I en fas III, randomiserad, dubbelblind studie med 606 patienter med reumatoid artrit (RA), uppnådde Inflectra™ sitt primära effektmått på terapeutisk ekvivalens med Remicade®. I denna studie, med ACR20 som primärt effektmått, uppnådde 73,4% av patienterna som fick Inflectra™ ACR20 efter 30 veckor, jämfört med 69,7% för de som behandlades med Remicade®. I samma studie uppnådde 42,3% av patienterna som fick Inflectra™ ACR50 efter 30 veckor, jämfört med 40,6% för de som behandlades med Remicade®. Jämförbara säkerhets- och tolerabilitetsdata visade också Inflectras likvärdighet med Remicade®. Det fanns inga uppenbara skillnader i immunogenicitetsprofil mellan de två produkterna upp till 54 veckor, och effekterna av antikroppar mot produkterna på effekt och säkerhet var jämförbara. ...
Bolaget har erhållit godkännande från den tjeckiska läkemedelsmyndigheten SUKL att genomföra en första bioekvivalensstudie, planerad att användas i en registreringsansökan för godkännande av Dexa ODF i EU. Studien ska genomföras med hjälp av vår CRO-partner (Contract Research Organization) Quinta-Analytica.. AcuCort har genomfört en liknande pilotstudie redan 2013 med positivt utfall. Skillnaden är att denna studie genomförs med Dexa ODF som har producerats enligt god tillverkningssed. I övrigt har syftet med förberedelsearbetet bland annat varit att minimera skillnaderna och därmed riskerna mellan studien från 2013 och den aktuella studien. Under kvartalet har den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gett svar på de frågor som AcuCort har ställt beträffande upplägg av bioekvivalensstudier för användning i registreringsansökan för godkännande i USA. FDA har bekräftat AcuCorts förslag till studieupplägg, men önskar att det görs två separata studier: en med ...
STOCKHOLM - 10 oktober 2018. Xspray Pharma (Nasdaq First North: XSPRAY) kan idag visa formell bioekvivalens för bolagets primära produktkandidat HyNap-Dasa…
Xlucane används vid behandling av åldersrelaterad våt makuladegeneration, diabetesrelaterat makulaödem, diabetisk retinopati och retinal åderocklusion. Dessa indikationer drabbar mer än 18 miljoner patienter globalt, . Xlucane kommer att ge en mer kostnadseffektiv behandling än de etablerade VEGFa-inhibitorerna Lucentis® och Eylea® och därigenom ge stora patientgrupper tillgång till behandling samtidigt som besparingar i sjukvården kan göras. Under 2018 såldes VEGFa-inhibitorer för behandling av ögonsjukdomar för 9,1 miljarder Euro, varav Lucentis® andel var 3,2 miljarder Euro.. Xbrane har slutfört utvecklingen av en kommersiell produktionsprocess för Xlucane och har med en flertal analytiska tester visat att produkten har en hög grad av likhet med referensläkemedlet, i enlighet med riktlinjer utfärdade av EMA och FDA.. En studie avsedd att bekräfta klinisk ekvivalens kommer att startas under Q1 2019. Studien primära mål är att utvärdera Xlucanes effektivitet som ...
Hos Amgen har vi ett synsätt som sätter biologin främst. Vi är innovativa och använder oss av det främsta inom vetenskap och teknik för att studera de minsta biologiska mekanismerna på jakt efter behandlingar som förbättrar livet för dem som lider av allvarliga sjukdomar. Vi menar att behandlingar av sjukdomar kan hittas i var och en av oss. ...
Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 13 juni 2019 och avslutas omkring den 4 juli 2019, med förbehåll för eventuella förlängningar.. Erbjudandets fullföljande är villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Amgen blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av de utestående aktierna i Nuevolution (efter full utspädning), och att erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Amgen acceptabla villkor. Amgen har förbehållit sig rätten att frånfalla fullföljandevillkoren för Erbjudandet. Erbjudandet är inte villkorat av finansiering. För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen se Amgens pressmeddelande som offentliggjordes idag.. Styrelsen för Nuevolution har, efter skriftlig begäran från Amgen, tillåtit Amgen att genomföra en begränsad företagsutvärdering (så ...
Hur har likvärdigheten i svensk grundskola utvecklats sedan slutet av 1990-talet? Vad är det för faktorer som påverkar utvecklingen av likvärdighet?
Ska alla ha lika mycket, räcker det med att alla får tillräckligt, är det de sämst ställda som ska få det så bra som möjligt? Eller är det okej att den som jobbar hårdare får det bättre men det som beror på slumpen måste utjämnas? Och vad är det som ska utjämnas? I arbetet med att uppnå likvärdighet i utbildningen leder olika svar på de här frågorna till olika praktiska åtgärder.
Att lägga ansvar på parlamentariska och partipolitiska processer är kanske för nuvarande nödvändigt, men också en aning konservativt. Vad vi behöver är inte bara en jämlik politik i lagstiftningen, t.ex. flera rättigheter, även om detta så klart kan vara bra verktyg. Detta är jämlikhet på formell nivå - de jure jämlikhet. Men hur många konsulterar och använder t.ex. sina människorättigheter under ett liv? Inte många. De är grundläggande för vår rättsstat, men också grundläggande ineffektiva. Rättigheter skapar nämligen i praxis en ny sorts kompetens - juridisk kompetens - som avgör vem som kan njuta av den formella jämlikhet. Rättigheter skapar dessutom en omväg i hur vi kan påverka våra liv gemensamt på mer direkt form, t.ex. genom att få som vana att först konsultera reglementen innan vi försöker hitta bra lösningar med andra människor. Tengblad pekar dock i sin titel på att förändringen mot jämlikhet kommer att ske inte så mycket på statlig ...
Hej, Finns det n n publik databas med f rslag f r vilka svenska namn och efternamn som ska anses vara samma namn? Om jag r d lig p att f rklara kan jag ge ett exempel. Om man vill s ka efter en person s ker man ju normalt efter tex Per Persson, men han kan ju lika g rna ha skrivits in som Pehr Pehrsson, Pehr Pehrson eller liknande i olika kyrkb cker. Mao s vill man ju normalt att sl ktforskningsprogram och websidor ska s ka efter alla dessa kombinationer. Men f r att
Hej, Finns det n n publik databas med f rslag f r vilka svenska namn och efternamn som ska anses vara samma namn? Om jag r d lig p att f rklara kan jag ge ett exempel. Om man vill s ka efter en person s ker man ju normalt efter tex Per Persson, men han kan ju lika g rna ha skrivits in som Pehr Pehrsson, Pehr Pehrson eller liknande i olika kyrkb cker. Mao s vill man ju normalt att sl ktforskningsprogram och websidor ska s ka efter alla dessa kombinationer. Men f r att
Jag mötte en person som jag såg upp till och som jag gärna skulle vilja lära känna. Istället för att nyfiket och intresserat hälsa och presentera mig, blev j...
Vasakronan har tidigare förvärvat en fastighet av JM i Frösunda i en affär som gjordes upp 2006. Fastigheten har förvärvats för 375 Mkr. Den uthyrbara lokalarean är cirka 10 000 m². Fastigheten är fullt uthyrd och hyresgäster är bland andra Bayer, Tibnor, Amgen och Vmware. Fastigheten tillträds under december 2007. ...
De motioner som yrkar på införande av registrerat partnerkap är ofta tydliga i att det är en fråga om lika rättigheter och jämlikhet. I motion 1993/94:L405 fastslår ett antal s-medlemmar att detta för dem är ett ideologiskt ställningstagande. Dessa grundsatser [dvs likställande av heterosexuell och homosexuell kärlek], formulerade av partnerskapsutredningen, är den enda rimliga utgångspunkten för ett demokratiskt samhälles förhållningssätt. Negativ särbehandling av homosexuella är oförenligt med ett demokratiskt statsskick. fastslår de, utan att sedan tyckas ha några problem med att i sitt förslag av formulering av lagen säga att partnerskap ska ingås mellan två personer, och att hinder ska motsvara äktenskapsbalkens. Att endast få registrera relation med en person tycks således vara helt förenligt med ett demokratiskt statsskick. För att komma närmare principerna om alla människors lika rätt inför lagen, och mot diskriminering av människor, föreslår ...
Parameters: data: Name Type Mandatory filecontent string Yes filename string Yes Equivalence in COP: Setup...
Grattis Linnéa! Idag kan jag meddela att jag är Aftonbladets nya kolumnist. Jag ser fram emot att fortsätta skriva om mina hjärtefrågor civilkurage, medmänsklighet och jämlikhet. Dessutom ser jag detta som en god möjlighet att lära från andra genom att skapa diskussion och höra åsikter av människor som håller med mig eller inte alls tycker…
Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram Handlingsprogram HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle
Som vår tidning skrev i går har även Botrygg nu överklagat bygget av Lidl. I överklagan beskriver man sin ståndpunkt: Vi kan inte se det som annat än att man gör avsteg från detta krav på likställighet om man i detta fall tillstyrker ändrad användning av marken från parkmark till mark för handel med livsmedel samtidigt som man säger nej till en annan fastighetsägares framställan om att få nyttja sin lokal till liknande verksamhet när endast ett par hundra meter skiljer de båda fastigheterna åt ...
  Skellefteå är inte till salu! Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en sammanslutning av tusentals mä...
Här får du hjälp med hur du fyller i fastighetsdeklarationen för täktmark. Du hittar också en omräkningstabell till fast mått kubik.
Under en längre tid har det planerats för en nybyggnation av en förskola i Glumslöv. Detta gör vi för att skapa ännu bättre förutsättningar för ökad likvärdighet och för en utveckling av förskolan på längre sikt.. ...
Skoldebatten borde fokusera på kunskapsförmedling. Istället blir likvärdighet ett ideologiskt slagträ, skriver Johan Olsson.
Den Socialdemokratiska frihetsdrömmen förutsätter jämlikhet. Att skapa möjligheter för alla individer att själva styra sina liv och sina livsval. Hjalmar Branting formulerade denna idé i Våra bästa stämningars längtan ...
Funktionsrätt Kalmar Län består av 31 medlemsföreningar som arbetar tillsammans för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet.
Denna e-bok kommer att hjälpa dig att göra en vass och hållbar PR-strategi för att bygga ditt personliga och starka varumärke.
Letar du efter högtalarväggfästen för dina surroundhögtalare? Välj bland vårt breda utbud av högtalarfästen för varje märke.