Anställda vid små tandvårdskliniker mår bättre än kollegor på större enheter. De kan bestämma mer över arbetstid och uppgifter och har en starkare känsla av sammanhang. Det visar tandhygienisten Ulrika Lindmarks studie om friskfaktorer i tandvården.. Initiativet till studien kom från tandvårdsledningen i Region Jönköping och resultatet kan vara ett stöd inför de stora förändringar som väntar. I takt med att vi får allt bättre munhälsa ökar behovet av förebyggande insatser. Till det förutspår Socialstyrelsen att antalet tandläkare kommer att minska med 4 procent till år 2025, samtidigt som antalet tandhygienister förväntas öka med en fjärdedel.Detta kräver en ny organisation - som inte får kosta mer än idag. Trenden på många håll inom tandvården är att ha färre och större kliniker.. Enligt Ulrika Lindmark, disputerad tandhygienist och ansvarig för studien vid Hälsohögskolan i Jönköping, visar tidigare studier på viss ohälsa hos ...
Välkomna till oss!. Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att GHP Specialisttandläkarna har öppet som vanligt med tandvård av allmänt friska patienter. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling och arbetar vidare med våra redan stränga hygienrutiner för att skydda patienter och personal mot smitta. Vi sätter våra patienters hälsa och säkerhet först. Om du skulle få tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, eller feber ska du avstå från att besöka våra kliniker. Vi ber dig att kontakta oss per telefon 08-406-27 80 alternativt via mail [email protected] ...
Boendepersonal har tystnadsplikt. Vi kommer överens med dig om hur vi ska samverka med andra viktiga personer i din närhet. Det är viktigt för oss att det är du som har insatsen som samarbetar med oss. Personalens tystnadsplikt innebär att om du inte vill att en anhörig eller god man ska få reda på något så får personalen inte lämna ut information om dig. Om du önskar kan anhörig eller god man eller annan närstående man ta del av genomförandeplanen. Om anhörig eller god man ska medverka när du och personalen tar fram genomförandeplanen beror bland annat på innehållet i planen. Främst beror det på om du vill det eller inte. Om innehållet i planen endast berör frågor som vårdplanering, sysselsättning och kontaktuppgifter så är det frågor som god man inte behöver besluta om. Om planen omfattar juridiska och ekonomiska frågor bör den gode mannen finnas med redan när genomförandeplanen tas fram.. ...
Rådslaget är information mellan föräldrar, politiker och personal. De har en träff per termin. Det finns anslag på avdelningarna med information om rådslaget, aktuellt datum och föräldrarepresentanter. Läs mer om Rådslag.. Klä barnen praktiskt, vi är ute minst en gång om dagen.. Märk kläderna, för er och vår skull.. Sjuka barn ska vara hemma. Barnen ska orka delta i både ute- och inneaktiviteter. Tänk på att ha en feberfri dag och 48 timmar fri från kräkning eller/och diarré för att minska smittorisken.. Ring avdelningen och meddela oss före klockan 8 om barnen inte kommer.. Alla barn är olycksfallförsäkrade. Gäller till och från, och under vistelsen på förskolan.. Tystnadsplikt. All personal på förskolan har tystnadsplikt.. Ta alltid kontakt med personalen när ni hämtar och lämnar ert barn ...
Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.. Målet är att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan är i första hand förebyggande och hälsofrämjande.. All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren. ...
Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.. Målet är att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan är i första hand förebyggande och hälsofrämjande.. All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren. ...
Vi arbetar i ett team och finns på Edeforsgatan 3. Personalen är utbildad inom psykiatri och neuropsykiatri och arbetar med lågaffektivt bemötande och metoden ESL (Ett Självständigt Liv).. Vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi får inte föra vidare information om dig till utomstående utan ditt medgivande.. Inom neuropsykiatrin är all personal HBTQ-certifierade vilket säkerställer rätt kompetens och ett respektfullt bemötande utifrån ett HBTQ-perspektiv. ...
På ett för klienten lämpligt och begripligt sätt klargörs terapins sekretess, syfte, målsättning, utvärdering, samt uppföljning. Tydlig information lämnas om dokumentation, handledning och bildmaterialhantering, samt tidsgräns för förvaring. 2.5 I de fall då klienten är underårig, inhämtas förälders/. vårdnadshavares samtycke till bildterapi. I de fall då klienten är myndig men oförmögen att ge sitt samtycke inhämtas juridisk eller annan utsedd företrädares samtycke.. (Se äv. 1.4). 2.6 Bildterapeuten har tystnadsplikt men fullgör uppgiftsskyldighet som följer av svensk lag eller förordning (patientsäkerhetslagen, 2010:659). Vid misstanke om att barn far illa skall anmälan göras till Socialtjänsten (14 kap 1 § Socialtjänstlagen). 2.7 När det gäller att planera, kommunicera processen, göra avslut och utvärdering, samt lämna ut information om innehållet i bildterapi med barn till vårdnadshavare och andra, ska bildterapeuten alltid utgå från barnets ...
Klä barnen praktiskt, vi är ute minst en gång om dagen.. Märk kläderna, för er och vår skull.. Sjuka barn ska vara hemma. Barnen ska orka delta i både ute- och inneaktiviteter. Tänk på att ha en feberfri dag och 48 timmar fri från kräkning eller/och diarré för att minska smittorisken.. Ring avdelningen och meddela oss före klockan 8 om barnen inte kommer.. Alla barn är olycksfallförsäkrade. Gäller till och från, och under vistelsen på förskolan.. Tystnadsplikt. All personal på förskolan har tystnadsplikt.. Ta alltid kontakt med personalen när ni hämtar och lämnar ert barn.. Vi är skyldiga att informera socialtjänsten om vi ser att ett barn far illa ...
Vid ditt första besök kommer du att få träffa ett par personer som arbetar i teamet och tillsammans med dig samtalar vi kring din situation.. Efter ditt besök gör teamet en sammanfattning av vad som diskuterats och tittar på möjliga förslag för dig att gå vidare med.. Oftast bokar vi en andra träff med dig för att du ska kunna vara delaktig i det som teamet diskuterat. Du är aldrig tvungen att gå vidare med det som föreslås.. För att personalen i teamet ska kunna ge dig så bra stöd och information som möjligt behöver du godkänna att de tar fram relevanta uppgifter om dig genom ett samtycke. Det finns en blankett för samtycke som du kan fylla i innan mötet eller under mötet. Personalen i teamet har tystnadsplikt. ...
Syftet med samtalet är att underlätta valet av utbildning och skola och att valet ska bli rätt för dig. Samtalen är oftast på skoltid. Du är också välkommen att ta med dina föräldrar/vårdnadshavare på dessa samtal.. Hos SYV får du beskriva dina tankar du har inför valet. Du kanske har en mängd frågor som du vill ställa till SYV:en. Vet du inte riktigt vad du vill med din framtid? Vilka skolor och utbildningar som du kan söka? Det kan till exempel handla om vilka utbildningar som leder mot det yrke eller den framtid du i dag är inriktad mot. Dina tankar kan vara många och det är bra om du kommer till din SYV med dina funderingar. Välkommen att komma en eller flera gånger, det är du som bestämmer! Din studie- och yrkesvägledare har tystnadsplikt och tar dig på största allvar.. När frågorna och alternativen är för många och du behöver en samtalspartner finns din studie- och yrkesvägledare som en professionell samtalspartner.. Välkommen! ...
Många gånger känner inte studenten eller doktoranden sig bekväm med att själv prata med sin lärare eller handledare och kommer i stället till oss. Vi tar kontakt med läraren och för en dialog om det klagomål som vi har fått. Vi har tystnadsplikt och alla som kommer till oss får vara anonyma. Många gånger går ärendet att lösa genom att vi pratar med läraren och kommer fram till en plan. Om det inte fungerar eller om det rör sig om juridiska frågor, tar vi kontakt med andra funktioner på Högskolan. ...
Hemsjukvården vänder sig till dig som har ett varaktigt behov av sjukvård i det egna hemmet. Behov av hemsjukvård uppmärksammas av din hälsocentral eller av sjukhuset. Inskrivning i hemsjukvården sker genom samordnad vårdplanering (SIP), oftast tillsammans med dig och/eller närstående. Hemsjukvård finns att tillgå i hela kommunen dygnet runt.. Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal.. All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt. ...
Vi är en mindre advokatbyrå som i första hand arbetar med humanjuridik, vilket innebär familje- och arvsrätt samt brottmål.. Vår ambition är att var och en som söker juridisk hjälp ska känna sig lyssnad på och respektfullt bemött.. Medarbetare på advokatbyrån har tystnadsplikt.. En ledamot av Sveriges Advokatsamfund är före sitt inträde noga granskad av advokatsamfundet, både vad gäller ärlighet och yrkesskicklighet ...
Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta om dig och dina hälsoproblem för någon annan.. Om du har ett annat modersmål än svenska har du rätt till tolk i vården. Säg till om du vill ha en tolk när du bokar tid. Tolken har också tystnadsplikt.. ...
Statens ämbetsverk på Åland är förmyndarmyndighet i landskapet Åland. I övriga Finland är magistraten förmyndarmyndighet. Förmyndarmyndigheten ger råd och handledning om förfarandet för att skaffa en intressebevakare. De anställda vid förmyndarmyndigheten har tystnadsplikt.. ...
Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.. Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Hos oss kan du få praktiska råd så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare. Vi som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Du säger bara det du själv vill och orkar. ...
Vad kan du? Vad vill du? Var vill du? När ska det ske? Jag är professionell coach enligt ICF. (International Coach Federation, det största internationella branschorganet för coacher. ICF kvalitetssäkrar coaching och coachutbildningar. Jag arbetar efter de etiska riktlinjer som ICF satt upp, i detta ingår till exempel att coacher har tystnadsplikt och tydligt strävar…
vid utlandstjänst är vanligt. Ibland kan man behöva ta hjälp av någon utomstående för att kunna gå vidare. Soldat, veteran eller anhörig - gäller det dig själv, din relation eller annan familjemedlem - alla är välkomna att ta kontakt med oss. Vi kan hjälpa er vidare och förmedlar kontakt till professionella terapeuter, psykologer, familjerådgivare eller andra samtalsstödjare. Vårt stöd är kostnadsfritt.. Svenska Soldathemsförbundets stödtelefon 070-570 99 91. Du kan även skriva några rader till oss via [email protected] Vi har tystnadsplikt!. ...
Taltjänst är till för personer som har svårigheter med att kommunicera, till exempel personer med afasi. Västra Götalandsregionen tillhandahåller tjänsten gratis. Man behöver ingen remiss för att få tillgång till den. Vill man använda Taltjänst får man en egen tolk. Det börjar med att tolken lär sig brukarens sätt att kommunicera. Tolken och brukaren träffas en eller flera gånger och tränar sig i att förstå varandra. Det kan vara hemma hos brukaren, på Taltjänsts kontor på Järntorget eller någon annanstans. Sedan kan brukaren boka tolken för att få hjälp med olika saker. Tolken har tystnadsplikt ...
Det finns tillgång till psykolog som arbetar inom den centrala elevhälsan. Psykologen arbetar på uppdrag från förskolor och skolor. Psykologen handleder, ger konsultation, bidrar på olika sätt med psykologisk kompetens och genomför psykologiska utredningar av barn och elever. Samverkan sker med specialister vid behov. Skolpsykologen har tystnadsplikt.. ...
Grundregeln är att vi som arbetar på mottagningen har tystnadsplikt. Alla som arbetar med barn och ungdomar har dock något som kallas anmälningsplikt vilket innebär att om vi misstänker att något barn eller ungdom far illa så är vi skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten (14 kap 1§ socialtjänstlagen).. Om du inte vill, vågar eller har möjlighet att komma till en ungdomsmottagning personligen så rekommenderar vi dig att gå in och läsa på umo.se som är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. På umo hittar du relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. Här kan du ställa anonyma frågor och få personligt svar från barnmorska, psykolog, läkare, kurator, dietist eller sjuksköterska.. ...
Om du har bestämt dig för att förändra dina alkoholvanor kan du få hjälp. Det finns många olika möjligheter för dig som vill dricka mindre. Den här texten tar upp var du kan få olika behandlingar. Enligt patientlagen har du rätt att söka sjukvård var du vill i Sverige. Alla som arbetar inom sjukvården har tystnadsplikt.
Om du har bestämt dig för att förändra dina alkoholvanor kan du få hjälp. Det finns många olika möjligheter för dig som vill dricka mindre. Den här texten tar upp var du kan få olika behandlingar. Enligt patientlagen har du rätt att söka sjukvård var du vill i Sverige. Alla som arbetar inom sjukvården har tystnadsplikt.
Vi skolkuratorer kan även förmedla kontakt samt samverka med resurser som finns utanför skolan, såsom Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Habiliteringen och Ungdomsmottagningen. Skolkuratorerna fungerar också som en länk mellan skola och Individ- och Familjeomsorg.. Hos oss kan du också få information och blanketter angående studiehjälp och studiemedel (studielån).. Vi har tystnadsplikt reglerad i sekretesslagen.. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Vi har öppen mottagning måndag till torsdag klockan 9.30-11. Övriga tider når du oss enklast via telefon, e-post eller sms. Alternativt ber du din mentor att förmedla en kontakt.. ...
Vårt främsta arbete är förebyggande och att fånga upp elever som mår dåligt. Alla elever erbjuds hälsosamtal i årskurs 1. Vi har tystnadsplikt.. Du hittar oss på markplan i D-huset. ...
Vårt främsta arbete är förebyggande och att fånga upp elever som mår dåligt. Alla elever erbjuds hälsosamtal i årskurs 1. Vi har tystnadsplikt.. I vanliga fall hittar du oss på markplan i D-huset. Men nu pågår ombyggnad och renovering, vilket gör att du träffar skolsköterskor och skolläkare i A07. Ingång från utsidan (mitt emot Risbroskolan). ...
Vill du diskutera, minska, eller upphöra med ditt sexköpande eller sexberoende? Vi kan erbjuda samtal, rådgivning och terapi.. Kontakta oss, vi har tystnadsplikt och hos oss kan du vara anonym om du vill.. Läs om vad det kostar att besöka KAST på sidan Avgifter.. ...
Skolhälsovården har tystnadsplikt. Skolläkaren nås via skolsköterskan. Kommunen har även en skolpsykolog, Nils Eric Tedgård, som arbetar i kommunens skolor varannan vecka.. Om du vill komma i kontakt med någon i elevhälsan finns telefonnummer under fliken Kontakta oss. ...
Till Beroendemottagningen Vägen (016-710 83 38) kan du själv ringa för att boka ett möte. Vid första tillfället får du information och en kortare kartläggning görs för att se hur dina behov ser ut och på vilket sätt du behöver hjälp, därefter får du en tid hos en av samtalsbehandlarna. De metoder som används på Vägen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). De som arbetar på Beroendemottagningen Vägen har tystnadsplikt och du får vara anonym.. Vårnäs HVB (hem för vård och boende) ligger utanför Vingåker och dit kan du också ringa för att boka tid för behandling eller rådgivning på telefonnummer 0151-51 80 90. Du får sedan en tid för att påbörja ett behandlingsprogram som pågår under ca fem veckor. Under behandlingstiden kan du vara sjukskriven och du får betala en vårdavgift på högst 80 kr/dag. Det finns sedan möjlighet att ...
Behöver du stöd eller behöver du prata med någon om dina erfarenheter så kan du kontakta oss. Vi vänder oss till dig som fått ersättning för sex, skadar dig med sex eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål.. Vi har stor erfarenhet av att möta människor som får eller tidigare fått ersättning för sex och/eller skadar sig med sex. Vårt arbete är individanpassat vilket betyder att vi ger dig det stöd just du behöver.. Vi erbjuder en lugn atmosfär där vi tar dig och dina behov på allvar. Alla besök på enheten är kostnadsfria, vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym ...
Vårt arbete är framförallt hälsofrämjande och förebyggande. Vi samarbetar med bland annat övriga elevhälsan, ungdomsutvecklarna, lärare och rektorer. Skolkuratorerna ingår i skolans Trygghetsteam. All samtalskontakt med oss är frivillig. Vi har tystnadsplikt men samtidigt har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen om det finns misstanke om att en elev far illa.. Du kan kontakta oss i frågor som till exempel handlar om:. ...
Hos familjerätten kan du få hjälp och stöd kring en separation eller skilsmässa, få hjälp kring frågor om vårdnad, boende och umgänge, adoption, utredningar och bekräftande av faderskap och namnbyte på barn.. Familjerätten finns i kommunhuset i Bålsta. Alla som arbetar på familjerätten har tystnadsplikt. Läs mer om vad du kan få hjälp med hos familjerätten i flikarna till vänster. ...
Mottagningen är till för dig som har funderingar och frågor kring alkohol eller droger. Känner du någon som dricker för mycket eller har du tänkt på din egen konsumtion? Vi kan ge dig råd.. Mottagningen är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt. ...
Våra studievägledare hjälper dig att planera dina studier. Du kan vända dig till dem när det till exempel gäller att hitta en lämplig kurs, få mer information om ämnets och kursers innehåll, kunskapsmål och arbetssätt. Du kan också få råd i studiesociala frågor samt hjälp att få det eventuella särskilda stöd du har rätt till. Studievägledarna har också den viktiga uppgiften att se till så att funktionsnedsättning, kön eller social och kulturell bakgrund inte blir något hinder för studie- och yrkesval. Studievägledarna har tystnadsplikt.. Du bokar tid för samtal med studievägledarna via e-post eller telefon. Marie Nordström är programstudievägledare för Kandidatprogrammet i Datavetenskap, Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Datavetenskap och allmän studievägledning. Lena Palmquist är programstudievägledare för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design.. ...
Hemsidan finns tillgänglig på lättläst svenska, engelska och arabiska med mera. För att hitta ditt språk gå in på hemsidan och välj språk högst upp på sidan. Telefon: 020-50 50 50 öppet dygnet runt.. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för våld och hot. Den kunskap som anställda har om lokala verksamheter som erbjuder våldsutsatta män stöd är dock begränsad. När du ringer hit kan du prata om dina upplevelser, få stöd samt information om var du vända dig i din kommun. Du ringer till dem gratis om du ringer från Sverige och ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Tänk på att radera samtalslistor i din telefon. OBS! Om du använder texttelefoni kommer samtalet att registreras som ett samtal till texttelefoni på din räkning. Även anhöriga och vänner kan ringa.. De som arbetar på kvinnofridslinjen har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Det finns möjlighet att få hjälp på andra språk än svenska. ...
Hos Studenthälsan Avonova kan du kostnadsfritt få stöd och hjälp med studierelaterade svårigheter av sjuksköterska och kurator som har tystnadsplikt. Med studierelaterade problem menas allt som påverkar dig så att dina studier blir lidande. Det kan gälla sociala, existentiella, medicinska och personliga frågor. Kontakta Studenthälsan Avonova via e-post : [email protected] eller [email protected] . Mer information finns här. ...
Ledsagaren följer med en person med funktionsnedsättning på aktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, biobesök, bowling, bad, sportevenemang eller att gå på stan.. Arbetstiden styrs av brukarens behov och önskemål samt antalet timmar som är beviljade. Ledsagare har tystnadsplikt.. Vill du bli ledsagare - ta då kontakt med Kontaktcenter på 0413-620 00 så hjälper de dig vidare till rätt person. ...
Ledarskapscoach, ICF, PCC-nivå.. International Coach Federation är det största internationella coachorganet i världen. De kvalitetssäkrar coacher genom sina certifieringar. ICF har tydliga etiska riktlinjer som alla certifierade coacher måste följa, vilket bland annat innebär att en coach har tystnadsplikt. Mina utbildningar har gett mig, förutom gedigna teoretiska kunskaper ett stort antal modeller och verktyg, som hjälper mina klienter att snabbare komma till insikt med olika frågeställningar. Läs mer om ICF. ...
Fältgruppen ger stöd till ungdomar och föräldrar genom förebyggande och uppsökande arbete. Du träffar fältgruppen på skolor och fritidsgårdar, eller ute på stan på kvällar och helger. Fältgruppen har tystnadsplikt.
Anhörig är Du som har en familjemedlem eller vän, gammal eller ung och som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller missbruk behöver ditt stöd.. För att vara det stöd du vill och att klara av det i längden behöver du ibland själv också få stöd. Oavsett om du är förälder, mor-eller farförälder, syskon, barn make/maka, partner, sambo eller vän så finns Forshaga kommuns anhörigstöd till för dig.. Vi utgår alltid från din unika situation och dina behov. Anhörigstödet är en service till alla i vår kommun och är kostnadsfritt. Du kan med förtroende vända dig till oss och låta oss se hur vi kan hjälpa dig. Vi har tystnadsplikt. ...
Vi erbjuder rådgivning kring sex- och samlevnad, preventivmedel, graviditet och abort, cellprovtagning och provtagning av sexuellt överförbara infektioner, STI. Du är välkommen att boka tid hos vår barnmorska och/eller gynekolog.. Om du behöver erbjuder vi också möjligheter att träffa läkare som är specialist inom psykiska sjukdomar och beroendesjukdomar.. Vårt arbete är individanpassat. Det innebär att vi erbjuder det stöd som just du behöver. Vi har tystnadsplikt.. Alla besök är kostnadsfria.. ...
lite kort om dina studieplaner. När vi fått ditt mail ringer vi till dig. Vi kommer att ställa frågor för att få veta mer om dig och vad du vill studera. Då berättar vi mer om oss på Studieteamet. Vid fortsatt kontakt får du komma på ett möte till oss på Rosenlundsgatan 60. Alla som arbetar i Studieteamet har tystnadsplikt ...
Ibland kan du behöva stöd i din roll som förälder. Familjestöd är ett personligt stöd till dig och din familj. Det kan vara hjälp till att förstå ditt barn, sätta rimliga gränser eller få vardagen att fungera. Ni kan behöva hjälp under en kortare eller längre tid, en sorts coachning, där ni får hjälp att hitta rutiner och struktur i det dagliga livet. Vi kan hitta möjligheterna, att tillsammans med dig som förälder, utveckla samspelet mellan dig och ditt barn. Allt detta för att stärka dina egna resurser som förälder. Familjestöd är frivilligt och kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet ...
Ibland kan du behöva stöd i din roll som förälder. Familjestöd är ett personligt stöd till dig och din familj. Det kan vara hjälp till att förstå ditt barn, sätta rimliga gränser eller få vardagen att fungera. Ni kan behöva hjälp under en kortare eller längre tid, en sorts coachning, där ni får hjälp att hitta rutiner och struktur i det dagliga livet. Vi kan hitta möjligheterna, att tillsammans med dig som förälder, utveckla samspelet mellan dig och ditt barn. Allt detta för att stärka dina egna resurser som förälder. Familjestöd är frivilligt och kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet.. Vi vänder oss till föräldrar och barn upp till 18 år. Vi arbetar bland annat med att:. ...
Som konsumentvägledare talar jag inte om "vem som har rätt eller fel". Mitt uppdrag är att ge vägledning enligt lagstiftningen till dig som konsument och företagare så att frågan får en lösning. Konsumentvägledaren har tystnadsplikt.. Konsumentköplagen gäller när du som konsument handlar en vara av en företagare. Konsumenttjänstlagen gäller när du som konsument köper tjänst av en företagare. Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller när du handlar via internethandel, postorder och telefonförsäljning. Lagen gäller även när du köper av en försäljare som kommer till ditt hem. 2014-06-13 förändras lagen så att den även gäller när du handlar på gator och torg.. Du som är folkbokförd i någon av kommunerna Storuman, Sorsele, Lycksele och Åsele kommun är välkommen att kontakta konsumentvägledare Ingrid Elebrink. ...
Hos oss kan du träffa barnmorska, kurator, psykolog, läkare och undersköterska. Om du har funderingar, tveka inte att vända dig till oss. Vi tar dig och dina frågor på allvar. Vi har tystnadsplikt.. Alla besök för dig under 20 år är kostnadsfria.. ...
Psykolog (50%) Jenny Ansala, tfn. 040 191 4535 (På semester 22-23.2). Missbrukar- och mentalvårdstjänsterna erbjuder dig och dina närmaste stöd och rådgivning bl.a. i livskriser, vid frågor som berör det psykiska måendet samt vid missbruks- och andra beroendeproblem. Våra tjänster är frivilliga, kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.. Depressionsskötaren och psykologen ger kortvarigt stöd i form av diskussioner till vuxna med depressionssymptom eller ångest. Man kan även söka hjälp i svåra livssituationer.. Målet med missbrukararbetarens arbete är att förebygga uppkomsten av olika slags beroendeproblem samt hjälpa och stödja människorna att klara sig i de livssituationer där rusmedelsbruket eller något annat beroende stör individens, familjens eller gemenskapens liv. Det är frivilligt att söka sig till vård.. Övriga missbrukarvårdstjänster ...
Missbrukar- och mentalvårdstjänsterna erbjuder dig och dina närmaste stöd och rådgivning bl.a. i livskriser, vid frågor som berör det psykiska måendet samt vid missbruks- och andra beroendeproblem. Våra tjänster är frivilliga, kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.. Depressionsskötaren ger kortvarigt stöd i form av diskussioner till vuxna med depressionssymptom eller ångest. Man kan även söka hjälp i svåra livssituationer.. Målet med missbrukararbetarens arbete är att förebygga uppkomsten av olika slags beroendeproblem samt hjälpa och stödja människorna att klara sig i de livssituationer där rusmedelsbruket eller något annat beroende stör individens, familjens eller gemenskapens liv. Det är frivilligt att söka sig till vård. ...
Barnmorska i helsingborg, Vi finns f r dig fr n 12 r till den dag du fyller. Bes ket r gratis och vi som arbetar h r har tystnadsplikt.