Synthetic Biologics, Inc. is a clinical-stage company. The Company is engaged in developing therapeutics to protect the gut microbiome while... [SE]
Media kan normalt inte sägas återspegla allmänhetens syn på syntetisk biologi, och tyvärr ges inte heller en balanserad eller kritiskt granskad bild av fältet. Hittills har mediabevakningen inte fungerat bra som utgångspunkt för en offentlig debatt om syntetisk biologi, vilket vore önskvärt för en ansvarsfull och lyhörd utveckling av fältet. I ett tidigare inlägg på…
LiU:s lag uppnådde silvermedalj i världsomfattande tävling i syntetisk biologi med projekt om svårveckade proteiner i Alzheimers sjukdom.
Enligt en färsk studie kan virus klassificeras på ett nytt sätt utifrån deras strukturella egenskaper. Kännedom om hur virus fungerar öppnar möjligheter att utnyttja dem som verktyg inom syntetisk biologi. Detta anser akademiprofessor Dennis Bamford och akademiforskare Minna Poranen inom programmet för molekylvirologi vid Biovetenskapliga institutionen och Institutet för bioteknik vid Helsingfors universitet. De har med finansiering av Finlands Akademi forskat i klassificeringen av virus och utnyttjandet av dem som verktyg inom syntetisk biologi.. Forskningsprojektet, som leds av akademiprofessor Bamford, går ut på att undersöka organisering av virusuniversum i relativt små viruslinjer.. "I traditionell klassificering av virus är värdorganismen ett centralt kriterium. Vår forskning visar dock att virus med liknande struktur kan infektera mycket olika värdorganismer, till exempel människor och kolibakterier. Den nya klassificeringen som baserar sig på strukturen hos virus ...
Här kommer en sammanfattning av det viktigaste som hände i biohackingsfären under våren 2017. Det hände mer under våren 2017 än jag egentligen hann skriva om här och därför startade jag en Facebooksida där tanken är att jag frekvent postar nyheter och intressanta artiklar, reportage o.s.v om biohacking och andra spännande teknikområden som bioteknik.. En av årets mest spännande nyheter kom tidigt i år när sekvenseringsbolaget Illumina meddelade att de har byggt en maskin som en dag kommer kunna sekvensera ett helt genom för $100 (dagens pris för ett helt genom ligger på cirka $1000). Det kommer öppna för möjligheter som vi idag inte ens kan föreställa oss men ett är att det det en dag kommer bli lika vanligt att ge ett DNA-prov när man är på vårdcentralen som det idag är att ge blod.. Vetenskapensvärld sände flera reportage om tDCS och relaterande tekniker. Personligen syns jag lite här och var i detta reportage. Även om det går väldigt sakta så finns det ...
bruk av genteknologiske metoder for å designe og fremstille kunstige biologiske systemer med nye egenskaper, fra enkeltmolekyler til hele organismer + ...
Målet med kursen är att ge dig en gedigen kunskap kring arbetssättet inom systembiologi och syntetisk biologi. Detta innefattar att skapa avancerade teoretiska dynamiska modeller över cellulära system för att kunna utföra simuleringar kring utfall av olika former av störningar, genetiska eller i miljön. Framför allt kommer mycket tid att ägnas åt att skapa och testa modeller som kan ge information kring molekylära förändringar eller beteendeförändringar under tidsstudier. Utfall av de dynamiska simuleringarna kommer sedan att matchas mot experiment utförda i laboratoriet. Stor vikt kommer att läggas på att även inkludera skillnader i cellers beteende inom en population. Kursen innehåller även moment där du lär dig att använda kunskapen kring regulatoriska kretsar för att förändra deras egenskaper på ett förutsägbart sätt eller skapa helt nya regulatoriska system så att celler eller organismer kan utföra specifika uppgifter inom medicin och bioteknologi. Kursen är
iGEM - iGEM står för international Genetically Engineered Machines och är en internationell tävling i syntetisk biologi där studenter får bilda lag och ta fram och utföra ett projekt tillsammans. Projektet är främst studentdrivet, planering utförs under våren och den praktiska delen utförs under sommaren. Under hösten sammanställs alla resultat och laget får presentera dessa på en vetenskapskonferens i Boston där man träffar alla lag från andra länder. Lagen kan bestå av studenter från olika program och årskurser. iGEM har en förening i Uppsala och på deras hemsida kan man läsa mer om vad tävlingen handlar om samt vad tidigare års lag har arbetat med!. Gamla tentor - Ett Google doc med gamla tentor från kurser som X:are har läst.. ...
Projektet CyanoFactory koordineras från Uppsala och samlar tio ledande Europeiska deltagare. Enskilt kompletterar vi varandras olika kompetenser och täcker hela kedjan från grundforskning till de första pre-industriella visualiseringarna, säger professor Peter Lindblad som leder projektet.. I CyanoFactory ska forskarna utveckla och bygga vidare på de senaste forskningsrönen för att genetiskt modifiera cyanobakterier (blågröna alger) så att de omvandlar solens energi till ett bränsle som direkt utsöndras från cellen. Avancerad molekylärbiologi - syntetisk biologi - tillsammans med modern bioinformatik, modellering och en förståelse hur hela cellen fungerar - systembiologi - kommer att användas för att designa och skapa celler som bilder solbränslen. Projektet kommer att fokusera på cyanobakterier som bildar vätgas men alla vetenskapliga redskap och teknologier som utvecklas inom CyanoFactory kan användas för att skapa cyanobakterier som tillverkar många olika ...
Akademiprofessor Eva-Mari Aro (f. 1950) arbetar som professor i växtfysiologi vid Åbo universitet sedan 1998. Hennes specialområde är växtmolekylärbiologisk forskning. Aro har skapat ett nytt styrkeområde inom den finländska vetenskapen, fotosyntesforskning. Samtidigt har det laboratorium hon leder blivit ett av de internationellt mest renommerade centren för fotosyntesforskning.. Under de senaste åren har Aros grupp studerat hur fotosyntesens maskineri enligt principen för hållbar utveckling kan fås att producera föreningar som är nyttiga för människan. I forskningen tillämpas syntetisk biologi för effektiv framställning av kemikalier och energi med hjälp av assimilerande organismer, främst cyanobakterier.. I Aros forskning sätts cyanobakterierna inte att producera biomassa med alger såsom man brukar göra i bioenergiforskning, utan de modifieras till "levande" fabriker där cellerna fungerar som katalytiska komponenter som utsöndrar energirika kemikalier såsom ...
Ja, även om det finns otroligt många snygga lampor så är det viktigt att även ta tillvara på det naturliga ljusinsläppet som vi har. Det finns mycket forskning som visar på att det naturliga ljusinsläppet är mycket viktigt för oss då vi både blir piggare och vårt immunförsvar stärks. Vad du kan tänka på där är om ni går i renoveringstankar att förlänga fönstren så de släpper in mer ljus, sedan att se så fönstren är bra placerade till solens strålar. Att ha ett fönster i ytterdörren kan även det bara et enkelt och bra alternativ som är ganska enkelt att få till. Vad man redan nu börjat prata om är att man i framtiden kommer att använda sig av självlysande växter som kommer att utklassa vår glödlampa. Detta är en mix av syntetisk biologi, genteknik och självlysande bakterier. Men, innan vi är där så får vi välja snygga lampor som ska rama in ljuset åt oss.. ...
Life is the most extraordinary phenomenon in the known universe; but how does it work? Even in this age of cloning and synthetic biology, the remarkable truth remains: nobody has ever made anything living entirely out of dead material. Life remains the only way to make life. Are we missing a vit...
Problematiken kompliceras ytterligare av att flera av de områden där de allra största riskerna finns - såsom nanoteknologi, syntetisk biologi och artificiell intelligens - också finns med bland dem som har de allra största potentiella vinsterna för mänskligheten. Detta kräver svåra balansgångar, vilka dagens samhälle uppvisar stor omognad i att hantera. Exempel på det är kontroversen 2005 kring sekvenseringen och publiceringen av det fullständiga genomet hos viruset bakom spanska sjukan, och den 2012 kring framställningen av en extra smittsam form av fågelinfluensaviruset och publicerandet av fyndet i tidskriften Nature. En bättre hantering av dessa frågor kräver bättre kunskaper om olika emergenta teknologiers risker och möjligheter - ett notoriskt svårt område, men med tanke på hur mycket som står på spel behöver vi trotsa svårigheterna och göra vårt bästa ...
Matt 4:1-11. Reflektion. �vermodigt utropar den desperate milj�aktivisten: �Det �r inte l�ngre naturen som styr jorden, det �r vi� och drar d�refter slutsatsen att vi i s� fall m�ste ta v�rt ansvar som gudar. �Att leka Gud (i betydelsen att vara intelligenta designers) p� en planetarisk niv� �r viktigt om inte skapelsen ska f� oreparerbara skador.� N�r hoppet tas ifr�n oss, om m�jligheten till gemensam �verlevnad genom ett inre ljus som speglar en verklighet ut�ver v�r begr�nsning, �terst�r flykten in i teknikoptimism. Makten att manipulera gener och skapa nytt liv med hj�lp av syntetisk biologi lockar som en frestelse. Allt detta skall jag ge dig om du s�tter din lit till teknikens makt.. I den rika v�rlden �r vi bortsk�mda med att ha tillg�ng till en framtid och en sj�lvklar utvecklingsoptimism. Vi gl�mmer l�tt att f�ruts�ttningen f�r den �r det inre ljus som skapar en vilja till r�ttvisa och k�rlek. L�t oss ...
International Maritime Organisation antog 2004 en barlastvattenkonvention som innebär att fartyg måste säkerställa att inga oönskade organismer fraktas mellan olika världshav. Detta kan leda till mycket kostsamma introduktioner av djur och växter i alla hav.. Konventionens krav på rening av barlastvatten har lett till en kapplöpning inom industrin att först tillverka godkända reningsanläggnignar. Marknaden är enorm för att tillgodose skeppsbranschens behov när konventionen går över till gällande lagstiftning.. N-research har sedan 2003 arbetat med att bistå med tester och utvveckling av barlastvattensystem åt svenska och internationella kunder.. Vi erbjuder förutom kunskap och expertis inom den biologiska delen av reningsprocessen även en testanläggning vid Gullmarsfjorden. Denna anläggning är flexibel och kan anpassas efter kundens behov (pumpkapacitet och vattenkvalitet) på en lämpligt placerad industritom alldeles intill Gullmarsfjorden. Vi har även ett fullt ...
FT-Test Bromsar, kaross och chassi är ett webbaserat test-diagnosverktyg för gymnasiekursen Bromsar, kaross och chassi. FT-Test Bromsar, kaross och chassi Lärarwebb är kopplad till FT-Test Motor och kraftöverföring Elevwebb. Lärarwebben ger åtkomst till administration av elever och till rapporter av elevernas resultat. I övrigt samma innehåll som i elevwebben.. FT-Test Bromsar, kaross och chassi innehåller ett test per övning/uppdrag i övningsmaterialet Prestanda Bromsar, kaross och chassi T och P. 15 frågor slumpas fram varje gång ur en frågebank på cirka 20 frågor när eleven öppnar en övning. Finns flera svarsalternativ i en fråga slumpas ordningen på svarsalternativen.. I en rapportfunktion kan du se varje elevs resultat och tidpunkten då testet görs. I samma rapportfunktion hittar du data från alla andra produkter som genererar rapporter ...
International Genetically Engineered Machine, iGEM, är den främsta internationella tävlingen inom syntetisk biologi och har funnits sedan 2003 då den startades som en kurs på det världskända universitetet Massachusetts Institute of Technology, MIT, i Boston. Tävlingens huvudsyfte är att förmedla kunskap om och väcka intresse för syntetisk biologi till en bredare allmänhet. Ett populärt sätt att tänka på är att se på gener som legobitar vilka kan sättas samman och föras in i celler. Genom att ingenjörsmässigt arrangera uppsättningar av flera gener tillsammans med mekanismer för att reglera deras uttryck kan celler som uppvisar nya och ovanliga egenskaper erhållas. Därmed kan organismer med förutsägbara egenskaper designas vilka skulle kunna användas för en mängd olika praktiska tillämpningar, såsom produktion av svårtillverkade och värdefulla kemiska föreningar eller för biosensorfunkioner. Tävlingen anordnas varje år där studentlag från hela världen ...
FT-Test Bromsar, kaross och chassi är ett webbaserat test-diagnosverktyg för gymnasiekursen Bromsar, kaross och chassi. Beställs fler än 24 elevlicenser - kontakta kundservice för pris.. FT-Test Bromsar, kaross och chassi Elevwebb innehåller ett test per övning/uppdrag i övningsmaterialet Bromsar, kaross och chassi T och P. 15 frågor slumpas fram varje gång ur en frågebank på cirka 20 frågor när eleven öppnar en övning. Finns fler svarsalternativ i en fråga slumpas ordningen på svarsalternativen.. Efter att eleven besvarat en fråga rättas den och eleven får direkt en återkoppling på sitt svar. Eleven kan efter att ha gjort testet gå igenom sina svar och rättningen.. FT-Test kan användas i olika syften. Det kan användas som ett test-diagnosverktyg, men även som ett extra övningsmaterial där den feedback som eleven får gör det till ett effektivt lärverktyg. FT-Test kan användas på skolan eller hemma. Eftersom FT-Test består av kunskapstester knutna till alla ...
tjo om man ska köpa ett nytt chassi till en gaming dator vilket chassi rekommenderar ni då? vill ju självklart ha ett chassi med bra kylning då, har just nu...
MAN Ramar / Chassi säljes och köpes. På Mascus kan du både sälja och köpa begagnade MAN Ramar / Chassi. Det finns ett stort utbud av MAN Ramar / Chassi av flera olika märken och modeller.
Chassi/Chassier säljes och köpes. På Mascus kan du både sälja och köpa begagnade Chassi/Chassier. Det finns ett stort utbud av Chassi/Chassier av flera olika märken och modeller.
Har nu ett bra tag funderat på ett nytt chassi, men finns det något chassi som har a) bra kabeldragnings möjligheter b) bra luftflöde c) är inte så högljutt....
Chassi och sittbas till Britax Affinity 2. Behöver kompletteras med färgklädsel för att bli en komplett sittvagn. Chassit är kompatibelt med Britax Click & go system, som gör att Britax babyskydd passar direkt på chassit.
Har växt ur mitt fantastiska chassi och det är overhaul som gäller i serverrummet (vardagsrummet) nu. Chassit är ett Norco RPC-4224 4U 42bay chassi som jag...
Från det prisbelönta märket Babyzen är denna YOYO+ Chassi Med Sittbas Vit. I en innovativ design som gör att barnvagnen kan användas från födsel. - I en ultra kompakt design. - Fjäderlätt chassi som väger upp till 6,2 kg. - Smidig hopfällning. - Det ingår ett axelband för enkel transportering. - XXL korg med 60% mer ut
Etac Cross 5 Utprovningsprotokoll Utprovad av Brukare Telefon Datum Stolsbredd Kort chassi () Långt chassi () Chassifärg Ryggstöd Crossrygg 3A Begränsningar finns Sitsdjup (-49*) Mäts från ryggrör
AUTO-HAK dragkrok till FORD TRANSIT Flak/chassi till toppenpris. Köp nu dragkrok fast med påskruvad kula till din FORD TRANSIT Flak/chassi.
Test av chassi, test datorlåda, test medium tower, recensioner av chassi, recensioner datorlåda, recensioner medium tower - sidan 1 av 467
... förseglar och reparerar fordonsdetaljer som chassi, tak, fordonssidor, stänkskärmar, Ett professionellt 2-komponents lim i patron med mixrör.
DIY Biologi där man utför experimentell forskning inom biologi och syntetisk biologi. Där har man utrustning som finns på universitet och man kan forska med andra som är intresserade.. På flera platser har det dykt upp små kreativa biolabb där man kan lära sig mer om bioteknik. En del platser har blivit hubbar som pratar om lagstiftning och patentering av bioligiska material och mänskliga gener medan andra experimenterar med biohacking som innebär att anlägga ett hacker-synsätt på biologi och människokroppen.. Det har på kort tid lanserat ett globalt nätverk av gör det själv biologi (DIYBIO) verksamhet och som ägnar sig åt biohacker verksamhet. I Köpenhamn har man tex haft projekt med Vagina Yogurt - Vaghurt där de sett på mikrobiologi och olika tekniker. Detta handlar om experiment där man experimenterar. De första dagarna i Biologigaragen finns det flera experiment att välja mellan och materialet går att få tag på i en vanlig mataffär.. ...
Microbial biosynthesis, Enzyme engineering, Quantitative physiology, Flow cytometry, Synthetic Biology, Yeast engineering, Amide biosynthesis, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus reuteri, Phenotypic screening, Phenotypic heterogeneity, ...
BioBag är tillverkad av Mater-Bi som är en fullständigt nedbrytbar och komposterbar råvara. Mater-Bi består av majsstärkelse, vegetabiliska olja och PCL, polykaprolakton, en polyester som är välkänd för att vara fullständigt nedbrytbar. Den används bland annat också i vissa biomedicinska applikationer inuti människokroppen. BioBag är fullständigt komposterad på 10-45 dagar i en kontrollerad komposteringsanläggning. Genom att använda BioBag bidrar man till en miljömässigt mer hållbar utveckling. BioBag gör dokumenterat mindre skada på miljön jämfört med andra påsar. BioBag är certifierad med OK-Compost, enligt EN normen EN13432, vilket innebär att påsen är fullständigt nedbrytbar och komposterbar. Den är även DEBIO-Certifierad för användande inom ekologiskt lantbruk ...
BioBag är tillverkad av Mater-Bi som är en fullständigt nedbrytbar och komposterbar råvara. Mater-Bi består av majsstärkelse, vegetabiliska olja och PCL, polykaprolakton, en polyester som är välkänd för att vara fullständigt nedbrytbar. Den används bland annat också i vissa biomedicinska applikationer inuti människokroppen. BioBag är fullständigt komposterad på 10-45 dagar i en kontrollerad komposteringsanläggning. Genom att använda BioBag bidrar man till en miljömässigt mer hållbar utveckling. BioBag gör dokumenterat mindre skada på miljön jämfört med andra påsar. BioBag är certifierad med OK-Compost, enligt EN normen EN13432, vilket innebär att påsen är fullständigt nedbrytbar och komposterbar. Den är även DEBIO-Certifierad för användande inom ekologiskt lantbruk ...
Nästan varje bil hade ett eget och unikt chassinummer. Fabriksteam har för vana att sätta unika chassinummer på sina bilar, detta för att lättare kunna skilja dem isär av förklarliga skäl. Men när det kommer till Volvo så har det alltid varit lite spretigare tyvärr, visst har det funnits chassinummer men inga har varit på något sätt "hugget i sten" som man säger.. Till exempel med Volvos bilar från 1984 så har man endast påträffat att två bilar (som finns bekräftat med bild) som har ett påvisat chassinummer för identifiering. Man känner ju till serietillverkningen men övriga identifieringar har fått gjort utifrån bilens utseende samt saker som kan göra bilen i sig unik, saker man kan kolla på är hur många torkararmar som fanns monterat (uttag för), placering av spakar för el- samt brandsläckare, huvlås eller placering av dekaler med mera. Alla Volvos bilar från 1984 hade ett unikt chassinummer på chassibrickan på dämpartornet som alltid inleddes med ...
För den som ska lacka sitt barnvagnschassit så är förarbetet a och o! Vill man ha ett snyggt och hållbart resultat så gäller det att inte slarva med rengöring och andra förberedelser. Tidsåtången är större än om man använder sig av dekorplast men slutresultatet blir också ett annat. Alla chassin kan lackas om men vagnar med teleskophandtag blir sällan riktigt lyckade, i och med att den del av handtaget som förlängas riskerar att bli för tjock om den lackas. Man kan då välja att inte lacka förlängningsdelen, men då kommer den ha en annan färg än övriga chassit. Var också medveten om att ett omlackat chassit kan påverka andrahandsvärdet på din vagn.. Börja med att ta av hjulen från chassit. Maskera sedan alla plastdetaljer och alla andra delar av vagnen som inte ska lackas. Tejpa över små områden, större områden kan du drapera plast kring/över och sedan noga tejpa kanterna. Slipa därefter chassit, en del har gjort det med slipmedel och andra med fint ...
Tennis comfort - for de høyeste krav innenfor ITF sertifiser PU-tennis dekker. Dette sortimentet av syntetisk system med polstrede og - hard court baner fungerer på alle spillestiler og gjør at alle spillere kan nyte det sanne gleden av å spille tennis. Ballspretten på dette sortimentet er testet på kategori 3 hos ITF, som vil si medium slow. Med denne farten kan vi forvente lengre ballvekslinger i trening som vil kunne forbedre spillet ditt. Den konstante støt-dempingen vi redusere faren for skader for både rekreasjons spillere og profesjonelle spillere som bruker timesvis på trening. Tennis comfort er testet og kontrollert for å gi den beste støt-dempingen for å forebygge stress skader.. Tennis bane systemene er enkle å installere.. ...
Aktie Artificial Life - all kursdata, kursdiagram och övrig kursinformation i realtid för dig som är svensk aktieägare. Följ aktien Artificial Life på VA Finans.
Fr n v ra kunder inom fordonsindustrin s har vi f tt in ett antal intressanta uppdrag. Vi s ker d rf r erfarna konstrukt rer/projektledare med kompetens inom chassi, interi ra och exteri ra system. Om du har erfarenhet fr n ovanst ende omr den s kan vi erbjuda dig ett varierande och intressant jobb i ett expansivt f retag ...
DISAB Vacturion chassis aggreat. VACTURION DL10 och DL14 är lastbilsmonterade vakuumlastare som hanterar både torrt och vått (modell DL10) material. Aggregatet kan användas både som fristående vakuumlastare för uppsugning av material med 6" slang, som ett stationärt vakuumaggregat anslutet till ett fast rörsystem för att underlätta städning från flera suginlopp. Genom att använda kraftförsörjningen från lastbilen, optimeras lastkapaciteten.. ...
- Målsättningen 2018 var att ta Clear River Racing en division högre, säger Rickard Nilsson, projektledare för Clear River Racing. Därför beslutade vi oss för att ta oss till Tyskland och tävlingen Formula Student Germany. Samtidigt ville vi för första gången bygga en kolfibermonocoque istället för ett konventionellt stålrörschassi, för att få ner vikten på chassit.
Här finner rördelar för att bygga chassi, bash bars, burar m.m. Även marknadsledande uniballs / ledlager och länkhuvuden för motorsport. Väghållnigsprodukter som sänkfjädrar, coilovers, chassistag
Hallå. Ska alltså renoveran en chevrolet från 55 som jag var och inhandlade i sommras. Var enda slitdel ska bytas ut, karossen ska lyftas av från ramen och allt ska fixas till. Mycke gammla delar kommer bli utbytt till nytt. Chassit kommer uppdateras med bland annat rörbärarmar fram skivbromsar. Kommer monteras på krängningshämmare kan även hända att de tillkommer fler saker under tiden men de är de som är tänkt en så länge i alla fall. detta kommer ta sin tid och kosta en del får hoppas ni är intresserad och vill följa projektet ...
Här finner du separata produkter för barnvagnen som kan öka vagnens livslängd. Vi har allt från chassin till suffletter och textilpaket till din barnvagn!
Här finner du praktiska och snygga chassin till din barnvagn. Vi ett stort utbud av härliga barnvagnschassin för en mängd barnvagnsmodeller!
Har du en transport som behöver komma precis i tid på grund av att det finns lossningspersonal som väntar? Med våra chassialternativ får du en just in time leverans den tiden på dygnet som passar dig. Du kan bestämma tid och plats dygnet runt, containern levereras med en lastbil och transporten planeras utifrån dina krav. Transporterna utförs alltid med luftfjädrade chassin så att det passar höjden på Er lastbrygga.. Med chassitransporten så får du en skräddarsydd transport och minskar dina kostnader för inhyrd lossningspersonal.. ...
Var ska batterierna placeras i en elektriskt driven buss? Inte på taket, inte heller på baksidan. Polska tillverkaren av anläggningar för energisektorn, Rafako, sätter batterierna in i bussarnas underreden, i chassit. Rafakos nya E-buss-prototyp representerar därmed en exklusiv tvåvägsinnovation och en ny trend.
Vill du spara pengar? Jämför priser och läs recensioner på Chassin. Vi hjälper dig att hitta rätt CiT Datorchassi och göra ett billigt & tryggt köp ✓ Vårt köpskydd ger dig pengar tillbaka om något går fel. Välkommen till PriceRunner!
Vill du spara pengar? Jämför priser och läs recensioner på Chassin. Vi hjälper dig att hitta rätt 5 - 0.00 - 5.00 kg Datorchassi och göra ett billigt & tryggt köp ✓ Vårt köpskydd ger dig pengar tillbaka om något går fel. Välkommen till PriceRunner!
Alla bilar har ett chassinummer, det är ett unikt identifikationsnummer som får i samband med produktion. Lär dig hur och var du hittar det här!
Tim pratade med sin vän Django Soeterboek som är cad ritare och ritade upp en custom panel för Chassit Core P5. Tim har i tanke att göra ett mod som ingen annan har gjort förr! Man ser många Core p5 och liknande chassin med vattenkylning. Tim har något alldeles extra i tanke och börjar skissa på en ny lay-out av chassit och att sätta PSUn under chassit istället för mitt i det.. ...