Systemteori är det ämnesövergripande vetenskapliga studiet av system i allmänhet. Målet är att beskriva principer, som kan tillämpas på alla typer av system på olika nivåer och inom olika vetenskaper. I systemteoretiska sammanhang används ordet system specifikt med syftning på självreglerande system, det vill säga system som korrigerar sig själva genom återkoppling. Ett system är inom denna referensram sammansatt av grupper av aktiviteter som regelmässigt berör eller påverkar varandra. Självreglerande system finns förutom i många teknologiska tillämpningar också i naturen, till exempel i de fysiologiska systemen i vår kropp, i psykologiska inlärningsprocesser, i lokala och globala ekosystem, samt i klimatet. Systemteori kan betraktas som en specialisering och precisering av systemtänkande eller en generalisering av systemvetenskap. Själva termen har sitt ursprung i den generella systemteori som Ludwig von Bertalanffy utarbetade med utgångspunkt från biologins ...
Systemteori innebär att olika delar av ett sammanhang påverkar varandra. Det finns ett samband mellan hur älgar, vargar, mygg, rävar, harar och fåglar har hittat överlevnadsstrategier i en skog, där de behöver dela på samma begränsade område. Och det finns ett samband mellan hur olika familjemedlemmars beteendemönster utvecklas där de behöver dela samma hem.. Om den ene tar stor plats finns det mindre plats för andra, om den ene alltid är arg, ledsen eller orolig, kommer det att påverka känsloläget hos de andra familjemedlemmarna.. På samma sätt påverkas alla som bor och arbetar på ett behandlingshem av alla relationer. Detta faktum måste vi ha respekt för. Destruktiva processer kan smyga sig in i ungdomsgrupp, personalgrupp och i samspelet dem emellan. Dessa krafter är starka och kan påverka hela systemet.. Men systemteorin innehåller tankemodeller för hur man kan undvika de värsta processerna, och hur man kan komma tillrätta med de svårigheter som uppstår. ...
Critical Thinking and Systems Thinking. As they learn to program in Scratch, young people become engaged in critical reasoning and systems thinking. In order to build projects, students need to coordinate the timing and interactions between multiple sprites (programmable moving objects). The ability to program interactive input provides students direct experience with sensing, feedback, and other fundamental systems concepts.. Problem Identification, Formulation & Solution. Scratch supports problem finding and solving in a meaningful design context. Creating a Scratch project requires thinking of an idea, then figuring out how to break the problem into steps and implement them using Scratch programming blocks. Scratch is designed to be tinkerable: students can dynamically change pieces of code and immediately see the results (e.g., doubling a number to see how it changes a graphic effect). Throughout the design process, students engage in experimenting and iterative ...
Systemteori i vårt arbete. Vi som arbetar på KABiT använder oss hellre av termen att jobba utifrån ett systemiskt tänk snarare än systemteori, då renodlad generell systemteori kan uppfattas som abstrakt. Att få med all information från alla mekaniska, levande och sociala system blir troligen för komplext för att kunna hitta en teori som går att använda på alla system. Systemteori går däremot att använda i sociala sammanhang som en övergripande teori, för att beskriva de allianser, beroendeställningar och rollfördelningar som uppstår i mänskliga relationer. Man kan använda systemteori för att förklara processer inom/ genom individen och mellan individer. Genom att använda det systemiska synsättet i KABiTS behandlingsarbete uppmärksammar vi en förändring som i en del av familjesystemet kan motverkas eller förstärkas av andra delar i systemet. Förändringsprocesserna kan förkortas då systemmedlemmarna arbetar med erfarenheter från samtalen under tiden mellan ...
I Tengvalds v rld r den sociala insatsen en isolerad och v l avgr nsad f reteelse att j mf ra med piller eller kirurgiska ingrepp. Det r denna insats vi skall fokusera, isolera och m ta effekten av. / / Jag har i ver 15 r undervisat och handlett p olika forskarutbildningar i socialt arbete och mot bakgrund av den erfarenheten kan jag lova att vi inte skulle f en enda forskarstuderande till den typ av forskningsprogram som Tengvald f resl r. / / I min artikel st llde jag fr gan: hur kan denna modell f r vetenskap, h mtad fr n medicinens v rld, verf ras p det sociala arbetet samt hur kan den till mpas f r att utv rdera sociala tj nster och insatser? Att detta inte r helt okomplicerade projekt, framg r inte minst av den beskrivning som utredningen sj lv ger av det sociala arbetet: komplext, socialt interaktivt, process- och relationsorienterat, intuitionsbaserat. Hur r det d m jligt att p ett vetenskapligt sunt s tt isolera och m ta de faktorer som r verksamma i detta komplexa arbete? (Socionomen ...
Denna bok förklarar hur systemteorin fungerar i praktiken, dvs. hur man hittar lösningar på problem och åstadkommer förändring. Lär dig att titta på grundorsakerna till problemen snarare än de symtom som problemen skapar. Här får du praktiska verktyg som kan leda både individer och organisationer framåt. Beställ här.
Observera att filmerna är i betaversion. Vi reserverar oss därför för märkliga övergångar, felstavningar och ofärdiga animationer. Färdiga versioner laddas u...
Kvalitetssystem Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill
Holländer, H. M., Bormann, H., Blume, T., Buytaert, W., Chirico, G. B., Exbrayat, J. -F., Gustafsson, D., Hölzel, H., Krausse, T., Kraft, P., Stoll, S., Blöschl, G. & Flühler, H., 2014, I : Hydrology and Earth System Sciences. 18, 6, s. 2065-2085. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
Get a broad introduction to complex systems and its applications in a programme that is largely based on numerical calculation and simulation projects.
För att kunna fortsätta dra fördel av ett utbud av ekosystemtjänster, måste vi förstå de komplexa samspel och den dynamik som finns mellan aktörer och ekosystem. Ett sådant komplexitetstänkande är en grundförutsättning för att kunna öka resiliensen i social-ekologiska system.
Message Queuing (även kallat MSMQ) är en meddelandeinfrastruktur och ett utvecklingsverktyg för att skapa distribuerade meddelandeprogram för Microsoft Windows. Program utvecklade för Message Queuing skickar meddelanden till köer, som är tillfällig lagringsplatser från vilka meddelandena sedan skickas vidare till slutdestinationen när förhållandena tillåter det. Sådana program kan kommunicera över heterogena nätverk och skicka meddelanden mellan datorer som tillfälligt saknar förbindelse med varandra. Message Queuing har följande fördelar:. ...
This text is written for first or second year students in electrical, computer or information engineering. Chapters are history/innovation in information transmission, mathematical tools (linear system theory, convolution, Fourier transforms), information sources, modulation methods, cryptography, Shannon theory and coding, and information networks. Ample problems and examples are included ...
Med Message Queuing (kallas även MSMQ) kan program som körs vid olika tidpunkter kommunicera via heterogena nätverk och system som tillfälligt är offline. Meddelanden skickas till och läses från köerna.. Message Queuing har följande fördelar:. ...
An Ecology of Mind is a filmic portrait of anthropologist, biologist, and psychotherapist Gregory Bateson. Bateson believed that, The major problems in the world are the result of the difference between the way nature works and the way people think. Seen through the relationship between father and daughter, this documentary is an invitation into systems thinking and interrelationships in the natural world. Looking at what holds systems together is a radical step toward sewing the world back together, from the inside.
Syftet med avhandlingen är att studera hur familjevårdare upplever sitt nuvarande sociala nätverk samt hur nätverket förändrats till följd av att familjen börjat fungera i familjevård. Jag har sett på familjevårdares sociala nätverk och på det sociala stöd de får, för att ta reda på om stödet är tillräckligt och vad som eventuellt saknas. Studiens målsättning var även att lyfta fram familjevårdares egna erfarenheter och synpunkter angående deras sociala nätverk och behov av socialt stöd. Genom kvalitativa temaintervjuer har jag tagit del av åtta erfarna familjevårdares berättelser ur fem olika familjer. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, för att få fram synpunkter relevanta för min studie. Systemteori och social nätverksteori har tillämpats då jag analyserat intervjuerna. Jag har med andra ord utgått ifrån att nätverket är en helhet och att olika faktorer i nätverket ...
How can discharge planning (DP) for patients who require care in the home following a period in hospital be understood and developed through the lenses of complexity theory? With the help of complexity theory and practice-based narrative research this study discloses the formal routines and complex dynamic practices that are associated with DP. A study of the literature established that there was an almost total absence of complexity-theoretical perspectives on interpreting and developing DP. The researchers collected narratives about the DP processes using qualitative interviews with the nurses responsible for this in a hospital ward: these were audio-recorded and transcribed verbatim. They also participated in and documented meetings where these nurses, as a group, discussed DP. The findings show that nurses have to continuously deal with uncertainty, surprises and the unknown. They have to make sense and take charge of dynamic complex events and new knowledge, and manage complex relations and ...
Susanne Didrikson och Kerstin Stockhem erbjuder utbildningen Integrerad Samtalsmetodik utifrån ett Transaktionsanalytiskt perspektiv.. Denna utbildning riktas till dig som vill utvecklas personligt och professionellt. Du tränas i professionella samtal samtidigt som du ges möjlighet till ökad självinsikt. Utbildningen ger förberedelse för fortsatt avancerad träning inom TA (CTA). Utifrån ett integrerat synsätt kopplas TA Teori med andra aktuella teorier såsom MI, tredje vågens KBT, Anknytningsteori samt Systemteori.. Kursen vänder sig till dig som använder samtal professionellt. Omfattar 23 tillfällen, 140 timmar lärarledda, fördelade på tre terminer. Start 4 september.. Läs mer här: Utbildning inbjudan. ...
Kursens övergripande mål är att ge studenten grundläggande kunskaper inom systemteori samt systemteoretiska verktyg/modeller för att kunna studera, diagnostisera och förändra organisationer med hjälp av IT. System beter sig och uppträder på olika sätt och för att kunna studera, förstå och konstruera dem behövs en begreppsapparat. Helhet, delsystem, processer, relationer och omgivning är exempel på begrepp som behandlas i kursen. Vidare ses organisationer som system och diskuteras utifrån produktivitet, effektivitet, informationshantering och kontroll. Systemteori tillämpas i verksamhets- och sociala kontexter, och vi använder systemteoretiska modeller och metoder för att diskutera och diagnostisera organisationer och processer. Hur systemteori kan användas för att studera IT-system och IT-management täcks också in. Kursen lär ut ett ramverk som hjälper studenten att placera tekniska kunskaper i ett organisatoriskt och systemvetenskapligt sammanhang. ...
Solängen är en del av Stöd- och behandlingsenheten och riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer som behöver hjälp med att lösa olika svårigheter och kriser.. Samverkan med exempelvis hemmet, fritiden, skolan, BUP, sjukvården är centralt. Solängen har god lokalkännedom samt ett upparbetat kontaktnät i kommunen.. Personalgruppen består av familjebehandlare med lång erfarenhet av arbete med barn och familjer. Familjebehandlarnas grundutbildning är socionom, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning. Utöver detta har gruppen längre vidareutbildning.. Familjearbetet på Solängen bottnar i en system- och anknytningsteorisk grundsyn. Systemteori bygger på tanken att varje medlem i en familj påverkar hela familjen och att familjen som helhet blir något större och komplexare än dess enskilda medlemmar. För att arbeta med förändringar hos individen behöver denne ses i hela sitt sociala sammanhang och symptom kan flytta runt och ta sig olika uttryck hos ...
Man kan klippa ut de dåliga generna och klistra in nya friska gener, berättar Johan Jakobsson, forskare inom molekylär neurogenetik på Lunds universitet.. Detta har gjort att tekniken ofta kommit att kallas för Gensaxen. Den vetenskapliga benämningen är CRISPR/Cas9 och tekniken är inspirerad av hur bakterier skyddar sig från virusangrepp genom att klippa sönder virusens DNA och klistra in bitar av det i sitt eget genom - som ett slags immunförsvar.. Johan Jakobsson jobbar med att utveckla metoden och se hur den i framtiden kan hjälpa oss att bota många av dagens svåra sjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdomar, diabetes och vissa blodsjukdomar. Han leder Molecular Neurogenetics Lab i Lund där han försöker bygga upp en teknisk plattform som kan hjälpa forskare inom dessa områden ...
Avhandlingen presenterar en modell som kallas Affective Loop som kan användas när man designar tjänster. Genom modellen ska man kunna skapa tjänster och applikationer som inte bara förmedlar information utan också tar hänsyn till känslor och som ger en mer komplett upplevelse för användaren. Det innebär också att man skapar kommunikation som väger in samspelet och interaktionen i kommunikationen. För att åstadkomma den här typen av upplevelse genom eller med hjälp av en dator så måste användaren få kunna uttrycka så många sidor av sig själv som möjligt.. - Det innebär till exempel att användaren ska kunna förmedla och avläsa känslor, betonar Petra. För att användaren verkligen ska vara engagerad i interaktionen så måste datorsystemet fungera på ett sätt som gör att användaren vill fortsätta förmedla och förändra sitt känslouttryck.. Två tjänster ...
Vid en skola i Tumba i Botkyrka genomfördes ett projekt - Det Digitala Rummet - där man använde sig av datorspel som huvudsakligt inlärningsverktyg för en klass på gymnasiet. Den traditionella skolans böcker, schema och ämnesindelning ersattes med teman som utspelas i digitala miljöer - t.ex. World of Warcraft.. Mannen bakom Det Digitala Rummet är pedagogen Göran Lange, och Mats Wiklund svarade för forskning och utvärdering av projektet som genomfördes 2003-2007. Och resultaten är positiva - att datorspelen faktiskt fungerar som inlärningsmiljö, även de vanliga spelen som inte utvecklats för detta.. - Men datorspelen ersätter inte läraren, betonar Mats. I händerna på en listig lärare blir spelen ett verktyg som underlättar inlärningen och därmed kan hjälpa dem i deras lärarroll. Datorspelen innebär att man jobbar på ett annat sätt - där elever och lärare jobbar tillsammans med datorspelen som utgångspunkt.. Och resultaten visar inte bara på stor ...
Syftet med en allogen blodcellstransplantation är att ge patienten ett nytt immunsystem. Man får en så kallad immunologisk behandlingseffekt som bland annat leder till att det nya immunsystemet motverkar cancern och därmed minskar risken för återfall. Detta sker inte om man bara behandlar med cytostatika eller vid en autolog transplantation, säger Stina Wichert.. Det finns två sätt att plocka ut stamceller ur kroppen. Ett sätt är att sticka i höftbenet och med en spruta suga ut benmärg. Därefter renas benmärgen och stamcellerna separeras ut från de övriga komponenterna i benmärgen. Det andra sättet innebär att man lockar ut blodstamceller från benmärgen med hjälp av ett hormon. Det stimulerar utvecklingen av vita blodkroppar och då frisätts stamceller som läcker ut i blodet. Man låter då blodet passera genom en maskin, en cellseparator som skiljer ut stamcellerna från blodet. Blodet återförs sedan tillbaka in i blodomloppet.. Vid en allogen transplantation är det ...
Medskapande är både ett förhållningssätt och en samling metoder och är egentligen ingen ny företeelse. Transparens och öppenhet, delaktighet och ansvar och tillit mellan ledarskap och medarbetarskap är byggblock som vi använt en lång tid på Masarin Consulting, både inom organisationen och i våra kundorienterade uppdrag. De senaste åren har sett många nya metoder utvecklas samt ett starkare fokus på agilitet och användandet av teorier kring komplexa adaptiva system. Traditionellt har vi löst problem och utvecklat organisationer och produkter genom att samla experter som analyserat och byggt och därefter låtit chefer högt upp i hierarkierna fatta beslut. När arbetet istället utgår från insikten om att många problem och utmaningar vi står inför bygger på komplexa strukturer blir medskapande en spännande och viktig ingrediens. Ansvar och makt fördelas ut i organisationen eller samverkande samhällsaktörer, beroende på vilken systemnivå vi arbetar med. Iterativa ...
Timetoasts free timeline maker lets you create timelines online. Make educational timelines or create a timeline for your company website. How to make a timeline? Well, its easy as toast!
Timetoasts free timeline maker lets you create timelines online. Make educational timelines or create a timeline for your company website. How to make a timeline? Well, its easy as toast!
Pris: 626 kr. häftad, 1997. Tillfälligt slut. Köp boken System Dynamics av Katsuhiko Ogata (ISBN 9780139505379) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Ordet system har grundform i titeln p Bertalanffys bok (enligt tyskt spr kbruk) men f rekommer p engelska vanligen med ett -s p slutet. Det r en pluralisform som anv nds n r ordet st r som best mning (eng: in attributive use) i uttryck som systems theory, systems research, systems philosophy, systems biology, systems engineering, systems science och s vidare. Mer information finns under s korden cybernetik, system, systemteori. ...
(PDF/EPUB) [Diskret matematik och diskreta modeller] Ö Kimmo Eriksson Ï Denna bok är avsedd som litteratur för en första kurs i diskret m
Begreppet Earth System Science introduceras, som följs av nedslag i några kritiska händelser i Jordens och livets historia. Bland dessa märks teorier om livets uppkomst, den kambriska explosionen, hur livet erövrade kontinenterna samt fem stora massutdöenden. Kursen avslutas med klimathistoria, hur klimatet förändrats från en varm växthusvärld till den nuvarande istidsvärlden som började för 34 miljoner år sedan. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.
Earth Resilience in the Anthropocene (ERA) r ett nytt forskningsprojekt som finansieras av EU genom ett ERC Advanced Grant. Det leds av professor Johan Rockstr m. M let f r projektet r att flytta fram fronten inom jordsystemforskning (Earth system science) f r global h llbarhet, genom att definiera m nsklighetens s kra man verutrymme med hj lp av utforskande av biofysiska processer och interaktioner som r avg rande f r jordens l ngsiktiga stabilitet och resiliens ...
YINLUN. Få ett prov PDF Report @ www.360marketupdates.com/enquiry/request-sample/13715775. Rapporten ger användbara insikter i ett bra utbud av affärer aspekter som pelare, funktioner, försäljningsstrategier, planeringsmodeller, så att läsarna att mäta marknadens omfattning mer skickligt. Dessutom belyser rapporten också ljus över den senaste utvecklingen och teknikplattformar, dessutom till distinkta verktyg och metoder som bidrar till att driva utvecklingen av industrier.. För slutanvändarna / applikationer, fokuserar denna rapport om status och utsikterna för stora applikationer / slutanvändare, konsumtion (försäljning), marknadsandel och tillväxt på Automotive kondensor marknadsrapport för varje applikation, inklusive:. personbil. Kommersiellt fordon. Rapporten Automotive kondensor marknaden målmedvetet analyserar varje delsegment om de enskilda tillväxttrender, bidrag till den totala marknaden, och den kommande prognoser.. På grundval av produkttyp, vi forska ...
Under veckan har jag presenterat grunderna i Projektdynamik för ca 80 projektledare i Sverige och Danmark för ett av nordeuropas största finansföretag. Idag genomförde jag en snabbpresentation av projektdynamik samt hur agila projektmetoder bidrar till att hjälpa projekt att lyckas. Det verkar vara helt intuitivt att förstå grunderna i Projektdynamik samtliga projektledare som är erfarna har fått aha-upplevelser när modellen förklarats och kan känna igen sig i vad som händer från sina projekt. Sedan var det roligt att se Jurgen Appelos nya presentation, Jurgen var inbjuden som keynote speaker för att ge en inblick i hur arbetet kan förändras.. ...
Workshopen avslutades med en kort visning av några fler exempel på verktyg, exempelvis Vertical Timeline.. Till sist diskuterade vi önskade talare på konferensen i höst. Mer information om konferensen kommer inom kort. Här nedan följer några blogginlägg med några resultat från deltagarnas grupparbeten. Detta är ett arbetsmaterial och ska inte ses som något färdigt och publicerbart i en redaktionell kontext.. ...
I dagens DN skriver Annika Carlsson om den rundgång, mellan olika myndighetsskyltar, som långtidssjuka just nu utsätts för. Av dem som utförsäkras
cisco2911_hsec__k9 2911_hsec__k9 hsec__k9 k9 cisco 2911 vpn ism module hsec bundle router gige wan_portar_ portar_ rackmonterbar 2393783 n_tverk kommunikation snmp_ rmon ethernet_ fast gigabit ethernet 8_2 kg 90 dagars garanti ipsec 43_8 cm 30_5 8_9 ospf_ is_is_ is_ bgp_ eigrp_ dvmrp_ pim_sm_ sm_ igmpv3_ 3_ gre_ pim_ssm_ ssm_ statisk ipv4_routing_ 4_routing_ routing_ ipv6_routing 6_routing routing ieee 802_1q_ 1q_ q_ 802_3af_ 3af_ af_ 802_3ah_ 3ah_ ah_ 802_1ah_ 1ah_ 802_1ag 1ag ag brandv_ggsskydd_ h_rdvarukryptering_ vpn_st_d_ st_d_ st_d f_r mpls_ syslog_st_d_ inneh_llsfiltrering_ ipv6_ 6_ class_based based weighted fair queuing _cbwfq__ cbwfq__ random early detection _wred__ wred__ dynamic multipoint _dmvpn_ dmvpn_ modul_r 2u ac 120_230 230 _50_60 50_60 60 hz_
c2911_vsec_k9 2911_vsec_k9 vsec_k9 k9 cisco 2911 voice security bundle router r_st_faxmodul faxmodul gige wan_portar_ portar_ rackmonterbar 1876924 n_tverk kommunikation snmp_ rmon ethernet_ fast gigabit ethernet 8_2 kg 90 dagars garanti ipsec 43_8 cm 30_5 8_9 ospf_ is_is_ is_ bgp_ eigrp_ dvmrp_ pim_sm_ sm_ igmpv3_ 3_ gre_ pim_ssm_ ssm_ statisk ipv4_routing_ 4_routing_ routing_ ipv6_routing 6_routing routing ieee 802_1ah_ 1ah_ ah_ 802_1ag 1ag ag brandv_ggsskydd_ vpn_st_d_ st_d_ st_d f_r mpls_ syslog_st_d_ inneh_llsfiltrering_ ipv6_ 6_ class_based based weighted fair queuing _cbwfq__ cbwfq__ random early detection _wred__ wred__ dynamic multipoint vpn _dmvpn_ dmvpn_ modul_r 2u ac 120_230 230 _50_60 50_60 60 hz_
qk555a6 555a6 a6 hp h_rddisk tb inbyggd 3_5_ 5_ sata 6gb_s gb_s 7200 rpm buffert_ 32mb mb _paket paket om 25_ f_r 28x g3_ 3_ 290 g1_ 1_ desktop pro g2_ 2_ elitedesk 705 g4_ 4_ 800 g4_ 4_ prodesk 400 g5 3004324 h_rddiskar optiska enheter internt native command queuing _ncq_ ncq_ 1_3h 3h 10_2 cm 2_54 54 600mbps mbps 25 _specificationerna specificationerna g_llerenskild post_ 1155_ 280 285 g1_ 1_ 6200 pro_ 6300 pc_ 6305 8200 elite _cmt_ cmt_ microtower_ sff__ 8300 pc_ 700 g1 _3_5___ 3_5___ 5___ point of sale system rp5800_ 5800_ all_in_one in_one one 3520_ g5_ 5_ 490 600 proone
1 695 kr. Snabb 7200-varvsdisk med NCQ. Förbättrat protokoll för förstärkt dataintegritet Prestandaökning med en maximal extern dataöverföringshastighet (burst) på upp till 3 GB/s NCQ (Native Command Queuing) gör att hårddisken kan ha flera ej utförda skriv- eller läskommandon på kö samtidigt
JAS 39 Gripen och kärnkraftsindustrin är exempel på komplicerade system med höga krav på säkerhet och tillförlitlighet som gynnas av ny forskning vid Luleå...
Integrerad säkerhet behöver inte vara svårt. Med ett, från grunden, smart uppbyggt styrsystem blir integrerad säkerhet till din fördel och kunden att ta nytta av. Genom att använda samma fältbuss som vanlig data använder, möjligheten att kombinera säkra moduler precis var man vill i nätverket utan några undantag blandat med vanliga IO-moduler utvecklar man flexibla och adaptiva system utan problem. Med SIGMATEK Safety har man sömlös integration med maskinens vanliga styrsystem och får, med ett knapptryck, tillgång till dess värden och variabler.
CAS och Cas kan stå för flera saker: Ett skolämne, se Creativity Action Service En klassificering av kemikalier, se CAS-nummer CaS, kemisk beteckning för Kalciumsulfid Content-addressable storage Signaltekniken Channel associated signalling Court of Arbitration for Sport, se Idrottens skiljedomstol Molnarten castellanus Central authentication service CAS latency, en tidsfördröjning (latens) som ibland uppstår vid läsning av RAM-minne i datorer Komplexa adaptiva system, av engelska complex adaptive systems Compare-and-swap, en atomär operation i datortekniken Cowboy Action Shooting, på svenska Westernskytte, en skytteform som är inspirerad av den amerikanska västerntiden Intelligenstestet Das-Naglieri Cogntive Assessment System som mäter kogntiva funktioner och processer hos barn och ungdomar utifrån Lurias omarbetade PASS-teori om intelligens. ^ Psykologiguiden. Arkiverad från originalet den 2 februari 2017. ...
NASA startar nu organisationen x22Nexus for Exoplanet System Sciencex22 (NExSS) vars syfte är att studera exoplaneter [wiki] med förhoppningen att kanske kunna hitta liv på någon av dessa. NExSS kom...
Datavetenskap är närmare informatik, som i Skandinavien är ett tvärvetenskapligt ämne som även sorterar under samhälls- och beteendevetenskaperna och inte bygger på någon matematisk eller ingenjörsvetenskaplig grund. Notera att på många andra språk står ordet informatik (eller informatics) för datavetenskap. Utbildningar i ämnet informatik har i Skandinavien ofta kallats systemvetenskapliga utbildningar, och traditionellt haft fokus automatisk databehandling (ADB) och administrativa system snarare än teknisk databehandling. Det skandinaviska ämnet systemvetenskap motsvarar engelskans information systems. Systemvetenskap ska inte sammanblandas med det engelska begreppet systems science, som istället motsvarar svenskans systemteori, och är ett starkt matematiskt och tvärvetenskapligt ämne. System science har en ingenjörsvetenskaplig motsvarighet i systemteknik, som är ett underområde till elektroteknik. ...
Holopainen, J., Lähtevänoja, A., Sandström, N., Nevgi, A., Mattila, O., Pöyry, E. & Parvinen, P., 2021, Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences. Honolulu: University of Hawaii at Manoa, s. 14-23 10 s. (Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences).. Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandling › Konferensbidrag › Vetenskaplig › Peer review ...
Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan sannolikhet (även probabilitet) är, i strikt bemärkelse, ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar. digitala läromedel och kurslitteratur. sannolikhet är i en allmän och. aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan sannolikhet (även probabilitet) diskret matematik och diskreta modeller är, i strikt bemärkelse, ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar. digitala läromedel och kurslitteratur. Name: Diskret matematik och diskreta ...
9789144024653 (9144024657) | Diskret matematik och diskreta modeller | Denna bok är avsedd som litteratur för en första kurs i diskret matematik. Boken
Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Elektro och systemteknik Kraftfulla datorer, nya sensorer och högeffektiv kommunikationsteknik har öppnat dörren för att göra tekniska system som är självlärande. Fördelen med sådana system är att de är tänkta att kunna hantera situationer som man inte förutsåg när systemet konstruerades. Tillsammans med forskare från Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet och med starkt stöd av Vetenskapsrådet bygger vi nu upp forskningsmiljön NewLEADS kring självlärande dynamiska system, med tillämpningar inom bland annat robotik, smarta byggnader, autonoma farkoster och bioprocessteknik. Vi fokuserar på teoriutveckling kring några av de mest kritiska aspekterna för modellbaserad inlärning av dynamiska system med hjälp av sensordata, nämligen: i) användning av datorintensiva statistiska metoder för att ta hand om okända storheter som mätbrus, ii) hur man kan förbättra sensorinformation genom aktivt lärande, iii) hur
Professor in Computer and Systems Sciences, Stockholm University Senior Research Scholar at International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria UNESCO Chair for large-scale higher education in Southern Africa PhD in Mathematics PhD in Computer and Systems Sciences