. Kompetens krävs av revisorn för att kunna dra korrekta slutsatser av den tillgängliga informationen. Revisorn måste dels vara kunnig i regelverksfrågor som redovisningsregler och ...
En bostadsrättsförening måste ha minst en revisor. Revisorn väljs av föreningsstämman och har som roll att granska föreningens redovisade ekonomi. Det finns inget krav på att revisorn skall vara auktoriserad eller godkänd om föreningen har en redovisad nettoomsättning på mindre än 80 miljoner kronor. Många föreningar reglerar dock själva i sina stadgar att en auktoriserad eller godkänd revisor krävs. Auktoriserade revisorer tar ofta betydligt högre arvoden än övriga revisorer. Revisorn får inte vara någon i styrelsen (ledamot eller suppleant) eller gift, släkt eller sambo med någon i styrelsen.. ...
2014-04-02. Text: Bertil Elgestad. På årsmötet den 30 april valdes ny styrelse och revisorer enligt nedan.. Styrelse. Ordförande: Bertil Elgestad och tillika ansvarig och ledare för marknadssektionen.. Vice ordförande: Birgitta Thorsén tillika ansvarig och ledare för programgruppen/resor.. Kassör: Mona Cedwall tillika ansvarig och ledare för ekonomisektionen.. Sekreterare: Olle Nycop tillika ansvarig och ledare för medlemssektionen.. Övriga ledamöter: Börje Thelin, Michael Östergren, Gunnar Holm, Egert Lönn. Suppleanter: Leif Krogstad, Billy Nilsson, Kjell Nordström. Revisorer. Ragnar Persson. Tomas Ransemar. Tore Hedberg suppleant. ...
Revisorerna är självständiga i förhållande till varandra, men strävar efter enighet och ett gemensamt arbete. Revisorerna följer löpande nämndernas verksamhet genom protokoll och genom planerade möten.. Utifrån en gemensam riskbedömning upprättas en revisionsplan. Som stöd i planeringen och för genomförande av granskningsinsatser anlitar kommunens revisorer ett sakkunnigt biträde.. Utifrån revisionsplaneringen fattar revisorerna beslut om en projektplan för respektive granskningsinsats. Med projektplanen som grund genomför det sakkunniga biträdet sin granskning och rapporterar till revisorerna. Revisorerna upprättar utifrån rapportens bedömningar en skrivelse till berörd nämnd med begäran om svar på planerade åtgärder utifrån den revisionella bedömningen.. Kommunens delårsrapport och årsredovisning är alltid föremål för granskning.. Revisorernas samlade bedömning för året kommer till uttryck i den revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige ...
Revisor: Ronny Ehnberg (S). Vid urvalet av revisionsprojekt i samband med den årliga revisionsplaneringen läggs särskild vikt vid utvärdering av nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll med inriktning mot ekonomi, prestation och kvalitet. Huvuddelen av tillgängliga resurser läggs på förvaltningsrevisionen.. Granskningar av årsredovisning, delårsrapport och fördjupande granskningar utröner om räkenskaperna är rättvisande och om verksamheten motsvarar fullmäktiges beslut.. Nämndernas interna kontroll granskas.. Områdesbevakare utses bland revisorena. I denna uppgift ingår läsning av respektive nämnds protokoll.. Politiker och/eller verksamhetsansvariga inbjuds till revisionssammanträde.. Studiebesök görs vid anläggningar eller institutioner med mera.. I samband med den årliga slutrevisionen sammanträffar revisorerna med företrädare för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ekonomichefen för diskussion om de iakttagelser och slutsatser som ...
Revisorer med bred kompetens. Konsulter för snabba insatser.. Tönnerviks Horwath Revision AB har funnits i Växjö i mer än 50 år (tidigare som L. Engstrom Revisionsbyrå). Idag är vi cirka 20 medarbetare i Växjö, varav tre är auktoriserade revisorer och en godkänd revisor. Alla våra revisorer har mer än 15 års erfarenhet i yrket. Sedan 1990 har vi även kontor i Älmhult, där vi nu är fyra heltidsanställda, varav en är godkänd revisor. Globalt är vi medlemmar i Crowe Horwath International.. Våra klienter är huvudsakligen främst familjeföretag, entreprenörer och ägarledda företag i de flesta branscher. Genom många års arbete med dessa företagare, med en stark vilja att förverkliga och utveckla sina idéer, har vi lärt oss att våra tjänster ska utföras effektivt och målmedvetet. Kompetens, professionalism, engagemang och hög servicenivå är hörnstenar i vårt sätt att arbeta. Våra kunder ska känna att de har stor nytta av oss och att det lönar sig att ...
De förtroendevalda revisorerna ansvarar för revisionen av hela den kommunala verksamhet, till sin hjälp har man yrkesrevisorer som fungerar som sakkunnigt biträde. Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas, om räkenskaperna är rättvisande samt om kontrollen av förmögenhetsskyddet är tillräckligt.. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om kommunfullmäktiges beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.. Kontaktuppgifter till revisorerna finns i kommunens samlade register Sök politiker. ...