You can now manage the stored access policies for your storage accounts from within the Azure portal.. Shared access signatures (SAS) enable restricted access to entities within a storage account. A stored access policy provides additional control over service-level SAS on the server side. Establishing a stored access policy serves to group shared access signatures and to provide additional restrictions for signatures that are bound by the policy. You can use a stored access policy to change the start time, expiry time, or permissions for a signature, or to revoke it after it has been issued.. ...
Publicera i en tidskrift med öppen tillgång - det finns över 4 000 tidskrifter i världen som publicerar med öppen tillgång. Alla använder sig av sakkunniga som bedömer kvaliteten i artiklarna, så kallad peer-review. Se en lista i Directory of open access journals (DOAJ). Publicera i en hybridtidskrift - en hybridtidskrift är en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift som erbjuder författare att publicera med öppen tillgång mot en avgift.. Parallellpublicera i ett fritt tillgängligt arkiv - i princip alla svenska lärosäten har ett öppet digitalt arkiv. När artikeln publiceras, eller senast sex respektive tolv månader senare (se ovan), ska du spara en kopia av din artikel i ett öppet arkiv. Det är den granskade och slutliga versionen av artikeln som ska läggas i arkivet, inte pre-print versionen.. Publicera på en webbplats vid ditt lärosäte - du lägger upp och tillgängliggör artikeln på webbplatsen, till exempel som pdf. Detta är dock inget vi rekommenderar ...
In order to take steps towards the goal of immediate open access by 2026 set by the Swedish Government, the Bibsam Consortium has after 20 years decided not to renew the agreement with the scientific publisher Elsevier, as the publisher has not been able to present a model that meets the demands of the Consortium. To be able to make the necessary transition from a subscription-based to an open access publishing system, the Bibsam Consortium requires immediate open access to all articles published in Elsevier journals by researchers affiliated to participating organisations, reading access for participating organisations to all articles in Elseviers 1,900 journals and a sustainable price model that enables a transition to open access. The current agreement will be cancelled on the 30th of June.. Fortsätt läsa "Sweden stands up for open access - cancels agreement with Elsevier". ...
staterna har Vetenskapsrådet 2015 lämnat ett förslag nationella riktlinjer om öppen tillgång till vetenskaplig information till regeringen. Riktlinjerna omfattar både forskningsresultat och forskningsdata från offentligt finansierad forskning.. Utdrag ur sammanfattningen av "Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information":. Grundprincipen i de föreslagna nationella riktlinjerna är att vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk samt forskningsdata som ligger till grund för vetenskapliga publikationer, som är resultatet av offentligt finansierad forskning, ska vara öppet tillgängliga.. I förslaget anges att Sveriges målbild ska vara att all forskningsdata som, helt eller delvis, tas fram med offentliga medel görs öppet tillgängliga så snart det är möjligt. På kort sikt föreslås att under perioden 2015-2020 genomföra pilotutlysningar inom några utvalda områden där krav ställs på öppen tillgång till ...
Forskningen är ju redan betald via skatten. Då ska också alla ha rätt att ta del av den gratis, menar Håkan Billig, som har uppdraget att driva frågan på Vetenskapsrådet.. Idag betalas publiceringen ofta både genom prenumerationsavgifter och av forskarna själva i form av "page charge", vilket kan uppfattas som dubbel avgift för forskning som redan är producerad med offentliga medel.. Beslutet att nu införa Open Access som villkor i utlysningarna är en följd av Berlindeklarationen som Vetenskapsrådet skrev under 2005, en internationell avsiktsförklaring att verka för Open Access - att alla ska få fri och obegränsad tillgång till vetenskapligt bedömda artiklar.. Det finns huvudsakligen två sätt att publicera sina resultat enligt Open Access:. • I en Open Access-tidskrift. Det finns över 4 000 Open Access-tidskrifter i världen, som alla använder peer review som kvalitetsgranskning.. • Genom så kallad parallellpublicering av en artikel i en traditionell tidskrift i ...
RJ finansierar öppen tillgång för vetenskaplig publicering för forskare med RJ-anslag förutsatt att forskarna följer RJ:s riktlinjer för öppen tillgång.. Till varje beviljat anslag inom stödformen Projekt lägger RJ på ett schablonbidrag om 50 000 kronor för ett treårigt projekt som finansierar högst en 75-procentig anställning. För större projekt beräknas bidragets storlek proportionellt mot arbetstidsvolymen för de forskare som RJ finansierar. Om beviljat schablonbidrag för öppen tillgång-publicering inte används under projektets dispositionstid ska dessa medel återlämnas vid slutredovisning.. För stödformen Program gäller att kostnader för öppen tillgång-publicering ska ingå i programmets sökta budget. För riktade satsningar, vänd dig till ansvarig forskningssekreterare.. För stödformen Projekt gäller att det även går att ansöka om ytterligare stöd till publicering med öppen tillgång under projekttiden. Det går också att ansöka om stöd efter att ...
Open access innebär att publikationer görs fritt tillgängliga för alla att ta del av. En del finansiärer och c har krav på att publicering sker med open access.
För att publicera en artikel open access tar många förlag ut en publiceringsavgift. Som forskare på Stockholms universitet behöver du ofta inte betala denna avgift, för ett stort antal tidskrifter och förlag finansieras kostnaderna centralt av biblioteket. ...
Reumatikerförbundet ställer sig positiva Vetenskapsrådets förslag till nya nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Regeringen bör skyndsamt se över förslagen så att öppen tillgång, som internationellt kallas open access, verkställs i den offentligt finansierade forskningen. 
Artur » List of publications » En bit kvar att gå för öppet tillgängliga forskningsartiklar av filosofer: Två forskningsansatser inom Open Access ...
Nordiska ministerrådet är genom sina projekt och institutioner starkt engagerat i kunskapsutveckling på bred front. Genom Open Access gör vi bredden av den kunskap vi får fram öppet tillgänglig och bidrar därigenom till en starkare grundval för vidare innovation både inom och utanför ramen för det nordiska samarbetet. - Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet
Avtalet med Elsevier sägs upp från och med 30 juni. Detta då förlaget inte tillgodoser de svenska lärosätenas krav på öppen tillgång.
På KTH finns ett brett utbud av civilingenjörsutbildningar. Öppen ingång ger dig möjlighet att få fördjupad kunskap om de olika alternativen innan du gör ditt val. Under ett år läser du grundläggande ingenjörsämnen och väljer därefter civilingenjör...
Öppen ingång är ett sätt att påbörja en utbildning som leder till civilingenjörs- och masterexamen vid KTH.. Öppen ingång är en start, omfattande ett år, på civilingenjörsstudier som sedan fullföljs vid något av KTH:s civilingenjörsprogram. Under året på Öppen ingång läses grundläggande ingenjörsämnen, gemensamma för många av KTH:s civilingenjörsprogram. Under tiden ges möjlighet att bekanta sig närmare med de olika civilingenjörsprogrammen som ges på KTH. Valet av civilingenjörsprogram genomförs i slutet av vårterminen det första året.. Studier på Öppen ingång följt av studier på ett av KTH:s civilingenjörsprogram leder till en civilingenjörsexamen om 300 högskolepoäng. Samtliga poäng från året på Öppen ingång får räknas med i examen.. Öppen ingång är utformat så att det ger en god start för fortsatta studier vid KTH:s civilingenjörsprogram, och bidrar till att uppfylla de mål som gäller KTH:s civilingenjörsutbildningar. Mer ...
2 Noterat / 3 Jobbsnack / 6 Branschkoll / 7 Upphittat / 12 Säkerhet 13 Kollegan / 14 Hållplats Nobina / 16 Å andra sidan ACCESS tidningen Fototävling Vinn en ipad! för Alla som jobbar på nobina 2/2013
Det finns givetvis många olika sätt att tackla dessa hinder på. SND har nu fått finansiering av Vetenskapsrådet för att samarbeta med lärosäten för att bygga ut den svenska forskningsinfrastrukturen, vilket kommer att bli en stor hjälp för den praktiska förvaringsdelen. SND är också en av många organisationer som har råd och tips för hur man ska tänka för att skriva en datahanteringsplan och göra datahantering så enkelt som möjligt. Som en del i SNDs arbete kommer lärosäten som Högskolan i Borås också att ha lokala expertgrupper (Data Access Units, DAU) tillgängliga för att hjälpa forskare. Som med allting annat kan man tänka sig att det blir enklare och går snabbare om man gör lite i taget från början, istället för att försöka reda ut allt i efterhand.. När det kommer till risken att förlora något på att göra forskningsdata öppet tillgänglig menar experter som Gustav Nilsonne (Karolinska Institutet och Stockholms Universitet) att det aldrig har ...
Symetri FM ACCESS, är den nya generationens informationsportal för fastighetsföretag och de olika yrkesrollerna som finns där.
Biblioteket publicerar högskolans skriftserier open access och de finns samlade i publikationsarkivet DHanken. Som Hankenanknuten forskare kan du också parallellpublicera (egenarkivera) dina artiklar och konferenspapper i DHanken. Bekanta dig med tidskriftens riktlinjer för open access redan innan du sänder in artikeln för referentgranskning. Den hittar du på tidskriftens webbplats och i databasen SHERPA/RoMEO.. I SHERPA/RoMEO beskrivs tidskriftens villkor för parallellpublicering. Om det finns ett avgiftsbelagt alternativ (s.k. hybrid OA) ska du följa länken till tidskriftens webbplats för mera information. Du kan också bekanta dig med en lista över alla utgivare som tillåter parallellpublicering mot en avgift. Kom också ihåg att kontrollera om det finns någon embargoperiod, dvs. ska artikeln parallellpubliceras med fördröjning (s.k. fördröjd OA)? Tidskrifterna i SHERPA/RoMEO är grupperade i fyra kategorier:. ...
Biblioteket publicerar högskolans skriftserier open access och de finns samlade i publikationsarkivet DHanken. Som Hankenanknuten forskare kan du också parallellpublicera (egenarkivera) dina artiklar och konferenspapper i DHanken. Bekanta dig med tidskriftens riktlinjer för open access redan innan du sänder in artikeln för referentgranskning. Den hittar du på tidskriftens webbplats och i databasen SHERPA/RoMEO.. I SHERPA/RoMEO beskrivs tidskriftens villkor för parallellpublicering. Om det finns ett avgiftsbelagt alternativ (s.k. hybrid OA) ska du följa länken till tidskriftens webbplats för mera information. Du kan också bekanta dig med en lista över alla utgivare som tillåter parallellpublicering mot en avgift. Kom också ihåg att kontrollera om det finns någon embargoperiod, dvs. ska artikeln parallellpubliceras med fördröjning (s.k. fördröjd OA)? Tidskrifterna i SHERPA/RoMEO är grupperade i fyra kategorier:. ...
Öppet för alla. Men till vilket pris? Forskarvärlden tog ställning för Open Access, öppen tillgång till forskningsresultat via internet, redan 2003...
Som en del av ett forskningsprojekt som kommer att bedrivas inom Open Science Framework kommer jag att hjälpa till med att digitalisera delar av etikprövningnämndernas mötesprotokoll och ansökningar. Det är ett ganska kort uppdrag med ett besök till varje nämnd, men jag ser väldigt mycket fram emot hur det blir en liten del i det rätt nya ramverket för öppen vetenskap, som i sig kan sägas vara en utökning av begreppet Open Access, eller öppen tillgång som vi säger på…. ...
Sedan 1 juli har Stockholms universitet inte längre något avtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier. De pengar som sparas in på avtalet lägger universitetet istället på publicering i rena Open Access-tidskrifter - och så här gör du som forskare vid SU för att få din publiceringsavgift betald centralt.
Kontakta oss om du har tips och idéer på innehåll. Citera oss gärna, men ange källan.. Curie bevakar aktuella forskningsfrågor och stimulerar till debatt om forskningens villkor. De ståndpunkter som uttrycks här behöver inte vara Vetenskapsrådets officiella linje.. ...
Det händer mycket inom den vetenskapliga publikationsverksamheten just nu. Utöver att Finlands forskare skickar in hundratals artiklar för utvärdering varje vecka pågår en annan stor förändring. FD Yrsa Neuman, med bakgrund som forskare i filosofi och Open Access-publicering vid Åbo Akademi, tidigare medlem i Forskarförbundets styrelse, diskuterar forskarnas plats i utvecklingen.
Ed. by Claes-Göran Holmberg and Per Erik Ljung OBS: Proceedings finns nu också tillgängliga på Lund University Open Access, http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/IASS2010/ Please note that the proceedings now also are available at Lund University Open Access, http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/IASS2010/ Teknisk redigering och layout: Maria ...
Min svåger, som är biolog, har länge pratat sig varm för så kallad open access, eller att vetenskapliga artiklar ska finnas tillgängliga för alla. För några år sedan åt jag lunch med kemiprofessorn Christina Moberg, numera preses för Kungliga vetenskapsakademien. Även hon pratade om open access, men var mycket kritisk. Sedan dess har jag frågat nästan alla forskare jag råkat på om vad deras åsikt är i frågan, och fått väldigt många olika svar. I dag skriver jag om detta, och det vidare begreppet open science, öppen forskning.. ...
Under Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets första och tredje år läser du kurser inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Vilka kurser du läser under andra året bestäms av vilken inriktning du väljer och om du väljer att läsa utomlands eller valbara kurser.. Den generella programbeskrivningen visar vilka kurser som ingår i programmet och som läses av alla MKV-studenter, oavsett inriktning. ...
Biblioteket bjuder på frukost och en kort föreläsning. Öppen tillgång till forskningsdata Pieta Eklund  håller en genomgång om open access och...
Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter.
Idag startar den internationella veckan för open access. Det står för en önskan att göra forskning och data mer tillgängligt för allmänheten. Universitetsbiblioteket är ett av de hundratals bibliotek världen över som uppmärksammar veckan.
Du som forskar vid Lunds universitet kan på olika sätt få stöd och support från bibliotekarierna i forskningsprocessen, när du ska publicera dig och vid frågor om Open access och bibliometri.
Många forskningsfinansiärer kräver idag att forskningen de finansierar ska publiceras open access. Det gäller både svenska och internationella finansiärer som exempelvis Vetenskapsrådet och Europeiska forskningsrådet.
Under dagarna kan man lära mer om Open Access, lärandemiljöer och undervisning, den medicinska bibliotekarien, systematiska översikter och framtidsspaning.
ACTA er det norske institutt i Romas tidsskrift som publiserer artikler om middelhavsområdets arkeologi og kunsthistorie innen instituttets bredere interdisiplinære virkeområde. ACTA er et internasjonalt, open access tidsskrift som fra 2018 utgis i en papir og en elektronisk utgave.. ...
Nu har du chansen att få GRATIS tillgång till min nya kurs 30 Dagar Till Ett Bättre Du innan den släpps till ordinarie pris.
Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!. Utredning. Ett officialservitut bildas, ändras och upphävs genom en lantmäteriförrättning i en fastighetsreglering. Bestämmelser om detta finns främst i 7 kap. fastighetsbildningslagen (FBL). För att ett servitut ska få ändras krävs det att det hindrar ett ändamålsenligt nyttjande av den tjänande fastigheten eller dess användning i enlighet med detaljplan eller områdesbestämmelser och att denna olägenhet kan undanröjas genom ändringen (7 kap. 4 § första stycket FBL). Att markområden kan utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt är ett allmänt intresse. Regeln syftar till att möjliggöra ändring av servitut som förhindrar sådan önskvärd markanvändning. Vad som är ett ändamålsenligt utnyttjande får bedömas utifrån de behov som följer med den tjänande fastighetens ändamål. Möjligheterna att ändra ett servitut beror inte enbart på reglerna i 7 kap. FBL utan även av reglerna i 3 och ...
I ett samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, ger nu Lantmäteriet en tillgång till deras geostandarder. Det inkluderar bland annat handböcker. Det som behöver göras är att anmäla sig gratis hos SIS.
Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med aktuella kunskaper och angelägen debatt. Målsättningen är att sätta hälsan i fokus. Huvuddelen av innehållet skri...
Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med aktuella kunskaper och angelägen debatt. Målsättningen är att sätta hälsan i fokus. Huvuddelen av innehållet skri...
I begränsat läge spärras i Access alla uttryck som den inte anser betrodda. Mer information om begränsat läge och hur du inaktiverar den (köra osäkra uttryck).
Purchase a 5 GHz Access Point and improve the network. We have a broad selection of cheap Access Points from D-Link and other brands like Ubiquiti and Linksys with(out) PoE adapter.
Som prenumerant på något av våra nyhetspaket - Komplett, Helg, Digital eller Plus - har du fri tillgång till allt vårt Plus-märkta innehåll och får...
Saint-Gobain Ecophon AB: Ecophon Access produkt beskrivning i ByggfaktaDocu, din källa till marknadens byggprodukter och tillverkare.
Tillgång till naturen är ett ett-årigt projekt där Malmö Naturskola samarbetar med folkhögskolor runt om i Malmö. Målgruppen i pro…
Corporate Access Payables Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare
... f r 349kr i kategorin Babydoll & Kl nningar. L ckra kl der och sexiga underkl der i flera olika storlekar f r b de henne och honom.
Åtkomst till McAfee Labs hotbibliotek Du kommer åt McAfee Labs hotbibliotek via VirusScan Enterprise 8.8-konsolen genom att välja McAfee Labs
En Access Bars behandling går till så att du under ca. 60 minuter ligger fullt påklädd under en filt på en massagebänk. Det enda du behöver göra är att ta em...
Kan tillträde till tak ske utvändigt, med stege, om tillträdet är från en loftgång och fasaden är över 8 meter hög? Alternativt - kan tillträdet ske via en utvändig trappa (i förekommande fall utrymningsväg från loftgångarna) som får fortsätta upp till tak (och naturligtvis förses med grind och låsning som förhindrar obehöriga att ta sig upp på taket)?. ...
Använd vårt billiga och 100 % anonyma tillträde med SMS, du kommer att få obegränsat tillträde till medlemsområdet för 30 minuter. Priset är endast 30 SEK per åtkomstkod. Du har 30 minuter obegränsat tillträde fr.o.m. när du loggar in med din kod ...